Veelgestelde vragen over het inschrijven van stukken

Inhoudsopgave

Vragen en antwoorden

Hoe kan een kopie van een e-mail worden ingeschreven waarin de rechter-commissaris de bewaarder machtigt om de beslagen door te halen?

Een afschrift/kopie van de e-mail voorzien van een ‘natte handtekening’ van de rechter-commissaris en rechtbankstempel biedt voldoende waarborgen voor de herkomst en de authenticiteit van het bericht. Dergelijke verklaringen worden geaccepteerd.

Echter, per 1 februari 2015 kunt u de rechtbankstempel en de natte handtekening van de rechter-commissaris (laten) vervangen door een voetverklaring van de notaris onder het e-mailbericht van de rechter-commissaris. In die verklaring verklaart de notaris, zo hij/zij dit kan, dat het bericht afkomstig is van rechter-commissaris X in het faillissement van Y. Het geheel moet worden afgesloten met een equivalentieverklaring gesteld door de notaris.

Terug naar boven

Hoe bied ik op papier een gerechtelijke uitspraak of beschikking van een bestuursorgaan (overheid) aan?

U stuurt een expeditie van het vonnis (zie artikel 25 Kadasterwet) of een afschrift van het besluit naar het volgende adres:

Kadaster kantoor Arnhem
Mr. E.N. van Kleffensstraat 8
6842 CV Arnhem.

Het stuk moet voldoen aan de volgende eisen:

  • het bevat een (goederenrechtelijk) inschrijfbaar feit;
  • het bevat de gegevens van de kadastrale percelen waarop het betrekking heeft.

De bewaarder vult de stukken niet inhoudelijk aan!

De bewaarder maakt vervolgens een afschrift (zoals bedoeld in de Kadasterwet en conform artikel 4 Uitvoeringsregeling Kadasterwet 1994). Dat doet hij ook als de aanbieder van het besluit of het vonnis een notaris is. De bewaarder voorziet het afschrift van een verklaring van eensluidendheid.

Let op!
Deze werkwijze geldt alleen voor stukken die u op papier aanlevert. Bij elektronisch aanbieden via Web-ELAN moet u zelf een afschrift maken. U moet het afschrift voorzien van een equivalentieverklaring die voldoet aan de eisen voor het elektronisch aanbieden van stukken.

Terug naar boven

Hoe kan ik een stuk tot verbetering inschrijven na ontvangst van een verzoek tot verbetering (VTV)?

U maakt hiervoor gebruik van het Verzoek tot Inschrijving Verbetering. Doe dit wel vóór het in het VTV genoemde uiterlijke tijdstip. Op die manier voorkomt u dat wij het inschrijvingstarief in rekening brengen.

Terug naar boven

Hoe voeg ik een in depot gegeven tekening bij als ik elektronisch aanlever?

In een korte instructie leest u hoe u een in depot gegeven tekening toevoegt als u elektronisch een akte aanlevert.

Terug naar boven

Hoe verloopt het proces van inschrijving van akten?

Hoe het inschrijven van een akte bij het Kadaster in zijn werk gaat, ziet u in de film Notariaat - Kadaster: van overeenkomst tot registratie (YouTube).

Terug naar boven

Kan een onderhandse verklaring van erfrecht worden ingeschreven?

Nee, dat kan niet.

Een verklaring van erfrecht kan alleen worden ingeschreven als deze voldoet aan artikel 27 van de Kadasterwet. Dit artikel bepaalt dat ter inschrijving van erfopvolgingen die registergoederen betreffen, een authentiek afschrift van een door een notaris opgemaakte verklaring van erfrecht als bedoeld in artikel 188 van Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek wordt aangeboden. Artikel 4:188 Burgerlijk Wetboek geeft aan dat een verklaring van erfrecht een notariële akte is waarin de notaris onder meer verklaart wie de erfgenamen zijn. Een onderhandse verklaring van erfrecht kan daarom dus niet worden ingeschreven.

Terug naar boven

Kan ik als Nederlandse notaris de overdracht van een buitenlandse woning regelen?

Ja, dat kan.

Europese notarissen en bewaarders, waaronder die van het Kadaster, hebben een systeem opgeleverd. Met dit systeem kunnen Nederlandse consumenten een huis kunnen kopen in het buitenland met een notaris uit het eigen land en in de eigen taal. Meer informatie hierover vindt u in het document Huis kopen in het buitenland met Nederlandse taal en wet. 

Terug naar boven

Waarom is het vermelden van de kadastrale aanduiding bij een vestiging erfdienstbaarheden van belang?

Een stuk over een onroerende zaak dat ter inschrijving wordt aangeboden, moet onder andere de kadastrale aanduiding van die onroerende zaak bevatten (zie artikel 20 van de Kadasterwet). Daarnaast moet in verband met het specialiteitsbeginsel het goed voldoende duidelijk omschreven zijn. Zonder een volledige omschrijving kan de registratie niet juist worden bijgewerkt. Hierdoor levert de kadastrale informatie, bijvoorbeeld bij een erfdienstbaarhedenonderzoek, niet de volledige en juiste informatie op. Om dit te voorkomen stuurt het Kadaster een Verzoek tot Verbetering stuurt als de kadastrale aanduiding bij de vestiging van erfdienstbaarheden in een akte ontbreekt.

Terug naar boven

Waarom kan ik vanuit sommige pdf-documenten, bijvoorbeeld een kopie akte, geen tekst kopiëren?

Akten van vóór 1 september 2005 bestaan vaak uit ingescande afbeeldingen. Daaruit kunt u inderdaad geen tekst kopiëren. Akten die sinds 1 september 2005 in pdf-formaat zijn ingediend bij het Kadaster, zijn hiervoor in het algemeen wel geschikt. 

Terug naar boven

Waarom worden stukken alleen op verzoek van het Kadaster ingetrokken?

Als een stuk niet voldoet aan de inschrijvingsvereisten, verstuurt de bewaarder een attendering op niet inschrijving (ANI). Als het stuk aan de inschrijvingsvereisten voldoet, is de bewaarder verplicht het stuk terstond in het openbaar register in te schrijven. Bij inschrijving van een stuk ontvangt de notaris een bewijs van inschrijving.

Als een bewaarder het verzoek van een notaris om een stuk in te trekken zou inwilligen, bestaat de kans dat na het aanbieden en inschrijven van een conflicterend stuk de bewaarder het verwijt krijgt dat deze verzuimd heeft het stuk in te schrijven waarmee bijvoorbeeld een beslag zou zijn voorgebleven.

Terug naar boven

Wat is het beleid van Kadaster in geval van leverings-, hypotheek- of royementsakten waarin de DSB Bank N.V. partij is?

In geval van vertegenwoordiging van een (niet-) natuurlijk persoon gelden de vereisten van artikel 18 Kadasterwet onverkort. De bewaarders zijn van mening dat, indien sprake is van een leverings-, hypotheek- of royementsakte waarin de DSB Bank N.V. partij is, in deze akte door de notaris blijk moet worden gegeven van het faillissement van de DSB Bank N.V., of van de medewerking van de curator doordat deze optreedt in de akte, dan wel doordat de curator een volmacht heeft afgegeven aan een kantoormedewerker van de notaris. Bij deze volmacht vereisen de bewaarders, in afwijking van de vereisten als gesteld in artikel 18 Kw, niet de volledige persoonsgegevens van de curatoren. De vermelding van de curator sec. wordt voldoende geacht. Bij het niet vermelden van het faillissement of de aanwezigheid van curator, wordt de akte wel ingeschreven, maar ontvangt de notaris een Verzoek Tot Verbetering (VTV).

Terug naar boven

Wat is het beleid van Kadaster t.a.v. het inschrijven van verklaringen van erfrecht?

Vanaf 1 januari 2015 is de inschrijving van een verklaring van erfrecht gratis. Als gevolg hiervan krijgen wij meer oude (onderhandse) verklaringen van erfrecht aangeboden. Om onduidelijkheden in de toekomst te voorkomen hebben de bewaarders het volgende beleid met betrekking tot het inschrijven van verklaringen van erfrecht per 1 juli 2015 vastgesteld.

Wettelijk kader
In artikel 27 van de Kadasterwet is bepaald dat erfopvolgingen die registergoederen betreffen kunnen worden ingeschreven in de openbare registers door middel van een door een notaris opgemaakte verklaring van erfrecht als bedoeld in artikel 188 van boek 4 van het Burgerlijk Wetboek. Uit dit wetsartikel volgt dat:

  1. Er sprake moet zijn van een notariële akte.
    Vanwege de onmiddellijke werking van boek 4 van het Burgerlijk Wetboek geldt artikel 27 Kadasterwet juncto artikel 4:188 BW voor alle ter inschrijving aangeboden verklaringen van erfrecht. Dit betekent dat van alle onderhandse verklaringen van erfrecht de inschrijving zal worden geweigerd vanaf 1 juli 2015.
  2. De verklaring van erfrecht moet voldoen aan de vereisten van artikel 4:188 BW.

Let op!
Als de nalatenschap is verdeeld overeenkomstig artikel 4:13 BW (de wettelijke verdeling) dan behoeft de langstlevende echtgenoot de nalatenschap niet te aanvaarden. De langstlevende echtgenoot verkrijgt in dat geval van rechtswege de goederen van de nalatenschap. Dit geldt ook voor de ouderlijke boedelverdeling (art. 4:1167 Oud BW). Als de verklaring van erfrecht hiervan geen melding maakt, zal met ingang van 1 juli 2015 de inschrijving worden geweigerd. Dit geldt ook voor de verklaringen van erfrecht die zijn verleden vóór 1 januari 2003 en thans ter inschrijving worden aangeboden.

Terug naar boven

Wat moet ik doen bij inschrijving van een akte met een groot aantal (>50) percelen of complexe akten, zoals akten van kavelruil?

Hebt u een akte met meer dan 50 kadastrale percelen/hypotheken in voorbereiding? Dan bent u wellicht boven het inschrijvingstarief een extra tarief (meerwerktarief) verschuldigd. Wij adviseren u dit zo snel mogelijk te melden bij uw accountmanager. Hij/zij kan u adviseren bij het opmaken van een depotbijlage, zodat het meerwerktarief achterwege kan blijven en zoekt afstemming zodat het inschrijvings- en verwerkingsproces goed verloopt. Meer informatie vindt u in hoofdstuk 5 van de Bijlagenregeling.

Hebt u een akte van kavelruil in voorbereiding? Neem dan voorafgaand aan de inschrijving hiervan contact op met uw accountmanager. Dit om het aanbiedings- inschrijvings- en verwerkingsproces af te stemmen, zodat een tijdige bijwerking van de registratie kan plaatsvinden.

Terug naar boven

Wat moet ik in de akte opnemen op grond van de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG)?

Wat moet ik in de akte opnemen op grond van de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG)? Wat betekent een aantekening van een bewaarder in de BAG? En waar kan teruggemeld worden dat er twijfels zijn over de juistheid van een registratie in de BAG als die niet overeenkomt met de gegevens in een akte? Het gebruik van de BAG kan veel vragen oproepen. Lees het JBN-artikel 'Het gebruik van informatie uit Basisregistratie Adressen en Gebouwen' voor antwoorden op deze en andere vragen.

Terug naar boven