Energietransitie

Data op maat, analyses en brede kennis

Een groot deel van de energie moet in de toekomst duurzamer opgewekt worden. De energietransitie die hiervoor nodig is, vraagt veel van de maatschappij en van overheden. Met onze data op maat, analyses en brede kennis hebt u houvast bij het maken van beleid, de uitvoering daarvan en de monitoring en evaluatie van de energietransitie.

Onafhankelijke ondersteuning voor uw regio of gemeente

Wij kunnen u als gemeente op weg helpen bij het opstellen van uw Transitievisie Warmte. Ook helpen wij bij het maken van Regionale Energiestrategieën (RES). Dit doen we onder andere door locaties inzichtelijk te maken die geschikt zijn voor zonne-energie. Verder werken nationaal samen met andere organisaties aan de Verbetering van de InformatieVoorziening voor de EnergieTransitie (VIVET).

Wij helpen u met:

 • betrouwbare vastgoed- en gebiedsdata
 • ruimtelijke kennis om de opgaven van de energietransitie op nationaal, regionaal of lokaal niveau in beeld te brengen
 • onafhankelijke, transparante procesbegeleiding bij gebiedsinrichting waarbij rechten worden herverdeeld
 • data en inzichten bij het beschikbaar maken van ruimte voor bijvoorbeeld windmolens en zonnepanelen
 • data en inzichten bij de verduurzaming van wijken en gebouwen

Interessant voor u?

Wijkpaspoort voor de warmtetransitie op aanvraag

 • gedegen basis transitievisie warmte
 • essentiële informatie op wijkniveau
 • ondersteuning bij invullen mogelijk
Naar Wijkpaspoort voor de warmtetransitie

Analyse verstening en vergroening op aanvraag

 • jaarlijks onderzoek mogelijk
 • op gemeente- en buurtniveau
 • analyse privé en openbaar groen
Naar productinformatie

Vrijblijvend gesprek aanvragen

Hebt u vragen? Wilt u aan de slag? Neem contact op voor een kosteloos en vrijblijvend gesprek. Wij vertellen u graag meer. Bel ons op 088 - 183 47 00 of vul ons contactformulier in.

Praktijkvoorbeelden en onderzoeken

Nederland staat voor een grote verduurzamingsopgave. De energieopwekking moet 'groener' en het energieverbruik moet omlaag. Daar zijn afspraken over gemaakt in het Klimaatakkoord. Nederland werkt daarmee aan een energietransitie. Om dit mogelijk te maken, is informatie over warmte-, gas- en elektriciteitsnetten belangrijk. Hoe deel je die gegevens zo optimaal mogelijk met verschillende partijen?

Lees meer over dit onderzoek

De keuzes die in de RES worden gemaakt leggen een nieuwe claim op de ruimte. Gronden moeten beschikbaar zijn om de ambities en keuzes mogelijk te maken. In hoeverre is een grondstrategie gewenst en in welke mate is overheidsregie nodig of gewenst? Hierbij moet ook rekening gehouden worden met andere factoren die een beslag leggen op de ruimte, zoals natuur, landbouw, stikstof en veenweideproblematiek. Het Kadaster maakt samen met provincie en kennispartners een landelijke factsheet die RES regio’s kunnen gebruiken bij de keuze: wel of geen grondstrategie en, zo ja, welke variant. Daarnaast biedt de factsheet inzicht over de effecten en risico’s.

Een groot deel van de energie moet in de toekomst decentraal opgewekt moeten worden. Hoe groot is de potentie van zonne-energie op daken? En hoeveel zonnepanelen zijn er al geïnstalleerd? Het Kadaster berekent voor alle gebouwen in de gemeente of regio de opwekcapaciteit en brengt in kaart waar zonnepanelen liggen. Zo ontstaat een gedetailleerd beeld welke gebouwen de meeste potentie hebben. Wie zijn de eigenaren? Om welk type vastgoed gaat het?  

Op basis van locatiekenmerken van onbebouwde percelen wordt bepaald wat de meest geschikte locaties zijn voor zonne-energie op land. Hierbij wordt onder andere rekening gehouden met de eigenaren, het gebruik, de capaciteit op het net en ligging ten opzicht van natuur en de bebouwde omgeving.

De informatievoorziening voor de energietransitie (VIVET) moet verbeterd worden. Daarom werkt het Kadaster samen met het CBS, PBL, RVO en RWS, in opdracht van de ministeries EZK en BZK, aan de verbetering van deze informatievoorziening. Zo komen er meerdere landelijke informatieproducten over de ondergrondse energie-infrastructuur, verbruiksgegevens en installaties.

Als onderdeel van VIVET hebben het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster de monitor 'Energieverbruik vastgoed funderend onderwijs 2018' opgezet. Deze brengt het energieverbruik van vastgoed in de onderwijssector op laag regionaal niveau in kaart. En in de toekomst kunnen de ontwikkelingen worden gevolgd.

De monitor richt zich op basis-, speciaal en voortgezet onderwijs. Dit interactieve dashboard geeft het energieverbruik van onderwijsvastgoed in het jaar 2018 weer. En maakt uitsplitsingen naar kenmerken van complexen, zoals bouwjaar, oppervlakte, type eigenaar, energielabel en regio-indeling. Ook laat het dashboard kentallen zien zoals energieleveringen per m2 en per leerling voor verschillende gebouwkenmerken.

Naar de monitor Energieverbruik vastgoed funderend onderwijs 2018 op de website van het CBS.

De gemeente Goeree-Overflakkee slaagde erin een gebied van 500 hectare duurzaam te ontwikkelen en won daarmee een award van de Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling. De gemeente richtte grondgebruik en eigendom anders in. Alle doelen werden behaald, inclusief het vrijmaken van een locatie voor windmolens. Het Kadaster zorgde voor onafhankelijk advies en procesbegeleiding voor alle partijen.

Lees meer op de pagina met praktijkvoorbeeld gemeente Goeree-Overflakkee.

Veel jongeren kopen woningen in de labelklassen C, D en E. Dit betekent dat juist deze minst kapitaalkrachtige groep de komende jaren voor een grote opgave komt te staan om hun woningen te verbeteren. Dat blijkt uit onderzoek dat het Kadaster deed voor de Nederlandse Vereniging voor Makelaars (NVM) naar energiezuinigheid van koopwoningen. In absolute aantallen ligt de grootste opgave nog wel steeds bij de senioren. Zij blijven de grootste groep in relatief slechte woningen met F en G labels.

Lees meer over dit onderzoek

Vraag en antwoord

Op nationaal niveau werken we aan de Verbetering van de InformatieVoorziening voor de EnergieTransitie (VIVET). We doen dit samen met 4 andere maatschappelijke organisaties (CBS, RVO, RWS en PBL), in opdracht van de ministeries van EZK en BZK. Voor de VIVET onderzoeken we onder meer:

 • hoe de gegevens over de ondergrondse infrastructuur beter beschikbaar kunnen komen 

 • hoe BAG en het aansluitingenregister gekoppeld kunnen worden

Het doel van dit onderzoek is te komen tot landelijke informatieproducten over:

 • de ondergrondse energie-infrastructuur

 • verbruiksgegevens

 • installaties

Het Kadaster is onderdeel van de Expertpool RES. Deze expertpool maakt Regionale Energiestrategieën (RES) voor de 30 RES-regio’s in Nederland. RES kijkt naar de ruimte: naar de beschikbare grond, maar ook naar natuur, landbouw, stikstof en de  veenweideproblematiek. RES houdt zich onder meer bezig met de volgende vragen:

 • Wat gaan we met de grond doen?

 • Is een grondstrategie wenselijk?

 • Is overheidsregie nodig?

We helpen RES door:

 • samen met provincie en kennispartners een landelijke factsheet te maken die RES-regio’s kunnen gebruiken om wel of geen grondstrategie te kiezen

 • vragen over gebiedsinrichting en geo- en vastgoeddata te beantwoorden

 • voor alle gebouwen in de gemeente of regio de opwekcapaciteit voor zonnepanelen te berekenen

 • in kaart te brengen waar zonnepanelen liggen

 • locaties inzichtelijk te maken die geschikt zijn voor zonne-energie

Lokaal helpen wij gemeenten bij het opstellen van hun Transitievisie Warmte. Dankzij werksessies met gemeenten weten we nu aan welke informatie zij behoefte hebben. Het resultaat van de samenwerking met een gemeente kan een factsheet zijn met alle nodige informatie. Meer informatie vindt u op de pagina Wijkpaspoort warmtevisie.

Hebt u een vraag waarop u het antwoord niet kon vinden? Neem dan contact op met de klantenservice Maatwerk en advies op telefoonnummer 088 - 183 47 00. Onze medewerkers zijn u op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur graag van dienst. Of stel uw vraag direct via het contactformulier.