Releasenotes

Release 3.36.0 - 15 augustus 2018

Verschil met vorige versie:

 • Controle op het onstaan van gaten en extra controles voor de opdeling bij registratie.

In de huidige controles ontbreekt het nog aan een controle op het ontstaan van gaten en een controle op het op elkaar aansluiten van de opdelende objecten.

In deze release zijn een aantal extra controles toegevoegd die dit grotendeels oplossen. De topologische structuur van een mutatiebestand, de opdelende BGT-objecten op maaiveldniveau (0), wordt gecontroleerd op de volgende punten:

 1. overlap tussen objecten in het aangeleverde bestand
 2. het ontstaan van gaten binnen het aangeleverde bestand
 3. overlap van nieuwe/gewijzigde objecten tegen objecten in de LV
 4. het onstaan van gaten tegen de LV
 5. segmentencontrole bij gelijke WAS- en WORDT-contour

De controles op overlap (controle 1 en 3)  bestonden al, hieraan is niets gewijzigd.

Controle 2 is de controle die uitgevoerd wordt in de stap 'Validatie bestand intern'. De volgende nieuwe meldingen kunnen hierbij optreden:

 • BGT-W-01-094 - Eén of meer mutaties in de opdelende laag heeft tot gevolg dat de samengestelde WAS- en WORDT contour niet gelijk zijn. Hierdoor kan bij de registratie een gat ontstaan. Zie ook te downloaden GML-bestand.
 • BGT-W-01-095 - Eén of meer mutaties in de opdelende laag heeft tot gevolg dat de samengestelde WAS- en WORDT contour niet gelijk zijn en er een gat ontstaat. Zie ook te downloaden GML-bestand.

Controle 4 is de controle die uitgevoerd wordt in de stap 'Validatie registreren tegen LV'. De volgende nieuwe meldingen kunnen hierbij optreden:

 • BGT-W-01-096 - Eén of meer mutaties in de opdelende laag heeft tot gevolg dat de samengestelde WAS- en WORDT contour niet gelijk zijn en er een gat tegen de LV  ontstaat. Zie ook te downloaden GML-bestand.
 • BGT-W-01-097 - Eén of meer mutaties in de opdelende laag heeft tot gevolg dat de samengestelde WAS- en WORDT contour niet gelijk waardoor Nederland groter of kleiner wordt. Zie ook te downloaden GML-bestand.

Controle 5 wordt ook uitgevoerd in de stap 'Validatie registreren tegen de LV', maar dan alleen als de WAS- en WORDT-contour identiek is. De volgende melding kan hierbij optreden:

 • BGT-W-01-092 - Eén of meer mutaties in de opdelende laag heeft tot gevolg dat na mutatieverwerking objecten niet meer exact aansluiten. Zie ook te downloaden GML-bestand.

Opmerkingen:

 • Zoals uit bovenstaande meldingen blijkt gaat het in eerste instanties alleen om waarschuwingen. We gaan een of twee weken proefdraaien met waarschuwingen waarna de meldingen BGT-W-01-092, BGT-W-01-095 en BGT-W-01-096 gewijzigd zullen worden in een error. Dit doen we alleen als het aantal waarschuwingen dat optreedt acceptabel en te overzien is.

 • Details met betrekking op de controles 1 tot en met 5 zijn uitgebreid beschreven in de Toelichting op de controles.

 • Als alle gaten in Nederland zijn opgevuld zijn vindt er een laatste controle plaats waarbij alle mispunten worden opgespoord en waar mogelijk opgelost. De controlesoftware zal dan zodanig aangepast worden dat de hier genoemde mispunten wél zullen leiden tot een fout in de aanlevering.

Release 3.34.0 -12 juni 2018

Verschil met vorige versie: 

Waarschuwingen nu ook beschikbaar in verwerkingsverslag bij registratie.

In de verwerkingsverslagen bij registratie werden waarschuwingen niet getoond. Het gaat hierbij om de volgende meldingen:
- BGT-W-01-078, ongeldige combinatie geometrietype en domeinwaarde
- BGT-W-01-092, fouten ten gevolge van segmentencontrole (nog niet actief)
- BGT-W-01-093, geometrie bevat een collineaire arc
Vanaf deze release worden de waarschuwingen, met uitzondering van BGT-W-01-092, getoond in de verwerkingsverslagen

Release 3.28.2 - 15 februari 2018

Verschil met vorige versie:

Herstel fout bij controle op schijnmutaties.

In de vorige release is een correctie doorgevoerd in de controle op schijnmutaties. Helaas zat hier nog een fout in. Er werd ten onrechte een schijnmutatie gemeld (code BGT-I-01-019) als alleen het lijntype wijzigt van ARC naar LIJN terwijl de punten identiek zijn. Deze fout is opgelost.

Release 3.28.1 - 9 februari 2018

Verschil met vorige versie:

Herstel fout bij controle op schijnmutaties.

In de vorige release is er een correctie doorgevoerd in de controle op schijnmutaties. Helaas zat hier nog een fout in. Er werd ten onrechte een schijnmutatie gemeld (code BGT-I-01-019) als er een punt werd verplaatst op een lijn van een geometrie. Deze fout is opgelost.
 

Release 3.28.0 - 31 januari 2018

Verschil met vorige versie:

Herstel fout bij controle op schijnmutaties

In de vorige release is de controle op schijnmutaties in productie genomen. Helaas zat hier nog een fout in. Er werd ten onrechte een schijnmutatie gemeld (code BGT-I-01-093) als er een punt werd toegevoegd aan een geometrie waarbij het punt op de bestaande geometrie viel. Deze fout is opgelost.

Introductie nieuwe topologische controle, de segmentencontrole

Het SVB-BGT is een landelijk opvulproces begonnen waarbij er onder andere voor wordt gezorgd dat objecten exact aansluiten, en kleine en grote gaten opgevuld worden. Een van de controles bij registratie is of opdelende objecten elkaar niet overlappen. Deze controle kent twee tekortkomingen:

 • Gebruik van een tolerantie waardoor het mogelijk is dat aangrenzende objecten elkaars punten niet delen.
 • Er wordt niet gecontroleerd op het ontstaan van gaten.

Om die reden is er een nieuwe controle gebouwd bij registratie waarbij wordt gezorgd dat na verwerking van de mutatie rakende objecten exact aansluiten (elkaars punten delen) en dat er geen nieuwe gaten ontstaan. In de bijlage wordt deze segmentencontrole uitgelegd. Wanneer niet aan de te controleren criteria wordt voldaan zal deze controle in eerste instantie een waarschuwing geven. Als het opvulproces gereed is en gecontroleerd is dat er geen gaten meer zijn zal de segmentencontrole een fout melden in het verwerkingsverslag en wordt de mutatie afgekeurd.

Lees meer in de bijlage.

Opmerkingen en bekende problemen

 • Om een goede verwerking te garanderen, stelt de LV BGT eisen aan o.a. de maximale bestands- en objectgrootte. Voor de waarden van deze parameters verwijzen wij u naar de Toelichting op de controles.
 • Wordt een object aangeleverd met een z-coördinaat, dan leidt dit tot een geometrie fout; detectie op basis van srsDimension en andere afhandeling is nog niet ingebouwd.
 • Op dit moment wordt een Openbare Ruimte met meerdere labels nog niet ondersteund.
 • Tijdens de controlefase in de Controle Service (CS) 'stroken' we bogen, d.w.z. we benaderen deze door een serie lijnstukken, voordat de geometrie wordt gevalideerd. Aangrenzende bogen met een ongelijke straal kunnen hierdoor in een beperkt aantal gevallen op sub-mm niveau toch overlappen. Het is helaas zo dat de oplossing dan gezocht moet worden in het veranderen van (één van) de bogen door de bronhouder. Bij de registratie worden de bogen ongestrookt opgeslagen zoals deze zijn aangeleverd. In paragraaf 4 van de toelichting van de controleservice is een toelichting opgenomen over deze situatie.
 • Beperking op NAR's (Naam Aanduidings Reeksen) en ORL's (Openbare Ruimte Labels). De extracten in GML Light bevatten maximaal 3 NAR's per pandobject en maximaal 3 ORL's per openbare ruimtelabel object, hard gecodeerd. Dit is een reeds bestaande beperking.