Mijlpalen in de geschiedenis

De belangrijkste gebeurtenissen in meer dan 135 jaar Kadaster

In de vele jaren van het bestaan van het Kadaster is er veel veranderd. U vindt op deze pagina een overzicht van alle mijlpalen de geschiedenis sinds het begin van de 19de eeuw tot nu.

Overzicht jaartallen en gebeurtenissen

Alle belangrijke jaartallen met een omschrijving van de gebeurtenis in dat jaar op een rij.

1801
Start landelijke driehoeksmeting door baron Krayenhoff als basis voor eerste topografische kaart van de toenmalige Bataafse Republiek.
1811
Keizer Napoleon besluit dat Nederland een kadaster moet krijgen. Kadastrering begint. Eerste landelijke openbare registers.
1813
Val Napoleon, kadastrering stokt.
1816
Hervatting kadastrering onder Koning Willem I.
1823
Het Topographisch Bureau van het Ministerie van Oorlog levert de ‘Choro-topographische kaart’ op, de kaart waar Krayenhoff rond 1800 aan is begonnen. Hij heeft een schaal van ‘800 Rijnlandse roeden op de duim’ (1:115.200) en is de eerste landsdekkende topografische kaart.
1832
Kadaster van start in 54 vestigingen (1 oktober 1832).
1838
Invoering burgerlijk wetboek: inschrijving overdrachts- en hypotheekakten verplicht. Nieuwe registers van in- en overschrijving onroerende goederen.
1854
‘Topographische en Militaire kaart van het Koningrijk der Nederlanden 1:50.000’ gereed.
1866
‘Chromo-Topografische kaart 1:25.000’ (Bonnebladen) gereed: de eerste topografische kaart van Nederland in kleur.
1885
Start rijksdriehoeksmeting; structurele bijhouding van referentiepunten in het landelijke coördinatenstelsel.
1919
Eerste landmeterscursus in Wageningen.
1924
Eerste ruilverkavelingswet; Kadaster adviseur van de plaatselijke commissie.
1932
Uit twee militaire diensten ontstaat de Topografische Dienst. Luchtfotografie wordt de basis voor topografische kaarten.
1947
Voor militaire doeleinden worden kaartseries op de schalen 1:100.000 en 1:250.000 gemaakt.
1950
Letterlijke overschrijving van akten vervangen door getypt afschrift door notaris.
1961
Topografische kaartserie schaal 1:10.000 gereed.
1967
Netbeheerders richten voor een beperkt gebied het eerste Kabels en Leidingen Informatiecentrum op om daarmee graafschade aan ondergrondse kabels en leidingen te helpen voorkomen.
1973
Kadaster van het Ministerie van Financiën naar het Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.
1975
Start vervaardiging Grootschalige Basiskaart Nederland (GBKN), de eerste landsdekkende grootschalige topografische kaart.
1989
Vier regionale Kabels en Leidingen Informatiecentra, die samen het hele land bestrijken, gaan van start. Op deze manier organiseren de netbeheerders de informatieverstrekking, nadat in 1986 het wetsontwerp Leidingenregistratie is ingetrokken.
1990
Automatisering van de kadastrale registratie (AKR) is gereed. Deze vervangt de papieren grondboekhouding.
1994
Kadaster wordt zelfstandig bestuursorgaan.
1997
Topografische kaartserie 1:10.000 als digitaal bestand beschikbaar (TOP10vector).
2004
Kadaster en Topografische Dienst fuseren.
2007
Als onderdeel van het stelsel van basisregistraties wordt het Kadaster aangewezen als bronhouder van de Basisregistratie Kadaster (BRK) en de Basisregistratie Topografie (BRT).
2007
Op grond van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (WKPB) krijgt het Kadaster een nieuwe taak: informatie verstrekken over door gemeenten opgelegde publiekrechtelijke beperkingen.
2008
Kabels en Leidingen Informatiecentrum (KLIC) gaat op in het Kadaster. De Wet Informatie-uitwisseling ondergrondse netten (WION) wordt van kracht.
2009
Landelijke voorziening Basisregistratie Adressen en Gebouwen (LV BAG) is gereed. Het Kadaster beheert deze en verzorgt de informatieverstrekking.
2010
Landelijke voorziening Ruimtelijkeplannen.nl (voorheen RO-online) is gereed en in beheer genomen door het Kadaster.
2012
TOP10NL, het belangrijkste product van de BRT, is van heel Nederland klaar en als open data beschikbaar.
2013
Kadaster start met beheer van de Landelijke voorziening Waarde Onroerende Zaken (LV WOZ) en verzorgt de informatieverstrekking.
2014
Kadaster neemt de Landelijke voorziening Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) in beheer en verzorgt hieruit de informatieverstrekking.
2016
Digitale kadastrale kaart is van heel Nederland beschikbaar als open data.
2017
Kadaster valt onder het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Meer over geschiedenis Kadaster

Benieuwd naar de oorsprong van de naam Kadaster? Of wilt u meer lezen over het Kadastermuseum?

Naar pagina Geschiedenis van het Kadaster