Meerjarenbeleidsplan: speerpunten

Doelen bepaald in 8 speerpunten

In ons meerjarenbeleidsplan laten we zien hoe we met onze acties willen inspelen op de wensen van onze klanten en ontwikkelingen bij onze klanten en onszelf. Deze doelen hebben we vertaald in 8 speerpunten voor de komende 5 jaar.


​​​​​ Positivering

We werken aan een Basisregistratie Kadaster die gebruikers een actueel en zo volledig mogelijk beeld geeft van de juridische werkelijkheid. Een bijzonder aandachtspunt daarbij is de ligging en nauwkeurigheid van de grenzen op de kadastrale kaart. 


 Integrale objectenregistratie

 Historisch gezien leggen we de rechten op een perceel vast. Door de complexiteit van ons ruimtegebruik is het vastleggen op een ‘plat vlak’ niet meer voldoende. We werken aan het geven van samenhangende informatie over ruimtelijke objecten. Denk bijvoorbeeld aan ons 3D-basisbestand en pilots zoals het bouw- en consumentendossier.


Omgevingswet

 De Omgevingswet is een belangrijke ontwikkeling voor Nederland. Deze wet vervangt een veelheid van wetten en maakt het makkelijker om initiatieven in onze leefomgeving tot stand te brengen. Wij hebben meegewerkt aan de realisatie van het Digitaal Stelsel Omgevingswet, het ‘loket’ voor het leveren van informatie. Vanaf 2020 gaan we het Tactisch beheer hiervoor uitvoeren. 


 Geo-informatie voor iedereen

Wij vinden dat geo-informatie voor iedereen toegankelijk moet zijn. We blijven bouwen aan ons platform om de mogelijkheden voor toegang tot en analyse van data verder uit te breiden. Voor de ontwikkeling ervan gebruiken we concrete vraagstukken van gebruikers.


 Kwaliteit en keurmerk

 Inzicht in de kwaliteit van data is belangrijk. Bij het verstrekken van informatie moet de ontvanger weten in hoeverre hij op de informatie kan vertrouwen. We werken aan het inzicht geven in de betrouwbaarheid van data en algoritmen. Dit past bij onze groeiende rol in het bewaken van de kwaliteit van de gegevens van de diverse bronhouders.


Expert bij ruimtelijke opgaven

 Bij maatschappelijke vraagstukken rond energie, klimaat, water, bodem en de woningmarkt kunnen wij vanuit onze expertise helpen. Hiervoor gebruiken we onder andere data-analyse en instrumenten voor gebiedsontwikkeling zoals stedelijke herverkaveling. We werken daarbij samen met partners die inhoudelijke domeinkennis inbrengen, zoals het CBS en de wetenschap. 


 Internationale oriëntatie

 Het internationaal delen en uitwisselen van kennis is een onderdeel van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en essentieel voor onze eigen ontwikkeling. Deze wereldwijde oriëntatie is ook vereist voor standaardisatie van geo-informatie. 


Vitale en wendbare organisatie

 De dynamiek van de maatschappij en de impact van de digitale transformatie vragen om een vitale en wendbare organisatie. De wendbaarheid in onze manier van werken en vitale medewerkers heeft onze continue aandacht. 

Meerjarenbeleidsplan ontvangen

Wilt u het meerjarenbeleidsplan ontvangen? Vraag het aan via de afdeling communicatie.  

Meerjarenbeleidsplan aanvragen