Wat verandert er?

Hieronder ziet u een overzicht van de belangrijkste wijzigingen van BAG 2.0:

Kwaliteitszorg en -toezicht  

De BAG-inspecties verdwijnen, de gemeenten (bronhouders van de BAG) zijn straks zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de BAG. Gemeenten moeten zich jaarlijks verantwoorden door middel van een zelfevaluatie-instrument. De zelfevaluatie vindt plaats gedurende de gebruikelijke ENSIA (Eenduidige Normatiek Single Information Audit) periode; tussen 1 juli en 31 december. De uitslag moet gedeeld worden binnen de gemeente en met de toezichthouder.

Hiervoor is een zelfcontrolevragenlijst opgesteld. Deze is vanaf 2 oktober 2017 op de site van ENSIA beschikbaar. Wij verzoeken bronhouders de vragenlijst voor dit proefjaar (2017) vóór 31 december 2017 in te vullen. Meer informatie hierover vindt u op de website van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Hoe wordt de kwaliteit van de BAG gewaarborgd?

 • De kwaliteit moet gewaarborgd worden binnen de organisatie van de bronhouder.
 • Het Kadaster monitort de kwaliteit op basis van de data in de LV BAG en toont de resultaten in het Kwaliteitsdashboard voor bronhouders en afnemers.   
 • Het Kadaster heeft kwaliteitsmanagers die op basis van gegevens van de LV BAG, het kwaliteitsdashboard en signalen van afnemers de bronhouders helpen bij het hoog houden van de kwaliteit. Dit gebeurt aan de hand van intervisiebijeenkomsten of individuele bezoeken. De kwaliteitsmanagers hebben de mogelijkheid om te rapporteren aan het BAG BAO, VNG of IenM als zij dit nodig vinden. 
 • Landelijk toezicht. Op basis van stap 2 en 3 en de zelf-evaluatie kan risicogericht toezicht plaatsvinden door het ministerie van IenM.

Hoe om te gaan met bestaande gegevens in de BAG?

Vanaf de inwerkingtreding van de nieuwe wet- en regelgeving moeten voor alle mutaties die in de BAG doorgevoerd worden, de nieuwe regels toegepast worden. Wij zullen duidelijk communiceren hoe u vanaf dat moment om moet gaan met de bestaande gegevens in de BAG. Dit komt te staan in de zogeheten 'implementatienorm'. Dit is een document dat het ministerie van IenM, na advisering door het BAG BAO, jaarlijks kan bijstellen. 

Kwaliteitsnorm

Naast de implementatienorm komt er ook een kwaliteitsnorm. Dit is een vast set van normen die zich in eerste instantie richt op toleranties rondom tijdigheid en correctheid in de BAG. Later kan deze worden uitgebreid met nieuwe normen. Daarbij valt te denken aan oplegnotities zoals die in het verleden zijn toegevoegd aan het Objectenhandboek.

Modelbesluiten

Bij de invoering van de BAG zijn verschillende modelbesluiten verschenen. Deze worden geactualiseerd voor BAG 2.0 en opnieuw gepubliceerd. Zo kunnen gemeenten deze modelbesluiten ook onder de nieuwe wetgeving als handvat gebruiken.

Nieuwe BAG Catalogus

Om u wegwijs te maken in de nieuwe wetgeving, is de BAG Catalogus ontwikkeld.

In de catalogus staan:

 • algemene principes en uitgangspunten van de BAG; 
 • kwaliteitseisen; 
 • het conceptuele informatiemodel;
 • afspraken over de invoering; 
 • instructie voor de objectafbakening.
  De objectafbakening is zo geschreven dat er zo min mogelijk uitzonderingen op de regels zijn. 

Deze informatie stond voorheen verspreid in documenten als de Grondslagen Catalogus, het Objectenhandboek, het Processenhandboek en diverse verdiepingsdocumenten. De conceptversie van de nieuwe Catalogus is inmiddels verzonden. Aan de hand van de opmerkingen van de bronhouders wordt de definitieve versie gemaakt. 

Nieuwste versie

Een link naar de laatste versie 0.998 van de Catalogus Basisregistratie Adressen en Gebouwen 2018,  vindt u op de website van het Ministerie van BZK.

Naast de BAG Catalogus wordt vóór de invoering van de nieuwe wetgeving ook een praktijkuitwerking opgesteld. De praktijkuitwerking heeft als doel bronhouders te ondersteunen bij de uitvoering van de wet BAG in de dagelijkse praktijk. De 'grijze' gebieden worden hierin besproken en het document moet u helpen bij de functionele registratie van objecten in de BAG. Bijvoorbeeld wanneer welke status voor een object moet worden gebruikt. Ook wordt toegelicht voor welke gevallen u een 'schriftelijke verklaring' of 'proces-verbaal van constatering' kunt gebruiken. 

Inhoudelijke wijzigingen in de BAG

De BAG verandert inhoudelijk zo weinig mogelijk, maar het moment van BAG 2.0 wordt wel aangegrepen om een aantal wijzigingen door te voeren. Dit zijn de belangrijkste wijzigingen: 

 • in onderzoek: per attribuut in plaats van per object;
 • hanteren voorschriften Archiefwet voor bewaren brondocumenten;
 • uitbreiden van het aantal tekens voor het brondocumentnummer van 24 naar 40;
 • opheffen van enkele uitzonderingen in de pandafbakening en verblijfsobjectafbakening. Zo worden windturbines bijvoorbeeld straks ook gezien als pand; 
 • definitie van de oppervlakte zo veel mogelijk in lijn gebracht met bestaande normen zoals NEN2580, NEN3610, Bouwbesluit 2012, etc;
 • behoud identificatiecodes bij woonplaatsgrenswijzigingen en wijzigingen openbare ruimte;
 • nieuwe statussen van panden en verblijfsobjecten. Naast de statussen 'gesloopt', 'in gebruik' komen daar de statussen 'verbouwing' en 'ten onrechte opgevoerd' bij;  
 • introductie van drie nieuwe typen tijdstippen: tijdstipRegistratie, eindRegistratie en LV-registratiedatum.

Op dit moment wordt gekeken hoe de overgang naar BAG 2.0 het beste uitgevoerd kan worden. Op basis van de impact van deze wijzigingen wordt bekeken of aanvullende ondersteuning aan gemeenten nodig is. 

Nieuw koppelvlak 

De inhoudelijke wijzigingen worden in overleg met de softwareleveranciers van de bronhouders en VNG/KING doorgevoerd in de gemeentelijke BAG-applicaties. Hiervoor worden koppelvlakbeschrijvingen en een nieuw koppelvlak (dat de uitwisseling van gegevens tussen bronhouder en het Kadaster mogelijk maakt) ter beschikking gesteld. Nadat het nieuwe koppelvlak ingevoerd is, blijven er 1 jaar lang 2 koppelvlakversies naast elkaar bestaan. Zo krijgen bronhouders voldoende gelegenheid om over te stappen naar het nieuwe koppelvlak.

De impact op de binnengemeentelijke koppelvlakken wordt dit najaar in kaart gebracht.