Product BRK Levering

Teboekstelling schip

Teboekstelling betekent dat u een boot of schip laat registreren in de openbare registers van het Kadaster. Hiermee wordt uw eigendom vastgelegd.

Uw schip krijgt een brandmerk. Dit bevat een uniek nummer waarmee het schip te identificeren is. Ook ontvangt u een bewijs van inschrijving.

Beschrijving

Waarom registreren?

Registratie van uw schip heeft een aantal voordelen:
 • Als een schip na eventuele diefstal wordt teruggevonden, is snel bekend wie de rechtmatige eigenaar is.
 • U kunt een hypotheek aanvragen op uw boot of schip.
 • U kunt een zeebrief aanvragen zodat u in internationale wateren kunt varen (deze vraagt u aan bij de Inspectie Leefomgeving en Transport).

Registratie van boten en schepen in aanbouw in Nederland

Ook als uw schip in aanbouw is bij een werf in Nederland, kunt u het schip laten registreren. Houd wel rekening met het volgende: 

 • Registratie maakt u niet automatisch eigenaar van een schip in aanbouw. De eigendomsoverdracht moet u vastleggen in het contract met de werf.
 • Het brandmerk wordt voorlopig of definitief aangebracht. Als uw schip is afgebouwd, geeft u dit door met een Wijziging teboekstelling schip. Vervolgens wordt het eerder voorlopig aangebrachte brandmerk definitief aangebracht. 
 • Wilt u een hypotheek aanvragen voor de aanschaf van een schip in aanbouw? Dan heeft de notaris een Verklaring van niet-voltooiing schip nodig. U kunt bij de aanvraag van de teboekstelling aangeven dat u deze verklaring wilt ontvangen.

Extra zekerheid met microdots

Wilt u uw boot of schip beter beveiligen tegen diefstal, inbraak, fraude of oplichting? Dan kunt u het teboekstellen combineren met het aanbrengen van microdots.

Tarieven

   
Teboekstelling schip € 450,00 *
Teboekstelling schip inclusief aanbrengen microdots € 562,00 *

Eventuele aanvullende kosten:

- spoedtarief (wordt extra in rekening gebracht bij spoed teboekstelling met voorafgaande inspectie) € 112,00
- kwartiertarief (wordt per kwartier extra in rekening gebracht als de inspecteur scheepsregistratie bij aanbrengen van het brandmerk en/of microdots langer dan 1 uur moet wachten) € 24,00

* Eventuele kosten voor een zeebrief, nationaliteitsverklaring of meetbrief worden apart in rekening gebracht door de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Deze bedragen zijn vrij van btw

Brandmerk laten aanbrengen in het buitenland

Als u het brandmerk op een schip in het buitenland wilt laten aanbrengen, wordt het tarief verhoogd met reis- en verblijfkosten. Het Kadaster informeert u vooraf over deze kosten. Het aanbrengen in het buitenland kan alleen op een afgebouwd schip. Wilt u hiervoor een offerte ontvangen? Neem dan contact op met onze klantenservice schepen.

Aanvragen

Wat heeft u nodig om uw schip te registeren?

Registreer uw boot of schip door de onderstaande formulieren 'Aanvraag teboekstelling schip' en 'Verzoek tot branding' in te vullen. In de toelichtingen vindt u meer informatie over het invullen van de formulieren. 

Extra documenten

In de volgende situaties vragen wij u extra documenten mee te sturen met de aanvraag.

Aanvraag voor een schip in aanbouw in Nederland:

 • een verklaring van de Nederlandse werf dat het schip voor uw rekening in aanbouw is.

Heeft u een afgebouwd schip dat op open zee gaat varen?

 • voor een pleziervaartuig dat korter is dan 24 meter vult u het Formulier: Aanvraag nationaliteitsverklaring in. Dit formulier downloadt op de website van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Het ingevulde formulier stuurt u mee met uw aanvraag, zodat wij de aanvraag bij de ILT voor u kunnen indienen. 
 • voor een pleziervaartuig met een lengte van meer dan 24 meter of een beroepsvaartuig dient u zelf het Formulier: Aanvraag nationaliteitsverklaring in bij de ILT. 
 • het eigendomsbewijs (koopovereenkomst inclusief betalingsbewijs of originele bijlbrief);

In alle gevallen vragen wij ook:

 • een gewaarmerkte kopie van uw paspoort of identiteitskaart;
 • bij een niet-natuurlijk rechtspersoon een gewaarmerkt uittreksel uit het Handelsregister.

Woont u in het buitenland? Dan moet u kunnen aantonen dat uw schip een ligplaats heeft in Nederland en u moet een postadres hebben in Nederland (geen postbusadres). Schepen die in het buitenland teboekgesteld zijn geweest:

 • een bewijs van doorhaling. Dit is een door de bevoegde autoriteit afgegeven authentieke verklaring waaruit
  blijkt dat de teboekstelling in het register is vervallen.

De volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulieren kunt u per post opsturen naar

Scheepsregistratie
Postbus 8718
3009 AS Rotterdam

Het is ook mogelijk het formulier aan de balie in te leveren.

Het bezoekadres is:
Kantorencomplex De Lotus
George Hintzenweg 77
3068 AX Rotterdam

Inspectie vooraf

Een teboekstelling kunt u aanvragen met of zonder inspectie vooraf. 

Wilt u direct zekerheid? Laat dan de boot of het schip vóór de teboekstelling inspecteren op kenmerken van een eerdere teboekstelling. Binnen 5 werkdagen na ontvangst van uw aanvraag maken wij een afspraak. Als wij geen kenmerken van eerdere teboekstelling vaststellen, wordt het brandmerk direct aangebracht en het schip teboekgesteld. 

Zonder aanvraag van inspectie vooraf volgt binnen maximaal 3 maanden een inspectie. Als daarbij blijkt dat er een eerdere teboekstelling is, dan wordt het brandmerk niet aangebracht, en wordt de teboekstelling doorgehaald in het openbaar register. Dit brengt ongemak en extra kosten met zich mee.

Levering

Na ontvangst van uw aanvraag maakt de inspecteur scheepsregistratie van het Kadaster binnen 5 werkdagen een afspraak met u voor het aanbrengen van het brandmerk. 

Meer informatie

 Heeft u vragen? Neem dan contact op met onze klantenservice schepen


BAG Bevragen

BAG Bevragen biedt een koppelvlak waarop u uw software kunt aansluiten:

 • directe toegang tot alle gegevens uit de BAG;
 • gegevens op basis van levenscyclus of peildatum.

Beschrijving

BAG Bevragen biedt u webservices waardoor u alle gegevens uit de Landelijke Voorziening Basisregistraties Adressen en Gebouwen (LV BAG) via eigen software kunt bevragen. De webservice is bedoeld voor het bevragen van één object per keer en kan niet gebruikt worden om de volledige BAG binnen te halen. Daarvoor kunt het product BAG-extract gebruiken. 

Voor het gebruik van de BAG-gegevens legt u in uw registratie verwijzingen naar objecten in de BAG met de unieke objectidentificaties van de BAG-objecten. Met deze sleutels haalt uw systeem direct gegevens van de objecten uit de BAG voor gebruik in uw eigen processen of systemen. U kunt via BAG Bevragen alle gegevens van objecten in de BAG raadplegen, zoals de geografische coördinaten (x- en y-coördinaat), oppervlakte, bouwjaar en gegevens over de openbare ruimte. 

U hebt de volgende mogelijkheden om de gegevens te benaderen. Hierbij kunt u kiezen voor een momentopname van vandaag of een bepaalde peildatum. U kunt ook de hele levenscyclus van een object opvragen:

 • Bevraging op identificatiecode van BAG-objecten. BAG-objecten met een unieke identificatiecode zijn: adresseerbare objecten (verblijfsobject, ligplaats, standplaats), pand, nummeraanduiding, woonplaats, openbare ruimte, woonplaats.
 • Zoeken op niet unieke kenmerken: Het systeem biedt zoekmogelijkheden om gegevens van BAG-objecten te leveren op basis van kenmerkende (maar niet noodzakelijk unieke) eigenschappen zoals een deel van het adres.
 • Zoeken op relatie van objecten. Zoals de nummeraanduidingen gerelateerd aan een bepaalde woonplaats.
 • Zoeken is niet hoofdlettergevoelig.

De bronhouder van een object is geen gegeven in de BAG maar deze kunt u achterhalen aan de hand van het object ID of een coördinaat.

Verbeteringen in BAG Bevragen 2.0

We hebben een verbeterde versie gelanceerd met een vernieuwd koppelvlak. De verschillen ten opzicht van eerdere versies zijn:

 • De gegevens van gerelateerde objecten in antwoordberichten zijn ontdubbeld, zodat berichten niet onnodig groot worden;
 • Het registratietijdstip waarop een gegeven beschikbaar is gekomen voor afnemers in de LV (mutatiedatum) is toegevoegd;
 • Er kan voor gekozen worden om de woonplaatsgeometrie weg te laten uit het antwoordbericht;
 • Betere technische en functionele foutberichten;
 • De BAG kan niet meer bevraagd worden op objecttype. 

Meer informatie vindt u in het nieuwe koppelvlak document.

Meer informatie

BAG Bevragen is een product van de Landelijke Voorziening Basisregistraties Adressen en Gebouwen (LV BAG). Meer informatie vindt u in folder BAG Bevragen bij 'Documenten'. Hier vindt u ook het koppelvlak en voorbeeldberichten van zowel de oude als de nieuwe versies van BAG Bevragen.

Bekijk het overzicht van alle BAG-producten.

Tarieven

 

BAG Bevraging abonnement maximaal 3.000 bevragingen per dag, per maand € 84,00
BAG Bevragingen abonnement meer dan 3.000 bevragingen per dag, per maand € 168,00

Deze bedragen zijn vrij van btw

 

Overheden kunnen BAG Bevragen kosteloos gebruiken. De BAG wordt betaald via budgetfinanciering: een jaarlijkse betaling door de ministeries, provincies en waterschappen gezamenlijk. Deze overheden worden genoemd op Overheid.nl.

Private afnemers betalen minimale verstrekkingskosten. Meer informatie over de tarieven vindt u in het document 'BAG levertermijnen en tarieven'.

Levering

Na ontvangst van uw aanvraag sturen wij u binnen 5 werkdagen een overzicht met hyperlinks waarmee BAG Bevragen beschikbaar is.

Beschikbaarheid webservices

Met BAG Bevragen krijgt u direct toegang tot de gegevens in de LV BAG via een webservice. BAG Bevragen is 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar, behalve tijdens onderhoud. Eventueel onderhoud vindt plaats in het weekend of na 18.00 uur. Op werkdagen van 07.00 uur tot 18.00 uur geldt een beschikbaarheidsgarantie van 98,5 %.


BAG Compact

BAG Compact bevat de adressen en adresgerelateerde elementen uit de LV BAG:

 • bevat de adressen van heel Nederland;
 • op basis van een vaste peildatum;
 • beschikbaar als eenmalige levering of abonnement.

Beschrijving

BAG Compact is een XML-bestand met alle BAG-adressen op basis van een vaste peildatum voor heel Nederland. Behalve adressen bevat het bestand ook adresgerelateerde elementen uit de Landelijke Voorziening Basisregistraties Adressen en Gebouwen (LV BAG). U kunt kiezen voor een eenmalige levering of een maandabonnement op BAG Compact.

Gegevens in BAG Compact

Onderstaande gegevens van alle huidige adressen in de LV BAG zijn opgenomen in BAG Compact (cursief = gegevens zijn authentiek):

 • adres (openbare ruimte, nummeraanduiding, openbare ruimtenaam (straatnaam), huisnummer, huisletter, huisnummertoevoeging, postcode, woonplaats);
 • openbare ruimtenaam en verkorte openbare ruimtenaam (NEN5825);
 • type adresseerbaar object (verblijfsobject, ligplaats, standplaats);
 • Object-ID's van adresseerbaar object, nummeraanduiding en woonplaats;
 • hoofd- of nevenadres;
 • gebruiksdoelen van verblijfsobjecten;
 • X- en Y-coördinaten van het adresseerbaar object;
 • aantekening 'in onderzoek', als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen;
 • ingangsdatum en einddatum van de geldigheid van de gegevens.

BAG Compact bevat alleen huidige voorkomens; dit betekent dat er alleen actieve en op peildatum geldige adressen in zitten en géén objecten met een historische status (adressen met status 'ingetrokken', 'niet gerealiseerd verblijfsobject' en 'verblijfsobject ingetrokken' zijn niet opgenomen).

Testbestand downloaden

Wilt u vooraf de structuur van BAG Compact in grote lijnen bekijken? Dan kunt u een testbestand downloaden bij 'Testbestanden'.

Meer informatie over BAG Compact

BAG Compact is een product van de Landelijke Voorziening Basisregistraties Adressen en Gebouwen (LV BAG). Meer informatie vindt u in folder 'BAG Compact' bij 'Documenten'. Hier vindt u ook het koppelvlak.

Bekijk het overzicht van alle BAG-producten.

Tarieven

 

BAG Compact, eerste of éénmalige levering € 168,00
BAG Compact abonnement, per maand € 11,20

Deze bedragen zijn vrij van btw

 

Overheden kunnen BAG Compact kosteloos gebruiken. De BAG wordt betaald via budgetfinanciering: een jaarlijkse betaling door de ministeries, provincies en waterschappen gezamenlijk. Deze overheden worden genoemd op Overheid.nl.

Levering

Zodra uw bestelling gereed is, ontvangt u een e-mail met een link naar het ZIP-bestand. Dit bestand kunt u uitpakken met een daarvoor bestemd programma (zoals WinZip of WinRAR).

Levertermijnen

De levertermijnen van BAG Compact vindt u In het document 'BAG levertermijnen'.

Bestellen

Via Mijn Kadaster kunt u BAG Compact bestellen of een abonnement op BAG Compact afsluiten. Log in op Mijn Kadaster en ga naar BAG, 'Bestellen Compact'.

Aanvragen BAG functionaliteit

Om gebruik te kunnen maken van BAG Compact hebt u een abonnement nodig op Mijn Kadaster, aangevuld met de BAG functionaliteit. Dit abonnement vraagt u aan met het aanmeldformulier BAG.

Hebt u al een abonnement op Mijn Kadaster? Dan kunt u dit formulier ook gebruiken om alleen de BAG functionaliteit aan te vragen.

Testbestanden

Bekijk de testbestanden van de producten BAG Extract en BAG Compact. Ook voorbeeldberichten van BAG Bevragen kunt u hier raadplegen.


Kadastrale kaart

U ontvangt 2 kaarten, hierop ziet u onder andere:

 • de globale ligging van het perceel en een indicatie van de grenzen;
 • een beeld van het terrein en landschap rondom het perceel, zoals wegen, water en bodemgebruik.

Beschrijving

De Kadastrale kaart toont de ligging van een kadastraal perceel in de omgeving.

Op de Kadastrale kaart staan:

 • de kadastrale perceelgrenzen
 • perceelnummers
 • de belangrijkste bebouwing
 • straatnamen en huisnummers

U kunt van de Kadastrale kaart geen maten afleiden.

Bij de Kadastrale kaart ontvangt u een kaart van de omgeving. Deze toont het terrein in een straal van 1 kilometer rondom het perceel. Ook ziet u faciliteiten als politiebureaus, postkantoren en ziekenhuizen.

Tarieven

via Mijn Kadaster of webwinkel* € 1,50
- per e-mail € 14,50
- per post € 16,50
- via balie € 30,50

Deze bedragen zijn vrij van btw

Bestellen

De Kadastrale kaart kunt u op de volgende manieren bestellen:

Levering

Levertijd via webwinkel

Na ontvangst van uw betaling ontvangt u per e-mail een link waarmee u uw bestelling kunt downloaden.

Om het bestand te bekijken en af te drukken hebt u een pdf-viewer nodig, bijvoorbeeld Acrobat Reader van Adobe.

Levertijd via Mijn Kadaster

U kunt het Uittreksel kadastrale kaart met omgevingskaart direct inzien en downloaden via Kadaster-on-line. Ook kunt u het Uittreksel kadastrale kaart via Kadaster-on-line bestellen en kiezen voor een levering per e-mail. Hiervoor hebt u een abonnement nodig op Mijn Kadaster.

Levertijd via bestelformulier

Na ontvangst van uw bestelling sturen wij u het Uittreksel kadastrale kaart met omgevingskaart binnen 3 werkdagen toe per e-mail of post


Erfdienstbaarhedenonderzoek

Het Kadaster kan voor u een erfdienstbaarhedenonderzoek doen naar onder andere:

 • recht van overpad;
 • recht op uitzicht.

Beschrijving

Het Kadaster doet op uw verzoek een Erfdienstbaarhedenonderzoek. Dit onderzoek vindt plaats in de openbare registers.

Een erfdienstbaarheid is het recht om gebruik te maken van een stuk grond (perceel), ook al bent u niet zelf de eigenaar. Dit kan het recht zijn om over het perceel te lopen (recht van overpad), maar bijvoorbeeld ook het recht op uitzicht. Lees meer over erfdienstbaarheden.

Een Erfdienstbaarhedenonderzoek wordt uitgevoerd per kadastraal perceel of appartementsrecht (dus niet het grondperceel). Hierbij gaat het om het dienend of lijdend erf. Dit is het perceel, die de erfdienstbaarheid moet eerbiedigen, toestaan en dulden. En ook aan opvolgende eigenaren. U krijgt geen garantie dat alle erfdienstbaarheden worden gevonden, voor zover ze niet in ingeschreven akten zijn gevestigd. Bijvoorbeeld: door dagelijks gebruik en verjaring.

Het Kadaster kan onderzoek doen in de openbare registers naar mogelijke erfdienstbaarheden. Afhankelijk van de beschikbare gegevens gaat dit terug tot 1 oktober 1838 of tot 1 april 1950. Vanaf deze laatste datum werd gestart met getypte akten. Een overzicht van registers met een andere begindatum vindt u bij 'Meer informatie'.

Tarieven

Erfdienstbaarhedenonderzoek tot uiterlijk 1950, per perceel € 140,00*
Erfdienstbaarhedenonderzoek tot uiterlijk 1838, per perceel € 264,00*
Kaart van de kadastrale percelen van het Erfdienstbaarhedenonderzoek € 25,50
Kopie (afschrift) van akte(n) uit de openbare registers  
- via Mijn Kadaster € 2,40
- per e-mail € 15,40
- per post € 17,40

* U ontvangt een opgave van de gevonden erfdienstbaarheden en deel en nummer(s) van de akte(n) waarin deze zijn gevonden. Een afschrift van de akte(n) wordt niet meegeleverd. 

Deze bedragen zijn vrij van btw

Bestellen

Vraag een Erfdienstbaarhedenonderzoek aan met het bestelformulier Erfdienstbaarhedenonderzoek.

U kunt kiezen uit een erfdienstbaarhedenonderzoek met:

 • een tijdsbeperkt onderzoek teruggaande tot 1 april 1950;
 • een volledig onderzoek tot uiterlijk 1 oktober 1838.

De datum 1 april 1950 bij het tijdsbeperkte onderzoek is gebaseerd op de verplichte inschrijving van getypte akten in de openbare registers. Vooral bij percelen in de nieuwbouw, eerste eigenaren en overdrachten komen veel vestigingen erfdienstbaarheden voor.

Bij percelen gelegen in een oude stads- of dorpskern of landelijk gebied is het vaak nodig terug te zoeken tot 1838. Dit omdat in het (verre) verleden erfdienstbaarheden gevestigd kunnen zijn, die nog steeds rechtsgeldig zijn. De akten die voor 1950 zijn ingeschreven in de openbare registers zijn handgeschreven en daardoor lastig te lezen.

Wat ontvangt u?

U ontvangt een opgave van de gevonden erfdienstbaarheden en deel en nummer(s) van de akte(n) waarin deze zijn gevonden. Een afschrift van de akte(n) wordt niet meegeleverd. Deze kunt u wel als extra optie bestellen. U kunt ook een kadastraal kaartje waarop de erfdienstbaarheid is gevisualiseerd als extra optie bestellen.

Bestellen via Mijn Kadaster

Een Erfdienstbaarhedenonderzoek kunt u ook bestellen via Mijn Kadaster (voor zakelijke klanten met een abonnement). Log in op Mijn Kadaster en ga naar Kadaster-on-line.

Levering

 • Hebt u een Erfdienstbaarhedenonderzoek teruggaand tot 1 april 1950 aangevraagd? Dan sturen wij u het resultaat binnen 2 werkdagen na ontvangst van uw aanvraag per post of e-mail toe.
 • Hebt u een Erfdienstbaarhedenonderzoek teruggaand tot 1 oktober 1838 aangevraagd? Dan sturen wij u het resultaat binnen 10 werkdagen na ontvangst van uw aanvraag per post of e-mail toe.
 • Als u meer dan 5 percelen wilt laten onderzoeken, maken wij een afspraak met u over de levertijd.

Klantervaring

Van Zeeburg, Luimes & Lebbink Makelaars bemiddelen bij aan- en verkoop van woningen en grond. Hierbij is het belangrijk klanten duidelijkheid te verschaffen over de rechten op de gebouwen en percelen. Het erfdienstbaarhedenonderzoek brengt duidelijkheid. Lees de klantervaring

Meer informatie

Het Kadaster maakt onderscheid in onderzoek dat teruggaat tot 1 april 1950 (start invoer van getypte akten) en onderzoek dat teruggaat tot 1 oktober 1838 (ontstaansdatum van de openbare registers).

Registers met afwijkende begindata

Voor enkele gemeenten in Nederland geldt 1838 niet als begindatum. In de periode 1940-1945 (Tweede Wereldoorlog) zijn verschillende registers verloren gegaan en andere gemeenten (zoals in Flevoland) zijn pas na 1838 ontstaan. In het onderstaand overzicht ziet u de kadastrale gemeenten met afwijkende begindata van de registers.


BRK Levering

Wie is op welk moment eigenaar van welk huis? Met BRK Levering beschikt u altijd over actuele vastgoedinformatie uit de Basisregistratie Kadaster (BRK).

 • keuze voor één of meerdere gemeenten, personen of gebieden
 • keuze voor eenmalige levering of abonnement
 • gegevens gekoppeld aan andere (basis)registraties

Beschrijving

BRK Levering is een digitaal bestand met actuele informatie over percelen en rechthebbenden uit de Basisregistratie Kadaster (voor gebruik in uw eigen vastgoedinformatiesysteem). U bepaalt zelf welke gegevens u opneemt in uw vastgoedinformatiesysteem en wanneer. Het bestand bevat informatie over:

 • de gerechtigde(n) van een perceel, zoals eigenaar, vruchtgebruiker, erfpachter of opstalhouder;
 • de rechten van de gerechtigde(n), met uitzondering van hypotheken;
 • de rechtstoestand van het perceel.

Deze administratieve gegevens worden geleverd in combinatie met een deel van de kaartgegevens uit de BRK (Basisregistratie Kadaster).

BRK Levering koppelt informatie van kadastrale objecten aan natuurlijke (BRP, de vroegere GBA) en niet natuurlijke personen (NHR) en verblijfsobjecten (BAG). Deze gegevens worden meegeleverd. Op deze manier wordt duidelijk wie, op welk moment, eigenaar is van welk vastgoed. Dat is een belangrijke voorwaarde voor de rechtszekerheid van transacties op de woningmarkt en het innen van belastingen.

Direct aan de slag?

Wilt u direct aan  de slag met BRK Levering? Raadpleeg dan de reference card bij 'Documenten'. Daarin vindt u de stappen die u moet zetten om met BRK Levering te kunnen starten.

 

Tarieven

Eerste of éénmalige levering

- tot 100.000 objecten, per object € 1,16
- tot 1.000.000 objecten, per object € 0,98
- bij meer dan 1.000.000 objecten, per object € 0,73
Gebiedsuitbreiding van een bestaand abonnement, per object € 1,16
Abonnementslevering, per jaar en per 1.000 objecten binnen abonnement € 208,00
Extra (losse) levering van een bestand, per verstrekking € 192,00
Tweede mutatie-abonnement, per jaar € 192,00

Deze bedragen zijn vrij van btw

Dit product valt onder de budgetfinanciering BRK.

Aanvragen producten

Offerte aanvragen

Wilt u BRK Levering afnemen? Vraag dan een offerte aan.

U kunt kiezen voor een eenmalige levering of een abonnement voor:

 • één of meer gemeenten;
 • één of meer gebieden;
 • één of meer personen.

Meer informatie over de soorten levering van BRK Levering.

Overige aanvragen

Bent u al afnemer van BRK Levering? Dan kunt u gebruik maken van onderstaande producten:

Documenten

Technische documentatie BRK Levering

Onderstaande technische documentatie van BRK Levering en aanvullende schema's vindt u onder het kopje 'BRK Levering' op de pagina Schema's:

 • BRK Levering productbeschrijving;
 • BRK Levering productmodel;
 • BRK Levering informatiemodel;
 • BRK Levering levermodel.

Overige documentatie BRK Levering

Afgifteservice (GDS2)

Voor de ontsluiting van de bestanden van BRK Levering via de afgifteservice (GDS2) vindt u de documentatie op de pagina Schema's onder het kopje 'GDS2'.

IMKAD-waardelijsten

BRK Levering maakt gebruik van IMKAD-waardelijsten. Deze zijn voor u beschikbaar op de pagina Schema's onder het kopje 'IMKAD-Waardelijsten'.

Bijwerken Landelijke Voorziening WKPB (LV WKPB)

In het document 'Handreiking bijwerken LV WKPB met BRK Levering', vindt u uitleg over het bijwerken van de Landelijke Voorziening WKPB met BRK Levering.

Levering

Afgifteservice

Het Kadaster levert de bestanden van BRK Levering via de afgifteservice in Kadaster-on-line. Om gebruik te kunnen maken van de afgifteservice hebt u een abonnement nodig op Mijn Kadaster.

Bestanden ophalen

Hebt u gekozen voor een abonnement? Dan sturen wij u per e-mail een link waarmee u het totale bestand op kunt halen. Vanaf dat moment staan de mutatieberichten dagelijks voor u klaar.

PKI-overheidscertificaat

U moet een geldig PKI-overheidscertificaat met OIN (Overheids Identificatie Nummer voor overheden) of HRN (Handels Register Nummer voor niet-overheden) hebben. Dit nummer vindt u in het "Subject.serialNumber"-veld in het certificaat.

Dit certificaat moet voldoen aan de Digikoppeling-standaarden. Informatie over het PKI-overheidscertificaat voor het OIN of HRN vindt u op de website van Logius. Hier kunt u ook het PKI-overheidscertificaat aanvragen als u daarover nog niet beschikt.

Het geldige OIN of HRN van het PKI-overheidscertificaat is nodig voor de identificatie van de afnemer naar de downloadservice van BRK Levering. Het certificaat heeft u als afnemer nodig om vanuit een applicatie de downloadservice BRK Levering via een beveiligde verbinding te benaderen. Voor de autorisatie bij het Kadaster hebben wij alleen het geldige OIN of HRN nodig.

Aanleveren geldig OIN of HRN van PKI-overheidscertificaat

Vul uw geldige OIN of HRN in het Aanvraagformulier BRK Levering. Wij moeten dit, samen met uw gegevens, registreren voordat u BRK Levering kunt afnemen.

Hebt u al een geldig PKI-overheidscertificaat met OIN of HRN en is deze bekend bij het Kadaster, dan kunt u dit certificaat ook gebruiken voor het afnemen van BRK Levering.

U kunt alleen BRK Levering (mutatie)bestanden ophalen als uw certificaat bekend is bij het Kadaster.

Softwareleveranciers

Proefabonnement

Nieuwsgierig naar de mogelijkheden van BRK Levering? Als softwareleverancier kunt u een gratis proefabonnement aanvragen.

Verslagen bijeenkomsten softwareleveranciers

Regelmatig vinden er bijeenkomsten met softwareleveranciers plaats. Van deze bijeenkomsten worden verslagen gemaakt. Hieronder vindt u de meest recente verslagen van deze bijeenkomsten.

Overzicht softwareleveranciers

Neem voor het aanpassen van uw software contact op met uw softwareleverancier. Raadpleeg het document 'BRK Levering - Lijst van softwareleveranciers en bedrijven' voor een overzicht van softwareleveranciers en bedrijven waar het Kadaster contact mee heeft in relatie tot BRK Levering.

Vragen?

Zijn er vragen waarop u geen antwoord hebt kunnen vinden? Neem dan contact op met onze Klantenservice.


BAG Extract

Toegang tot een kopie van de gegevens uit de LV BAG voor gebruik in uw eigen database:

 • keuze voor heel Nederland of uw eigen selectie van woonplaatsen;
 • keuze voor een eenmalige levering of een (mutatie)abonnement.

Beschrijving

BAG Extract is een verzameling XML-bestanden met gegevens uit de Landelijke Voorziening Basisregistraties Adressen en Gebouwen (LV BAG). Per objecttype (pand, verblijfsobject, ligplaats, standplaats, nummeraanduiding, openbare ruimte en woonplaats) levert het Kadaster een XML-bestand aan. De geometrische gegevens van de BAG-objecten worden geleverd in GML-bestanden.

Heel Nederland of selectie op gemeente

BAG Extract kunt u bestellen van heel Nederland of u maakt zelf een selectie op één of meerdere gemeenten. Bij uw bestelling kunt u de gewenste gemeenten opgeven.

Levenscyclus of peildatum

U kunt kiezen of u de gegevens op basis van peildatum of levenscyclus wilt ontvangen:

 • Waarde op peildatum: bevat de gegevens zoals deze op de opgegeven peildatum geldig zijn.
 • Levenscyclus: bevat alle gegevens uit de gehele levenscyclus van BAG objecten.

Eenmalige levering of abonnement

U kunt kiezen tussen een eenmalige levering, een maandabonnement op alle actuele BAG-gegevens of een mutatieabonnement waarbij u periodiek (dagelijks of maandelijks) de wijzigingen ten opzichte van de voorgaande levering ontvangt.

Meer informatie over BAG Extract

BAG Extract is een product van de Landelijke Voorziening Basisregistraties Adressen en Gebouwen (LV BAG). Meer informatie vindt u in folder 'BAG Extract' bij 'Documenten'. Hier vindt u ook het koppelvlak voor BAG Extract.

Via Mijn Kadaster kunt u de gewenste bestanden bestellen of een abonnement op BAG Extract afsluiten. Log in op Mijn Kadaster en ga naar BAG, 'Bestellen Extract'.

Bekijk het overzicht van alle BAG-producten.

Tarieven

 

BAG Extract, eerste of éénmalige levering € 168,00
BAG Extract abonnement extract, per maand € 112,00
BAG Extract abonnement maandelijkse mutaties, per maand € 11,20
BAG Extract abonnement dagelijkse mutaties, per maand € 168,00

Deze bedragen zijn vrij van btw

 

Overheden kunnen BAG Extract kosteloos gebruiken. De BAG wordt betaald via budgetfinanciering: een jaarlijkse betaling door de ministeries, provincies en waterschappen gezamenlijk. Deze overheden worden genoemd op Overheid.nl.

Levering

Zodra uw bestelling gereed is, ontvangt u een e-mail met een link naar de ZIP-bestanden. Deze bestanden kunt u uitpakken met een daarvoor bestemd programma (zoals WinZip of WinRAR).

Levertermijnen

De levertermijnen van BAG Extract vindt u in het document ‘BAG levertermijnen’.

Testbestanden

Bekijk de testbestanden van de producten BAG Extract en BAG Compact. Ook voorbeeldberichten van BAG Bevragen kunt u hier raadplegen. 


Grensreconstructie

Een Grensreconstructie is zinvol bij:

 • burenruzies en conflicten over kadastrale grenzen;
 • onzekerheid over de ligging van een grens;
 • bouw of verbouw in de buurt van een grens.

Beschrijving

Als niet duidelijk is waar een bestaande kadastrale grens precies ligt, kunt u een Grensreconstructie laten uitvoeren. Hierbij zet het Kadaster de richting van een eerder ingemeten definitieve kadastrale grens opnieuw uit in het terrein. Dit doen we op basis van de oorspronkelijke meetgegevens, zoals de betrokken partijen deze bij het vaststellen of ontstaan van de grens hebben aangewezen. Zo ziet u ter plekke waar de kadastrale grens precies ligt. U kunt een Grensreconstructie voor één of meerdere grenzen aanvragen. Na afloop ontvangt u een factuur en een kopie van het reconstructie veldwerk.

Beginpunt, eindpunt en tussenpunten

Indien gewenst, leveren we bij de Grensreconstructie ook informatie over het begin- en eindpunt van een grens (hoekpunten). Dit moet u in uw aanvraag duidelijk aangeven. Ook kunt u tussenpunten aanvragen. Met tussenpunten geeft de landmeter de huidige plaats van bebouwing op het perceel ten opzichte van de gereconstrueerde grens aan. Bijvoorbeeld de afstand tussen uw woning en de grens. 

Onderstaande afbeeldingen geven de diverse mogelijkheden weer.

1 - Zichtbaar maken richting van de grens €450

2 - Zichtbaar maken grens met knikpunten (aantal 3) € 450 + 3 x € 100

3 - Zichtbaar maken grens met hoekpunt (aantal 1) € 450 + 1 x € 100

4 - Zichtbaar maken grens met tussenpunt (aantal 1) € 450 + 1 x € 50

 

Tussenpunt of hoekpunt

 • U kunt een tussenpunt en een hoekpunt alleen samen met een grens aanvragen (alleen een hoekpunt of tussenpunt opmeten is niet mogelijk).
 • Hebt u in uw aanvraag geen tussenpunten opgenomen maar wenst u ze achteraf wel? Dan kunt u dit tijdens de reconstructie aan de landmeter van het Kadaster laten weten. U ondertekent dan ter plekke een aanvullende opdracht. 
 • Hoekpunten kunt u niet achteraf aanvragen.

Tarieven

Het basistarief voor een Grensreconstructie is per grens. 

Is de te reconstrueren grens niet recht? Dan wordt het tarief verhoogd met een tarief per knikpunt. Of de te reconstrueren grens recht is, wordt beoordeelt door het Kadaster. Ook bepaalt het Kadaster hoeveel knikpunten er in rekening gebracht worden. 

Hebt u tussenpunten aangevraagd? Dan wordt het tarief verhoogd met een tarief per tussenpunt.

Hebt u begin- en eindpunten (hoekpunten) aangevraagd? Dan wordt het tarief verhoogd met een tarief per hoekpunt.

 

Tarieven Grensreconstructie

Grensreconstructie, per grens € 450,-
Knikpunt, per punt* € 100,-
Tussenpunt, per punt** € 50,-
Hoekpunt, per punt***  € 100,-

Deze bedragen zijn vrij van btw

 

* Een knikpunt is een punt in de grens, waar de grens van richting verandert.

** Een tussenpunt is een willekeurig punt in de grens, zichtbaar gemaakt op verzoek van de klant.

*** Een hoekpunt is het begin- of eindpunt van een grens. U kunt een hoekpunt alleen aanvragen samen met een grens.

Levering

Na ontvangst van uw aanvraag sturen wij u binnen 5 werkdagen een offerte. Als er sprake is van knik-, hoek- en/of tussenpunten dan nemen we dit in de offerte op.

Zodra wij de door u getekende offerte hebben ontvangen, vindt de reconstructie van één kadastrale grens in principe binnen 20 werkdagen plaats. Wilt u meer grenzen laten reconstrueren, dan vindt de meting in overleg met u plaats. Hiervoor kan een afwijkende levertermijn gelden.


Afschrift uit de registers (kopie akte)

Een compleet beeld van wat er wettelijk is vastgelegd over een woning, appartement, perceel of schip:

 • nuttige informatie bij het kopen van een huis;
 • of om de beschikkingsbevoegdheid van een gerechtigde te onderzoeken.

Beschrijving

Wilt u weten wat er wettelijk is vastgelegd over een woning, appartement, perceel of schip? Het Kadaster bewaart akten en documenten die te maken hebben met de rechtstoestand van woningen, appartementen, percelen en schepen. U kunt een afschrift (kopie) aanvragen van akten uit de openbare registers van het Kadaster en andere documenten die bij het Kadaster geregistreerd zijn.

De akten die het Kadaster registreert zijn bekend onder een uniek 'deel en nummer'. Zonder opgave van het deel en nummer ontvangt u van ons een afschrift van de laatst ingeschreven akte. 

Wilt u een andere akte opvragen en is het deel en nummer van deze akte niet bij u bekend? Vraag dan een Onderzoek in de openbare registers aan. 

Akten uit de openbare registers

In de openbare registers van het Kadaster bevinden zich voornamelijk koopakten (leveringsakten) en hypotheekakten, maar ook splitsingsakten, verklaringen van erfrecht en akten waarin beslagen of erfdienstbaarheden (bijvoorbeeld het recht van overpad) op een perceel zijn gevestigd. 

Andere brondocumenten

Het Kadaster registreert ook documenten die niet in de openbare registers worden bewaard, maar wel te maken hebben met de rechtstoestand van een perceel of schip. Het gaat om unieke brondocumenten die niet door de notaris zijn aangeboden. Voorbeelden zijn: besluiten in het kader van de Wet geluidhinder en de Wet bodembescherming, besluiten van de rechtbank met betrekking tot onderbewindstelling, niet-gemeentelijke publiekrechtelijke beperkingen. 

Tarieven

Afschrift van akte (per deel en nummer)

- levering via Mijn Kadaster  € 2,40
- levering per e-mail  € 15,40
- levering per post  € 17,40
- levering via balie  € 31,40
Indien onderzoek nodig is naar het deel en nummer
van de verkrijgingsakte
 € 45,00
Indien onderzoek nodig is naar het deel en nummer
van andere soorten akten (bijvoorbeeld vorige
eigenaren, splitsingsakte/tekening, vestiging erfpacht etc.)
 € 24,00 / kwartier

Afschrift van andere documenten

- levering via Mijn Kadaster  € 2,40
- levering per e-mail  € 15,40
- levering per post  € 17,40
- levering via balie  € 31,40


Deze bedragen zijn vrij van btw

Bestellen

Een Afschrift uit de registers kunt u op 2 manieren bestellen:

Vermeld in uw aanvraag het deel en nummer van de akte. Als het deel en nummer opgezocht moet worden omdat deze niet bestaat of onjuist is opgegeven, dan zijn hieraan kosten verbonden.

Voor aanbieders van stukken is het ook mogelijk dit product via de webservice KIK-Inzage aan te vragen. Meer informatie over KIK

Instructiefilmpje

Dit instructiefilmpje helpt u op weg bij het bestellen van een Afschrift uit de registers via Mijn Kadaster.

Levering

Levertijd via bestelformulier

Na ontvangst van uw bestelling sturen wij u het Afschrift uit de registers binnen 2 werkdagen toe per e-mail (pdf-formaat) of post.

Wij informeren u vooraf over eventuele extra kosten en de leverdatum als onderzoek nodig is naar het deel en nummer van de akte.   

Levertijd via Mijn Kadaster

U kunt een Afschrift uit de registers direct inzien en downloaden via Kadaster-on-line. Hiervoor hebt u een abonnement nodig op Mijn Kadaster


Advies bij gebiedsontwikkeling

Advies aan overheden over grondaankoop, kavelruil, herverkaveling of onteigening:

 • vanuit een onafhankelijke positie;
 • gericht op een effectieve gebiedsinrichting;
 • met uw ruimtelijke doelen als uitgangspunt.

Beschrijving

Voor gebiedsontwikkeling is grond nodig. Het Kadaster adviseert overheden over de inzet van de juiste instrumenten en methoden om die grond te verkrijgen en ruimtelijke doelen te behalen. Zowel in landelijk als stedelijk gebied. Ook kan het Kadaster het proces van grondverwerving begeleiden en ondersteunen.

Ruimtelijke doelen

De inzet van instrumenten is afhankelijk van het beleidsdoel, bijvoorbeeld:

 • landbouw; zoals het verbeteren van de agrarische structuur.
 • water; zoals waterberging of het uitvoeren van de Kaderrichtlijn Water.
 • natuur en landschap; zoals de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) of de bescherming van natuurwaarden.
 • recreatie en cultuurhistorie.
 • infrastructuur.

In ons advies kijken we ook of het mogelijk is om meerdere doelen tegelijk te behalen.

Instrumenten voor grondverwerving

Klassieke instrumenten waarmee u grond kunt verwerven zijn:

 • grondaankoop;
 • vrijwillige kavelruil;
 • wettelijke herverkaveling;
 • onteigening.

Herverkaveling zonder inrichting - sober en snel

Er bestaan inmiddels ook methoden waarmee herverkavelingsprojecten sneller en tegen lagere kosten uitgevoerd kunnen worden. Deze 'snel-en-sober' aanpak ontwikkelde het Kadaster samen met de Dienst Landelijk Gebied (DLG) en Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO). Meer informatie leest u in de folder Herverkaveling zonder inrichting onder 'Documenten'. 

Tarieven

Advies bij gebiedsontwikkeling en landinrichting is maatwerk. Tijdens een verkennend gesprek geeft u aan wat uw wensen zijn. Op basis van dit gesprek ontvangt u een offerte.


Certificeren GNSS-referentiestation
Als u een GNSS-referentiestation beheert, kunt u dit door het Kadaster laten certificeren. Het station is dan geschikt voor relatieve plaatsbepaling in de geodetische infrastructuur van Nederland.

Beschrijving

Als u een GNSS-referentiestation beheert, kunt u dit laten certificeren. Het station is dan geschikt voor relatieve plaatsbepaling binnen de geodetische infrastructuur van Nederland. Certificering zorgt ervoor dat met de verschillende GNSS-referentiesystemen goed in RD en ETRS89 gemeten kan worden. De basis voor het berekenen van de certificering is het AGRS.

Hoe lang is een certificaat geldig?

Een certificaat wordt afgegeven voor de periode van 1 jaar. Tijdens deze periode mag u aangeven dat de coördinaten van het station officieel gecertificeerd zijn. Als de periode is afgelopen, kunt u opnieuw een aanvraag doen voor certificering.

Eisen en voorwaarden

Om voor certificering in aanmerking te komen, moet het referentiestation aan een aantal eisen voldoen. Deze vindt u in de handleiding bij 'Documenten'.

Veranderingen doorgeven

Als er veranderingen aan het referentiestation plaatsvinden waardoor de coördinaten opnieuw moeten worden bepaald, moet u dit per direct doorgeven aan het Kadaster. Meer informatie hierover vindt u in de handleiding bij 'Documenten'. 

Overzicht gecertificeerde stations

Een overzicht van gecertificeerde GNSS-stations vindt u in de 'Lijst van RD-certificaten' bij 'Documenten'. Dit overzicht wordt regelmatig ververst. Als een certificaat is ingetrokken, wordt het station van de lijst verwijderd.

Vragen?

Zijn er vragen waarop u geen antwoord hebt kunnen vinden? Neem dan contact op met de Klantenservice Rijksdriehoeksmeting.

Tarieven

- 1 tot en met 5 stations, per station € 320,-
- voor het 6e t/m het 10e station, per station € 256,-
- voor het 11e t/m het 15e station, per station € 192,-
- voor het 16e t/m het 20e station, per station € 128,-
- voor het 21e station en verder, per station € 64,-

Deze bedragen zijn vrij van btw

Bestellen

Vraag certificering van een GNSS-referentiestation aan met het aanvraagformulier Certificering referentiestation

Levering

Na ontvangst van uw aanvraag, nemen wij binnen 2 werkdagen contact met u op om een afspraak te maken. Als een station aan de eisen voldoet, streven we ernaar om binnen 3 weken na aanlevering van de meetdata het certificaat toe te sturen.


BAG Viewer

Met de BAG Viewer kunt u via een kaart of luchtfoto inzoomen op gebouwen. Raadpleeg bijvoorbeeld:

 • bouwjaar;
 • gebruiksdoel;
 • gebruiksoppervlakte.

Beschrijving

Met de BAG Viewer kunt u via een kaart of luchtfoto gegevens uit de Landelijke Voorziening Basisregistraties Adressen en Gebouwen (LV BAG) op een eenvoudige manier kosteloos inzien. U kunt de BAG Viewer direct starten. U hoeft niets te installeren. Er zit geen limiet op het aantal raadplegingen dat u mag doen. Er rust ook geen beperking op het gebruik van de gegevens.

Welke gegevens kunt u raadplegen?

Als u een gebouw selecteert, ziet u het bouwjaar, de status en het object-ID. Indien aanwezig, worden ook gegevens getoond als gebruiksdoel, gebruiksoppervlakte, adres en postcode. Ook kunt u met de BAG Viewer gegevens van ligplaatsen en standplaatsen bekijken.

Hoe werkt de BAG Viewer?

In de BAG Viewer kunt u zoeken op BAG object-ID, adres, plaats of postcode. Het is mogelijk om gegevens te filteren, bijvoorbeeld op bouwjaar, gebruiksoppervlakte of gebruiksdoel. Nadat u een zoekopdracht hebt ingevoerd, zoomt de kaart in op het gekozen object. Vervolgens kunt u verder inzoomen of andere objecten aanklikken. Rechts in het scherm ziet u de detailgegevens van het object. Ook kunt u direct via de kaart of luchtfoto's inzoomen naar de gewenste locatie.

Actualiteit van de gegevens

De gegevens in de BAG Viewer zijn actueel.

Bekijk het overzicht van alle BAG-producten

Tarieven

De BAG Viewer kunt u kosteloos gebruiken.

BAG Viewer starten

Start de BAG Viewer


Splitsen van percelen

Bij het splitsen ontstaan nieuwe kadastrale percelen met definitieve grenzen en perceelnummers:

 • uitermate geschikt voor grote projecten als de verkoop van huurwoningen;
 • of als u één of meerdere delen van een kadastraal perceel wilt verkopen.

Beschrijving

Het Kadaster kan een perceel vóór verkoop voor u splitsen. Dit is handig wanneer u slechts een deel van een kadastraal perceel wilt verkopen. Of wanneer u een geheel perceel in verschillende delen wilt verkopen. Voorwaarde is wel dat de nieuwe grenzen op het moment van de splitsing in het terrein zichtbaar en aan te wijzen moeten zijn. Dat kan door de nieuwe grenzen af te palen of gebruik te maken van topografische elementen. De nieuwe percelen krijgen een eigen kadastrale aanduiding en een definitieve kadastrale grootte. En na afloop ontvangt de aanvrager een factuur en overzicht van de nieuwe percelen.

Wanneer is het zinvol een perceel te laten splitsen?

 • Als u een gedeelte van een perceel verkoopt en bekend is waar de nieuwe grenzen lopen. De nieuwe grenzen dienen zichtbaar te zijn in het terrein of afgepaald zijn.
 • Als de kadastrale grenzen en de oppervlakte van de nieuwe percelen vóór de overdracht vastgesteld moeten zijn, zoals bij de verkoop van appartementencomplexen;

Ook als er geen sprake is van verkoop of overdracht kunt u een perceel laten splitsen.

Werkwijze Splitsen van percelen

De eigenaar van het te splitsen perceel vraagt de splitsing aan of hij machtigt daarvoor een ander. Uiteraard houdt de eigenaar de nieuwe percelen in eigendom. De gerechtigde wijst de nieuwe grenzen van de nieuw te vormen percelen aan. Een landmeter van het Kadaster meet ze op en legt ze vast in de Basisregistratie Kadaster.

Grote meetopdrachten

Wilt u 50 of meer nieuwe percelen vormen? Dan geldt een verlaagd tarief als uw opdracht voldoet aan de gestelde eisen. Vraag hiervoor een offerte aan via het bestelformulier Splitsen van percelen.

Oppervlakten kleiner dan 100m2

Wilt u een perceel splitsen dat kleiner dan 100m2 en minder dan € 5000,- waard is? Neem dan contact met ons op. In dat geval kunnen wij u namelijk een goedkoper alternatief bieden.

Voorlopige kadastrale grenzen

Als u een perceel wilt splitsen maar de definitieve kadastrale grenzen nog niet in het terrein kunt aanwijzen, ga dan naar Voorlopige kadastrale grenzen. Voorlopige kadastrale grenzen is bedoeld voor het notariaat, provincies, gemeenten en overheidsgrootgrondbezitters.

Meetgegevens zelf aanleveren

Als notaris, gemeente, provincie, projectontwikkelaar of ingenieursbureau hebt u de mogelijkheid de meetgegevens van nieuwe grenzen voor het splitsen van percelen aan te leveren aan het Kadaster. Meer informatie hierover vindt u bij Splitsen van percelen met aanleveren meetgegevens.

Meer informatie

Een uitgebreide uitleg van de werkwijzen bij het splitsen van percelen vindt u in de folder en handleiding bij 'Documenten'. De handleiding leidt u stap voor stap door het splitsingsproces.

Tarieven

Tarieven Splitsen van percelen

Splitsen van percelen, per nieuw gevormd perceel € 400,00
Splitsen van percelen met 50 of meer nieuw te vormen percelen, per nieuw perceel € 328,00

Deze bedragen zijn vrij van btw

Bestellen

Bent u eigenaar van het te splitsen perceel en moeten minder dan 50 nieuwe percelen gevormd worden? Plaats dan direct een bestelling voor de splitsing. U krijgt dan meteen inzicht in de kosten van uw splitsing.

Zodra wij uw bestelling hebben verwerkt, sturen wij u een bevestiging met de kadastrale kaart van het te splitsen perceel. We nemen dan ook contact met u op voor het maken van een afspraak.

Bent u niet de eigenaar van het te splitsen perceel, of moeten 50 of meer nieuwe percelen gevormd worden? Vraag dan een offerte aan voor een splitsing.

Levering

Na ontvangst van uw aanvraag sturen wij u binnen 5 werkdagen een offerte. Zodra wij de door u getekende offerte hebben ontvangen, vindt de meting in het terrein (in overleg met u) in principe binnen 20 werkdagen plaats. Voor de aanwijs neemt de landmeter contact met u op. Bent u niet de eigenaar of zijn gemachtigde, dan neemt de landmeter contact op met de eigenaar voor de aanwijs.

Kennisgeving

De kadastrale eigenaar ontvangt een kennisgeving van de nieuwe perceelnummers en oppervlaktes. De opdrachtgever of gemachtigde ontvangt een kadastraal kaartje waarop de nieuwe perceelnummers worden getoond en kan dit gebruiken om eventuele belanghebbenden te informeren.


Complexaanduiding (vaststelling)

U moet een complexaanduiding laten vaststellen:

 • voordat een notariële splitsingsakte kan worden ingeschreven in de openbare registers;
 • om de appartementen als unieke objecten te kunnen registreren.

Beschrijving

Als u een akte van splitsing in appartementen wilt inschrijven in de openbare registers van het Kadaster, moet u eerst een complexaanduiding laten vaststellen. Alleen dan kunnen wij de appartementen na splitsing als unieke objecten registreren.

Aanvraag door notaris

Alleen een notaris is bevoegd om namens de eigenaar van het oorspronkelijke gebouw een aanvraag in te dienen. Bij de aanvraag moet de splitsingstekening worden bijgevoegd (zie Instructiefilm). Nadat het Kadaster de aanvraag en de bijbehorende tekening heeft goedgekeurd, stelt de bewaarder de complexaanduiding vast. De appartementsrechten ontstaan nadat de splitsingsakte is ingeschreven in de openbare registers van het Kadaster.

Wat is een complexaanduiding?

Een complexaanduiding geeft de relatie weer tussen het perceel en het aantal appartementsrechten. Niet alleen een perceel of gebouw kan in appartementsrechten worden gesplitst: ook een erfpachtrecht, opstalrecht of een eerder ontstaan appartementsrecht. Een complexaanduiding bestaat uit een perceelnummer gevolgd door de hoofdletter A.

Wat is een appartementsrecht?

Een appartementsrecht is het exclusieve recht of de bevoegdheid tot privégebruik van een bepaald deel van een appartementencomplex. Dit privégedeelte krijgt van het Kadaster een indexnummer (uniek volgnummer). Een appartementsrecht wordt bijvoorbeeld omschreven als: "het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie V, nummer 1000A-1". Ook in de hypotheekakte wordt deze aanduiding gebruikt.

Proces en vereisten

Informatie over hoe het splitsen van een kadastraal object in appartementen in zijn werk gaat en aan welke eisen de tekeningen moeten voldoen, vindt u bij 'Documenten'. 

Tarieven

Complexaanduiding, vaststelling € 233,-
Indien u de splitsingstekeningen op papier aanbiedt, wordt het bedrag vermeerderd met € 118,-

Deze bedragen zijn vrij van btw

Bestellen

Vul het formulier 'Verzoek vaststelling complexaanduiding en indepotname' in. Dien het formulier en de splitsingstekening in via Web-ELAN met het 'Verzoek tot indepotname'.  

Levering

Na ontvangst van uw aanvraag sturen wij u de complexaanduiding binnen 3 werkdagen per post of per e-mail toe.  

Intrekken

Een notaris kan een eerder gedaan verzoek om een splitsing of ondersplitsing ook weer intrekken. Vul hiervoor het formulier 'Verzoek tot intrekking voorgenomen complexaanduiding appartementsrechten' in en stuur het ondertekende formulier per post op.

Instructiefilm

In onderstaand filmpje is de checklist en procedure in beeld gebracht voor het maken of wijzigen van een splitsingstekening voor een appartementencomplex.


TOPvector

Uitstekende basis voor toepassingen waarbij u zelf gegevens wilt toevoegen of bewerken, zoals:

 • productie van papieren topografische kaarten;
 • productie van digitale producten voor onder andere navigatieapparatuur;
 • weergave van statistische gegevens.

Beschrijving

TOPvector is een digitaal topografisch bestand van Nederland met veel technische mogelijkheden en werd bijgehouden tot 2012. Vectorbestanden zijn opgebouwd uit lijn-, punt- en vlakelementen. Omdat elk element zijn eigen classificatie bezit, kunt u hierop filteren. U kunt de bestanden inlezen in CAD-systemen en geografische informatiesystemen (GIS) voor verdere bewerking of analyse. TOPvector is beschikbaar op 2 schaalniveaus.

De TOPvector bestanden zijn vervangen door een TOPNL variant: vector geörienteerde bestanden waarvan de objecten allemaal een uniek ID bevatten. Dat maakt het koppelen van gegevens en het maken van selecties eenvoudiger. Deze nieuwe variant stellen wij beschikbaar via PDOK.

TOP50vector

TOP50vector is inmiddels vervangen door TOP50NL. Meer informatie vindt u op de productpagina TOPNL.  

TOP250vector

TOP250vector is inmiddels vervangen door TOP50NL. Meer informatie vindt u op de productpagina TOPNL.  


TOPnamen

U ontvangt een digitaal toponiemenbestand met de volgende gegevens:

 • het soort object dat met het toponiem wordt aangeduid;
 • de x- en y-coördinaten van het object;
 • op welk bladnummer de naam voorkomt.

Beschrijving

TOPnamen is een digitaal gegevensbestand met geografische namen (toponiemen). Het bestand vermeldt alle toponiemen die op een kaartserie voorkomen, aangevuld met gegevens over de ligging en bij welk object de naam hoort. Ideaal om te visualiseren als laag over kaarten zonder geografische namen.

Gegevens in TOPnamen

In het bestand vindt u per toponiem de volgende gegevens:

 • het soort object dat het aanduidt, zoals een plaats, kanaal of rivier;
 • in welke provincie het object ligt;
 • de precieze locatie van het object (x- en y-coördinaat);
 • de UTM-code (geeft aan op welk bladnummer de naam voorkomt).

3 varianten

TOPnamen is beschikbaar in 3 varianten:

 • TOP25namen bevat alle toponiemen die op de Topografische kaart schaal 1:25.000 voorkomen en wordt geleverd in de bestandsformaten Esri file geodatabase en D-base.
 • TOP50namen bevat respectievelijk alle toponiemen van de Topografische kaart schaal 1:50.000 en wordt geleverd in het formaat Excel.
 • TOP250namen bevat alle toponiemen van de Wegenkaart schaal 1:250.000 en wordt uitsluitend geleverd in het formaat Excel.

Tarieven

TOPnamen is beschikbaar als open data. Voor de levering en het gebruik van TOPnamen worden geen kosten in rekening gebracht. De inwinnings- en beheerkosten worden gedekt vanuit de overheid.

Voorwaarden

Voor het gebruik van TOPnamen geldt de CC-BY licentie.

Levering

Na ontvangst van uw aanvraag zetten we TOPnamen binnen 5 werkdagen voor u klaar in een transfer/download omgeving. Hiervan ontvangt u een bevestiging per e-mail. Vervolgens kunt u TOPnamen zelf downloaden.


TOPraster

TOPrasterkaarten zijn uitstekend te gebruiken als:

 • ondergrond voor desktop-mapping;
 • illustratiemateriaal voor publicaties of websites;
 • referentiekaart voor CAD-applicaties en analyses in GIS.

Beschrijving

TOPraster omvat de digitale versies van topografische kaarten uit 6 kaartseries van het Kadaster. TOPrasterkaarten zijn uitstekend geschikt voor toepassingen waarbij het niet nodig is het kaartbeeld te kunnen wijzigen. TOPraster gecombineerd met de meegeleverde TFW-bestanden kunt u ook gebruiken in navigatiesystemen.

TOP25raster

TOP25raster is een digitale cartografische weergave van TOP10NL, op een schaal 1:25.000. TOP25raster wordt ieder jaar geactualiseerd. Informatie over de geplande updates en actualiteit vindt u bij 'Documenten'.

TOP50raster

TOP50raster is een enigszins gegeneraliseerde digitale cartografische weergave van TOP10NL, op een schaal 1:50.000. TOP50raster wordt ieder jaar geactualiseerd. Informatie over de geplande updates en actualiteit vindt u bij 'Documenten'.

TOP100raster

TOP100raster is een gegeneraliseerde digitale cartografische weergave van TOP10NL, op een schaal 1:100.000. TOP100raster wordt ieder jaar geactualiseerd. Informatie over de geplande updates en actualiteit vindt u bij 'Documenten'.

TOP250raster

TOP250raster is een digitale weergave van de topografische kaart 1:250.000. TOP250raster is geschikt voor minder gedetailleerde toepassingen en als index voor TOP25raster en TOP50raster. TOP250raster wordt ieder jaar geactualiseerd.

TOP500raster

TOP500raster is een digitale weergave van de topografische kaart 1:500.000. TOP500raster is geschikt voor minder gedetailleerde toepassingen. TOP500raster wordt ieder jaar geactualiseerd.

TOP1000raster

Dit kleinschalige TOPraster-product komt in de loop van 2017 beschikbaar.

TOPraster gebruiken als TIFF-TFW

U ontvangt TOPraster als een digitaal bestand in het bestandsformaat GEO-TIFF. Ook worden er TFW-bestanden meegeleverd. Gecombineerd kunt deze bestanden gebruiken op uw PDA of smartphone met GPS-ontvanger, maar ook op uw computer met softwareprogramma’s die TIFF-files ondersteunen. Zo kunt u thuis routes voorbereiden en afdrukken.

Met behulp van OZI-explorer of andere softwarepakketten die geografische gegevens kunnen verwerken, is het mogelijk de losse kaartbladen aan elkaar te plakken. Zo kunt u een route die over meerdere kaartbladen loopt in zijn geheel afdrukken of in uw navigatiesysteem zetten.

Bestandsformaten

 • GEO-TIFF: Via PDOK is TOPraster in GEO-TIFF formaat beschikbaar als open data.
 • Overige formaten: Wenst u TOPraster in een ander formaat dan GEO-TIFF? Vraag dan een offerte aan bij het Klantcontactcenter. Voor een snellere afhandeling graag "TOP25raster, TOP50raster of TOP250raster" in het onderwerpveld op het contactformulier vermelden.

De TFW-bestanden worden meegeleverd in een aparte map. 

Altijd de meest actuele versie via webservices in Kadata internet en PDOK

Zakelijke klanten met een abonnement op Mijn Kadaster kunnen gebruik maken van de webservice in Kadata internet. Hebt u al een abonnement? Neem dan contact op met uw beheerder, deze kan u toegang verschaffen. Lees meer over deze dienst bij 'Meer informatie'.

TOPraster is kosteloos beschikbaar via de Web Map Service in PDOK.

Meepraten over de Basisregistratie Topografie? Dat kan op onze LinkedIn pagina.

Meer informatie over de Basisregistratie Topografie

Meer informatie over PDOK 

Tarieven

TOPraster in GEO-TIFF formaat (via PDOK)* € 0,00
TOPraster in overige formaten offerte

* Voor de levering en het gebruik van TOPraster worden geen kosten in rekening gebracht. De inwinnings- en beheerkosten worden gedekt vanuit de overheid.

Gebruik Web Map Service

Voor het raadplegen van TOPraster via de Web Map Service in Kadata internet, gelden de volgende tarieven:

 

- tot 10.000 maphits per maand, per hit € 0,00
- boven de 10.000 maphits per maand, per hit € 0,06
- boven de 100.000 maphits per maand, per hit € 0,03

Deze bedragen zijn vrij van btw

Bestellen

GEO-TIFF formaat

TOPraster in GEO-TIFF formaat kunt u direct downloaden via PDOK. Via PDOK kunt u ook de Web Mapping Services gebruiken.

Formaat anders dan GEO-TIFF

TOPraster in een formaat anders dan GEO-TIFF vraagt u aan met het contactformulier.

Voorwaarden

Voor het gebruik van TOPraster geldt de CC-BY licentie.

Levering

TOPraster in GEO-TIFF formaat kunt u via PDOK direct downloaden. Wenst u TOPraster in een ander formaat? Dan nemen wij na ontvangst van uw aanvraag contact met u op over de levertijd en de kosten.

Web Map Service

U kunt direct beschikken over de meest recente versies van TOPraster. Hiervoor hebt u een abonnement nodig op Mijn Kadaster. U kunt ook gebruik maken van de services in PDOK.

Meer informatie

Voordelen van TOPraster via de Web Map Service

Via de webservices in Kadata internet kunt u op ieder moment informatie oproepen uit de databases van het Kadaster. Dit betekent dat u gegevens niet meer in uw eigen systeem hoeft op te slaan om ze te ontsluiten. Zo maakt u altijd gebruik van de meest recente versie van TOPraster. Ook voorkomt u dat u een aanvraag doet waar u niet volledig gebruik van maakt.

Elk GIS-programma waarmee u een Web Map Service kunt aanroepen, kunt u gebruiken om TOPraster op te halen. Meer over het gebruik van de webservice leest u in de handleidingen bij 'Documenten'.


Quick scan kavelruil

De Quick scan biedt u onder andere zicht op:

 • kansen om de verkavelingsstructuur te verbeteren;
 • aanwezigheid van ruilgrond voor vrijwillige kavelruil.

Beschrijving

Het Kadaster heeft ruim 100 jaar ervaring met verkavelen. Wij adviseren u graag over de mogelijkheid om de agrarische verkavelingsstructuur in een gebied te verbeteren of natuur- en waterdoelen te realiseren. Dit doen wij door onze kennis over verkaveling en gebieden te combineren met geografische informatie.

De Quick scan kavelruil biedt u zicht op:

 • kansen om de bestaande agrarische verkavelingsstructuur te verbeteren;
 • potentiële baten voor de agrarische sector;
 • aanwezigheid van ruilgrond voor vrijwillige kavelruil;
 • mogelijkheden om natuur- en waterdoelen te realiseren.

U kunt de Quick scan ook gebruiken als:

 • basis voor het vaststellen van een logische projectgrens;
 • bouwsteen voor een grondverwervingsplan. 

Tarieven

De Quick scan kavelruil is maatwerk. Tijdens een verkennend gesprek geeft u aan wat uw wensen zijn. Op basis van dit gesprek ontvangt u een offerte. 


Registratie landschapselementen

U krijgt een gedegen beeld van ecologische elementen in een gebied. Belangrijk bij onder andere:

 • het opstellen van natuurbeleid;
 • landschapsreconstructies;
 • subsidieaanvragen.

Beschrijving

Wilt u weten waar houtwallen staan? Of hoeveel poelen een gebied telt? Het Kadaster brengt landschapselementen nauwkeurig voor u in beeld. De inventarisatie is toepasbaar op de meest uiteenlopende elementen. Bijvoorbeeld solitaire bomen, hagen, boomgaarden, houtsingels, bosgebieden, natuurlijke waterlopen (beken), eendenkooien, enzovoorts. De precieze definities van de landschapselementen stellen we in overleg met u vast.

Een goed overzicht: uw belang

Betrouwbare en complete informatie over landschapselementen is essentieel voor de ontwikkeling en uitvoering van beleid voor het buitengebied. Ook ten behoeve van subsidies is een goede registratie van groot belang.

Wat ontvangt u?

Van de geïnventariseerde landschapselementen ontvangt u informatie over aantallen, afmetingen (lengte en oppervlakte), soort element en exacte ligging. Als u daar behoefte aan hebt, koppelen we de gegevens aan andere bronnen zoals eigendomsgegevens met informatie van terreinbeheerders. Ook kunnen we de gegevens koppelen aan historische gegevens van het Kadaster, zoals oude kaarten en luchtfoto's. Dit is nuttig bij natuurontwikkeling of de reconstructie van een historisch landschap.

Werkwijze

De inventarisatie is gebaseerd op luchtfoto's en cyclorama's (360-graden foto's). Het Kadaster vervaardigt sinds jaar en dag de topografische kaart van Nederland. Deze ervaring resulteert in een snelle, kwalitatief goede en uniforme inventarisatiemethode. De werkwijze is bovendien herhaalbaar, zodat een inventarisatie een aantal jaren later herhaald kan worden. Dit stelt u in staat ontwikkelingen in een gebied te volgen en desgewenst beleid aan te passen. 

Tarieven

Registratie van landschapselementen is een maatwerkproduct. Tijdens een verkennend gesprek bespreken we uw wensen. Op basis van dit gesprek ontvangt u een offerte.


TOPgrenzen

Digitaal bestand met grenzen van Nederland:

 • gebaseerd op kadastrale en topografische gegevens;
 • uitstekend te gebruiken voor het visualiseren van statistische informatie.

Beschrijving

TOPgrenzen is een landsdekkend digitaal gegevensbestand dat alle gemeente-, provincie- en rijksgrenzen in Nederland bevat zoals deze voorkomen in TOP10NL. In TOP10NL zijn de grenzen gegeneraliseerd ten opzichte van de grenzen uit de Basisregistratie Kadaster.

Actualiteit

Op TOPgrenzen ziet u de situatie zoals die was op 1 januari van het lopende kalenderjaar. Het bestand wordt jaarlijks in het eerste kwartaal geactualiseerd. De grenzen zijn als objectklasse 'Registratief gebied' ook een vast onderdeel van TOP10NL. TOP10NL wordt 5 keer per jaar geactualiseerd via PDOK.

Bestandsformaten GML en Shape

TOPgrenzen wordt geleverd in de bestandsformaten GML en Shape. Het GML bestand wordt geleverd in dezelfde structuur als TOP10NL. Bij  'Voorbeeld' kunt u een demobestand downloaden.

Tarieven

TOPgrenzen is beschikbaar als open data. Voor de levering en het gebruik van TOPgrenzen worden geen kosten in rekening gebracht. De inwinnings- en beheerkosten worden gedekt vanuit de overheid.

Voorwaarden

Voor het gebruik van TOPgrenzen geldt de CC-BY licentie.

Voorbeeld

Voor het gebruik van TOPgrenzen geldt de CC-BY licentie.

Levering

Na ontvangst van uw aanvraag zetten we TOPgrenzen binnen 5 werkdagen voor u klaar in een transfer/download omgeving. Hiervan ontvangt u een bevestiging per e-mail. Vervolgens kunt u TOPgrenzen zelf downloaden.