Product KLIC eenmalig

Met de QuickScan stedelijk gebied ontvangt u informatie over:

 • te realiseren stedelijke ontwikkelingen in een bepaald gebied
 • inzicht in de situatie van het gebied
 • inzicht in locaties waar kansen liggen
 • het onderbouwen van keuzes over oplossingsrichtingen

Beschrijving

De QuickScan stedelijk gebied is een hulpmiddel bij het formuleren van een gebiedsvisie en het realiseren van binnenstedelijke projecten. Diverse themakaarten laten de actuele stand van zaken in een gemeente zien. Een aanvullende analyse geeft informatie over: 

 • overzicht van grondposites
 • gebruiksdoelen (onder andere winkelfunctie en woonfunctie)
 • bouwjaar panden
 • transacties
 • grondeigenaren (natuurlijke en niet-natuurlijke personen)
 • bebouwd en onbebouwd gebied
 • leeftijd van eigenaren
 • rechtsoort van grondposities

Als het resultaat van de QuickScan hiertoe aanleiding geeft, is een uitgebreidere en diepgaande analyse mogelijk.  

Bestellen

De QuickScan is maatwerk en is afhankelijk van uw situatie en uw wensen. U kunt voor dit product een offerte aanvragen met het aanvraagformulier.  

Levering

Na ontvangst van uw aanvraag sturen wij u binnen 5 werkdagen een offerte. Na ontvangst van uw getekende opdracht nemen wij zo snel mogelijk contact met u op voor het maken van een afspraak.  


Een Grensreconstructie is zinvol bij:

 • plaatsen van een schutting/heg
 • planten van een boom aan de rand van uw tuin
 • bouwen van tuinhuisje of schuur bij uw (nieuwe) woning
 • burenruzies en conflicten over kadastrale grenzen

Beschrijving

Bij een grensreconstructie helpen wij u een bestaande kadastrale grens opnieuw zichtbaar te maken in het terrein. Hoe dit in zijn werk gaat, wordt uitgelegd in de volgende interactieve video (gebaseerd op een grensreconstructie naar aanleiding van een grensconflict).

Let op! Het naslagwerk heeft geen juridische waarde. Alleen een rechter kan aan de hand van het naslagwerk een officiële uitspraak doen hoe de juridische grens ligt ten opzichte van de uitgezette kadastrale grens.  

Voordelen grensreconstructie Nadelen grensreconstructie
Deskundig oordeel van een onafhankelijke partij Naslagwerk heeft geen juridische waarde, het is afgeleid en opgesteld naar aanleiding van het ontstaansveldwerk. 

 

Duidelijkheid over ligging bestaande kadastrale grens zoals die oorspronkelijk is vastgesteld.   

Uitvoeren van een grensreconstructie is niet gratis. Dit kost minimaal 450 euro.  

Kan helpen bij een conflict over grenzen, verkoop en/of koop van een stuk grond.

 

Beginpunt, eindpunt (hoekpunt)

Indien gewenst, leveren we bij de Grensreconstructie ook informatie over het begin- en eindpunt van een grens. We noemen dit 'hoekpunten'. Geef dit in uw aanvraag duidelijk aan. Als een grens eindigt op een logische plek, zoals een stoep of een heg, dan is het nauwkeurig weten van een begin- of eindpunt vaak niet eens nodig.

Tussenpunt

Een tussenpunt is een door u gewenst punt op de grens die de landmeter zichtbaar maakt. Bijvoorbeeld een punt recht tegenover de zijmuur van uw huis. De landmeter wijst het tussenpunt aan en u ontvangt de meetgegevens van dat punt.

Heeft u in uw aanvraag geen tussenpunten opgenomen maar wenst u ze achteraf wel? Dan kunt u dit tijdens het zichtbaar maken van de grens aan de landmeter laten weten. U ondertekent dan ter plekke een aanvullende opdracht.

Knikpunt

Een knikpunt is een punt in de grens, waar de grens van richting verandert. Als de grens die zichtbaar gemaakt moet worden niet recht is, wordt het tarief van de grensreconstructie verhoogd met het tarief per knikpunt. In de offerte wordt aangegeven hoeveel knikpunten in rekening worden gebracht.

Grens met extra punten aanvragen

 • U kunt een tussenpunt en een begin- of eindpunt (hoekpunt) alleen samen met een grens aanvragen (alleen een hoekpunt of tussenpunt bepalen is niet mogelijk).

 • Hebt u in uw aanvraag geen tussenpunten opgenomen maar wenst u ze achteraf wel? Dan kunt u dit tijdens de reconstructie aan de landmeter laten weten. U ondertekent dan ter plekke een aanvullende opdracht. 

 • Begin- of eindpunten (hoekpunten) kunt u niet achteraf aanvragen.

 • Knikpunten kunt u niet aanvragen. Als een grens knikpunten heeft, dan worden hier automatisch kosten voor in rekening gebracht.

Onderstaande afbeeldingen geven de diverse mogelijkheden weer.

 1. Zichtbaar maken ligging van de grens €450

 1. Zichtbaar maken grens met knikpunten (aantal 3) € 450 + 3 x € 100

 1. Zichtbaar maken grens met hoekpunt (aantal 1) € 450 + 1 x € 100

 1. Zichtbaar maken grens met tussenpunt (aantal 1) € 450 + 1 x € 50

Tarieven

Omschrijving Prijs
Grensreconstructie, per grens € 450,-
Knikpunt, per punt € 100,-
Tussenpunt, per punt € 50,-
Begin, eindpunt (hoekpunt), per punt € 100,-

Deze bedragen zijn vrij van btw

Levering

Nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen, nemen we binnen 5 werkdagen telefonisch contact met u op om uw aanvraag te bespreken. U ontvangt vervolgens de offerte op uw e-mailadres. Als er sprake is van knik-, hoek- en/of tussenpunten dan nemen we dit in de offerte op.

Zodra wij de door u getekende offerte hebben ontvangen wordt de grensreconstructie van 1 kadastrale grens in principe binnen 20 werkdagen uitgevoerd.

Als u meer dan 1 kadastrale grens zichtbaar wilt laten maken, kan de levertijd afwijken. Wij nemen dan contact met u op.

Opdracht annuleren?

Heeft u een opdracht voor een grensreconstructie gegeven, maar wilt u deze toch annuleren? Dat kan natuurlijk. Wel worden er kosten in rekening gebracht als er al voorbereidende werkzaamheden zijn gedaan. U bent dan een bedrag verschuldigd voor het aan- en afmelden van de meetopdracht. Het afzeggen van een order regelt u met het formulier afzegging orders


U moet een complexaanduiding laten vaststellen:

 • voordat een notariële splitsingsakte kan worden ingeschreven in de openbare registers;
 • om de appartementen als unieke objecten te kunnen registreren.

Beschrijving

Een complexaanduiding geeft de relatie weer tussen het perceel en het aantal appartementsrechten. Niet alleen een perceel of gebouw kan in appartementsrechten worden gesplitst: ook een erfpachtrecht, opstalrecht of een eerder ontstaan appartementsrecht. Een complexaanduiding bestaat uit een perceelnummer gevolgd door de hoofdletter A.

De checklist en procedure voor het maken of wijzigen van een splitsingstekening voor een appartementencomplex is in beeld gebracht in een video op Youtube (2:04 minuten).

Akte van splitsing in appartementen

Als u een akte van splitsing in appartementen wilt inschrijven in de openbare registers van het Kadaster, moet u eerst een complexaanduiding laten vaststellen. Alleen dan kunnen wij een appartement na splitsing als uniek objecten registreren.

Splitsingstekening

Alleen een notaris is bevoegd om namens de eigenaar van het oorspronkelijke gebouw een aanvraag in te dienen. Bij de aanvraag moet de splitsingstekening worden bijgevoegd. Nadat het Kadaster de aanvraag en de bijbehorende tekening heeft goedgekeurd, stelt de bewaarder de complexaanduiding vast. De appartementsrechten ontstaan nadat de splitsingsakte is ingeschreven in de openbare registers van het Kadaster.

Wat is een appartementsrecht?

Een appartementsrecht is het exclusieve recht of de bevoegdheid tot privégebruik van een bepaald deel van een appartementencomplex. Dit privégedeelte krijgt van het Kadaster een indexnummer (uniek volgnummer). Een appartementsrecht wordt bijvoorbeeld omschreven als: "het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie V, nummer 1000A-1". Ook in de hypotheekakte wordt deze aanduiding gebruikt.

Proces en vereisten

Meer informatie over hoe het splitsen van een kadastraal object in appartementen in zijn werk gaat, vindt u bij 'Documenten'. Ook vindt u hier de checklist met eisen waaraan de appartementstekening moet voldoen.

Tarieven

Manier van aanvragen prijs
Vaststellen complexaanduiding met vooraf in depot gegeven splitsingstekening € 233,-
Vaststellen complexaanduiding inclusief in depot nemen van papieren splitsingstekening € 351,-

Annuleren opdracht of intrekken aanvraag vaststellen complexaanduiding

€ 48,-

Deze bedragen zijn vrij van btw

Bestellen

Vul het formulier Verzoek vaststelling complexaanduiding en indepotname in. Dien het formulier samen met de splitsingstekening in via Web-ELAN met het 'Verzoek tot indepotname'.  

Levering

Na ontvangst van uw aanvraag sturen wij u de complexaanduiding binnen 3 werkdagen per post of per e-mail toe.  

Opdracht annuleren?

Hebt u een opdracht voor een voorgenomen splitsing in appartementsrechten gegeven, maar wilt u deze toch annuleren? Dat kan natuurlijk. Wel worden er kosten in rekening gebracht als er al voorbereidende werkzaamheden zijn gedaan. U bent dan een bedrag verschuldigd van tweemaal het kwartiertarief. Het afzeggen van een order regelt u met het formulier afzegging orders

Intrekken

Is er een complexaanduiding vastgesteld? Dan kan de notaris een eerder gedaan verzoek om een splitsing of ondersplitsing ook weer intrekken. Hiervoor is een bedrag verschuldigd van tweemaal het kwartiertarief.

Vul hiervoor het formulier 'Verzoek tot intrekking voorgenomen complexaanduiding appartementsrechten' in.


Het Kadaster kan uw VHE-bestand aanvullen met BAG- en BRK-gegevens, waaronder:

 • kadastrale aanduiding
 • oppervlakte
 • perceelgrootte
 • bouwjaar

 

Beschrijving

Op uw verzoek vullen wij uw VHE-bestand aan met componenten als de kadastrale aanduiding, oppervlakte, perceelgrootte en het bouwjaar. Hiervoor gebruiken wij gegevens uit de Basisregistratie Kadaster (BRK) en de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG). 

Bestandsverrijking met BAG-informatie

Standaard verrijkt het Kadaster uw VHE-bestand met onderstaande BAG-informatie: 

 • VBO-ID
 • Gebruiksoppervlakte van VBO 
 • Gebruiksfunctie
 • Pand-ID
 • Pandoppervlakte (pandcontour)
 • Nummeraanduiding-ID
 • Bouwjaar

Op verzoek kunnen wij uw bestand ook verrijken met andere BAG-componenten.  

Bestandsverrijking met kadastrale informatie

Wij vullen uw VHE-bestand aan met:

 • kadastrale perceelaanduidingen
 • kadastrale perceelaanduidingen en perceeloppervlakte

Overige mogelijkheden

Naast de BAG- en kadastrale informatie hebt u ook de mogelijkheid uw vastgoedbestand te laten aanvullen met het woningtype van de objecten. Meer informatie hierover vindt u bij Woningtypering.

Wilt u een inschatting van de waarde en de verkoopkans van de woningen maken? Dan kunt u Referentiepanden opvragen. In dit overzicht ziet u welke vergelijkbare woningen in de omgeving zijn verkocht en wat de verkoopprijs was van deze woningen.

Tarieven

 

Omschrijving Prijs
Bestandsverrijking met BAG-informatie € 552,-
Bestandsverrijking met kadastrale aanduiding bewerkingskosten € 192,-
Bestandsverrijking met kadastrale aanduiding en perceeloppervlakte

€ 0,04 per perceel + bewerkingskosten € 264,-

Deze bedragen zijn vrij van btw

Aanvragen

Voeg bij het aanvragen van een offerte via het offerteformulier het betreffende VHE-bestand toe. Het Excel-bestand bevat, in gescheiden kolommen, het nummer van de verhuur-eenheid, plaats, straat, postcode, huisnummer en toevoeging. 

Levering

Na ontvangst van uw offerteformulier sturen wij u binnen 5 werkdagen een offerte toe. Na ontvangst van uw getekende opdracht sturen wij u binnen 5 werkdagen uw bestand, verrijkt met de gewenste informatie, toe.


Het Kadaster koppelt informatie over het eigendom van woningen aan uw adressenbestand:

 • stem uw plannen beter af op uw werkgebied.

Beschrijving

Wilt u weten of bepaalde adressen in uw administratie koop- of huurwoningen zijn? Vraag dan Indicatie eigen huis aan. U levert een adressenbestand (in het formaat Excel, Access  of tekst), het Kadaster vult dit vervolgens aan met gegevens over het eigendom. U kunt de gegevens op 2 niveaus ontvangen: per adres of per gebied.

Gegevens per adres

U ziet per adres of de eigenaar een persoon of een bedrijf is. Is de eigenaar een persoon, dan ziet u ook of deze zelf op het adres woont. Het Kadaster voegt aan uw bestand een kolom toe met een letter:

 • J = de eigenaar is een natuurlijk persoon en woont op het adres
 • N = de eigenaar is een natuurlijk persoon en woont op een ander adres
 • R = de eigenaar is een rechtspersoon (zoals een bedrijf)

Indien beschikbaar kunt u per adres ook het laatste koopjaar en de koopsom ontvangen.

Gegevens per gebied

U ziet hoeveel personen en bedrijven binnen het gebied eigenaar zijn van woningen. U ontvangt een Excel- of tekstbestand met per adresgebied 3 waarden:

 • het aantal adressen met indicatie J opgeteld
 • het aantal adressen met indicatie N opgeteld
 • het aantal adressen met indicatie R opgeteld

Tarieven

Omschrijving prijs

Indicatie eigen huis, per adres

€ 0,04

Indicatie eigen huis inclusief laatste koopjaar en de koopsom, per adres

€ 1,47

Indicatie eigen huis, per gebied, per waarde

€ 0,67

Bij meer dan 5.000 waarden, basistarief

€ 2.250,00

Plus per gebiedsniveau en andere rubricering

€ 225,00

Deze bedragen zijn vrij van btw. Het minimumorderbedrag bedraagt € 72,00.

Levering

Na ontvangst van uw aanvraag sturen wij u binnen 5 werkdagen een offerte. Zodra wij de door u getekende offerte hebben ontvangen, sturen wij u Indicatie eigen huis binnen 5 werkdagen toe per e-mail of post (cd-rom). 


Graaft u regelmatig met een graafmachine? Dan bent u verplicht informatie over de ligging van ondergrondse kabels en leidingen op de graaflocatie op te vragen bij het Kadaster.

U doet hiervoor een Klic-melding (graafmelding) via Mijn Kadaster. Dit moet gebeuren vóór de start van de graafwerkzaamheden.

Doet u éénmalig een melding, dan gebruikt u daarvoor het formulier KLIC Graafmelding

Beschrijving

Als u een Klic-melding doet, krijgt u per e-mail informatie over de ligging van ondergrondse kabels en leidingen. U gebruikt deze informatie om zorgvuldig te kunnen graven. De kabel- en leidinginformatie moet op de graaflocatie aanwezig zijn tijdens de graafwerkzaamheden.

Nog niet graven, maar wel alvast kabel- en leidinginformatie ontvangen? 

Weet u nog niet wanneer u gaat graven maar wilt u wel alvast weten waar kabels en leidingen liggen? Doe dan een Oriëntatieverzoek.

Graven in een veiligheidsgebied

Ligt de graaflocatie in een veiligheidsgebied? Dan geldt een andere procedure.

Lees meer hierover op de pagina Veiligheidsgebieden.

Melding doen voor gebieden groter dan 500 x 500 meter?

Het graafgebied in 1 Klic-melding mag maximaal 500 x 500 meter groot zijn. Voor grotere gebieden doet u meerdere meldingen of u kiest voor een tracémelding.

Tijdens het proces in Mijn Kadaster:

 • kies in het navigatiemenu voor ‘Klic Graafmelding’
 • vink bij stap 2 het blokje achter 'tracémelding' aan
 • teken bij stap 3 een polygoon van maximaal 10.000 meter x 10.000 meter. Het systeem verdeelt deze in afzonderlijke deelpolygonen en toont deze op het scherm.

Meer uitleg vindt u in het document ‘KLIC Klantinstructie Graafmelding’ in het hoofdstuk ‘Tracémelding’. 

Tarief

Klic-melding, per melding/polygoon: € 19,00. Dit bedrag is vrij van btw. 

Wat moet u doen?

Een Klic-melding doet u via Mijn Kadaster. Kies in het navigatiemenu ‘Klic Graafmelding’ en volg de stappen.

Heeft u nog geen account voor Mijn Kadaster? Maak dan een account aan.

Lees meer hierover op de pagina Account aanmaken of wijzigen.

Een Klic-melding doet u tussen de 3 en 20 werkdagen voordat u begint met graven. Zodra u per mail de ontvangstbevestiging van uw melding krijgt móet u binnen 20 werkdagen beginnen met graven. Wacht u langer, dan moet u opnieuw een melding doen.

Levering

Na de Klic-melding ontvangt u een leveringsmail. Het kan voorkomen dat u meerdere leveringen ontvangt, afhankelijk van het moment waarop de netbeheerders informatie aanleveren. Op de levering wordt aangegeven of het gaat om een complete levering of een deellevering.

De leveringsmail bevat een downloadlink naar een zipbestand met daarin de kabel- en leidinginformatie. Met een complete levering kunt u starten met de graafwerkzaamheden, tenzij in het graafgebied een ‘buisleiding gevaarlijke inhoud’ of een ‘net van grote waarde’ ligt. U mag dan pas starten met graven als u de Eis Voorzorgsmaatregelen (EV) bent overeengekomen met de netbeheerder. 

In een EV geeft een netbeheerder aan welke aanvullende afspraken de grondroerder moet maken met de netbeheerder vóórdat hij start met graven.

Lees meer over de levering op de pagina Wat krijgt u na een Klic-melding of Oriëntatieverzoek?

Status Klic-melding bekijken

Via Mijn Kadaster kunt u de status van uw melding(en) inzien. Meer informatie vindt u in de 'KLIC Klantinstructie inzien status aanvragen'.

Ontvangen informatie klopt niet

Als u tijdens het graven 1 van de volgende afwijkingen ontdekt in de kabel- en leidinginformatie, moet u dit direct melden. Met uw melding draagt u bij aan een hogere kwaliteit en actualiteit van het kaartmateriaal.

Om welke afwijkingen gaat het?

 • De locatie van een kabel of leiding wijkt meer dan 1 meter af van de locatie op de kaart.

 • U ontdekt een kabel of leiding die niet op 1 van de kaarten staat.

 • U mist een kabel of leiding die wel op 1 van de kaarten staat.

Lees meer hierover op de pagina Melden afwijkende situatie.

Geen informatie over huisaansluitingen gekregen?

Huisaansluitingen zijn kabels en leidingen die vanaf de hoofdleiding in de weg naar een gebouw lopen. Heeft u huisaansluitschetsen aangevraagd maar niet gekregen? Dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met de verantwoordelijke netbeheerder(s). Houd uw meldnummer bij de hand. De telefoonnummers van de netbeheerder(s) en het meldnummer vindt u op de ontvangstbevestiging die u na uw Klic-melding heeft gekregen.


Ondersteuning bij het bereiken van klimaatdoelstellingen in bestaande bouw:

 • inzicht in energieverbruik, CO2-uitstoot en energielabels van woningen;
 • inzicht in kosten en terugverdientijd van energiebesparende maatregelen.

Beschrijving

Behalen we onze klimaat- en energiedoelstellingen? Hoe bereik ik de juiste doelgroep voor energiebesparing? Wij geven u inzicht in de stand van zaken en mogelijkheden van uw klimaatbeleid. De resultaten kunt u op buurt-, wijk-, gemeente- of regioniveau ontvangen.

Informatiebouwstenen

Naar uw behoefte stellen we een set informatiebouwstenen samen die u kunnen helpen bij het opstellen en bereiken van klimaatdoelstellingen. Hiervoor gebruiken we gegevens van bestaande woningen en hun energiekenmerken. Waar nodig koppelen we deze gegevens aan data van andere organisaties. De bouwstenen kunnen fysiek of sociaal-economisch zijn, bijvoorbeeld:

 • energie-index en energielabels van woningen;
 • kansen voor energielabels;
 • kosten van energiebesparende maatregelen;
 • waardeontwikkeling van woningen;
 • leeftijd en inkomensindicatie van woningeigenaar;
 • samenstelling van huishoudens in een buurt.

Sociaal-economische factoren als de leeftijd en het inkomen van woningeigenaren kunnen van invloed zijn op de keuze voor een buurtsgewijze of doelgroepsgewijze aanpak.

Wat ontvangt u?

U ontvangt een compacte rapportage die afhankelijk van uw vraag bestaat uit basisinformatie en een maatwerkanalyse. De informatie wordt zowel op kaarten als in tabelvorm weergegeven.

Monitoring

Wilt u de effecten van uw klimaatbeleid volgen en meten? We kunnen de informatie ook over een langere periode in beeld brengen. Zo ziet u bijvoorbeeld de ontwikkeling van het gasverbruik en hoe dit samenhangt met uw beleid.

Tarieven

Energiekenmerken gebouwde omgeving is maatwerk. Vul het contactformulier in om een afspraak te maken voor een verkennend gesprek. Hierin geeft u aan wat uw wensen zijn. Op basis van dit gesprek ontvangt u een offerte.


Advies aan overheden over grondaankoop, kavelruil, herverkaveling of onteigening:

 • vanuit een onafhankelijke positie;
 • gericht op een effectieve gebiedsinrichting;
 • met uw ruimtelijke doelen als uitgangspunt.

Beschrijving

Voor gebiedsontwikkeling is grond nodig. Wij adviseren overheden over de inzet van de juiste instrumenten en methoden om die grond te verkrijgen en ruimtelijke doelen te behalen. Zowel in landelijk als stedelijk gebied. Ook kunnen wij het proces van grondverwerving begeleiden en ondersteunen.

Ruimtelijke doelen

De inzet van instrumenten is afhankelijk van het beleidsdoel, bijvoorbeeld:

 • landbouw; zoals het verbeteren van de agrarische structuur.
 • water; zoals waterberging of het uitvoeren van de Kaderrichtlijn Water.
 • natuur en landschap; zoals de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) of de bescherming van natuurwaarden.
 • recreatie en cultuurhistorie.
 • infrastructuur.

We bekijken ook of het mogelijk is om meerdere doelen tegelijk te behalen.

Instrumenten voor grondverwerving

Klassieke instrumenten waarmee u grond kunt verwerven zijn:

 • grondaankoop
 • vrijwillige kavelruil
 • wettelijke herverkaveling
 • onteigening

Herverkaveling zonder inrichting - sober en snel

Er bestaan inmiddels ook methoden waarmee herverkavelingsprojecten sneller en tegen lagere kosten uitgevoerd kunnen worden. Deze 'snel-en-sober'-aanpak ontwikkelden wij samen met de voormalige Dienst Landelijk Gebied (DLG) en Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO). Meer informatie leest u in de folder Herverkaveling zonder inrichting onder 'Documenten'. 

Tarieven

Advies bij gebiedsontwikkeling en landinrichting is maatwerk. Vul het contactformulier in om een afspraak te maken voor een verkennend gesprek. Hierin geeft u aan wat uw wensen zijn. Op basis van dit gesprek ontvangt u een offerte.


Helpt bij het verbeelden van effecten van beleidskeuzes ten aanzien van:

 • geluid
 • zon, schaduw en wind
 • luchtkwaliteit

Beschrijving

Het gegevensbestand 3D gebouwhoogte NL bevat de hoogte van 99,7% van alle gebouwen uit TOP10NL. De gebouwhoogte is als attribuut toegevoegd aan de 2D-geometriëen van de gebouwen.

Datavisualisaties

Met deze informatie kunt u in standaard GIS-software snel een 3D-model genereren. De data kunt u gebruiken voor simpele visualisaties. Maar ook voor ruimtelijke analyses in 3D, zoals analyses van geluid, zicht, schaduw en energie. De gegenereerde 3D volumes kunt u controleren op de website van Geovalidation met de 3D-validatieservice van de TU Delft.

Hoogte-attributen

De hoogten komen uit het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN2). Meer informatie hierover vindt u op de website van AHN. De 4 attributen bevatten:

1. de minimale hoogte van het gebouw (de hoogte op maaiveld)
2. de maximale hoogte van het gebouw
3. de gemiddelde hoogte van het gebouw
4. de mediaan

De mediaan kunt u gebruiken om eventuele uitschieters in de data te negeren. Deze kunnen bijvoorbeeld ontstaan door geometrische verschillen tussen de gebouwen in TOP10NL en de bijbehorende hoogtepunten uit het AHN.

Eerste versie

Het betreft een eerste versie van 3D gebouwhoogte NL. Het bestand wordt de komende tijd verder ontwikkeld. Omdat tussen de opnamen van AHN2 en TOP10NL soms enkele jaren tijdsverschil zit, bevat het bestand soms inconsistenties.

3D kaart NL

Bent u op zoek naar een 3-dimensionale kaart van Nederland? 3D kaart NL is een digitaal topografisch bestand waarin alle objecten uit TOP10NL driedimensionaal worden weergegeven. Meer informatie vindt u op de pagina 3D kaart NL

Tarief

Het gegevensbestand 3D gebouwhoogte kunt u via PDOK kosteloos downloaden. De inwinnings- en beheerkosten worden gedekt vanuit de overheid. 

Voorwaarden

Voor het gebruik van 3D gebouwhoogte NL geldt de CC-BY licentie die u kunt vinden op de website van Creative Commons.

Bestellen

3D Gebouwhoogte in GML-formaat kunt u direct downloaden via PDOK.

Feedback

Voor de doorontwikkeling van 3D gebouwhoogte NL ontvangen we graag feedback. Hebt u 3D gebouwhoogte NL besteld en wilt u uw bevindingen met ons delen? Of hebt u vragen? Door het invullen van dit formulier kunt u het ons laten weten.  

Levering

3D Gebouwhoogte in GML-formaat kunt u via PDOK direct downloaden.


Bij het splitsen ontstaan nieuwe kadastrale percelen met definitieve grenzen en perceelnummers. Dit kunt u nodig hebben: 

 • bij de verkoop van een deel van een perceel. De nieuwe grenzen moeten zichtbaar zijn in het terrein of afgepaald zijn;
 • wanneer kadastrale grenzen en oppervlakte van de nieuwe percelen vóór een overdracht vastgesteld moeten worden; bijvoorbeeld bij de verkoop van appartementencomplexen;
 • als u een aparte kadastrale aanduiding nodig hebt voor een deel van uw perceel. Bijvoorbeeld als u hierop een winkel wilt vestigen. 

Beschrijving

Wij kunnen een perceel voor u splitsen. De nieuwe grenzen moeten op het moment van de splitsing in het terrein zichtbaar zijn en aan te wijzen zijn. Dat kan door de nieuwe grenzen af te palen of gebruik te maken van topografische elementen. Wij meten de nieuwe grens op en elk nieuw perceel krijgt een eigen kadastrale aanduiding en een definitieve kadastrale grootte. Na de splitsing krijgt de kadastrale eigenaar een brief van het Kadaster met de nieuwe perceelnummers en oppervlaktes. De opdrachtgever of gemachtigde krijgt een kadastraal kaartje met de nieuwe perceelnummers en kan dit gebruiken om eventuele belanghebbenden te informeren. 

Zelf meetgegevens aanleveren?

Als notaris, gemeente, provincie, projectontwikkelaar of ingenieursbureau kunt u zelf de meetgegevens van nieuwe grenzen aanleveren bij het Kadaster. Kijk voor meer informatie op de productpagina Splitsen percelen met aanleveren meetgegevens.

Tarieven

 

Omschrijving Prijs

Splitsen van percelen, per nieuw gevormd perceel

€ 400,00
Splitsen van percelen met 50 of meer nieuw te vormen percelen, per nieuw perceel € 328,00

Wilt u een perceel splitsen dat kleiner is dan 100m2 en minder dan € 5000,- waard is? Neem dan contact op met een notaris. In dit geval is het mogelijk dat er een lager tarief gehanteerd wordt. 

Deze bedragen zijn vrij van btw

 

Bestellen

Omschrijving Hoe aan te vragen?
Tot 50 nieuw te vormen percelen bestelformulier voor splitsing van percelen
Bij 50 of meer nieuw te vormen percelen offerteformulier voor splitsing van percelen

Als u naast de nieuwe grens ook een bestaande grens wilt weten, moet u het Kadaster daarvoor een aparte opdracht geven. Meer informatie hierover vindt u op de pagina Grensreconstructie.

Levering

Tot 50 nieuw te vormen percelen

Zodra wij uw bestelling hebben verwerkt, sturen wij u een bevestiging met de kadastrale kaart van het te splitsen perceel. We nemen dan ook contact met u op voor het maken van een afspraak.

Bij 50 of meer nieuw te vormen percelen

Na ontvangst van uw aanvraag sturen wij u binnen 5 werkdagen een offerte. Zodra wij de door u getekende offerte hebben ontvangen, vindt de meting in het terrein (in overleg met u) in principe binnen 20 werkdagen plaats. Voor de aanwijs neemt de landmeter contact met u op. Bent u niet de eigenaar of zijn gemachtigde, dan neemt de landmeter contact op met de eigenaar voor de aanwijs. 

Afspraak of aanvraag afzeggen

Heeft u een afspraak gemaakt of een aanvraag gedaan voor een afspraak, maar wilt u deze toch afzeggen? Dat kan natuurlijk. Wel worden er kosten in rekening gebracht als er al voorbereidende werkzaamheden gedaan zijn. U bent dan een bedrag verschuldigd voor het aan- en afmelden van de meetopdracht. Het afzeggen van een order regelt u met het formulier afzegging orders

Nieuwe grens nog niet aanwijsbaar?

Als u een perceel wilt splitsen maar de definitieve kadastrale grenzen nog niet in het terrein kunt aanwijzen, ga dan naar de productpagina Voorlopige kadastrale grenzen. Voorlopige kadastrale grenzen is bedoeld voor het notariaat, provincies, gemeenten en overheidsgrootgrondbezitters.

Gebruikte grens nog niet vastgelegd?

Gebruikt u een grens die nog niet is vastgelegd en wilt u deze wel vastleggen bijvoorbeeld voor toekomstige verkoop? Laat dan een grenscorrectie door ons uitvoeren.

Voorwaarden:

 • stukje grond wat overgedragen moet worden is niet groter dan 100m2
 • de vast te leggen grens wordt al zichtbaar gebruikt 
 • beide partijen zijn bekend en akkoord met het gebruik

Meer informatie op de pagina Grenscorrectie


Eigendomsinformatie bevat actuele informatie uit de openbare registers, zoals:

 • wie de eigenaar of (mede-)gerechtigde is van een perceel waarop een woning staat
 • welke beperkingen er gelden voor het gebruik van het perceel
 • wie gebruik mag maken van het geheel of een deel ervan

Beschrijving

Bent u op zoek naar informatie over een perceel en de eigenaar? Bestel dan Eigendomsinformatie van het Kadaster. Hiermee krijgt u informatie over een perceel, appartement, garagebox of parkeerplaats. Deze informatie kan u helpen bij de onderhandelingen over de aankoopprijs van een huis. 

U ziet:

 • wie de eigenaar (gerechtigde) is
 • wie gebruik mag maken van het geheel of een deel ervan
 • welke beperkingen voor het gebruik gelden (bijvoorbeeld of het pand een monument is)
 • wat de oppervlakte is (niet bij appartementen)
 • de verkoopprijs uit de laatste verkoopakte (indien bekend).
  De laatste verkoopprijs van een woning is in een aantal gevallen niet bekend. Om welke gevallen het gaat, leest u bij 'meer informatie'  

Bij Eigendomsinformatie ziet u niet welke hypotheken en/of beslagen zijn geregistreerd. Die vindt u wel bij Hypotheekinformatie.

Gewaarmerkt exemplaar bestellen

Onze eigendomsinformatie is niet gewaarmerkt. Hebt u een officieel bewijsstuk nodig van de kadastrale gegevens van een perceel? Bijvoorbeeld bij een geschil of voor een subsidieaanvraag? Dan kunt u niet bestellen via de webwinkel, maar kunt u het online bestelformulier invullen. Hierop geeft u aan dat u een gewaarmerkt exemplaar wilt ontvangen.

Gegevens van uw eigen huis gratis bekijken

Wilt u de perceel- en eigendomsgegevens van uw eigen huis weten? Ga dan naar MijnOverheid.nl, uw persoonlijke website voor overheidszaken. Hier kunt u deze gegevens gratis inzien. Inloggen doet u met uw persoonlijke DigiD.

Tarieven

Bestelling via de webwinkel

Eigendomsinformatie Prijs
per object € 2,40

Bestelling via het bestelformulier

Eigendomsinformatie Prijs
 per e-mail, per object  € 15,40
 per post, per object € 17,40

Bestelling via KIK-inzage

Eigendomsinformatie Prijs
per object € 2,40

Deze bedragen zijn vrij van btw en inclusief verzendkosten.

Bestellen

Uw eigen huis: gratis

U kunt de perceel- en eigendomsgegevens van uw eigen huis gratis bekijken via MijnOverheid. U hebt hiervoor uw persoonlijke DigiD nodig om in te loggen.

Op basis van een adres of postcode en huisnummer

De goedkoopste en snelste manier: bestellen via onze webwinkel. U betaalt met iDeal of uw credit card. U ontvangt direct per e-mail een link waarmee u uw bestelling kunt downloaden.

U kunt Eigendomsinformatie ook bestellen via het online formulier. Dit is beduidend duurder dan bestellen via onze webwinkel. Wij sturen u het product binnen 2 werkdagen toe. Bestellen via het online formulier is noodzakelijk als u een gewaarmerkt exemplaar wilt ontvangen.

Op basis van een kadastrale aanduiding

Hebt u geen adres maar wel een kadastrale aanduiding van het perceel? Dan kunt u Eigendomsinformatie uitsluitend bestellen via het online formulier. Wij sturen u het product binnen 2 werkdagen toe. 

  U moet uw bestelling via het online formulier bevestigen met uw DigiD.

Levering

Levertijd via de webwinkel

Na ontvangst van uw betaling ontvangt u per e-mail een link waarmee u uw bestelling kunt downloaden.

Levertijd via het bestelformulier

Na ontvangst van uw bestelling sturen wij u de eigendomsinformatie binnen 2 werkdagen toe per e-mail. Als het om een gewaarmerkt exemplaar gaat, sturen wij deze per post. 

Meer informatie

In de volgende gevallen is de laatste verkoopprijs van een woning niet bekend:

 • als er geen postcode en huisnummer in de akte staan (bijvoorbeeld bij een recreatiewoning)
 • als het gaat om een voormalige huurwoning
 • als een bouwkavel of een ander stuk grond is gekocht. In dit geval staat in de akte alleen de prijs van de grond
 • als een perceel na de overdracht gesplitst is. Het is dan niet meer duidelijk welk bedrag voor welk deel is betaald
 • als de overdracht niet het gevolg is van verkoop, bijvoorbeeld bij een echtscheiding of erfenis
 • als de aankoopprijs kleiner is dan €5.000,- of groter dan € 5.000.000


Hypotheekinformatie geeft u inzicht in de hypotheken en mogelijke beslagen die op een kadastraal perceel of appartement zijn geregistreerd. Hypotheekinformatie kan u helpen: 

 • als u zich oriënteert op een nieuwe woning;
 • bij onderhandelingen over de vraagprijs.

Beschrijving

Hebt u een nieuw huis op het oog? Met Hypotheekinformatie staat u sterker bij onderhandelingen over de aankoopprijs van een huis. 

Hypotheekinformatie bevat:

 • informatie over de hypotheekverstrekkers en/of beslagleggers
 • de datum van inschrijving van de huidige hypotheek bij het Kadaster
 • de waarde waarvoor de hypotheek is afgesloten* 

* Hypotheekinformatie bevat geen informatie over de huidige waarde van het perceel. De waarde waarvoor de hypotheek is ingeschreven, kan afwijken van de daadwerkelijke waarde of de huidige waarde. Wij houden bijvoorbeeld geen aflossingen bij.

Gegevens van vóór 1995

Vraagt u informatie op over een hypotheek die is ingeschreven vóór 1995? Dan ontvangt u alleen een verwijzing naar de akte waarin de hypotheekgegevens vermeld staan. Met het deel en nummer kunt u vervolgens een kopie van de hypotheekakte opvragen. In de akte vindt u de gevraagde hypotheekinformatie.

Officieel bewijsstuk nodig?

Onze hypotheekinformatie is niet gewaarmerkt. Hebt u een officieel bewijsstuk nodig van de kadastrale gegevens van een perceel, bijvoorbeeld bij een geschil of voor een subsidieaanvraag? Dan gebruikt u het bestelformulier. Hierop kunt u aangeven dat u een gewaarmerkt exemplaar wilt ontvangen.

  U moet uw bestelling via het bestelformulier bevestigen met uw DigiD.

Tarieven

Omschrijving Prijs
Hypotheekinformatie via Mijn Kadaster (zakelijk gebruik) of webwinkel, per object € 2,40
Hypotheekinformatie per e-mail, per object € 15,40
Hypotheekinformatie per post, per object  € 17,40

Deze bedragen zijn vrij van btw. 

Bestellen

Op basis van een adres of postcode en huisnummer

De goedkoopste en snelste manier: bestellen via onze webwinkel. U betaalt met iDeal of uw credit card. U ontvangt direct per e-mail een link waarmee u uw bestelling kunt downloaden.

U kunt Hypotheekinformatie ook bestellen via het online formulier. Dit is beduidend duurder dan bestellen via onze webwinkel. Wij sturen u het product binnen 2 werkdagen toe. Bestellen via het online formulier is noodzakelijk als u een gewaarmerkt exemplaar wilt ontvangen.

Op basis van een kadastrale aanduiding

Hebt u geen adres maar wel een kadastrale aanduiding van het perceel? Dan kunt u Hypotheekinformatie uitsluitend bestellen via het online formulier. Wij sturen u het product binnen 2 werkdagen toe. 

  U moet uw bestelling via het bestelformulier bevestigen met uw DigiD.

 

Zakelijke klanten met een abonnement kunnen Hypotheekinformatie via Mijn Kadaster afnemen. Log in op Mijn Kadaster en ga naar Kadaster-on-line.

Voor aanbieders van stukken is Hypotheekinformatie beschikbaar via KIK-Inzage. Meer informatie over KIK

Instructiefilmpje

Dit instructiefilmpje helpt u op weg bij het bestellen van Hypotheekinformatie in Mijn Kadaster. 

Levering

Levertijd via de webwinkel

Na ontvangst van uw betaling ontvangt u direct per e-mail een link waarmee u uw bestelling kunt downloaden.

Levertijd via het bestelformulier

Na ontvangst van uw bestelling sturen wij u Hypotheekinformatie binnen 2 werkdagen per post of per e-mail toe.

Levertijd via Mijn Kadaster

U kunt Hypotheekinformatie direct inzien en downloaden via Kadaster-on-line. U kunt ook kiezen voor een levering per e-mail. Hiervoor hebt u een abonnement nodig op Mijn Kadaster.


Als u een GNSS-referentiestation beheert, kunt u dit door het Kadaster laten certificeren. Het station is dan geschikt voor relatieve plaatsbepaling in de geodetische infrastructuur van Nederland.

Beschrijving

Als u een GNSS-referentiestation beheert, kunt u dit laten certificeren. Het station is dan geschikt voor relatieve plaatsbepaling binnen de geodetische infrastructuur van Nederland. Certificering zorgt ervoor dat met de verschillende GNSS-referentiesystemen goed in RD en ETRS89 gemeten kan worden. De basis voor het berekenen van de certificering is het AGRS.

Hoe lang is een certificaat geldig?

Een certificaat wordt afgegeven voor de periode van 1 jaar. Tijdens deze periode mag u aangeven dat de coördinaten van het station officieel gecertificeerd zijn. Als de periode is afgelopen, kunt u opnieuw een aanvraag doen voor certificering.

Eisen en voorwaarden

Om voor certificering in aanmerking te komen, moet het referentiestation aan een aantal eisen voldoen. Deze vindt u in de handleiding onder het kopje 'Documenten'.

Veranderingen doorgeven

Als er veranderingen aan het referentiestation plaatsvinden waardoor de coördinaten opnieuw moeten worden bepaald, moet u dit per direct doorgeven via het formulier 'aanvragen certificering referentiestation'. Kies op het formulier bij 'aanvraag betreft' voor 'wijziging referentiestation'. Meer informatie vindt u in de handleiding onder het kopje 'Documenten'. 

Overzicht gecertificeerde stations

Een overzicht van gecertificeerde GNSS-stations vindt u in de 'Lijst van RD-certificaten' onder het kopje 'Documenten'. Dit overzicht wordt regelmatig ververst. Als een certificaat is ingetrokken, wordt het station van de lijst verwijderd.

Vragen?

Zijn er vragen waarop u geen antwoord hebt kunnen vinden? Neem dan contact op met de Klantenservice Rijksdriehoeksmeting.

Tarieven

Aantal stations Prijs per station
1 tot en met 5 stations € 320,-
voor het 6e t/m het 10e station € 256,-
voor het 11e t/m het 15e station € 192,-
voor het 16e t/m het 20e station € 128,-
voor het 21e station en verder € 64,-

Deze bedragen zijn vrij van btw.

Levering

Na ontvangst van uw aanvraag, nemen wij binnen 2 werkdagen contact met u op om een afspraak te maken. Als een station aan de eisen voldoet, streven we ernaar om binnen 3 weken na aanlevering van de meetdata het certificaat toe te sturen.


De rapportage geeft u inzicht in:

 • percelen die kunnen bijdragen aan het verwezenlijken van ruimtelijke doelen;
 • de instrumenten waarmee u deze grond kunt verwerven;
 • kansen en bedreigingen op de lokale grondmarkt.

Beschrijving

Als u ruimtelijke ontwikkelingen wilt realiseren, is het belangrijk op tijd te beginnen met het strategisch verwerven van grond. In een latere fase hebt u daar profijt van: grond is op de juiste locatie beschikbaar of er kan grond worden geruild. Het Kadaster adviseert u over de aankoop van grond voor het verwezenlijken van uw ruimtelijke doelen. Het rapport geeft antwoord op vragen als:

 • Wat is de beste plaats om uw doelen te realiseren?
 • Op welke manier kunt u de benodigde grond vrijmaken?
 • Hoe zorgt u ervoor dat de grond op tijd beschikbaar is? 

Het beleidsdoel dat u wilt realiseren - bijvoorbeeld ruimte voor waterberging of nieuwe natuur - vormt de kern van de analyse. De resultaten presenteren we, voorzien van een advies, op kaarten. De informatie is hierdoor concreet en praktisch toepasbaar.

Tarieven

Strategisch aankoopadvies is maatwerk. U geeft aan wat uw wensen zijn en ontvangt op basis daarvan een offerte. Vraag een vrijblijvend gesprek aan met het formulier.


Bekijk op ieder moment online de voortgang van uw project. U hebt onder andere inzicht in:

 • actuele projectmanagementinformatie;
 • gebruikte en resterende financiële middelen;
 • inspanningen die nog nodig zijn om doelen te halen.

Beschrijving

Op ieder gewenst moment gedetailleerde informatie over uw kavelruilproject? Met de Kavelruilmonitor van het Kadaster houdt u zicht op de voortgang van het project en de inspanningen die nog nodig zijn. Zo kan kavelruil goed en overzichtelijk verlopen.

Welke informatie toont de Kavelruilmonitor?

De keuze voor de specifieke onderdelen van de Kavelruilmonitor wordt in overleg met u gemaakt. U kunt onder andere volgen:

 • met wie en over welke percelen gesprekken zijn gevoerd;
 • wie bereid is mee te doen aan de kavelruil en met welke percelen;
 • of een akte van kavelruil al is gepasseerd;
 • hoeveel procent van de doelen is behaald;
 • hoeveel financiële middelen er zijn gebruikt en nog resteren.

Kavelruilmonitor online bekijken

U kunt de Kavelruilmonitor online bekijken. Zo beschikt u altijd over up-to-date gegevens over de voortgang van uw project. De informatie wordt zowel op kaart als in overzichten getoond.

Tarieven

De Kavelruilmonitor is maatwerk. U geeft aan wat uw wensen zijn en ontvangt op basis daarvan een offerte. Vraag een vrijblijvend gesprek aan met het formulier.  

 

 


Een gedegen basis voor vastgoedbeheer en –beleid:

 • inzicht in locaties, eigenaren en kenmerken van maatschappelijk vastgoed;
 • vergelijking met maatschappelijk vastgoed in andere gemeenten.

Beschrijving

Voor een professioneel beheer van de gemeentelijke vastgoedportefeuille is een gedegen inventarisatie van het maatschappelijk vastgoed van groot belang. De rapportage Maatvast van DataLand en het Kadaster analyseert het maatschappelijk vastgoed in uw gemeente en brengt het in kaart. De gegevens vergelijken we ook met die van andere gemeenten. Inzicht in het maatschappelijk vastgoed is belangrijk bij onder andere:

 • decentralisaties en reorganisaties;
 • gestructureerd uitwerken van accommodatiebeleid;
 • bereiken van duurzaamheidsdoelstellingen;
 • herziening van de vastgoedportefeuille;
 • opzetten van gemeentelijke vastgoedbedrijven.

Rapportage maatschappelijk vastgoed

U ontvangt een overzicht van het gemeentelijk eigendom en het maatschappelijk vastgoed dat wordt benut voor maatschappelijke functies. Van het vastgoed rapporteren we:

 • functie;
 • bouwjaar;
 • ligging;
 • eigenaar;
 • energielabel;
 • gebruiksoppervlak;
 • WOZ-waarde.

De gegevens tonen we in tabellen, figuren en op kaarten. Ook kunnen we gegevens met elkaar combineren. Daarnaast ontvangt u de database met alle gegevens waarop de rapportage is gebaseerd.

Maatwerk op het gebied van maatschappelijk vastgoed

Ook met andere vragen op het gebied van maatschappelijk vastgoed kunt u bij het Kadaster terecht. Behalve de rapportage Maatvast leveren we bijvoorbeeld sectorale uitsnedes of instrumenten voor de ondersteuning van monitoring en beheer.

Tarieven

Maatvast is maatwerk. U geeft aan wat uw wensen zijn en ontvangt op basis daarvan een offerte. Vraag een vrijblijvend gesprek aan met het formulier.  


Van meet af aan een betrouwbaar basisdossier:

 • op basis van de meest actuele kadastrale gegevens;
 • in overeenstemming met de eisen van de onteigeningswet.

Beschrijving

Vanuit zijn wettelijke taken op het gebied van landinrichting heeft het Kadaster ruime ervaring met het opstellen van onteigeningsstukken. Wij nemen u graag de zorg voor een goed onteigeningsdossier uit handen.

Eisen onteigeningswet

In overeenstemming met de eisen uit de onteigeningswet leveren wij u:

 • de grondtekening met kadastrale gemeenten, secties en nummers van de percelen die moeten worden onteigend;
 • de situatietekening die inzicht geeft in de aard en omvang van de werken waarvoor de onteigening nodig is;
 • een overzichtskaart die de ligging van de werken in de omgeving toont;
 • een uittreksel uit de openbare registers van het Kadaster met onder andere perceelnummers, de oppervlakte van percelen en de namen van eigenaren;
 • een lijst van te onteigenen percelen, erfdienstbaarheden en overige zakelijke rechten.

Als u wilt, verrijken we deze gegevens met gegevens van derden, zoals pachtgegevens. Ook kunnen we de data voor u analyseren en ondersteuning bieden bij het opstellen van de zakelijke beschrijving. 

Tarieven

Het opstellen van onteigeningsstukken is maatwerk. U geeft aan wat uw wensen zijn en ontvangt op basis daarvan een offerte. Vraag een vrijblijvend gesprek aan met het formulier.   


U krijgt een gedegen beeld van ecologische elementen in een gebied. Belangrijk bij onder andere:

 • het opstellen van natuurbeleid;
 • landschapsreconstructies;
 • subsidieaanvragen.

Beschrijving

Betrouwbare en complete informatie over landschapselementen is essentieel voor de ontwikkeling en uitvoering van beleid voor het buitengebied. Ook ten behoeve van subsidies is een goede registratie van groot belang. Het Kadaster brengt landschapselementen nauwkeurig voor u in beeld. Solitaire bomen, hagen, boomgaarden, houtsingels, bosgebieden, natuurlijke waterlopen (beken), poelen en eendenkooien; de inventarisatie is toepasbaar op de meest uiteenlopende elementen. 

Landschapselementen: soorten, aantallen, afmetingen en ligging

De precieze definities van de landschapselementen stellen we in overleg met u vast. Van de geïnventariseerde landschapselementen ontvangt u informatie over aantallen, afmetingen (lengte en oppervlakte), soort element en exacte ligging. Als u daar behoefte aan hebt, koppelen we de gegevens aan andere bronnen zoals eigendomsgegevens met informatie van terreinbeheerders. Ook kunnen we de gegevens koppelen aan historische gegevens van het Kadaster, zoals oude kaarten en luchtfoto's. Dit is nuttig bij natuurontwikkeling of de reconstructie van een historisch landschap.

Registratie landschapselementen op basis van foto's 

De inventarisatie is gebaseerd op luchtfoto's en cyclorama's (360-graden foto's). Het Kadaster vervaardigt sinds jaar en dag de topografische kaart van Nederland. Deze ervaring resulteert in een snelle, kwalitatief goede en uniforme inventarisatiemethode. De werkwijze is bovendien herhaalbaar, zodat een inventarisatie een aantal jaren later herhaald kan worden. Dit stelt u in staat ontwikkelingen in een gebied te volgen en desgewenst beleid aan te passen. 

Tarieven

Registratie van landschapselementen is maatwerk. U geeft aan wat uw wensen zijn en ontvangt op basis daarvan een offerte. Vraag een vrijblijvend gesprek aan met het formulier.  


Een Quick scan kavelruil biedt u onder andere zicht op:

 • kansen om de verkavelingsstructuur te verbeteren;
 • aanwezigheid van ruilgrond voor vrijwillige kavelruil.

Beschrijving

Het Kadaster heeft ruim 100 jaar ervaring met verkavelen. Wij adviseren u graag over de mogelijkheid om de agrarische verkavelingsstructuur in een gebied te verbeteren of natuur- en waterdoelen te realiseren. Dit doen wij door onze kennis over verkaveling en gebieden te combineren met geografische informatie. Een Quick scan kavelruil geeft u zicht op:

 • kansen om de bestaande agrarische verkavelingsstructuur te verbeteren;
 • potentiële baten voor de agrarische sector;
 • aanwezigheid van ruilgrond voor vrijwillige kavelruil;
 • mogelijkheden om natuur- en waterdoelen te realiseren.

U kunt de uitkomst van de Quick scan kavelruil ook gebruiken als basis voor het vaststellen van een logische projectgrens en als bouwsteen voor een grondverwervingsplan. 

Tarieven

Een Quick scan kavelruil is maatwerk. U geeft aan wat uw wensen zijn en ontvangt op basis daarvan een offerte. Vraag een vrijblijvend gesprek aan met het formulier.  


Waardevol hulpmiddel bij het opstellen van ruimtelijk beleid. U ontvangt een rapport met:

 • statistische gegevens;
 • uitgebreide toelichtingen;
 • overzichtelijke kaarten.

Beschrijving

Lelijke plekken en slordig gebruik van de schaarse ruimte in Nederland zijn voor steeds meer mensen een ergernis. Voor het maken en uitvoeren van beleid voor deze problematiek is een objectieve analyse van de leefomgeving van belang. Het Kadaster brengt verrommelde en versnipperde gebieden voor u in kaart in de Analyse ruimtelijke ontwikkeling.

De analyse richt zich onder andere op:

 • de gemiddelde kavelgrootte;
 • het aantal functies van het gebied;
 • het geldende bestemmingsplan;
 • verhard oppervlak in het gebied;
 • zichtlijnen in het gebied.

Analyse ruimtelijke ontwikkeling: veranderingen in de leefomgeving inzichtelijk

Op basis van concrete en objectieve informatie maken we veranderingen in de leefomgeving inzichtelijk. Hiervoor gebruiken we gegevens uit de Basisregistratie Kadaster (BRK), de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG), de Basisregistratie Topografie (BRT) en aanvullende bronnen. Deze gegevens vergelijken we met de geldende bestemmingsplannen en met cijfers uit het verleden. U ontvangt een rapportage met statistische gegevens, toelichtingen en overzichtelijke kaarten.

Tarieven

Analyse ruimtelijke ontwikkeling is maatwerk. U geeft aan wat uw wensen zijn en ontvangt op basis daarvan een offerte. Vraag een vrijblijvend gesprek aan met het formulier.