Releasenotes LV BGT

Release 3.3.0 - 19 januari 2017

Verschil met vorige versie

 • Additionele controle geometrietypes
  Momenteel wordt er niet gecontroleerd of bij een object, waarvoor meerdere geometrietypen geldig zijn, een juiste combinatie van classificatie (oa bgt-type) en geometrietype geleverd wordt. Zo worden er OverigBouwwerken met de classificatie overkapping geregistreerd als polyline en niet als het geometrietype multivlak. Na deze wijziging kunnen alleen de juiste combinaties van classificatie en geometrietype geregistreerd worden. Als het object nog in transitie is, wordt de controle niet uitgevoerd. In bijlage 1 staan de specifieke combinaties van classificatie met geometrietype per objecttype genoemd. Als deze situatie optreedt, volgt in eerste instantie een waarschuwing in het logverslag. In een later stadium zal hier, zoals afgesproken in de keten, een fout van gemaakt worden.
 • Onterechte foutmelding bij vervallen Openbare ruimtelabel en Pand
  Bij het laten vervallen van een openbare ruimtelabel of pand, werd soms onterecht een foutmelding gegeven, bijvoorbeeld:
  BGT-I-01-048 Objectaanlevering met id G9999.49E0D59D3DEA496AA222D3A0F6ED08D4 van typeOpenbareRuimteLabel is niet valide, NIEUW bevat een fout in ObjectAanlevering.terminationDate is gevuld in NIEUW en overige attributen in NIEUW ongelijk aan ORIGINEEL
  Deze fout trad op als er meerdere labels in het object zaten. Deze fout is opgelost in deze release.
 • Controle op actualiteit bronhouder
  In het veld bronhouder moet volgens de standaard een geldige bronhoudercode ingevuld worden. Tot op heden werd hier niet expliciet op gecontroleerd. Vanaf deze release is deze expliciete controle toegevoegd.

Opmerkingen en bekende problemen

 • Om een goede verwerking te garanderen, stelt de LV BGT eisen aan o.a. de maximale bestands- en objectgrootte. Voor de waarden van deze parameters verwijzen wij u naar de Toelichting op de controles.

 • Wordt een object aangeleverd met een z-coördinaat, dan leidt dit tot een geometrie fout; detectie op basis van srsDimension en andere afhandeling is nog niet ingebouwd.
 • Op dit moment wordt een OpenbareRuimte met meerdere labels nog niet ondersteund.
 • Tijdens de controlefase in de Controle Service (CS) 'stroken' we bogen, d.w.z. we benaderen deze door een serie lijnstukken, voordat de geometrie wordt gevalideerd. Aangrenzende bogen met een ongelijke straal kunnen hierdoor in een beperkt aantal gevallen op sub-mm niveau toch overlappen. Het is helaas zo dat de oplossing dan gezocht moet worden in het veranderen van (één van) de bogen door de bronhouder. Bij de registratie worden de bogen ongestrookt opgeslagen zoals deze zijn aangeleverd.
  In paragraaf 4 van de toelichting van de controleservice is een toelichting opgenomen over deze situatie.
 • Beperking op NAR's (Naam Aanduidings Reeksen) en ORL's (Openbare Ruimte Labels). De extracten in GML Light bevatten maximaal 3 NAR's per pandobject en maximaal 3 ORL's per openbare ruimtelabel object, hard gecodeerd. Dit is een reeds bestaande beperking.

Release 3.2.15 - 1 december 2016

Verschil met vorige versie

 • Aanlevering op Registratieservice controleren op uniciteit
  Als gevolg van  release 3.2.14., bleek dat een aanlevering (ter registratie aangeboden door middel van upload) niet succesvol verwerkt werd als deze in een eerder stadium niet succesvol verwerkt was. Door deze release kunnen niet succesvolle leveringen nogmaals met een identiek referentienummer aangeboden worden.

Release 3.2.14 - 28 november 2016

Verschil met vorige versie

 • Aanlevering op Registratieservice controleren op uniciteit.
  Bij het handmatig registreren van initiële bestanden of mutatiebestanden is het een aantal keren voorgekomen dat een reeds eerder aangeboden bestand nogmaals werd aangeboden. Dit wordt onder andere veroorzaakt door het drukken op de F5-knop na verzenden. Er wordt nu gecontroleerd of een bestand reeds is aangeleverd op basis van het referentienummer in de kop van het bestand. 

  Als het bestand al eerder succesvol is aangeleverd volgt de foutmelding:
  BGT-I-01-090    Bestand met identificatienummer <identificatienr> is op <registratiedatum> reeds aangeleverd en succesvol geregistreerd. Aanlevering wordt niet verwerkt.

  Als het bestand al eerder is aangeboden die nog de status uitvoering heeft volgt de melding:
  BGT-I-01-091    Bestand met identificatienummer <identificatienr> is reeds aangeboden en wordt nu verwerkt in de LVBGT. Aanlevering wordt niet verwerkt.

 

Release 3.2.13 - 10 november 2016

Verschil met vorige versie

 • Foutmelding met diakritisch teken werd niet goed weergegeven
  In het verwerkingsverslag werden een aantal foutmelding met daarin een diakritisch teken niet goed weergegeven. In bijvoorbeeld de foutmelding BGT-I-01-030 stond “coördinaat” geschreven als “co�rdinaat”. Deze fout is hersteld.
 • Onduidelijke foutmelding bij ontbreken ordinaat in PBP’s
  Als er een ordinaat ontbrak in een PBP volgde de melding “Technische fout” in het verwerkingsverslag. Vanaf deze release verschijnt bij de melding BGT-I-01-007-26 de tekst Coördinaat in punt bevat niet 2 ordinaten  in het verwerkingsverslag.
 • Foutmelding bij identieke objecten niet duidelijk
  Als een object in een initieel bestand twee maal werd aangeleverd, volgde de melding:
  BGT-I-01-027 Objectaanlevering met id <objectid> van type onbekend is niet valide , NIEUW bevat een fout in identificatie. Aanlevering bevat meerdere versies van objecten in bestand
  Het type in de foutmelding werd niet vermeld en is in de nieuwe melding weggelaten:
  BGT-I-01-027 Objectaanlevering met id <objectid> is niet valide, NIEUW bevat een fout in de identificatie. Aanlevering bevat meerdere versies van objecten in bestand.