Vernieuwing Basisregistratie Kadaster

 1. Algemeen
 2. Tijdelijk gewijzigde 'openingstijden'
 3. Aanbieden van stukken, wat wijzigt?
 4. Actuele inzages in de BRK (via Kadaster-on-line, KIK-inzage en de webwinkel), wat wijzigt?
 5. BRK Levering, wat wijzigt?

 

 1. Algemeen

Het Kadaster werkt al enige tijd op de achtergrond aan de vernieuwing van de Basisregistratie Kadaster (BRK).
Volgens de huidige verwachtingen nemen wij op 15 oktober 2018 de vernieuwde BRK in gebruik, er vanuit gaande dat we op dat moment zeker weten dat de rechtszekerheid ook met het vernieuwde systeem geborgd is. In de dagen rondom de vernieuwing van de BRK hebben enkele van onze diensten/kanalen gewijzigde ‘openingstijden’. Wij vragen u daar rekening mee te houden.

Door de vernieuwing van de BRK wijzigt het proces van het aanbieden van stukken op enkele punten. Daarnaast zullen er ook wijzigingen zichtbaar zijn in onze informatieproducten. U leest hier meer over.

 1. Tijdelijk gewijzigde 'openingstijden'

Tijdens de overgang naar de vernieuwde Basisregistratie Kadaster (BRK) zijn enkele diensten tijdelijk niet beschikbaar. U leest hieronder per dienst wat er tijdelijk wijzigt.

Aanbieden van stukken, wat wijzigt?

Alle stukken die vóór woensdag 10 oktober 15:00 uur zijn aangeboden, worden op donderdag 11 en vrijdag 12 oktober verwerkt. Alle stukken die op donderdag 11 en vrijdag 12 oktober worden aangeboden, worden gesignaleerd zoals u dat van ons gewend bent. Deze stukken worden echter pas vanaf zondag 14 oktober verwerkt.

Attendering op niet inschrijven (ANI)

In de periode van 8 tot en met 10 oktober wordt de reactietijd voor digitale ‘Attendering op niet inschrijven’ (ANI) tijdelijk verkort naar 1 dag.

Splits en Verenig

Vanaf woensdagmiddag 10 oktober 16.00 uur tot en met maandagavond 15 oktober zijn de applicaties Splits en Verenig niet beschikbaar. Wij verzoeken u hier rekening mee te houden en indien nodig een splitsing met voorlopige grenzen eerder in te dienen, of hiermee te wachten tot na 15 oktober.
Moet u in de periode waarin Splits niet beschikbaar is toch onverhoopt een perceel splitsen met voorlopige grenzen? Neem dan contact op met ons Klantcontactcenter om een passende oplossing te vinden.

Grote akten

Het in gebruik nemen van de vernieuwde BRK heeft gevolgen voor het akteverwerkingsproces bij het Kadaster. Bent u van plan in oktober 2018 een grote akte in te schrijven? Neem dan zo snel mogelijk contact op met uw accountmanager. Samen kunnen we afspraken maken die zorgen voor een goede verwerking van de akte in onze registratie.

 1. Aanbieden van stukken, wat wijzigt?

De werkwijze voor het aanbieden van stukken wijzigt niet. Wat gaat er wel voor u wijzigen?

Tijdstip van inschrijving stukken

In het huidige proces wordt eerst een signalering van een stuk geregistreerd in de BRK en vervolgens wordt een BVI verstuurd. Met het in gebruik nemen van de vernieuwde BRK wijzigt dit proces. Daardoor kan het voorkomen dat een aanbieder al wel een BVI heeft ontvangen, maar het stuk nog niet zichtbaar is op de informatieproducten. Het stuk is uiterlijk de eerstvolgende werkdag om 9:00 uur zichtbaar.
Stukken die na 15:00 uur worden aangeboden en verwerkt, zijn pas om 9:00 uur de volgende werkdag zichtbaar in de registratie. Het kan zijn dat u al wel een Bewijs van Inschrijving (BVI) heeft ontvangen, maar de inschrijving niet zichtbaar is. Momenteel komt het voor dat verwerkte stukken al korte tijd (vanaf 7:00 uur) vóór het formele ontvangsttijdstip van 9:00 uur zichtbaar zijn. Om de registratie in overeenstemming te brengen met de juridische situatie, is er in het nieuwe systeem voor gekozen deze gegevens pas te tonen om 9:00 uur. Hiermee sluit het Kadaster aan bij de rechtstoestand van het registergoed..

Datuminformatie per object

De actualiteit van de registratie wordt op perceelbasis getoond. Deze wordt na volledige verwerking van een stuk direct bijgewerkt, mits alle stukken in het hele land gesignaleerd zijn. Er wordt niet meer gewacht totdat alle stukken in het hele land volledig verwerkt zijn.

Bijvoorbeeld: op 3 september om 11:00 uur wordt een stuk aangeboden met daarin een rechtshandeling m.b.t. perceel A. Het stuk is dan in ieder geval uiterlijk de volgende werkdag om 9:00 uur gesignaleerd bij perceel A. Het stuk wordt de volgende werkdag geheel verwerkt in de BRK en er zijn met betrekking tot perceel A geen andere stukken in het betreffende register ter inschrijving aangeboden op 3 september. De kwaliteitscontroles zijn vooraf aan het muteren van de BRK uitgevoerd. Direct nadat de BRK voor dit stuk is bijgewerkt, kan worden vermeld dat alle stukken met betrekking tot perceel A volledig verwerkt zijn t/m 3 september.

 1. Actuele inzages in de BRK (via Kadaster-on-line, KIK-inzage en de webwinkel), wat wijzigt?

In het voorjaar van 2018 zijn, vooruitlopend op de vernieuwing van de BRK, de inzages in de BRK al vernieuwd. Toch zijn er vanaf het in gebruik nemen van de vernieuwde BRK nog enkele wijzigingen in onze diensten en producten.

Grondpercelen

In Kadaster-on-line is een grondperceel in te zien via het product ‘Kadastraal Bericht Grondperceel’. In de vernieuwde BRK wordt een grondperceel getoond als een standaard object. Er is dan ook geen apart product meer voor. Grondpercelen kunt u inzien via het product ‘Eigendomsinformatie’. Door deze wijziging is het ook mogelijk om via KIK-inzage informatie van een grondperceel op te vragen.

Omschrijving object (cultuurcode)

De omschrijving van een object, ook wel cultuurcode genoemd, wordt alleen gewijzigd op basis van een ter inschrijving aangeboden stuk. Met ingang van de vernieuwde BRK wordt de omschrijving van een object alleen getoond als ook de koopsom en koopjaar geregistreerd zijn.
Bij bijvoorbeeld een splitsing van percelen wordt de ‘cultuurcode’ verwijderd en wordt de omschrijving van een perceel en tevens de koopsom en het koopjaar niet meer getoond. Bevindingen van landmeters en/of afnemers leiden niet meer tot een handmatige aanpassing. Op onze producten wordt vermeld dat het de omschrijving ‘ten tijde van verkrijging’ is.

Kadastrale grootte

De kadastrale grootte wordt nu nog afgerond naar hele vierkante meters (inclusief 0 m2). Na de vernieuwing zal dit als volgt worden verfijnd:

 • Waarden die kleiner zijn dan 0,5 m2 worden getoond als 0,1 – 0,2 – 0,3 – 0,4 m2.
 • Waarden groter of gelijk aan 0,5 m2 worden afgerond naar hele vierkante meters.

Doorhaling koopovereenkomst

Als een koopovereenkomst is doorgehaald, staat dit nu letterlijk vermeld op de informatieproducten. Met ingang van de vernieuwde BRK staat de koopovereenkomst vermeld met daaronder ‘einddatum recht’. Als deze datum in het verleden ligt, is de koopovereenkomst niet meer van toepassing.

Postadressen bij hypotheekhouders/schuldeisers

Het postadres bij hypotheekhouders/schuldeisers wordt niet meer getoond op de producten. Het vestigingsadres wordt wel getoond.

Toelichting bewaarder

Bij uitzondering kan een bewaarder, als de situatie dat vereist, een toelichtende tekst opnemen in de registratie. Dit kan voorkomen vanaf het moment dat de vernieuwde BRK in gebruik wordt genomen.

Verzoek tot Verbetering (VTV)

Als een Verzoek tot Verbetering niet wordt opgevolgd volgt een ‘rectificatieverzoek’. Op de huidige producten wordt getoond dat een rectificatieverzoek is verstuurd. In de nieuwe situatie zal dit niet zichtbaar zijn. De Attendering met de waarde ‘Verbetering verzocht’ blijft getoond.

Geweigerde stukken (Register van Voorlopige aantekening)

Geweigerde stukken komen in het Register van Voorlopige aantekening. Hiervoor wordt op dit moment een ‘4D nummer’ aangemaakt. Dit 4D nummer wordt op onze informatieproducten getoond. In de vernieuwde BRK worden geweigerde stukken niet meer voorzien van een 4D nummer. De stukken houden hun origineel toegekende deel en nummer en krijgen de melding ‘register van voorlopige aantekening’.

Ontstaansdatum perceel

Op de inzages in de BRK staat de ontstaansdatum perceel vermeld. Deze zal met ingang van de vernieuwde BRK komen te vervallen.

Erfpachtscanon

In het geval dat er meerdere gerechtigden zijn bij hetzelfde erfpachtsrecht, worden op de inzages bij de gerechtigden alle erfpachtcanons getoond. Totdat wij dit hersteld hebben, is het nodig om alle getoonde stukken op te vragen. Ook als u alleen het stuk met betrekking tot het erfpachtcanon van 1 betreffende gerechtigde wilt opvragen.

Volledige adressen BRK-BAG

Vanaf het in gebruik nemen van de vernieuwde BRK nemen we de BRK-BAG adressen in gebruik. Vanaf dat moment vervallen alle onvolledige adressen. Op de inzages zijn de BRK-BAG adressen al in gebruik genomen. Nieuw is dat het zoeken van onvolledige adressen in Kadaster-on-line vanaf het in gebruik nemen niet meer mogelijk is via de zoekingang ‘adres’. U kunt onbebouwde percelen vinden via de vernieuwde zoekingang via de kaart. Deze hebben we uitgebreid met de opties ‘postcode’ of ‘straatnaam en huisnummer’. Daarmee bent u sneller bij het object dat u zoekt. Wij maken gebruik van de locatieserver van Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK) met de gegevens uit de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) en het Nationaal Wegen Bestand (NWB).

Alle inzages direct beschikbaar

Vanaf het in gebruik nemen van de vernieuwde BRK kan Kadaster-on-line alle inzages direct afhandelen. Het is vanaf dan niet meer zo dat deze u per post of e-mail nageleverd worden. U ontvangt ze gewoon via Kadaster-online. 

 1. BRK Levering, wat wijzigt?

De vernieuwde BRK brengt enkele datawijzigingen met zich mee voor BRK Levering. Er is geen sprake van een nieuw productmodel of van gewijzigde xsd’s. De leveringen blijven passen in BRK Levering 1.0, het huidige productmodel. De softwareleveranciers van BRK Levering zijn al geïnformeerd over de wijzigingen.
De datawijzigingen voor BRK Levering vindt u in dit bericht.