Releasenotes

Release 3.27.0 - 10 januari 2018

Verschil met vorige versie:

 • Controle op schijnmutaties uitgebreid

In de stap Validatie bestand intern  wordt gecontroleerd of het WAS-object identiek is aan het WORDT-object. Voor de geometrie van een polygoon geldt dat voor het identiek zijn het niet uitmaakt wat het beginpunt is. Een mutatie van een object die identiek was maar waarvan alleen het beginpunt afweek werd ten onrechte goedgekeurd. Dit is opgelost, in deze gevallen volgt de melding BGT-I-01-019, gegevens ORIGINEEL zijn gelijk aan gegevens NIEUW (schijnmutatie).
Wat in ieder geval nog ontbreekt is de controle op identieke panden met nummeranduidingreeksen met als enige verschil de volgorde van die nummeraanduidingreeksen.

 • Levering foutGML bij geometrische fouten in de aanlevering

Bij geometrische fouten in de aanlevering werd het bestand met fouten (GML-bestand) niet doorgestuurd naar de bronhouder. Vanaf deze release wordt bij het optreden van een geometrische fout een zip-bestand geleverd met daarin het verwerkingsverslag én het foutGML-bestand. Als er geen geometrische fouten zijn wordt alleen het (ongezipte) verwerkingsverslag beschikbaar geleverd.

 • Onterechte waarschuwing bij kunstwerkdeel met 1 punt

Als bij een kunstwerkdeel een object geleverd wordt met maar 1 punt in de geometrie van het type multipunt volgt de warning BGT-W-01-078. Dit is niet juist, een geometrie van het type multipunt mag 1 punt bevatten bij het type kunstwerkdeel.

Release 3.24.0 - 24 november 2017

Verschil met vorige versie:
 • Geen foutmelding bij wijzigen of vervallen plaatsbepalingspunt
  Als op de controleservice een plaatsbepalingspunt als wijziging of te vervallen werd aangeboden volgde geen foutmelding in het controleverslag. Dit trad alleen op als het bestand als mtbSVBDi01-bericht werd aangeboden. Dit probleem is opgelost, onafhankelijk van de berichtsoort zal het wijzigen of vervallen van een plaatsbepalingspunt tot een foutmelding leiden.

Release 3.22.0 - 26 oktober 2017

Verschil met vorige versie:

 • Onterechte foutmelding bij validatie polygonpatch

Bij de aanlevering van een BGT-object met een polygonpatch met binnenringen werd ten onrechte de Oracle foutmelding ORA-13356 gegeven. Dit probleem is opgelost.

Release 3.20.0 - 28 september 2017

Verschil met vorige versie:

 • Controle grootte ongezipt bestand op Controleservice niet juist

Voordat de controle van een bestand plaats vindt op de controleservice wordt nagegaan of het ongezipte bestand kleiner is dan de ingestelde 500 MB. In sommige gevallen werd er geen foutmelding gegeven als het bestand groter was dan 500MB. Dit probleem is opgelost.

 • Lange bestandsnamen op het verwerkingsverslag niet volledig weergegeven

Lange bestandsnamen werden niet volledig weergegeven op het verwerkingsverslag. Dit probleem is opgelost.


Een overzicht van bij ons bekende problemen vindt u onderaan deze pagina.

Opmerkingen en bekende problemen

 • Om een goede verwerking te garanderen, stelt de LV BGT eisen aan o.a. de maximale bestands- en objectgrootte. Voor de waarden van deze parameters verwijzen wij u naar de Toelichting op de controles
 • Wordt een object aangeleverd met een z-coördinaat, dan leidt dit tot een geometrie fout; detectie op basis van srsDimension en andere afhandeling is nog niet ingebouwd
 • Op dit moment wordt een Openbare Ruimte met meerdere labels nog niet ondersteund
 • Tijdens de controlefase in de Controle Service (CS) 'stroken' we bogen, d.w.z. we benaderen deze door een serie lijnstukken, voordat de geometrie wordt gevalideerd. Aangrenzende bogen met een ongelijke straal kunnen hierdoor in een beperkt aantal gevallen op sub-mm niveau toch overlappen. Het is helaas zo dat de oplossing dan gezocht moet worden in het veranderen van (één van) de bogen door de bronhouder. Bij de registratie worden de bogen ongestrookt opgeslagen zoals deze zijn aangeleverd. In paragraaf 4 van de toelichting van de controleservice is een toelichting opgenomen over deze situatie
 • Beperking op NAR's (Naam Aanduidings Reeksen) en ORL's (Openbare Ruimte Labels). De extracten in GML Light bevatten maximaal 3 NAR's per pandobject en maximaal 3 ORL's per openbare ruimtelabel object, hard gecodeerd. Dit is een reeds bestaande beperking