Raad van toezicht

De raad van toezicht (rvt) kunnen we vergelijken met een raad van commissarissen in het bedrijfsleven. De rvt controleert en adviseert de raad van bestuur van het Kadaster. Hij voert zijn toezicht uit onafhankelijk van het Kadasterbestuur en de minister van Infrastructuur en Milieu. De rvt richt zich op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken bij het Kadaster. Daarbij weegt de rvt zowel de belangen van het Kadaster, als de belangen van de klanten en relaties van het Kadaster.  

In de Organisatiewet Kadaster en andere regelingen zijn de bevoegdheden van de rvt nauwkeurig omschreven. Voorbeelden hiervan zijn het instemmen met de begroting, de jaarrekening, de tarieven, het meerjarenbeleidsplan en een aantal reglementen. De raad komt tenminste 5 keer per jaar bijeen. Tussentijds vindt regelmatig informeel overleg plaats tussen de leden van de raad van bestuur en de leden van de rvt.

De rvt overlegt eenmaal per jaar met het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Daarnaast kent de rvt twee commissies: de auditcommissie en de remuneratiecommissie. De auditcommissie bestaat uit de leden R. Icke RA, G. Ensing en drs. C.M. Wortmann-Kool. Zij werken op basis van het Reglement Auditcommissie. De remuneratiecommissie bestaat uit de leden S.M. Dekker en mr. R.H. Stam. De remuneratiecommissie werkt op basis van het Reglement Remuneratiecommissie.

Leden raad van toezicht

  • Dhr. R. Icke RA (voorzitter)
  • Mw. mr. R.H. Stam
  • Dhr. G. Ensing
  • Mw. drs. C.M. Wortmann-Kool