Stedelijk gebied

In onze registraties houden wij informatie bij over woningen en hun bewoners. Daardoor kunnen we antwoorden geven op vragen als: Van waar naar waar verhuizen mensen? Welke woon- en werkomgeving laten ze achter? Onze vastgoedinformatie is actueel en strekt zich uit over het hele land. Dat stelt ons in staat de ontwikkelingen binnen provincies, gemeenten of wijken te vergelijken met landelijke ontwikkelingen. Wij voorzien overheden van inzicht en analyses om doeltreffend woonbeleid te ontwikkelen en bij te houden. Zo weten zij bijvoorbeeld voor welke doelgroepen zij nieuwe woningen moeten bouwen.

Vastgoed en grond

De ontwikkeling van steden en dorpen is ten opzichte van een aantal jaren geleden in een nieuw daglicht komen te staan. In veel gebieden ontbreekt de drijfveer voor uitbreiding en vernieuwing. Leegstand van kantoren en winkels en minder vraag hiernaar leveren nieuwe uitdagingen. Het bezit van grond of vastgoed wordt steeds vaker niet als voordeel, maar juist als probleem ervaren. Het Kadaster helpt overheden en bedrijven om in deze nieuwe setting onderbouwde keuzes te maken. Bijvoorbeeld door bij te houden in welke sectoren weer beweging en perspectief ontstaat. 

De Rekenkamer Zeeland gebruikte eigendoms- en vastgoedgegevens van het Kadaster om inzicht te krijgen in het vastgoedbeleid van de provincie Zeeland. Lees hieronder het verhaal van de Rekenkamer Zeeland.

Bedrijventerreinen

Onder het inrichten van stedelijk gebied valt ook het ontwikkelen en herstructureren van bedrijventerreinen. Het Kadaster adviseert overheden over geschikte locaties. Vrije ruimte voor nieuwe bedrijven is schaars. Deze zal steeds vaker moeten komen uit het opnieuw inrichten van bestaande locaties. De kunst is om op een slimme manier ruimte te vinden. Het Kadaster biedt inzicht in het ruimtegebruik en het functioneren van bedrijventerreinen.

Stedelijke herverkaveling

Kan het herverkavelinginstrument ingezet worden voor het realiseren van woningen, winkels of publieke ruimten? Of om leegstand in kantoren en detailhandel aan te pakken? Lees meer over Stedelijke herverkaveling.