Zoekresultaat

Waarom wordt op Eigendomsinformatie schip veel informatie in hoofdletters weergegeven?

Achter de schermen werken we aan een (nieuw) systeem voor de scheepsregistratie. Tot oplevering (medio 2021) moeten we met een
afwijkende lay-out, in de vorm van hoofdletters, genoegen nemen. Uiteraard doet dit niets af aan de inhoud, die is juridisch correct.

Terug naar vorige pagina

Hoe lang bewaart het Kadaster uw gegevens?

Het Kadaster bewaart uw gegevens in het klantsysteem en  deze kunt u  zo nodig inzien of wijzigen. Verwerkte IP-adressen worden 3 maanden bewaard. Na de hiervoor genoemde bewaartermijn wordt uw IP-adres vernietigd dan wel verwijderd van de systemen van het Kadaster.

Terug naar vorige pagina

Is het Kadaster overheid?

Het Kadaster is geen overheidsinstelling zoals een gemeente of een ministerie. Het is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO). Dit houdt in dat het Kadaster een zelfstandige organisatie is. Het ministerie (BZK) is verantwoordelijk voor het beleid dat het Kadaster uitvoert en het toezicht hierop. Meer weten? Bezoek de pagina zelfstandige bestuursorganen op Rijksoverheid.nl.

Terug naar vorige pagina

Verstrekt het Kadaster de gegevens en aan wie?

Het Kadaster kan uw persoonsgegevens delen met de volgende ontvangers:

 • Dienstverleners: het Kadaster deelt persoonsgegevens met de door hem ingeschakelde dienstverleners om hun werkzaamheden voor het Kadaster correct en efficiënt te kunnen uitvoeren. Te denken valt hierbij aan de salarisverwerking (Raet), Arbodienst en pensioenen (ABP)
 • Overheidsinstanties: op verzoek van overheidsinstanties, zoals de Belastingdienst, worden persoonsgegevens verstrekt, een en ander in overeenstemming met wet- en regelgeving.

Artikel 32 AVG verplicht het Kadaster om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking of toegang door onbevoegden tegen te gaan. Daartoe heeft het Kadaster de toegang tot uw persoonsgegevens beperkt tot enkel die werknemers die deze toegang nodig hebben voor een goede vervulling van hun werkzaamheden en hiervoor geautoriseerd zijn. Deze autorisaties worden periodiek gecontroleerd en zo nodig geschoond. Verder wordt via het zogeheten loggen zichtbaar gemaakt wie, wanneer en welke persoonsgegevens van u heeft ingezien. In geval van verzending van (persoons)gegevens naar (externe) verwerkers vindt dit enkel via encryptie of beveiligde verbindingen plaats. 

Terug naar vorige pagina

Hoe kunt u een versleuteld zip-bestand openen?

Wij gebruiken het programma 7-Zip om uw bestanden mee te comprimeren (verkleinen) en te versleutelen (encrypten).

U kunt de bestanden opslaan en openen met WinZip, WinRar of 7-Zip. Bij gebruik van andere programma's ontstaan er foutmeldingen. 7-Zip is een open source programma, dat u kunt downloaden vanaf de website van 7-Zip < https://www.7-zip.org/ >

In de mail vindt u een link waarmee u het zip-bestand naar een locatie downloadt. Vanaf die locatie opent u het door het te dubbelklikken, zie afbeelding hieronder.

 

U hebt nu meerdere keuzes. Zo kunt u een bestand openen via dubbelklikken (in het midden). Ook kunt u de bestanden unzippen naar een map (rechtsboven). In beide gevallen wordt u in een apart venstertje gevraagd om een wachtwoord.

Het wachtwoord zie eruit als: KAD_9100000000. Dit zenden we u in een aparte mail toe.

 

Terug naar vorige pagina

Maakt u gebruik van een stuk grond dat niet van u is en wilt u dit vast laten leggen?

Wanneer wordt voldaan aan onderstaande voorwaarden kunnen wij een grenscorrectie voor u uitvoeren: 

 • Het stuk grond dat overgedragen wordt is niet groter dan 100 m2
 • Het betreffende perceelsgedeelte is al zichtbaar door u in gebruik
 • U en de eigenaar van de grond zijn akkoord met het gebruik

Lees meer informatie op de pagina Grenscorrectie.

Terug naar vorige pagina

Wilt u weten of er erfdienstbaarheden, zoals recht van overpad, gelden op een perceel?

U kunt laten onderzoeken of er een erfdienstbaarheid geldt op een perceel, zoals recht van overpad. Meer informatie over dit onderzoek vindt u op de pagina Erfdienstbaarhedenonderzoek.

Terug naar vorige pagina

Moet u aantonen dat u geen onroerend goed bezit?

Voor het aanvragen van huursubsidie of een starterssubsidie moet u soms bewijzen dat u geen onroerend goed op uw naam heeft staan. Bekijk voor meer uitleg en aanvragen de pagina Negatieve mededeling. 

Terug naar vorige pagina

Zoekt u een eigendomsakte ((ver)koopakte, leveringsakte) of een hypotheekakte?

In Eigendomsinformatie of Hypotheekinformatie vindt u mogelijk ook het deel en nummer van de laatst ingeschreven akte. U betaalt voor deze informatie 2,95 per adres. U kunt dit bestellen via de webwinkel

Terug naar vorige pagina

Hoe gaat een grensreconstructie in zijn werk?

Bekijk onze interactieve video om te zien hoe een grensreconstructie bij een grensconflict in zijn werk gaat.  U vindt deze video en meer informatie op de pagina Grensreconstructie

Terug naar vorige pagina

Wat is het verschil tussen een kadastrale grens en een gebruiksgrens?

Het Kadaster legt grenzen vast. Deze vastgelegde grenzen noemen we kadastrale grenzen. De grens die wordt ‘gebruikt’ noemen we de gebruiksgrens. Het kan voorkomen dat de grens op de grond die gebruikt wordt, niet de juridisch vastgelegde grens is. Lees meer op de pagina Kadastrale grens en gebruiksgrens 

Terug naar vorige pagina

Wilt u een gebruiksgrens vast laten leggen?

Gebruikt u een strook grond van uw buren? Als uw buren het hiermee eens zijn, kunt u de gebruiksgrens van de grond laten vastleggen, bijvoorbeeld voor een toekomstige verkoop. Wij kunnen dan een Grenscorrectie voor u uitvoeren. U moet daarna naar de notaris om de eigendomsoverdracht vast te laten leggen. Meer hierover leest u op de pagina Grenscorrectie

Terug naar vorige pagina

Wilt u weten waar een grens precies ligt?

U weet precies waar de grens van uw perceel loopt, wanneer u een Grensreconstructie laat uitvoeren door een landmeter. Dit kan bijvoorbeeld duidelijkheid bieden bij een conflict met uw buren, als u wilt weten waar een boom of heg bij de erfgrens mag staan of bij de verkoop van een perceel. Meer informatie vindt u op de pagina Grensreconstructie.

Terug naar vorige pagina

Is van elk jaar een Historische topografische kaart beschikbaar?

Historische topografische kaarten op schaal 1:100.000 zijn eenmalig uitgegeven in 1955.

Van de Historische topografische kaarten op schaal 1:25.000 en 1:50.000 en 1:200.000 zijn meerdere jaren verkrijgbaar. Meer informatie vindt u via de pagina Historische kaarten.

Daarnaast bestaan er ook recente uitgaves van Topografische kaarten van 2016 tot nu op schaal 1:100.000. Wilt u hier meer over weten? Kijk dan op de pagina Topografische kaarten.

Terug naar vorige pagina

Wilt u meer uitleg over de verschillende soorten akten?

Meer uitleg over de verschillende soorten akten vindt u op de pagina Akte opvragen. 

Terug naar vorige pagina

Wilt u een eerdere akte opvragen, maar weet u het deel en nummer van deze akte niet?

U kunt ons vragen het deel en nummer van een akte op te zoeken. Meer informatie vindt u op de pagina Onderzoek in de openbare registers.

Terug naar vorige pagina

Wilt u meer weten over historisch onderzoek doen bij het Kadaster?

In de kadastrale archieven vindt u informatie over onroerende zaken, schepen en luchtvaartuigen vanaf 1832 tot nu. U vindt onder andere informatie over de eigendomshistorie van gronden en panden en de begrenzingen van percelen.
De archieven zijn grotendeels digitaal beschikbaar. U kunt ze raadplegen in het Regionaal Historisch Centrum (voormalig Rijksarchief) van uw provincie. U kunt ook terecht bij ons Archief en Documentatiecentrum bij het Kadaster in Arnhem. Meer informatie vindt u op de pagina Zelf historisch onderzoek doen.

Terug naar vorige pagina

Welke gebruiksvoorwaarden gelden voor de Kadaster Archiefviewer?

Bekijk de voorwaarden op de pagina Gebruiksvoorwaarden Kadaster Archiefviewer. 

Terug naar vorige pagina

Hebt u alleen een kadastraal nummer (en geen adres) van het perceel?

U kunt het Woningrapport alleen in de webwinkel bestellen als u een adres hebt. Met een kadastraal nummer kunt u wel informatie over het eigendom, de oppervlakte en de verkoopprijs opvragen. Ook kunt u gegevens over hypotheken en beslagen van een bepaalde woning bestellen. Meer informatie vindt u op de pagina Eigendomsinformatie, de pagina Hypotheekinformatie en de pagina Koopsominformatie. 

Terug naar vorige pagina

Hoe kunt u via de rechtbank een machtiging (beschikking) aanvragen voor het doorhalen van uw boot of schip in de openbare registers?

U vraagt de machtiging zelf aan bij de rechtbank Rotterdam. Voordat u dat doet bestelt u een gewaarmerkt kadastraal uitrekstel en gewaarmerkt hypothecair uittreksel. 

 • Gewaarmerkt kadastraal uittreksel, per schip € 17,90

Meer informatie vindt u op de pagina Uittreksel eigendom schip.

 • Gewaarmerkt hypothecair uittreksel, per schip € 17,90

Meer informatie vindt u op de pagina Uittreksel schepen inzake hypotheken en beslagen.

Beide uittreksels mogen niet ouder zijn dan 1 week na datum afgifte. Vervolgens levert u het ondertekende formulier Doorhaling teboekstelling schip met alle benodigde stukken in bij de rechtbank in Rotterdam.
Bezoekadres Rechtbank Rotterdam:
Wilhelminaplein 100-125
3072 AK Rotterdam

Na goedkeuring ontvangt u van de rechtbank de machtiging die u samen met uw aanvraagformulier en de bijlagen naar de Scheepsregistratie in Rotterdam stuurt. Ook kunt u de stukken bij ons afgeven.  
Het volledig ingevulde en ondertekende formulier kunt u per post opsturen naar de 
Scheepsregistratie in Rotterdam:
Postbus 8718
3009 AS Rotterdam

U kunt de stukken ook aan de balie van het Kadasterkantoor in Rotterdam afgeven. 

Het bezoekadres is: 
Kantorencomplex De Lotus
George Hintzenweg 77
3068 AX Rotterdam

Terug naar vorige pagina

Wilt u, of kunt u niet met iDeal of creditcard betalen?

Als u liever niet met iDeal of creditcard betaalt, kunt u het Woningrapport niet bestellen. Informatie over het eigendom, de oppervlakte, verkoopprijs, hypotheken en beslagen van een woning kunt u dan wel bestellen via de pagina Eigendomsinformatie, de pagina Hypotheekinformatie en de pagina Koopsominformatie.

Terug naar vorige pagina

Wilt u het Woningrapport per post ontvangen?

Helaas kunnen wij het Woningrapport niet per post bezorgen. Informatie over het eigendom, de oppervlakte, verkoopprijs, hypotheken en beslagen van een woning kunt u dan wel bestellen en met de post laten bezorgen. Meer informatie vindt u op de pagina Eigendomsinformatie en de pagina Hypotheekinformatie

Terug naar vorige pagina

Wat gebeurt er na het meten van de nieuwe grens?

Na het opmeten verwerkt de landmeter de meetgegevens op de Kadastrale kaart en in het openbare register. Binnen 3 maanden sturen wij u een kennisgeving (brief). In deze kennisgeving vindt u de gegevens van uw perceel en de definitieve grootte.

Terug naar vorige pagina

Kan het Kadaster ook een bestaande grens aangeven?

Als u naast de nieuwe grens ook een bestaande grens wilt weten, moet u het Kadaster daarvoor een aparte opdracht geven. Op die manier kan de landmeter ook de juiste gegevens over de bestaande grens meenemen. Meer informatie hierover vindt u op de pagina Grensreconstructie.

Terug naar vorige pagina

Hebt u vragen of klachten?

Meer informatie over de privacywetgeving vindt u op de website van de Rijksoverheid. Voor vragen kunt u contact opnemen met het Kadaster. U vindt onze contactinformatie op de contactpagina op onze website


Het Kadaster heeft een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG). Voor vragen over hoe het Kadaster met uw privacy omgaat, kunt u contact opnemen met de FG van het Kadaster via het formulier privacy . De Autoriteit persoonsgegevens houdt extern toezicht op de naleving van de privacywetgeving. U hebt het recht om bij de autoriteit een klacht over het Kadaster in te dienen. Meer informatie hierover vindt u op de website Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt ons ook bellen op telefoonnummer 088-1805250.

Terug naar vorige pagina

U wilt een bezwaarschrift indienen, hoe doet u dat?

Als uw gegevens in de Basisregistratie Kadaster gewijzigd zijn, laat het Kadaster u dat weten met een kennisgeving. Als u denkt dat de informatie op die kennisgeving niet goed is, dan kunt u dit binnen zes weken met een bezwaarschrift aan het Kadaster laten weten.

Hebt u meer dan één kennisgeving ontvangen? Dan hoeft u maar één keer een bezwaarschrift in te dienen.

U kunt u ook een bezwaarschrift indienen als u het niet eens bent met een beslissing van het Kadaster over een Verzoek tot herstel.

Terug naar vorige pagina

Wanneer is er sprake van verjaring (en wat is dat)?

Staat uw hek of heg al meer dan 20 jaar op de grond van uw buren en is hier nog nooit bezwaar tegen gemaakt? Dan kan er sprake zijn van verjaring. Is dat daadwerkelijk het geval, dan is de grond eigendom van u. Onder zeer bijzondere omstandigheden kan een veel kortere periode (van 10 jaar) van toepassing zijn. Dat is alleen het geval wanneer u de grond ‘te goeder trouw’ in bezit hebt genomen.   

Lees meer op de pagina Verjaring

Terug naar vorige pagina

Wat gebeurt er na de (ver)koop van de grond?

Blijft de grens gelijk, dan ontvangt u een kennisgeving (brief) van het Kadaster. Wijzigt de grens, dan moet de nieuwe grens aangewezen worden aan een landmeter. Dat doet u door in het terrein de grens te markeren. De landmeter zorgt ervoor dat de gegevens worden vastgelegd in de Basisregistratie Kadaster (BRK). Wilt u hier meer over weten? Lees dan verder op de pagina Aanwijzen van een nieuwe grens. Zowel de oude als de nieuwe eigenaar krijgt vervolgens een kennisgeving (brief) van de wijziging.

Terug naar vorige pagina

Wat is een woning ongeveer waard?

Met de woningwaardecalculator vergelijkt u de gemiddelde ontwikkeling van de huizenprijzen in uw provincie met de laatste verkoopprijs van een woning. Voor meer informatie en de calculator gaat u naar de pagina Waarde woningwaarde weten

Terug naar vorige pagina

Moet u voor uw verbouwing graafwerkzaamheden verrichten?

Gaat u graven met een graafmachine? Dan moet u vooraf een melding te doen. U leest hier meer over op de pagina Graven rondom uw huis.

Terug naar vorige pagina

Wilt u bouwen naast de erfgrens?

Als u wilt (uit)bouwen in de tuin, weet u dan ook waar de erfgrens van uw perceel ligt? Voorkom problemen en zorg dat u dat weet. U leest hier meer over op de pagina Erfgrens bepalen

Terug naar vorige pagina

Wilt u weten of er beslag op een huis is gelegd?

Als er een beslag op een woning bij het Kadaster is ingeschreven, dan staat dit vermeld in Hypotheekinformatie. Lees verder op de pagina Beslag op huis controleren.

Terug naar vorige pagina

Wat gebeurt er nadat u het koopcontract hebt getekend?

De notaris schrijft de hypotheek- en leveringsakte in bij het Kadaster. U ontvangt een bevestiging (kennisgeving). Daarmee laten wij u laten weten dat uw gegevens in de Basisregistratie Kadaster zijn gewijzigd. Wilt u hier meer over weten, bekijk dan de pagina Brief (kennisgeving) ontvangen

Terug naar vorige pagina

Wilt u uw nieuwe huis verbouwen?

 • Voor sommige panden gelden bijzondere regels en beperkingen. Bijvoorbeeld: als u een monument koopt, mag u niet zomaar verbouwen. Er zijn ook andere beperkingen. 
 • De gemeente kan bij de aanvraag van een vergunning vragen om informatie mee te sturen. U kunt deze informatie bij ons opvragen. 

Meer informatie vindt u op de pagina Verbouwen

Terug naar vorige pagina

Wilt u de WOZ-waarde weten?

Elk jaar stelt de gemeente de waarde van uw woning vast. Als huizenbezitter ontvangt u ieder jaar een brief (beschikking) van uw gemeente met de nieuwe WOZ-waarde. U kunt de WOZ-waarde van uw woning inzien via het WOZ-waardeloket. Meer informatie leest u op de pagina WOZ-waarde

Terug naar vorige pagina

Staat de woning op eigen grond of is er sprake van erfpacht?

Bij het kopen van een woning kunt u eigenaar worden van het pand, terwijl u de grond huurt van bijvoorbeeld de gemeente. Dan is er sprake van erfpacht. Wilt u weten of een bepaalde woning op erfpachtgrond staat? U vindt dit in Eigendomsinformatie onder de regels en beperkingen. Voor meer informatie en bestellen gaat u naar de pagina Eigendomsinformatie

Terug naar vorige pagina

Geldt er recht van overpad of een andere erfdienstbaarheid?

Bij een woning horen mogelijk erfdienstbaarheden. Deze neemt u over als u een koopcontract tekent. Erfdienstbaarheden zijn de rechten van anderen om gebruik te maken van uw eigendom. Uw buurman heeft bijvoorbeeld recht van overpad. Hij mag dan uw oprit of terras gebruiken om bij zijn eigen huis te komen. Verder kan er recht van uitzicht of recht van goot gelden. Bij recht van goot mag iemand een dakgoot hebben boven de grond van een ander en daar water lozen. Om te weten hoe het zit, kunt u dit laten onderzoeken. Lees meer op de pagina Erfdienstbaarhedenonderzoek

Terug naar vorige pagina

Zoekt u historische informatie over het ontstaan en de ontwikkeling van het Kadaster?

Het boek 'Aan de slag in de kadastrale archieven', een handleiding voor de historisch onderzoeker, ondersteunt u in het doen van uw onderzoek. U vindt in dit boek onder meer informatie over gebruikte termen, zoekmogelijkheden en de kadastrale historie. Meer informatie en bestellen kan op de pagina Aan de slag in de kadastrale archieven. Daarnaast vindt u historische informatie over het Kadaster vindt u op de pagina Geschiedenis van het Kadaster.

Terug naar vorige pagina

Wat is een bepaalde woning precies waard?

Wij hebben geen informatie over de actuele waarde van een woning. Daarvoor kunt u een taxatie laten doen door een makelaar of taxateur (dit is verplicht wanneer u een hypotheek wilt afsluiten bij een bank). 


Met de gegevens uit onze Eigendomsinformatie, Koopsominformatie en het Woningrapport kunt u een goede inschatting maken van de waarde van een woning. 

Terug naar vorige pagina

Hoe wordt beslag nagegaan bij de koop van een woning?

Bij de koop van een woning doet de notaris voor de overdracht onder andere onderzoek naar koper en verkoper. Hij kijkt bijvoorbeeld of de verkoper rechtmatig eigenaar is en of er geen beslag op de woning ligt. U kunt eerder zelf nagaan of er beslag is gelegd via Hypotheekinformatie

Terug naar vorige pagina

Hoe zit het met uw privacyrechten?

Meer informatie over uw rechten als betrokkene (inzage, rectificatie, wissing et cetera) vindt u op de pagina rechten van betrokkenen

Naar de pagina Privacy

Terug naar vorige pagina

Wilt u weten of er beperkingen gelden voor een woning of stuk grond?

Of er publiekrechtelijke beperkingen zijn geregistreerd op uw huis, of een woning die u eventueel wilt kopen, kunt u zien in eigendomsinformatie. Meer informatie vindt u op de pagina Eigendomsinformatie.

Terug naar vorige pagina

Hoe zit het met uw privacyrechten?

Meer informatie over uw rechten als betrokkene (inzage, rectificatie, wissing et cetera) vindt u op de pagina rechten van betrokkenen


Naar de pagina Privacy

Terug naar vorige pagina

Waar vindt u informatie over het eigendom van een schip?

Informatie over de eigenaar en rechten van de eigenaar van een schip vindt u in een ander uittreksel. Dit kunt u aanvragen via de Eigendomsinformatie schip

Terug naar vorige pagina

Is het mogelijk tegelijk met een nieuw brandmerk microdots op een schip te laten aanbrengen en wat kost dat?

Dat kan. De totale kosten zijn dan 390,-.  Meer over het aanbrengen van microdots leest u op de pagina Aanbrengen microdots op schip. 

Terug naar vorige pagina

Wilt u uw boot of schip uitschrijven uit de openbare registers van het Kadaster?

U schrijft uw eigendom bijvoorbeeld uit als de boot of het schip gesloopt of vergaan is, of als u het bij een buitenlands kadaster registreert. Het is ook mogelijk een schip in aanbouw uit te schrijven. Na de uitschrijving ligt het eigendom van uw schip niet meer vast in de openbare registers. Meer informatie vindt u op de pagina Doorhaling teboekstelling schip.

Terug naar vorige pagina

Hebt u bewijs nodig dat uw boot of schip is uitgeschreven bij het Kadaster?

Met een bewijs van doorhaling teboekstelling schip kunt u laten zien dat een boot of schip is  uitgeschreven uit de openbare registers van het Kadaster. U hebt dit bewijs nodig als u uw boot of schip wilt inschrijven in het buitenland. Voor meer informatie: pagina Bewijs doorhaling schip.

Terug naar vorige pagina

Hoe kunt u uw boot of schip extra beveiligen?

Wilt u uw boot nog minder aantrekkelijk maken voor diefstal? Dan kunt u het opnieuw aanbrengen van een brandmerk combineren met het aanbrengen van microdots. Meer informatie vindt u op de pagina Aanbrengen microdots op een schip.

Terug naar vorige pagina

Wilt u een hypotheek afsluiten op een schip in aanbouw?

De notaris heeft voor het inschrijven van een hypotheek op een schip in aanbouw een officiële verklaring van niet voltooiing nodig. Daarin staat dat het schip in aanbouw is. Deze verklaring kunt u bij ons aanvragen. Meer informatie vindt u op de pagina Verklaring van niet-voltooiing schip.

Terug naar vorige pagina

Hoe komt u aan een machtiging van de rechtbank Rotterdam?

Voor de doorhaling van uw schip hebt u een machtiging (beschikking) nodig van de rechtbank Rotterdam. Zonder deze machtiging van de rechtbank Rotterdam kan uw schip niet doorgehaald worden in de openbare registers van het Kadaster. U leest hier meer over op de pagina Aanvragen doorhaling teboekstelling schip

Terug naar vorige pagina

Waar vindt u meer informatie over het registreren van uw boot of schip?

Wat u moet doen om uw boot of schip in de openbare registers van het Kadaster te laten schrijven leest u op de pagina Teboekstelling schip. 

Terug naar vorige pagina

Welke bewijsstukken hebt u nodig voor een doorhaling teboekstelling schip?

U hebt 2 bewijsstukken nodig voor het aanvragen van een doorhaling teboekstelling schip. Meer informatie over de bewijsstukken die u nodig hebt, vindt u op de pagina Aanvragen doorhaling teboekstelling schip.

Terug naar vorige pagina

Hoe zit het met uw privacyrechten?

De gegevens die het Kadaster van u registreert in de basisregistratie kadaster zijn gratis te raadplegen via de website MijnOverheid.nl. U leest meer over uw rechten als betrokkene op de pagina Rechten van betrokkenen

Naar de pagina Privacy

Terug naar vorige pagina

Is het brandmerk beschadigd of verwijderd?

Is het brandmerk op uw boot of schip onleesbaar geworden door beschadiging of is het verwijderd? Dan moet u het opnieuw laten aanbrengen, want een brandmerk moet altijd duidelijk leesbaar zijn.

Ga voor meer informatie naar de pagina Hernieuwd aanbrengen brandmerk schip.

Terug naar vorige pagina

Waar kunt u op letten als u uw boot of schip wilt beveiligen tegen diefstal?

U kunt het nodige doen om het lastig te maken uw boot of schip te stelen.

 • Leg de boot vast aan een kabel of ketting met een goedgekeurd slot.
 • Zorg voor een elektronisch alarm- of tracking systeem.
 • Sluit de kajuitingang goed af.
 • Haal uw motor van de boot of zorg voor een goedgekeurd buitenboordmotorslot.
 • Stal uw boot of schip in de winter in een veilige stalling of op een afgesloten terrein.
 • Beveilig uw boot of schip met microdots. Wilt u hier meer over weten? Lees dan verder op de pagina Aanbrengen microdots op een schip.
   

Terug naar vorige pagina

Hoe zorgt u voor uitschrijving van uw boot of schip?

U leest meer over de het uitschrijven van een boot of schip uit de openbare registers van het Kadaster op de pagina Doorhaling teboekstelling schip. 

Terug naar vorige pagina

Klanttevredenheidsonderzoek

CYS Group B.V. voert voor het Kadaster een klanttevredenheidsonderzoek uit. Uw gegevens en de feedback die u geeft, worden vertrouwelijk behandeld en worden niet aan derden verstrekt. Uw input wordt gebruikt voor evaluatie en verbetering van onze producten, service en dienstverlening. Meer informatie vindt u in ons privacybeleid.

CYS Group B.V. en het Kadaster zijn niet aansprakelijk voor eventuele onjuiste of onvolledige overdracht van de informatie in de uitnodigingsmail voor het klanttevredenheidsonderzoek of voor enige vertraging bij de ontvangst ervan. De uitnodigingsmail houdt geen verplichtingen in en is uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Als u de uitnodigingsmail voor het klanttevredenheidsonderzoek ten onrechte heeft ontvangen, neem dan contact op met CYS Group B.V. en verwijder de inhoud.

Terug naar vorige pagina

Wilt u Hypotheekinformatie van vóór 1995 ontvangen?

Voor een hypotheek die is ingeschreven vóór 1995 ontvangt u alleen een verwijzing waarin de hypotheekgegevens vermeld staan. De verwijzing is het deel en nummer van de akte. In de akte vindt u de gevraagde Hypotheekinformatie. Meer informatie over het opvragen van een akte vindt u op de pagina Kopie akte

Terug naar vorige pagina

Zoekt u een actuele Wegenkaart?

U kunt ook actuele en gedetailleerde kaarten van de Nederlandse wegen bij ons bestellen. Het aanbod vindt u op de pagina Wegenkaart.

Terug naar vorige pagina

Waar vindt u informatie over een hypotheek of beslag op een schip?

Informatie over een hypotheek of een beslag op een schip vindt u in een ander uittreksel. Dit kunt u aanvragen via de pagina Hypotheekinformatie schip.

Terug naar vorige pagina

Wilt u uw boot of schip extra beveiligen?

Wilt u uw boot of schip extra beveiligen tegen diefstal, inbraak, fraude of oplichting? Dan kunt u de teboekstelling combineren met het aanbrengen van microdots. Meer informatie vindt u op de pagina Aanbrengen microdots op een schip.

Terug naar vorige pagina

Zoekt u een Historische wegenkaart?

Voor een gedetailleerd beeld van de Nederlandse wegen in het verleden, vindt u meer informatie op de pagina Historische wegenkaart.

Terug naar vorige pagina

Voor welke prijs is een huis verkocht?

 • U kunt per e-mail of sms de verkoopprijzen van verkochte woningen met een bepaalde postcode ontvangen. Lees meer op de pagina Koopsominformatie.
 • Wilt u de laatste verkoopprijs van een bepaalde woning weten? Meer informatie vindt u op de pagina Eigendomsinformatie

Terug naar vorige pagina

Wilt u weten waar de grenzen van een kadastraal perceel precies liggen?

Als u de precieze grenzen van een perceel wilt weten kunt u door ons een grensreconstructie laten uitvoeren. Meer informatie vindt u op de pagina Grensreconstructie. 

Terug naar vorige pagina

Hoe werkt het aanbrengen van een brandmerk bij schip in aanbouw?

Een brandmerk moet op een zichtbare en bereikbare plek aangebracht worden. Als dit niet mogelijk is, omdat het schip nog niet voldoende is afgebouwd, dan brengen we het brandmerk voorlopig aan. Wanneer u ons doorgeeft dat het schip is afgebouwd wordt het brandmerk alsnog definitief op een zichtbare en bereikbare plek aangebracht. Meer informatie over het doorgeven van het afbouwen van het schip vindt u op de pagina Wijziging teboekstelling schip

Terug naar vorige pagina

Wilt u een verklaring voor een hypotheek op een schip in aanbouw?

De notaris heeft voor het inschrijven van een hypotheek op een schip in aanbouw een officiële verklaring van niet voltooiing nodig. Daarin staat dat het schip in aanbouw is. Deze verklaring kunt u bij ons aanvragen. Meer informatie vindt u op de  pagina Verklaring van niet-voltooiing schip.

Terug naar vorige pagina

Wat zijn de voordelen van het registreren van een boot of schip?

 • U kunt een hypotheek afsluiten op een geregistreerd(e) boot of schip.
 • Uw boot of schip krijgt een uniek registratienummer. Dit nummer (brandmerk) wordt in overleg met u aangebracht op uw boot of schip. Bij diefstal kan de politie u gemakkelijker als eigenaar terugvinden.
 • Er kan een zeebrief worden aangevraagd wanneer u voor een zeeregistratie kiest. Een zeebrief is een soort paspoort voor een schip en kan problemen voorkomen in het buitenland.
 • Bij een binnenvaartregistratie (die ook van toepassing kan zijn voor pleziervaart) ontvangt u een eigendomscertificaat van het Kadaster.

Meer informatie leest u op de pagina Boot registreren.

Terug naar vorige pagina

Zoekt u een Wegenkaart?

De Wegenkaart geeft een gedetailleerd beeld van alle Nederlandse wegen op schaal 1:250.000. Op deze kaart staan meer topografische gegevens en extra informatie voor het wegverkeer. De Wegenkaart kunt u gebruiken als overzichtskaart naast navigatieapparatuur. Ga voor meer informatie naar de pagina Wegenkaart van Nederland

Terug naar vorige pagina

Zoekt u een Topografische kaart uit het verleden?

U kunt ook Topografische kaarten uit het (recente) verleden bij ons bestellen. Het aanbod vindt u op de pagina Historische topografische kaart

Terug naar vorige pagina

Waar moet u het formulier voor wijziging teboekstelling en de bijbehorende bewijsstukken inleveren?

Het volledig ingevulde en ondertekende formulier kunt u per post opsturen, of inleveren aan de balie van Kadasterkantoor Rotterdam. Het formulier, toelichting en de adresgegevens vindt u op de pagina Doorgeven wijziging teboekstelling schip.

Terug naar vorige pagina

Welke bewijsstukken moet u meesturen bij de wijziging van een teboekstelling schip?

In sommige gevallen moet u bewijsstukken meesturen. Welke dat zijn vindt u in het formulier voor het doorgeven van de wijzigingen. Dit formulier vindt u op de pagina Doorgeven wijziging teboekstelling schip.

Terug naar vorige pagina

Wat is de WOZ-waarde van een woning?

U kunt de WOZ-waarde van uw huis inzien via het WOZ-waardeloket. Als huizenbezitter ontvangt u ieder jaar een brief (beschikking) van uw gemeente met de nieuwe WOZ-waarde.  Meer informatie leest op de pagina WOZ-waarde

Terug naar vorige pagina

Wat is uw huis precies waard?

Wij hebben geen informatie over de actuele waarde van uw huis. Daarvoor kunt u een taxatie laten doen door een makelaar of taxateur.
Met de gegevens uit onze Eigendomsinformatie, Koopsominformatie en het Woningrapport kunt u een inschatting maken van de waarde van een woning.

Terug naar vorige pagina

Waar zit het Kadaster?

Het hoofdkantoor van het Kadaster is gevestigd in Apeldoorn. Bekijk de adresgegevens van ons hoofdkantoor en andere kantoren op de pagina adressen

Terug naar vorige pagina

Gelden voor een ondercuratelestelling dezelfde regels?

De inschrijving van een ondercuratelestelling bij het Kadaster is niet verplicht, maar wel aan te bevelen. Door de inschrijving weet iedereen wie bevoegd is om beslissingen te nemen en zaken te regelen. Curatele is voor mensen die hun geldzaken en persoonlijke zaken niet zelf kunnen regelen en onderbewindstelling niet volstaat. Meer informatie vindt u op de pagina Ondercuratele inschrijven

Terug naar vorige pagina

Gelden voor een onderbewindstelling dezelfde regels?

Als bewindvoerder zorgt u na de uitspraak van de rechter voor een aantekening van het bewind in de openbare registers van het Kadaster.
Meer informatie vindt u op de pagina Onderbewindstelling inschrijven

Terug naar vorige pagina

Voor welke prijs is een woning verkocht?

 • Ontvang per e-mail of sms de aankoopprijs van een specifieke woning of van woningen met een bepaalde postcode. Lees meer op de pagina Koopsominformatie
 • De laatste verkoopprijs van een woning vindt u ook in Eigendomsinformatie. Meer informatie vindt u op de pagina Eigendomsinformatie.

Terug naar vorige pagina

Wilt u snel een totaalbeeld van een woning?

Als u op zoek bent naar meer informatie over een woning zoals gegevens over eigenaar, bouwjaar en de waarde, dan kunt u het Woningrapport bestellen. Dit rapport biedt snel een compleet beeld. Meer informatie vindt u op de pagina Woningrapport.

Terug naar vorige pagina

Wilt u weten wat de regels zijn voor een boom, struik of heg naast de erfgrens?

In de wet is staat dat u een boom niet binnen 2 meter van de erfgrens mag plaatsen. Voor een heg en struik geldt een afstand van een halve meter. Er is wel een aantal uitzonderingen op deze regel, zoals verjaring. Meer informatie vindt u op de pagina Beplanting naast de erfgrens

Terug naar vorige pagina

Wat te doen als een Veldwerk u niet verder helpt of niet beschikbaar is?

Als u niet geholpen bent met een Veldwerk, kan een Grensreconstructie u mogelijk wel verder helpen. Meer informatie vindt u op de pagina Grensreconstructie.

Terug naar vorige pagina

Wilt u een perceel splitsen dat kleiner is dan 100 m2?

Wilt u een perceel splitsen dat kleiner is dan 100 m2 en minder dan € 5.000,- waard is? Neem dan contact op met een notaris. 

Terug naar vorige pagina

Wat gebeurt er na het bezoek van de landmeter?

De landmeter controleert de meting op kantoor en verwerkt dit in de kadastrale kaart. Bij de verwerking krijgt elk nieuw perceel een eigen kadastrale aanduiding en een definitieve kadastrale grootte. De eigenaar ontvangt een kennisgeving (brief) van ons met de nieuwe perceelnummers en groottes. De aanvrager krijgt een leverbon en de leveringsbevestiging met de nieuwe perceelnummers en kan dit gebruiken om eventuele belanghebbenden te informeren.

Terug naar vorige pagina

Wat doet de landmeter tijdens de afspraak voor de aanwijs?

U (of uw gemachtigde) vertelt bij een aanwijs waar de nieuwe grenzen moeten komen en de landmeter noteert dit. De landmeter gaat soms direct over tot het uitvoeren van de meting. Daarna verwerkt de landmeter de informatie in een meetschets en meetverslag. 

Terug naar vorige pagina

Moet u bij de afspraak voor de aanwijs aanwezig zijn?

Ja, u moet bij de afspraak aanwezig zijn. Het kan ook zijn dat u iemand machtigt om namens u hierbij aanwezig te zijn. Zodra de nieuwe grenzen aan de landmeter zijn aangewezen, is uw aanwezigheid niet meer nodig en kan de landmeter het werk zelfstandig afronden.

Terug naar vorige pagina

Wat zijn de kosten van een Grensreconstructie?

Het zichtbaar maken van de ligging van een grens kost 485,-. Daarnaast betaalt u meerwerk als u begin- of eindpunten van een grens wilt weten. Meer hierover bekijkt u in de interactieve video op deze pagina. Ook in ons bestelformulier staat uitleg hierover.  

Terug naar vorige pagina

Wanneer is een Grensreconstructie zinvol?

Een Grensreconstructie is bijvoorbeeld zinvol bij:

 • plaatsen van een schutting of heg
 • planten van een boom aan de rand van uw tuin
 • bouwen van tuinhuisje of schuur bij uw (nieuwe) woning
 • burenruzies en conflicten over kadastrale grenzen

Terug naar vorige pagina

Vraagt u een onderzoek aan voor het heersende of dienende erf (en wat is dat)?

Het stuk grond waarvan eigenaar iets moet dulden aan de ander is het dienende erf. Het stuk grond van de eigenaar die gebruik mag maken wordt het heersende erf genoemd. Een erfdienstbaarhedenonderzoek kunt aanvragen voor het dienende erf.

Terug naar vorige pagina

Hoe eindigt een erfdienstbaarheid?

Een erfdienstbaarheid kan om verschillende redenen eindigen:

 • De erfdienstbaarheid is voor bepaalde tijd vastgelegd.
 • De eigenaar van de grond koopt de rechten af.
 • Een rechter wijzigt de erfdienstbaarheden of heft ze op.
 • De gebruiker van de erfdienstbaarheid doet bij akte afstand van de rechten.

Terug naar vorige pagina

Wanneer is sprake van erfdienstbaarheid door verjaring?

Gebruikt u al geruime tijd een stuk grond alsof het van u is? Dan kan het zijn dat u eigenaar bent geworden. Een notaris kan voor u uitzoeken of u inderdaad eigenaar bent. Als de notaris er niet uit komt, kunt u ook naar de rechter. De notaris of griffier van de rechtbank kan ervoor zorgen dat uw eigendom wordt vastgelegd in de openbare registers van het Kadaster.

Terug naar vorige pagina

Worden erfdienstbaarheden altijd in een akte vastgelegd?

Sommige erfdienstbaarheden zijn niet in de ingeschreven akte vastgelegd. Bijvoorbeeld omdat ze zijn ontstaan door dagelijks gebruik en verjaring. Wij kunnen dan ook geen garantie geven dat alle erfdienstbaarheden worden gevonden.

Terug naar vorige pagina

Wat is het formaat van de Topografische kaart?

Het formaat van de Topografische kaart is ongeveer 100 x 62,5 centimeter.

Terug naar vorige pagina

Hoe lang bewaart het Kadaster uw gegevens?

Het Kadaster bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking en zal na het verstrijken daarvan tot vernietiging overgaan, tenzij uit wet- en regelgeving (zoals de Archiefwet) andere bewaartermijnen voortvloeien. In beginsel betekent dit dat uiterlijk zeven jaar na uw uitdiensttreding uw persoonsgegevens worden vernietigd. Ingeval van een sollicitatie betekent dit dat uw gegevens na 4 weken na afronding van het werving- en selectieproces worden geanonimiseerd. Sollicitatiegegevens zijn niet herleidbaar naar een persoon.

Terug naar vorige pagina

Woont u in het buitenland en wilt u uw boot of schip in Nederland registreren?

Als u in het buitenland woont, moet u een postadres hebben in Nederland. Dat mag geen postbusadres zijn.

Wanneer u voor binnenvaartregistratie kiest, moet u een bewijs overleggen waaruit blijkt dat uw schip een ligplaats heeft in Nederland.

Stond uw boot of schip in het buitenland geregistreerd? Dan vragen wij een bewijs van doorhaling uit het land waar het stond geregistreerd. Dit is een originele verklaring van een bevoegde autoriteit waaruit blijkt dat uw boot of schip niet langer in dat land geregistreerd staat. 

De volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulieren kunt u per post opsturen naar: 

Scheepsregistratie
Postbus 8718
3009 AS Rotterdam

Het is ook mogelijk het formulier aan de balie in te leveren. Het bezoekadres is:

Kantorencomplex De Lotus
George Hintzenweg 77
3068 AX Rotterdam

Terug naar vorige pagina

Wat is een aanwijs?

Een aanwijs is de aanwijzing van een grens tussen percelen. Bij een aanwijs laten belanghebbenden aan een landmeter zien waar de gewenste grens moet lopen in een terrein. De landmeter legt dit vast. Dit is nodig om de nieuwe percelen te vormen.

Bekijk de volgende video voor meer uitleg.

Terug naar vorige pagina

Hoe worden microdots aangebracht?

Met een spuitbus worden duizenden microdots met een doorzichtige opdrogende lijm aangebracht op vaste of diefstalgevoelige onderdelen van een schip. Bekijk hoe dit in zijn werk gaat in een video op YouTube (2 minuten)

Terug naar vorige pagina

Uw vraag niet beantwoord?

Hebt u een vraag waarop u het antwoord niet kon vinden? Neem dan contact op met de klantenservice op telefoonnummer 088-183 22 00, optie 2. Onze medewerkers zijn u op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur graag van dienst. Of stel uw vraag direct via het contactformulier.

Terug naar vorige pagina

Wat is de looptijd van een abonnement op de Kadaster archiefviewer?

• U betaalt eenmalig aansluitkosten en een vast bedrag per maand.
• Het abonnement loopt af na 1 jaar, maar u kunt ook eerder opzeggen.
• Na het aflopen van het eerste jaar kunt u het abonnement verlengen voor maximaal nog 1 jaar.

Als u minstens 4 weken voor het verlopen van het abonnement aangeeft dat u wilt verlengen, voorkomt u dat u opnieuw aansluitkosten moet betalen.

Verlengen of stopzetten van het abonnement kan met het formulier: Verlengen of stopzetten abonnement archiefviewer.

Terug naar vorige pagina

2000-nu: van fusie tot een ander ministerie

2004
Kadaster en Topografische Dienst fuseren.
2007
Als onderdeel van het stelsel van basisregistraties wordt het Kadaster aangewezen als bronhouder van de Basisregistratie Kadaster (BRK) en de Basisregistratie Topografie (BRT).
2007
Op grond van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (WKPB) krijgt het Kadaster een nieuwe taak: informatie verstrekken over door gemeenten opgelegde publiekrechtelijke beperkingen.
2008
Kabels en Leidingen Informatiecentrum (KLIC) gaat op in het Kadaster. De Wet Informatie-uitwisseling ondergrondse netten (WION) wordt van kracht.
2009
Landelijke voorziening Basisregistratie Adressen en Gebouwen (LV BAG) is gereed. Het Kadaster beheert deze en verzorgt de informatieverstrekking.
2010
Landelijke voorziening Ruimtelijkeplannen.nl (voorheen RO-online) is gereed en in beheer genomen door het Kadaster.
2012
TOP10NL, het belangrijkste product van de BRT, is van heel Nederland klaar en als open data beschikbaar.
2013
Kadaster start met beheer van de Landelijke voorziening Waarde Onroerende Zaken (LV WOZ) en verzorgt de informatieverstrekking.
2014
Kadaster neemt de Landelijke voorziening Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) in beheer en verzorgt hieruit de informatieverstrekking.
2016
Digitale kadastrale kaart is van heel Nederland beschikbaar als open data.
2017
Kadaster valt onder het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Terug naar vorige pagina

1950-2000: van akteoptimalisatie tot digitale kaart

1950
Letterlijke overschrijving van akten vervangen door getypt afschrift door notaris.
1961
Topografische kaartserie schaal 1:10.000 gereed.
1967
Netbeheerders richten voor een beperkt gebied het eerste Kabels en Leidingen Informatiecentrum op om daarmee graafschade aan ondergrondse kabels en leidingen te helpen voorkomen.
1973
Kadaster van het Ministerie van Financiën naar het Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.
1975
Start vervaardiging Grootschalige Basiskaart Nederland (GBKN), de eerste landsdekkende grootschalige topografische kaart.
1989
Vier regionale Kabels en Leidingen Informatiecentra, die samen het hele land bestrijken, gaan van start. Op deze manier organiseren de netbeheerders de informatieverstrekking, nadat in 1986 het wetsontwerp Leidingenregistratie is ingetrokken.
1990
Automatisering van de kadastrale registratie (AKR) is gereed. Deze vervangt de papieren grondboekhouding.
1994
Kadaster wordt zelfstandig bestuursorgaan.
1997
Topografische kaartserie 1:10.000 als digitaal bestand beschikbaar (TOP10vector).

Terug naar vorige pagina

1900-1950: van landmetercursus tot militaire kaarten

1919
Eerste landmeterscursus in Wageningen.
1924
Eerste ruilverkavelingswet; Kadaster adviseur van de plaatselijke commissie.
1932
Uit twee militaire diensten ontstaat de Topografische Dienst. Luchtfotografie wordt de basis voor topografische kaarten.
1947
Voor militaire doeleinden worden kaartseries op de schalen 1:100.000 en 1:250.000 gemaakt.

Terug naar vorige pagina

1850-1900: van topografische kaart tot rijksdriehoeksmeting

1854
‘Topographische en Militaire kaart van het Koningrijk der Nederlanden 1:50.000’ gereed.
1866
‘Chromo-Topografische kaart 1:25.000’ (Bonnebladen) gereed: de eerste topografische kaart van Nederland in kleur.
1885
Start rijksdriehoeksmeting; structurele bijhouding van referentiepunten in het landelijke coördinatenstelsel.

Terug naar vorige pagina

1800-1850: van Napoleon tot 54 vestigingen

1801
Start landelijke driehoeksmeting door baron Krayenhoff als basis voor eerste topografische kaart van de toenmalige Bataafse Republiek.
1811
Keizer Napoleon besluit dat Nederland een kadaster moet krijgen. Kadastrering begint. Eerste landelijke openbare registers.
1813
Val Napoleon, kadastrering stokt.
1816
Hervatting kadastrering onder Koning Willem I.
1823
Het Topographisch Bureau van het Ministerie van Oorlog levert de ‘Choro-topographische kaart’ op, de kaart waar Krayenhoff rond 1800 aan is begonnen. Hij heeft een schaal van ‘800 Rijnlandse roeden op de duim’ (1:115.200) en is de eerste landsdekkende topografische kaart.
1832
Kadaster van start in 54 vestigingen (1 oktober 1832).
1838
Invoering burgerlijk wetboek: inschrijving overdrachts- en hypotheekakten verplicht. Nieuwe registers van in- en overschrijving onroerende goederen.

Terug naar vorige pagina

Kan ik bij het Kadaster ook een luchtvaartuig laten registreren?

U kunt een luchtvaartuig registreren bij het Kadaster.

Wilt u een luchtvaartuig teboekstellen, of de teboekstelling van een luchtvaartuig wijzigen of doorhalen?

Neem dan contact op met de klantenservice Luchtvaartuigen op telefoonnummer 088-183 40 63. Onze medewerkers zijn u op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur graag van dienst. Of stel uw vraag direct via het contactformulier.

Terug naar vorige pagina

Uw vraag niet beantwoord?

Hebt u een vraag waarop u het antwoord niet kon vinden? Neem dan contact op met de klantenservice Schepen op telefoonnummer 088-183 40 63. Onze medewerkers zijn u op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur graag van dienst. Of stel uw vraag direct via het contactformulier.

Terug naar vorige pagina

Wie mag een voorlopige grens tekenen?

U mag als particulier geen voorlopige grenzen intekenen. Dit mogen alleen professionele partijen doen, zoals gemeenten en notarissen. Zij hebben hiervoor een speciale opleiding gevolgd bij het Kadaster en mogen voorlopige grenzen intekenen.

Terug naar vorige pagina

Waarom moet ik de grens aanwijzen als de huizen en erfafscheidingen al geplaatst zijn?

De notaris tekent de voorlopige grens in. Daarna moet deze nog definitief gemaakt worden. Dit doet u door als koper en verkoper samen de grens aan te wijzen in het terrein. De landmeter kan dit meten en stelt vervolgens de definitieve grens vast. Hierdoor weet u ook de definitieve grootte van het perceel. Het kan dus voorkomen dat u de grens aan moet wijzen als de huizen en erfafscheidingen al geplaatst zijn.

Terug naar vorige pagina

Waar is het Kadaster Bedrijfsmuseum en hoe kunt u het bezoeken?

U kunt het Kadaster Bedrijfsmuseum op afspraak bezoeken. Het bezoekadres is Mr. E.N. van Kleffenstraat 8, 6842 CV Arnhem.

Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Vult u dan het contactformulier in.

Terug naar vorige pagina

Wilt u meer weten over de werkwijze en gebruikte materialen van het Kadaster uit het verleden?

Veel schatten uit de Kadastergeschiedenis zijn bewaard gebleven. U kunt ze bekijken in ons museum. We laten u daar graag zien hoe in vroegere tijden gewerkt werd. U kunt ons museum op afspraak bezoeken. Een lijst van de complete inventaris van het Kadaster Bedrijfsmuseum kunt u gratis aanvragen.

Wilt u ons museum bezoeken, de inventarislijst aanvragen of hebt u een andere vraag? Vult u dan het contactformulier in.

Terug naar vorige pagina

Hoe krijgt u informatie over huisaansluitingen?

Huisaansluitingen zijn kabels en leidingen die vanaf de hoofdleiding in de weg naar een gebouw lopen. Hebt u huisaansluitschetsen aangevraagd, maar niet gekregen? Dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met de verantwoordelijke netbeheerder(s). Houd uw meldnummer bij de hand. De telefoonnummers van de netbeheerder(s) en het meldnummer vindt u op de leveringsbrief (LI.pdf) die u in uw KLIC-levering hebt gekregen.

Terug naar vorige pagina

Hoe ziet de geschiedenis van het Kadaster er in vogelvlucht uit?

In 1810 wordt Nederland ingelijfd bij Frankrijk, met als gevolg dat de grondbelasting wordt ingevoerd. Voor die belasting wordt gestart met opmeten, schatten en tenaamstelling van grondeigendom. Daarmee begint de opbouw van het Kadaster. 

Sinds 1832 bestaat het Kadaster officieel. 6 jaar later worden het Kadaster en de hypotheekbewaring (openbare registers) samengevoegd. 

Al vrij snel na de invoering van het Kadaster blijkt dat de kwaliteit van de kadastrale kaarten niet goed is en dat de kaarten van gemeenten niet op elkaar aansluiten. Vanaf 1885 wordt daarom een landelijk Rijksdriehoeksnet opgebouwd. Dit is nodig om de kwaliteit van het kaartmateriaal te verbeteren en op peil te houden. 

Wilt u meer lezen over de geschiedenis van het Kadaster? Bekijk dan het overzicht op de pagina Mijlpalen in de geschiedenis.

Terug naar vorige pagina

Waar komt de naam 'Kadaster' vandaan?

De naam Kadaster komt van het Franse ‘Cadastre’ en het Latijnse ‘Catastrum’. Die laatste term zou kunnen komen van het Byzantijns-Griekse ‘Katastichon’. Dat betekent lijst, en is afgeleid van ‘Kata’(van boven naar beneden) en ‘Stichos’ (rij, gelid). Een andere verklaring is dat het afstamt van het Latijnse ‘Capistratum’. Dat is een Romeinse belasting gebaseerd op het bezit van onroerend goed. 

Terug naar vorige pagina

Wat kost de Hulpkaart?

De prijs is afhankelijk van hoe u de Hulpkaart geleverd wilt krijgen. U kunt kiezen uit: 

•    gevouwen papieren kopie, formaat A3, prijs 17,80 per kaartblad
•    digitale kaart als jpg- of pdf-bestand, prijs 15,80 per kaartblad

Terug naar vorige pagina

Hoe lang duurt het voordat uw boot of schip is doorgehaald?

Zodra wij het aanvraagformulier en de beschikking van de rechtbank hebben ontvangen, wordt de registratie van uw schip doorgehaald in de openbare registers van het Kadaster.

Terug naar vorige pagina

Hoe schrijft u de rechterlijke uitspraak in?

Omdat een rechtelijke uitspraak voor inschrijving bij het Kadaster aan veel juridische voorwaarden moet voldoen, raden wij u af het zelf te doen en dit via een notaris te regelen. Mocht u de inschrijving wel zelf verzorgen dan vindt u op het zakelijke deel van onze website de voorwaarden voor inschrijving

Wanneer de uitspraak aan alle voorwaarden voldoet en ondertekend is door de griffier van de rechtbank, stuurt u het originele exemplaar naar: 

Kadasterkantoor Arnhem
Mr. E.N. van Kleffensstraat 8
6842 CV Arnhem 
 

Nadat de ondercuratelestelling is ingeschreven, sturen wij u het afschrift retour.

Terug naar vorige pagina

Hoe schrijft u de rechterlijke uitspraak in?

Omdat een rechtelijke uitspraak voor inschrijving bij het Kadaster aan veel juridische voorwaarden moet voldoen, raden wij u af het zelf te doen en dit via een notaris te regelen. Mocht u de inschrijving wel zelf verzorgen dan vindt u op het zakelijke deel van onze website de voorwaarden voor inschrijving

Wanneer de uitspraak aan alle voorwaarden voldoet en ondertekend is door de griffier van de rechtbank, stuurt u het originele exemplaar naar: 

Kadasterkantoor Arnhem
Mr. E.N. van Kleffensstraat 8
6842 CV Arnhem 

Nadat de onderbewindstelling is ingeschreven, sturen wij u het afschrift retour.

Terug naar vorige pagina

Wilt u vanuit huis historisch onderzoek doen?

Als u regelmatig onderzoek doet dan is een abonnement op onze Archiefviewer misschien interessant. U hebt dan toegang tot ons archief tegen een vast bedrag per maand. Meer informatie vindt u op de pagina Archiefviewer.

Terug naar vorige pagina

Waar kunt u nog meer terecht voor de Kadaster Archiefviewer?

U kunt de Kadaster Archiefviewer ook raadplegen bij een Regionaal Historisch Centrum. Kijk op de site van het Nationaal Archief voor informatie over een centrum bij u in de buurt.

Terug naar vorige pagina

Wat vindt u in de kadastrale archieven?

In de kadastrale archieven vindt u:

 • kadastrale leggers en hulpregisters om percelen, rechten en gerechtigden op te zoeken
 • hulpkaarten (kaarten op schaal met de grenzen van nieuw gevormde kadastrale percelen)
 • Veldwerken (door landmeters ter plaatse gemaakte schetsen met meetgegevens)
 • registers 71 die via bestaande en vervallen perceelnummers naar het leggerartikel van de kadastrale leggers verwijzen

* De periode waarover deze archiefstukken beschikbaar zijn, kan verschillen.

Terug naar vorige pagina

Wat kost onderzoek in de kadastrale archieven?

Onderzoek met behulp van de Kadaster Archiefviewer bij het Kadaster in Arnhem is kosteloos. U moet daarvoor wel aan onze voorwaarden voldoen.

Terug naar vorige pagina

Hoe lang duurt de aanwijs?

De afspraak met de landmeter duurt gemiddeld 20 minuten. 

Terug naar vorige pagina

Bent u beiden niet aanwezig?

U krijgt een nieuwe uitnodiging als u beiden niet aanwezig bent. Bent u op de 2e afspraak weer niet aanwezig? Dan brengen wij voor de daaropvolgende afspraak 440,- in rekening. 

Terug naar vorige pagina

Bent u het niet met elkaar eens?

Als u het niet met elkaar eens bent dan kunnen wij de nieuwe grens niet vastleggen. Zodra u het wel eens bent met elkaar komen we langs voor een nieuwe afspraak. Bent u het op de 2e afspraak weer niet eens met elkaar? Dan brengen wij voor de daaropvolgende afspraak 440,- in rekening. 

Terug naar vorige pagina

Wilt u de Kadaster Archiefviewer vooraf inzien?

Wilt u de Archiefviewer kosteloos inzien vóór u een abonnement afsluit? Breng dan een bezoek aan een Regionaal Historisch Centrum.

Terug naar vorige pagina

Wat kost het gebruik van de Kadaster Archiefviewer?

De aansluitkosten bedragen 98,-. Daarnaast betaalt u per maand 2,60 abonnementskosten. 

Terug naar vorige pagina

Wat staat er in de handleiding voor het gebruik van de Kadaster Archiefviewer?

U leest in de handleiding hoe u de Archiefviewer moet gebruiken en hoe u de gewenste gegevens boven water kunt halen. Ook leest u welke gegevens in de beschikbare velden ingevuld kunnen worden, en welke niet. 

Bekijk de handleiding

Wilt u inhoudelijk uitleg over de archieven? Meld u dan aan voor de gratis training.

Terug naar vorige pagina

Waar kunt u overige stukken aanbieden?

Stukken die betrekking hebben op bijvoorbeeld onderbewindstelling en ondercuratelestelling, stuurt u per post naar:

Kadasterkantoor Arnhem
Mr. E.N. van Kleffensstraat 8
6842 CV Arnhem

Terug naar vorige pagina

Is slechts een van de partijen aanwezig?

Als slechts een van de partijen aanwezig is, kan de aanwijs wel doorgaan. U kunt dit aangeven via het contactformulier over aanwijsafspraak .  

Nadat de nieuwe grens door een van de partijen is aangewezen, krijgen beide partijen een brief met een voorstel voor de nieuwe grens. Beide partijen hebben 6 weken de tijd om bezwaar te maken. Bij bezwaar volgt een nieuwe uitnodiging voor de aanwijs. 

Terug naar vorige pagina

Waarvoor kunt u een Hulpkaart gebruiken?

Met een Hulpkaart gaat u één stap terug in de tijd. U ziet uit welk perceel een nieuw perceel is ontstaan en hoe de kadastrale grens liep.

Terug naar vorige pagina

Wat is het formaat en de schaal van de Hulpkaart?

Het formaat van de Hulpkaart is ongeveer 42 x 29,7 centimeter. Dit komt overeen met A3-formaat.

Hulpkaarten zijn er in verschillende kaartschalen: bijvoorbeeld 1:500, 1:1250 en 1:2500. Tenzij anders aangegeven is een Hulpkaart altijd noord-gericht.

Terug naar vorige pagina

Wat is de levertijd van de Hulpkaart?

Wij sturen u de Hulpkaart binnen 3 werkdagen na ontvangst uw bestelling toe.

Terug naar vorige pagina

Hoe wordt de Hulpkaart geleverd?

U kunt zelf kiezen hoe u de Hulpkaart geleverd wilt hebben: 

•    gevouwen papieren kopie, formaat A3
•    digitale kaart als jpg- of pdf-bestand 

Terug naar vorige pagina

Op welk moment kunt u een verklaring niet-voltooiing schip aanvragen?

De verklaring niet-voltooiing schip kan direct worden aangevraagd bij de teboekstelling, of op een later tijdstip nadat het schip is geregistreerd. De inspecteur controleert eerst of het schip daadwerkelijk in aanbouw is, waarna hij een verklaring afgeeft.  

Terug naar vorige pagina

Wat kosten de luchtfoto’s?

Analoge luchtfoto’s

 • luchtfoto op originele schaal 1:18.000 of 1:20.000, prijs 42,30
 • vergroting van de luchtfoto prijs vanaf 55,65

​​​​​​Analoge uitlichtingen

 • uitlichting gebied 500 x 500 meter, afmeting afdruk 23 x 23 centimeter, prijs 49,50
 • uitlichting gebied in overleg

​​​​​​De verzendkosten zijn 3,80.

Digitale luchtfoto’s

Een digitale luchtfoto kost 42,30.

Terug naar vorige pagina

Wat is het algemene postadres van het Kadaster?

Andere post, dus geen stukken, stuurt u naar:

Het Kadaster
Postbus 9046
7300 GH Apeldoorn

Terug naar vorige pagina

Wat is het Rijksdriehoeksstelsel?

Het is belangrijk dat iedereen dezelfde punten in het landschap gebruikt om metingen uit te voeren. Het Kadaster heeft als wettelijke taak deze coördinaatpunten te beheren. De coördinaatpunten vormen samen het Rijksdriehoeksstelsel (RD). Aan de hand van de RD-punten is de precieze ligging van objecten vast te stellen en in kaart te brengen. 

Meer informatie vindt u op de pagina Rijksdriehoekstelsel op Zakelijk.kadaster.nl.

Terug naar vorige pagina

Wat is zijn de kwaliteitsnormen van de registers en kaarten van het Kadaster?

De kwaliteitsnormen van onze registers en kaarten zijn als volgt:

Ontsluiten Basisregistratie Kadaster en registraties voor Schepen en Luchtvaartuigen

Alle aangeboden akten en hypotheekstukken nemen wij op in de openbare registers. De openbare registers worden ontsloten via een index in de Basisregistratie Kadaster, registraties voor Schepen en Luchtvaartuigen en de Kadastrale kaart. Voor de ontsluiting geldt een kwaliteitsnorm van 100% volledig en juist.

Basisregistratie Kadaster en registraties voor Schepen en Luchtvaartuigen

In de Basisregistratie Kadaster en registraties voor Schepen en Luchtvaartuigen nemen wij ook andere gegevens over uit de akten en hypotheekstukken. Dit zijn bijvoorbeeld gegevens over de rechthebbende (het subject) en het recht (het object). Voor deze gegevens geldt een kwaliteitsnorm van 99,5% volledig en juist.

Kadastrale kaart (BRT)

Het inmeten van (nieuwe) kadastrale grenzen en het berekenen en vaststellen van (nieuwe) oppervlaktes moet voldoen aan technische specificaties (standaardafwijkingen) volgens de Handleiding voor Technische Werkzaamheden van het Kadaster. De kaart heeft een andere nauwkeurigheid dan de metingen. De kaart kan daarom niet gebruikt worden voor de bepaling van de exacte maten en ligging in het terrein.

Basisregistratie Topografie (BRT)

Het Kadaster beheert de Topografische Kaart van Nederland, het Geografisch basisbestand. Hiervoor gelden de volgende kwaliteitsnormen:

 • volledigheid en juistheid: 95%
 • actualiteit: 2 jaar

Basisregistraties en landelijke voorzieningen

Naast de Kadaster-eigen basisregistraties, de Basisregistraties Kadaster en Topografie, dragen wij zorg voor het beheer van en informatieverstrekking uit een aantal basisregistraties van anderen. Dit zijn de zogenoemde landelijke voorzieningen. Deze anderen, de bronhouders, zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van de eigen basisregistraties.

Opmerkingen over de inhoud van deze landelijke voorzieningen kunt u indienen bij het Kadaster. Wij zorgen voor de terugmelding aan de bronhouder.

Lees meer over de basisregistraties en landelijke voorzieningen.

Terug naar vorige pagina

Hoe actueel zijn de registraties van het Kadaster?

De verwerkingstijd van aangeboden akten en hypotheekstukken is als volgt:

 • Beslissen of stukken in de openbare registers ingeschreven kunnen worden: binnen 24 uur op werkdagen
 • Bekend maken van stukken in de Basisregistratie Kadaster en registraties voor Schepen en Luchtvaartuigen (Signaleren): voor 9.00 uur volgende werkdag
 • Volledige verwerking van stukken in de Basisregistratie Kadaster en registraties voor Schepen en Luchtvaartuigen: binnen 6 werkdagen
 • Bekend maken van beslagen in de Basisregistratie Kadaster en registraties voor Schepen en Luchtvaartuigen (Signaleren): binnen 1 uur na aanbieding (m.b.t. aanbieding geldt: op werkdagen waarbij stukken tussen 9.00 uur en 15.00 uur worden ingeschreven)
 • Een nieuwe grens, gebaseerd op een ingeschreven stuk, inmeten en bijwerken in de kadastrale registratie: binnen 3 maanden nadat de grens door de gezamenlijke belanghebbenden is aangewezen

Terug naar vorige pagina

Wat doet het Kadaster op het gebied van internationale relaties?

 • We delen onze kennis buiten de Nederlandse grenzen. Dat doen we door bijdragen te leveren aan internationale congressen, symposia, publicaties en onderwijsprogramma's.
 • Het Kadaster wisselt veel kennis uit in multilaterale en koepelorganisaties, zoals de FIG (Federation Internationale de Géomètres).
 • Bij de Verenigde Naties zijn we actief binnen UN-Habitat en UN-GGIM (Global Geospatial Information Management). De binnen UN-GGIM geformeerde werkgroep voor landadministraties en land management staat onder voorzitterschap van het Kadaster, namens Nederland.
 • Via het Open Geospatial Consortium blijven we in contact met het internationale geo-bedrijfsleven en standaardisatieorganisaties.
 • We zijn vertegenwoordigd in het bestuur van de WPLA (Working Party on Land Administration).
 • We zijn vertegenwoordigd in het management board van EuroGeographics.

Terug naar vorige pagina

Wat voor soort gegevens registreert het Kadaster precies?

Het Kadaster registreert gegevens van registergoederen: onroerende zaken (grond, gebouwen en kabelnetten), schepen en  luchtvaartuigen. 

Terug naar vorige pagina

Binnen hoeveel werkdagen wordt uw vraag beantwoord?

Wij beantwoorden uw vraag binnen 3 werkdagen. Mocht er meer tijd nodig zijn, dan informeren wij u binnen 3 werkdagen.

Terug naar vorige pagina

Binnen hoeveel tijd wordt uw klacht behandeld?

Als u niet tevreden bent, kunt u een klacht indienen. Wij werken een klacht binnen 5 werkdagen af. Als er voor een zorgvuldige behandeling meer tijd nodig is, informeren wij u binnen 5 werkdagen over de verwachte afhandeldatum.

Terug naar vorige pagina

Hoe kunt u gegevens bij het Kadaster opvragen?

Als particulier kunt u gegevens tegen betaling opvragen via de webwinkel van het Kadaster. U kunt daar zoeken op adres. De gegevens ontvangt u in de vorm van een pdf-bestand. Als zakelijk gebruiker kunt u gegevens opvragen via het online portaal Mijn Kadaster. Daar hebt u een abonnement voor nodig. U kunt dan zoeken op adres, perceelaanduiding, aktenummer of naam. Voor iedereen geldt: gegevens zijn alleen verkrijgbaar op aanvraag en tegen betaling.

Terug naar vorige pagina

Het Kadaster verstrekt ook open data. Zitten hier persoonsgegevens in?

Nee. Ter bescherming van de privacy worden persoonsgegevens uit de Basisregistratie Kadaster en de openbare registers niet aangeboden als open data. Deze gegevens mogen niet voor ieder willekeurig doel gebruikt worden. Lees hier meer over op de pagina Het kadaster en open data op Zakelijk.kadaster.nl.

Terug naar vorige pagina

Welke persoonsgegevens zijn openbaar?

Alle persoonsgegevens in documenten zoals koop- en hypotheekakten die wij ontvangen zijn openbaar. Het gaat dan om de volgende persoonsgegevens:

 • naam gerechtigde (achternaam en voornamen)
 • adres
 • geboortedatum en geboorteplaats
 • burgerlijke staat ten tijde van de verkrijging
 • naam van partner
 • nummer van identiteitsdocumenten (paspoort, rijbewijs; alleen bij opvraag van de gehele akte) 

Het Burgerservicenummer wordt niet door Kadaster verstrekt.

Terug naar vorige pagina

Waarom zijn persoonsgegevens nog steeds openbaar ondanks strengere privacyregels (AVG)?

De openbaarheid van de openbare registers en Basisregistratie Kadaster is wettelijk vastgelegd. Dit is niet anders onder de nieuwe privacyregels (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Ook de nieuwe privacyregels respecteren het verwerken van persoonsgegevens in het kader van een wettelijke verplichting. Dit is gedaan in het belang van rechtszekerheid en transparantie op de vastgoedmarkt. Doordat persoonsgegevens in onze registraties openbaar zijn, ontstaan geen misverstanden over wat van wie is. Zonder betrouwbare informatie zijn mensen minder bereid zaken met elkaar te doen. Onder de nieuwe privacywetgeving zijn de persoonsgegevens in de registers van het Kadaster dan ook nog steeds openbaar.

Terug naar vorige pagina

Zou het niet beter zijn als alleen notarissen toegang hebben tot persoonsgegevens?

Op dit moment kan iedereen snel en tegen lage kosten bij ons de informatie opvragen die nodig is voor bijvoorbeeld de koop van een huis. Bij het beperken van toegang tot specifieke beroepsgroepen, zoals notarissen, is dit niet meer mogelijk. U wordt dan verplicht om naar de notaris te gaan om duidelijk te krijgen wat van wie is. Dat heeft een aantal nadelige gevolgen: langere doorlooptijden, extra administratieve lasten en kosten voor de aanvrager. De vastgoedmarkt wordt minder transparant en de economische ontwikkeling wordt beperkt.


Wel kondigt het kabinet aan dat er – in overleg met betrokken partijen- maatregelen worden genomen om geen onnodige privacygevoelige gegevens (zoals paspoortnummers) op te nemen in stukken, zoals koop- en hypotheekakten, zodat deze ook niet via het Kadaster kunnen worden ingezien.

Terug naar vorige pagina

Is er een risico op identiteitsfraude?

Het risico op identiteitsfraude op basis van informatie uit het Kadaster is zeer beperkt. BSN-nummers worden niet ontsloten via de Basisregistratie Kadaster en de openbare registers van het Kadaster. Wij registreren geen kopieën van identiteitsdocumenten. Lees het antwoord van Minister Ollongren op Tweedekamer.nl

Terug naar vorige pagina

Hoe voldoet het Kadaster aan de aangescherpte privacyregels (AVG)?

Het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens is voor het Kadaster vanzelfsprekend. Dat deden we al onder de Wet bescherming persoonsgegevens in ons beleid en werkprocessen en dat blijven we doen onder de sinds 25 mei 2018 in werking getreden Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij verwerken alleen persoonsgegevens bij het uitvoeren van onze wettelijke taken. Het Kadaster verstrekt geen persoonsinformatie voor charitatieve doelen of commerciële activiteiten, zoals direct marketing en profileringsdoeleinden. Dit is expliciet opgenomen in onze leveringsvoorwaarden.

Terug naar vorige pagina

Is het opvragen van persoonsgegevens aan voorwaarden verbonden?

Ja. Wij verstrekken geen persoonsinformatie voor charitatieve doelen of commerciële activiteiten, zoals direct marketing en profileringsdoeleinden.

Terug naar vorige pagina

Wat zijn de levertermijnen van het Kadaster?

U vindt de levertijden per product en dienst op de productpagina's op deze website. U mag verwachten dat wij de door u bestelde producten of diensten leveren binnen de vermelde levertermijn. In overleg met u kunnen wij een andere levertermijn afspreken.

Terug naar vorige pagina

Wat is de bezwaartermijn als u bewaar wilt indienen?

Bent u het niet eens met een kennisgeving of besluit van het Kadaster, dan kunt u schriftelijk een formeel bezwaar indienen. Voor de behandeling hiervan geldt de wettelijke termijn van 6 weken.

Terug naar vorige pagina

Binnen hoeveel dagen ontvangt u een offerte?

U ontvangt binnen 5 dagen de aangevraagde offerte. Mocht er meer tijd nodig zijn, dan informeren wij u binnen 5 werkdagen.

Terug naar vorige pagina

Hoe worden internationale projecten gefinancierd?

Onze internationale adviesactiviteiten vallen niet onder onze hoofdtaken. Ze vormen een zogenoemde nevenactiviteit. Ze worden gefinancierd uit externe fondsen, zoals van de Europese Commissie, Verenigde Naties en Wereldbank. De fondsen dekken onze kosten.

Terug naar vorige pagina

Wat is de visie van het Kadaster op internationale samenwerking?

We werken in een internationale omgeving. We hebben bijvoorbeeld te maken met Europese gegevensstandaarden en wetgeving. Maar ook met snel opkomende technologische ontwikkelingen en digitale werkmethoden. We willen hierin een sturende rol spelen en zorgen dat we goed op de hoogte zijn. Dat is in het belang van een goed werkend Kadaster en in het belang van de Nederlandse burger.

Terug naar vorige pagina

Wat zijn topografische basisbestanden?

Het landschap is opgebouwd uit vele verschillende elementen, zoals water, wegen, bebouwing of landbouwgrond. Topografische informatie geeft een volledig beeld van het terrein en de elementen die er in voorkomen. Onze Basisregistratie Topografie (BRT) wordt gemaakt met een combinatie van luchtfoto’s, 360º-panoramafoto's en terreinverkenning.

Terug naar vorige pagina

Wat zijn openbare registers?

Het Kadaster houdt in de openbare registers bij welke rechten gelden op registergoederen (vastgoed, schepen, luchtvaartuigen, topografie en coördinaatpunten). Dat is een wettelijke taak. Iedereen die een recht wil laten gelden op een registergoed, is verplicht de bijbehorende notariële akten in de openbare registers te laten bijschrijven.

De belangrijkste informatie uit de in de openbare registers ingeschreven akten, nemen wij op in de Basisregistratie Kadaster (BRK). Deze basisregistratie geeft per perceel op een overzichtelijke manier weer wie de eigenaar is, wat de koopsom was en welke rechten van toepassing zijn.

Terug naar vorige pagina

Waarvoor staat de afkorting KLIC?

KLIC staat voor Kabels en Leidingen Informatie Centrum.

Terug naar vorige pagina

Hoe wordt het Erfdienstbaarhedenonderzoek geleverd?

U ontvangt een opgave van de mogelijk gevonden erfdienstbaarheden en deel en nummer(s) van de akte(n) waarin deze zijn gevonden. Als u dat wilt kunt u de akte(n) en een kaart met de actuele percelen waar de erfdienstbaarheden gelden ook direct bestellen. De kaart en de kopie worden per e-mail verzonden. U kunt de kopie akte(n) ook per post ontvangen.

Bij dit onderzoek worden alleen nieuw gevestigde of vervallen erfdienstbaarheden vanaf 1950 tot heden opgegeven. Erfdienstbaarheden die vóór 1950 zijn gevestigd worden niet meegenomen.

Terug naar vorige pagina

Wat kost een KLIC-melding?

Een KLIC-melding kost 15,-.

Terug naar vorige pagina

Wat kost Erfdienstbaarhedenonderzoek?

De kosten van een volledig onderzoek zijn 269,50 per perceel.
Een beperkt onderzoek tot 1950 kost 147,- per perceel.

Een kaart met actuele kadastrale percelen kost 26,30.

Voor de kopie (afschrift) van de akte waaruit de erfdienstbaarheid blijkt kost:
• per e-mail, prijs 16,95
• per post, prijs 18,95 (u ontvangt de kopie dan ook per e-mail)

Terug naar vorige pagina

Hoe vraagt u één afzonderlijke verkoopprijs op?

U kunt de verkoopprijs van een woning via sms opvragen.

U sms’t: KOOPSOM <postcode> <huisnummer> <letter toevoeging> naar 8118
Voorbeeld: KOOPSOM 1234AB 12 A

Wanneer de koopsom en het adres geregistreerd zijn, ontvangt u de Koopsominformatie direct per sms. Dit kost 1,50. Alleen als we informatie voor het adres beschikbaar hebben, brengen we kosten in rekening.

Koopsom per sms is een eenmalige sms-dienst en géén abonnement. Ben je jonger dan 16? Vraag dan toestemming aan ouders of voogd. Het Kadaster respecteert de Reclamecode sms-dienstverlening en de Gedragscode sms-dienstverlening.

Wanneer uw nummer geblokkeerd is voor sms-diensten, ontvangt u geen sms. U kunt de blokkade ongedaan maken op de website van Stichting Gedragscodes Mobiele Diensten.

Terug naar vorige pagina

Wat kost Hypotheekinformatie als u via het bestelformulier bestelt?

U betaalt 16,95 voor Hypotheekinformatie per e-mail en 18,95 voor Hypotheekinformatie per post. Levering per post is verplicht als u een gewaarmerkt exemplaar wilt ontvangen. 

Terug naar vorige pagina

Wilt u, of kunt u niet met iDeal of creditcard betalen?

Als u Hypotheekinformatie liever niet met iDeal of creditcard betaalt, kunt u voor uw bestelling gebruikmaken van het bestelformulier Hypotheekinformatie. U betaalt 16,95 voor Hypotheekinformatie per e-mail en 18,95 voor Hypotheekinformatie per post. U ontvangt hiervoor een factuur. 

Terug naar vorige pagina

Wilt u, of kunt u niet met iDeal of creditcard betalen?

Als u Eigendomsinformatie liever niet met iDeal of creditcard betaalt, kunt u voor uw bestelling gebruikmaken van het bestelformulier Eigendomsinformatie. U betaalt 16,95 voor Eigendomsinformatie per e-mail en 18,95 voor Eigendomsinformatie per post. U ontvangt hiervoor een factuur.

Terug naar vorige pagina

Wat kost Eigendomsinformatie als u via het bestelformulier bestelt?

U betaalt 16,95 voor Eigendomsinformatie per e-mail en 18,95 voor Eigendomsinformatie per post. Levering per post is verplicht als u een gewaarmerkt exemplaar wilt ontvangen. 

Terug naar vorige pagina

Hoe ontvangt u de kabel- en leidinginformatie?

U ontvangt voor de opgegeven startdatum een KLIC-ontvangstbevestiging per e-mail. Hierin staat een overzicht van netbeheerders die eigenaar zijn van kabels en/of leidingen in het terrein waar u gaat graven. Vervolgens ontvangt u (uiterlijk binnen 2 werkdagen) per e-mail een link naar een zipbestand met de beschikbare kabel- en leidinginformatie. Dit bestand kunt u uitpakken met daarvoor bestemde software (zoals WinZip of WinRAR).

Terug naar vorige pagina

Wat is een erfdienstbaarheid?

Een erfdienstbaarheid is het recht om gebruik te maken van een stuk grond (perceel), ook al bent u niet zelf de eigenaar. Voorbeelden zijn: 

 • Recht van overpad
 • Recht op uitzicht
 • Recht van weg
 • Recht van goot

Bij recht van overpad mag u over (een deel van) het erf van de ander lopen of mag de ander dat bij u. Een voorbeeld is het gezamenlijk gebruik van een oprit. In sommige gevallen kost dit gebruik geld. Dit wordt ‘retributie’ genoemd.

Terug naar vorige pagina

Wat is het bouwjaar, het gebruiksdoel en de gebruiksoppervlakte van een bepaalde woning?

Het bouwjaar, gebruiksdoel (waar op dit moment een vergunning voor is afgegeven) en de gebruiksoppervlakte kunt u kosteloos opzoeken in de BAG viewer.  U kunt de BAG viewer direct starten, u hoeft niets te installeren.  

Terug naar vorige pagina

Hoeveel tijd hebt u na de melding om te beginnen met graven?

Vanaf het moment dat u de ontvangstbevestiging van uw KLIC-melding binnen heeft, moet u binnen 20 werkdagen beginnen met het graafwerk. De kabel- en leidinginformatie die u ontvangt, kunt u gebruiken zolang de grond open is of zolang duidelijk is dat er niets veranderd is in de ondergrond. Als u niet binnen 20 werkdagen start met het graafwerk, moet u opnieuw een KLIC-melding doen.

Terug naar vorige pagina

Wanneer en hoe doe ik een graafmelding?

Doe uiterlijk drie werkdagen voor u gaat graven een KLIC-melding via de website. U ontvangt een bevestiging met daarin een overzicht van netbeheerders die eigenaar zijn van kabels en leidingen in de grond waarin u gaat graven. Deze netbeheerders sturen u alle informatie over de precieze ligging van kabels en leidingen.

Terug naar vorige pagina

Op welk moment moet u een KLIC-melding doen?

U kunt op zijn vroegst 20 werkdagen voordat u begint met graven een melding doen. Zo is de kabel- en leidinginformatie altijd actueel. U moet de melding minimaal 3 werkdagen voor de start van het graafwerk doen.

Terug naar vorige pagina

Is er een praktische handleiding voor de BAG Viewer?

U kunt een praktische handleiding downloaden: download De BAG Viewer stap voor stap (pdf, 8479 kB).

Terug naar vorige pagina

Wat is een KLIC-melding?

Een KLIC-melding is een melding die u doet aan het Kadaster voordat u gaat graven. Deze melding is wettelijk verplicht wanneer u gaat graven met een machine. Zodra u een KLIC-melding heeft gedaan ontvangt u van het Kadaster gegevens om de kabels en leidingen van een locatie in te zien. Ook ontvangt u de contactgegevens van de eigenaren van de kabels en leidingen. 

Terug naar vorige pagina

Wanneer is de verkoopprijs bekend?

Als een akte bij de notaris is ondertekend, wordt deze door de notaris ter inschrijving naar het Kadaster gestuurd. De verkoopprijs is bekend zodra de akte is ingeschreven bij het Kadaster. Het koopsomoverzicht wordt maandelijks bijgewerkt met de verkoopprijzen van woningen en appartementen die verkocht zijn aan particulieren. Rond de 20e van de kalendermaand zijn de gegevens van de maand ervoor beschikbaar. Het is dus mogelijk dat een recente verkoopprijs nog niet zichtbaar is op het koopsomoverzicht.

In een aantal gevallen is de verkoopprijs niet bekend. Wanneer dat het geval is, leest u in het antwoord op de vraag ‘wanneer is de verkoopprijs niet bekend?’ 

Terug naar vorige pagina

Hoe kunt u laten onderzoeken of er sprake is van doorgehaalde hypotheken?

Wij kunnen voor u onderzoeken of er hypotheken doorgehaald zijn. Ga daarvoor naar het bestelformulier Bijzonder type akte opvragen.

Terug naar vorige pagina

Is het verplicht om een hypotheek die volledig afgelost is, door te laten halen?

Nee, doorhalen van een hypotheek is niet verplicht. Maar wel verstandig als u ooit een nieuwe lening of hypotheek wilt afsluiten. Niet doorgehaalde hypotheken kunnen bij toetsing van de acceptatievoorwaarden tot problemen leiden.

Terug naar vorige pagina

U hebt een hypotheek op uw woning volledig afgelost. Wat moet u doen om de registratie bij het Kadaster te laten verwijderen?

De registratie van een hypotheek die u volledig afgelost hebt, kunt u met behulp van een ‘akte van doorhaling’ laten verwijderen. Een notaris kan een akte van doorhaling voor u opmaken en die akte vervolgens laten registreren bij het Kadaster.

Terug naar vorige pagina

Wat gebeurt er met de registratie van uw hypotheek als u uw woning verkoopt?

Als u uw woning verkoopt dan wordt de registratie van de hypotheek die op die woning rust doorgehaald. Dit wordt geregeld door de notaris die bij de verkoop betrokken is.

Terug naar vorige pagina

Tot welk jaar terug kunt u onderzoek laten doen?

Wij maken onderscheid in onderzoek dat teruggaat tot:

 • 1 april 1950, de datum dat gestart werd met getypte akten
 • 1 oktober 1838, de ontstaansdatum van de openbare registers

Voor enkele gemeenten in Nederland geldt 1838 niet als begindatum. In de periode 1940-1945 (Tweede Wereldoorlog) zijn verschillende registers verloren gegaan. Andere gemeenten (zoals in Flevoland) zijn pas na 1838 ontstaan. Bekijk wat er geldt voor uw eigen gemeente in het overzicht van kadastrale gemeenten met afwijkende begindata op de pagina Kadastrale gemeenten met afwijkende begindata van de registers.

Terug naar vorige pagina

Hoe moet u de bestemming van uw perceel wijzigingen?

Wij kunnen de gegevens over de bestemming van een perceel niet zomaar wijzigen. Het Kadaster registreert de informatie van een perceel op het moment dat een akte wordt ingeschreven. Pas als er een nieuwe akte wordt ingeschreven werken wij de registratie bij.

Als u Koopsominformatie, Eigendomsinformatie of een Woningrapport bestelt in onze webwinkel ziet u daarin een omschrijving vermeld staan, zoals Wonen, Terrein (Nieuwbouw), Weiland, Bos. Deze omschrijving is niet altijd hetzelfde als de bestemming van het perceel. De omschrijving is door de notaris in de akte gezet. 

Wilt u weten wat de actuele bestemming van een bebouwd perceel is? Dit kunt u bekijken in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG).  Met de BAG Viewer kunt u via een kaart of luchtfoto gegevens op een eenvoudige manier kosteloos inzien.  Naar website BAG Viewer

Terug naar vorige pagina

Wilt u Hypotheekinformatie per post ontvangen?

Als u Hypotheekinformatie per post wilt ontvangen, kunt u het bestellen via het  bestelformulier Hypotheekinformatie.

Terug naar vorige pagina

Ziet u dat de informatie in het WOZ-waardeloket niet klopt?

De gegevens over huizen in het WOZ-waardeloket komen uit de Basisregistratie Adressen en gebouwen (BAG). Klopt het adres of andere informatie van een woning niet? U kunt dit laten weten via de BAG Viewer.

Terug naar vorige pagina

Bent u op zoek naar een koopsom van een woning verkocht vóór 1993? 

Via Koopsominformatie kunnen wij u geen verkoopprijzen van woningen verkocht vóór 1993 verstrekken. Bent u op zoek naar een koopsom van een woning verkocht vóór 1993? 

Dan is een Afschrift uit de registers een goed alternatief.

Terug naar vorige pagina

Vindt u geen WOZ-waarde bij de woning die u zoekt?

Als een WOZ-waarde in het WOZ-waardeloket ontbreekt, kan dat 2 oorzaken hebben:

 • Het pand dat u zoekt is geen woning. Alleen de WOZ-waardes van woningen zijn openbaar.
 • De WOZ-waarde van de woning die u zoekt is nog niet door de gemeente vastgesteld.

Terug naar vorige pagina

Wanneer is de verkoopprijs niet bekend?

De verkoopprijs is niet bekend als:

 • er geen postcode en huisnummer in de akte staan (dat kan zo zijn bij een appartement of een recreatiewoning)
 • het gaat om een voormalige huurwoning
 • een bouwkavel of een ander stuk grond is gekocht, ook wanneer hier later op gebouwd is
 • een perceel na de overdracht gesplitst is; het is dan niet meer duidelijk welk bedrag voor welk deel is betaald
 • de overdracht niet het gevolg is van verkoop, bijvoorbeeld bij een echtscheiding of erfenis
 • de aankoopprijs lager is dan € 5.000,- of hoger dan € 5 miljoen

Terug naar vorige pagina

Wilt u Eigendomsinformatie per post ontvangen?

Als u de informatie niet via de webwinkel, maar via het bestelformulier bestelt, dan kunt u aangeven dat u het per post wilt laten bezorgen. Ga naar het bestelformulier Eigendomsinformatie.

Terug naar vorige pagina

Waar komt de informatie van een Woningrapport vandaan?

In het Woningrapport staan gegevens van het Kadaster en informatie uit andere bronnen.

Informatie van het Kadaster:

 • een kaart van de omgeving
 • perceelsinformatie (onder andere eigenaar en oppervlakte)
 • Kadastrale kaart (ligging van het kadastrale perceel met de omliggende percelen en een indicatie van de grenzen)
 • de geschatte waarde van het huis
 • de verkoopprijzen van vergelijkbare huizen in de omgeving

Informatie uit andere bronnen:

 • foto’s van de woning en de straat, bron: Cyclomedia
 • bouwjaar, inhoud en vloeroppervlak van de woning, informatie of de woning een monument is, bron: Dataland
 • het energielabel, bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 • de prijsontwikkeling van woningen in de provincie en in Nederland, bron: CBS/Kadaster

Terug naar vorige pagina

Wanneer is een Woningrapport niet beschikbaar?

Niet van alle huizen in Nederland is woninginformatie beschikbaar. U kunt geen Woningrapport opvragen als:

 • het Kadaster nog niet over adresgegevens beschikt (bijvoorbeeld bij een huis in aanbouw)
 • de adresgegevens onjuist of onvolledig zijn
 • het om een bedrijfspand gaat
 • het adres aan meerdere kadastrale percelen is gekoppeld

Terug naar vorige pagina

Hebt u een officieel bewijsstuk (gewaarmerkt exemplaar) nodig?

De Hypotheekinformatie die u ontvangt als u in de webwinkel bestelt, is niet gewaarmerkt. Een officieel bewijsstuk moet wel gewaarmerkt zijn en wordt op papier geleverd. Een gewaarmerkt exemplaar kunt u met DigiD bestellen via bestelformulier Hypotheekinformatie.

Terug naar vorige pagina

Wanneer ontvangt u de Hypotheekinformatie als u via het bestelformulier bestelt?

Wij sturen u de Hypotheekinformatie binnen 2 werkdagen na ontvangst van uw bestelling toe.

Terug naar vorige pagina

Hebt u een officieel bewijsstuk (gewaarmerkt exemplaar) nodig?

De Eigendomsinformatie die u ontvangt als u in de webwinkel bestelt, is niet gewaarmerkt. Een officieel bewijsstuk moet wel gewaarmerkt zijn en wordt op papier geleverd. Een gewaarmerkt exemplaar kunt u met DigiD bestellen via het bestelformulier Eigendomsinformatie.

Terug naar vorige pagina

Wat gebeurt er nadat u de nieuwe grens hebt aangewezen?

Nadat u de grens hebt aangewezen, komt de landmeter in de meeste gevallen op een later tijdstip terug om de grens definitief vast te leggen. Bij deze meting hoeft u niet aanwezig te zijn. Behalve als de landmeter niet op uw terrein kan komen. In dat geval maken wij een afspraak met u.

Terug naar vorige pagina

Wat gebeurt er met uw melding van een fout of onvolledigheid via de BAG Viewer?

Na een terugmelding via de BAG Viewer, krijgt u van uw gemeente per e-mail een bevestiging. De gemeente moet deze binnen 2 werkdagen afhandelen. Als de gemeente dit niet kan, plaatst ze het object 'in onderzoek'. U krijgt hierover per e-mail een bericht. Daarna heeft de gemeente maximaal 6 maanden de tijd om het onderzoek dat nodig is om deze terugmelding af te kunnen handelen, uit te voeren. De gemeente is verplicht u op de hoogte te stellen van de uitkomst van de behandeling van uw terugmelding. 

Terug naar vorige pagina

Wat betekent 'deel/nummer(s)'?

Na de overdracht ontvangt de koper van de notaris de akte, ook wel Bewijs van Eigendom genoemd. Op deze akte staat een deel en een nummer. Het nummer geeft aan waaronder de akte in het openbaar register geregistreerd staat. Met het deel en het nummer kunt u altijd op een later tijdstip een kopie van de akte opvragen.

Terug naar vorige pagina

Wat betekenen de woorden 'vervreemder' en 'verkrijger'?

In de uitnodiging voor het aanwijzen van de nieuwe grens, ziet u de termen 'vervreemder' en 'verkrijger' staan. De vervreemder is de verkoper. De verkrijger is de koper.

Terug naar vorige pagina

Waarom legt de landmeter de grens niet meteen bij de aanwijs vast?

Pas na de aanwijs weet de landmeter hoeveel tijd het kost om de definitieve grens vast te leggen. Het is sneller en efficiënter om dit apart in te plannen.

Terug naar vorige pagina

Wanneer ontvangt u het onderzoeksresultaat?

Na ontvangst van uw bestelling sturen wij u het resultaat van het onderzoek:

 • binnen 2 werkdagen toe bij een onderzoek tot 1 april 1950
 • binnen 10 werkdagen toe bij een onderzoek tot 1 oktober 1838

Bij een onderzoek voor meer dan 5 percelen overleggen wij met u over de levertijd.

Terug naar vorige pagina

Hoe kunt u zich beschermen tegen beslaglegging als u een woning koopt?

Als u of de notaris het voorlopige koopcontract laat inschrijven bij het Kadaster wordt u beschermd tegen beslaglegging op de woning. De woning kan dan namelijk niet zonder meer aan u als koper worden overgedragen. 

Terug naar vorige pagina

Hoe lang blijft de informatie beschikbaar?

Alle gegevens worden 20 werkdagen na uw verzoek verwijderd. Sla toegestuurde informatie daarom direct na het downloaden op.

Terug naar vorige pagina

Hebt u geen adres, maar wel een kadastraal nummer?

U kunt de informatie dan niet via de webwinkel, maar wel met DigiD bestellen via bestelformulier Hypotheekinformatie.

Terug naar vorige pagina