Product BRK Levering

Complexaanduiding (vaststelling)

U moet een complexaanduiding laten vaststellen:

 • voordat een notariële splitsingsakte kan worden ingeschreven in de openbare registers;
 • om de appartementen als unieke objecten te kunnen registreren.

Beschrijving

Als u een akte van splitsing in appartementen wilt inschrijven in de openbare registers van het Kadaster, moet u eerst een complexaanduiding laten vaststellen. Alleen dan kunnen wij de appartementen na splitsing als unieke objecten registreren.

Aanvraag door notaris

Alleen een notaris is bevoegd om namens de eigenaar van het oorspronkelijke gebouw een aanvraag in te dienen. Bij de aanvraag moet de splitsingstekening worden bijgevoegd (zie Instructiefilm). Nadat het Kadaster de aanvraag en de bijbehorende tekening heeft goedgekeurd, stelt de bewaarder de complexaanduiding vast. De appartementsrechten ontstaan nadat de splitsingsakte is ingeschreven in de openbare registers van het Kadaster.

Wat is een complexaanduiding?

Een complexaanduiding geeft de relatie weer tussen het perceel en het aantal appartementsrechten. Niet alleen een perceel of gebouw kan in appartementsrechten worden gesplitst: ook een erfpachtrecht, opstalrecht of een eerder ontstaan appartementsrecht. Een complexaanduiding bestaat uit een perceelnummer gevolgd door de hoofdletter A.

Wat is een appartementsrecht?

Een appartementsrecht is het exclusieve recht of de bevoegdheid tot privégebruik van een bepaald deel van een appartementencomplex. Dit privégedeelte krijgt van het Kadaster een indexnummer (uniek volgnummer). Een appartementsrecht wordt bijvoorbeeld omschreven als: "het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie V, nummer 1000A-1". Ook in de hypotheekakte wordt deze aanduiding gebruikt.

Proces en vereisten

Informatie over hoe het splitsen van een kadastraal object in appartementen in zijn werk gaat, vindt u bij 'Documenten'. 

De eisen waaraan de appartementstekening moet voldoen, vindt u op de pagina Checklist splitsingstekening appartementen.

Tarieven

Complexaanduiding, vaststelling € 233,-
Indien u de splitsingstekeningen op papier aanbiedt, wordt het bedrag vermeerderd met € 118,-

Deze bedragen zijn vrij van btw

Bestellen

Vul het formulier 'Verzoek vaststelling complexaanduiding en indepotname' in. Dien het formulier en de splitsingstekening in via Web-ELAN met het 'Verzoek tot indepotname'.  

Levering

Na ontvangst van uw aanvraag sturen wij u de complexaanduiding binnen 3 werkdagen per post of per e-mail toe.  

Intrekken

Een notaris kan een eerder gedaan verzoek om een splitsing of ondersplitsing ook weer intrekken. Vul hiervoor het formulier 'Verzoek tot intrekking voorgenomen complexaanduiding appartementsrechten' in en stuur het ondertekende formulier per post op.

Instructiefilm

In onderstaand filmpje is de checklist en procedure in beeld gebracht voor het maken of wijzigen van een splitsingstekening voor een appartementencomplex.


KIK-akten

Akten inschrijven met behulp van KIK-akten

 • bespaart kosten
 • werkt sneller
 • verhoogt de kwaliteit

Beschrijving

Anders dan een akte die niet met KIK is ingeschreven, bevat een KIK-akte gedeeltelijk gestandaardiseerde tekstfragmenten. Gegevens die voor het Kadaster relevant zijn, worden bij het aanleveren van een KIK-akte in een apart XML-bestand meegeleverd. Dit bestand wordt gebruikt voor geautomatiseerde verwerking.

Voor de opbouw van het dossier dat uiteindelijk tot een akte zal leiden, start u met onderzoek naar de huidige situatie. Hiervoor maakt u in de meest ideale situatie gebruik van KIK-Inzage. Ook kunt u gebruik maken van de zoekmogelijkheden in 'Mijn Kadaster'.

Aktetekst

Het Kadaster kan stukken geautomatiseerd verwerken als herkenbaar is waar de, voor het Kadaster, relevante gegevens zich in het stuk bevinden. De structuur van een stuk is daarom vastgelegd in een modeldocument dat uit twee tekstgedeelten bestaat:

 • Het Kadasterdeel;
  hierin staan gegevens die van belang zijn voor de inschrijving in het openbaar register en de verwerking in de Basisregistratie Kadaster.
 • Het niet-Kadasterdeel;
  hierin hebt u volledige vrijheid in opmaak en inhoud.

Bij het samenstellen van de akte wordt een XML-bestand aangemaakt dat alle, voor het Kadaster relevante, informatie bevat. Dit XML-bestand gebruiken wij voor het bijwerken van de Basisregistratie Kadaster. De integrale tekst van de akte wordt in het openbaar register opgenomen.

Voorbeelden van KIK-akten en tekstfragmenten uit KIK-akten met bijvoorbeeld voorlopige kadastrale grenzen, kwalitatieve verplichtingen, aanhaling- of vestiging van erfdienstbaarheden vindt u in het document 'KIK-tekstfragmenten' bij 'Documenten'.

Inschrijvingsproces

In het proces van ketenintegratie worden de stappen 'beoordelen op inschrijvingsvereisten' en 'toepassen in de Basisregistratie Kadaster' gescheiden. Uw KIK-akte biedt u na elektronische ondertekening, inclusief het bijbehorende XML-bestand (bijvoorbeeld via Web-ELAN), aan bij het Kadaster. Het Kadaster verifieert of het aangeleverde XML-bestand en het ter inschrijving aangeboden stuk dezelfde informatie bevatten en of het stuk aan de technische inschrijvingsvereisten voldoet. Als dit zo is, gaat het Kadaster na of het stuk aan de juridische inschrijvingsvereisten voldoet. Als ook die vereisten kloppen, kan het stuk geautomatiseerd ingeschreven worden in de openbare registers en toegepast worden in de Basisregistratie Kadaster.

Alle stappen in het inschrijvingsproces van stukken lichten we uitvoerig toe in de film Notariaat-Kadaster: Van overeenkomst tot registratie. Bekijk de film op Youtube.

Vragen

Zijn er vragen waarop u geen antwoord hebt kunnen vinden? Neem dan contact op met de klantenservice KIK.

 

Tarieven

  KIK Niet KIK
Akte van levering € 77,00 € 126,00
Hypotheekakte € 77,00 € 126,00
Koopovereenkomst/Notariële verklaring € 33,00 € 55,00
Doorhaling hypotheek € 12,60 € 21,00
Akte van verdeling € 77,00 € 126,00

Deze bedragen zijn vrij van btw

Bestellen

 • Vul het formulier 'Aanmelden geautomatiseerd verwerken van akten' in en onderteken het (let op!, u dient voor iedere notaris een formulier in te vullen);
 • Druk de 'KIK gebruikersovereenkomst stylesheetgebruik' twee keer af. Voor beide exemplaren geldt:
  - vul op de eerste pagina de volledige naam van de notaris in (niet handelend namens of vertegenwoordigd door);
  - vul op pagina 6 alle gegevens in en onderteken de documenten.
 • Stuur het volledig ingevulde en ondertekende formulier samen met de twee volledig ingevulde en ondertekende gebruikersovereenkomsten per post op naar het adres dat op het formulier staat.

U ontvangt een door de bewaarder getekend exemplaar van de gebruikersovereenkomst per post retour. Vanaf dat moment bent u geautoriseerd om KIK-akten in te schrijven. Voor het daadwerkelijk inschrijven van KIK-akten dient uw software de aangeboden functionaliteiten te ondersteunen.

Ondersteuning

Om het gebruik van KIK te faciliteren, biedt het Kadaster onderstaande ondersteuning aan:

Coulanceperiode

Om een goede start met KIK te kunnen maken, biedt het kadaster een coulanceperiode van drie maanden aan. Gedurende deze periode, die start na het indienen van de eerste akte, rekent het kadaster bij uitval van een akte toch het lagere KIK-tarief. Op deze manier leert u optimaal om te gaan met KIK zonder dat hieraan extra kosten verbonden zijn.

Voorwaarde is dat u zich hebt aangemeld voor het aanleveren van KIK akten en dat wij een getekende 'KIK-gebruikersovereenkomst stylesheetgebruik' hebben ontvangen. Akten waarbij het XML-bestand ontbreekt, vallen niet onder de coulance. 

Uitvalrapportages

Het Kadaster koppelt iedere uitgevallen KIK-akte terug met de reden van de fout. Dit gebeurt in uitvalrapportages die we wekelijks opmaken en verzenden. Op deze manier leert u van gemaakte fouten. 

Kantooranalyses

Notariskantoren ontvangen iedere maand een gratis gepersonaliseerde analyse. In deze kantooranalyse is aangegeven:

 • welke akten met KIK zijn aangeboden;
 • welke akten niet met KIK zijn aangeboden maar wel met KIK aangeboden hadden kunnen worden. Ook geven wij aan wat de besparing was geweest als u deze aktes met KIK had aangeboden; 
 • welke akten terecht niet met KIK zijn aangeboden.

De kantooranalyse is een hulpmiddel om de discussie rondom KIK-mogelijkheden binnen uw kantoor op gang te brengen.

KIK-start

Alle mogelijkheden en alle onmogelijkheden hebben we voor u op rij gezet in het document 'KIK-start'. U vindt KIK-start bij 'Documenten'.

Klantervaring

Grafhorst Notarissen

Om goed bij te kunnen blijven in het huidige digitale tijdperk, startte notariskantoor Grafhorst notarissen uit Utrecht ongeveer een jaar geleden met Ketenintegratie Inschrijving Kadaster (KIK). De implementatie ging snel, maar niet altijd zonder slag of stoot. Gelukkig bood het Kadaster assistentie, in de vorm van het KIK/AGO-team. Lees de klantervaring 

Hypotheekakte Obvion

Hypotheekverstrekker Obvion heeft het model van haar hypotheekakte aangepast aan KIK. Door het toevoegen van de modelakte van Obvion aan KIK worden de inschrijvingskosten voor klanten verminderd met 40%. Bijkomend voordeel is dat het voor notarissen sneller en eenvoudiger wordt. Lees hieronder meer.


Afschrift uit de registers (kopie akte)

Een compleet beeld van wat er wettelijk is vastgelegd over een woning, appartement, perceel of schip:

 • nuttige informatie bij het kopen van een huis;
 • of om de beschikkingsbevoegdheid van een gerechtigde te onderzoeken.

Beschrijving

Wilt u weten wat er wettelijk is vastgelegd over een woning, appartement, perceel of schip? Het Kadaster bewaart akten en documenten die te maken hebben met de rechtstoestand van woningen, appartementen, percelen en schepen. U kunt een afschrift (kopie) aanvragen van akten uit de openbare registers van het Kadaster en andere documenten die bij het Kadaster geregistreerd zijn.

De akten die het Kadaster registreert zijn bekend onder een uniek 'deel en nummer'. Zonder opgave van het deel en nummer ontvangt u van ons een afschrift van de laatst ingeschreven akte. 

Wilt u een andere akte opvragen en is het deel en nummer van deze akte niet bij u bekend? Vraag dan een Onderzoek in de openbare registers aan. 

Akten uit de openbare registers

In de openbare registers van het Kadaster bevinden zich voornamelijk koopakten (leveringsakten) en hypotheekakten, maar ook splitsingsakten, verklaringen van erfrecht en akten waarin beslagen of erfdienstbaarheden (bijvoorbeeld het recht van overpad) op een perceel zijn gevestigd. 

Andere brondocumenten

Het Kadaster registreert ook documenten die niet in de openbare registers worden bewaard, maar wel te maken hebben met de rechtstoestand van een perceel of schip. Het gaat om unieke brondocumenten die niet door de notaris zijn aangeboden. Voorbeelden zijn: besluiten in het kader van de Wet geluidhinder en de Wet bodembescherming, besluiten van de rechtbank met betrekking tot onderbewindstelling, niet-gemeentelijke publiekrechtelijke beperkingen. 

Tarieven

Afschrift van akte (per deel en nummer)

- levering via Mijn Kadaster  € 2,40
- levering per e-mail  € 15,40
- levering per post  € 17,40
- levering via balie  € 31,40
Indien onderzoek nodig is naar het deel en nummer
van de verkrijgingsakte
 € 45,00

Afschrift van andere documenten

- levering via Mijn Kadaster  € 2,40
- levering per e-mail  € 15,40
- levering per post  € 17,40
- levering via balie  € 31,40


Deze bedragen zijn vrij van btw

Bestellen

Een Afschrift uit de registers kunt u op 2 manieren bestellen:

Vermeld in uw aanvraag het deel en nummer van de akte. Als het deel en nummer opgezocht moet worden omdat deze niet bestaat of onjuist is opgegeven, dan zijn hieraan kosten verbonden.

Voor aanbieders van stukken is het ook mogelijk dit product via de webservice KIK-Inzage aan te vragen. Meer informatie over KIK

Instructiefilmpje

Dit instructiefilmpje helpt u op weg bij het bestellen van een Afschrift uit de registers via Mijn Kadaster.

Levering

Levertijd via bestelformulier

Na ontvangst van uw bestelling sturen wij u het Afschrift uit de registers binnen 2 werkdagen toe per e-mail (pdf-formaat) of post.

Wij informeren u vooraf over eventuele extra kosten en de leverdatum als onderzoek nodig is naar het deel en nummer van de akte.   

Levertijd via Mijn Kadaster

U kunt een Afschrift uit de registers direct inzien en downloaden via Kadaster-on-line. Hiervoor hebt u een abonnement nodig op Mijn Kadaster


Woningtypering

Het Kadaster vermeldt het soort woning bij de adressen in uw bestand, bijvoorbeeld:

 • appartement;
 • vrijstaande woning;
 • twee-onder-één-kap.

Beschrijving

Met Woningtypering krijgt u inzicht in het type woningen in uw adressenbestand. U stuurt ons een adressenbestand, wij vullen dit bestand vervolgens aan met het type van de woningen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende woningtypen:

 • appartement;
 • hoekwoning;
 • twee-onder-één-kapwoning;
 • tussen- of geschakelde woning;
 • vrijstaande woning.

Woningtypering kunt u bestellen in de bestandsformaten txt, Excel, ASCII of MDB en wordt digitaal geleverd.

Informatie over hoe de Woningtypering tot stand komt, vindt u onder 'Documenten'.

Woningtype via webservice

Wilt u direct beschikken over het woningtype van een adres? Dat kan via de webservice Woningtype in Kadata internet. Om gebruik te maken van de webservice hebt u een abonnement nodig op Mijn Kadaster. Hebt u al een abonnement? Neem dan contact op met uw beheerder, deze kan u toegang verschaffen. Lees meer over deze dienst bij 'Meer informatie'.

Tarieven

Woningtypering, per adres € 0,04
Het minimumbedrag is (geldt niet voor levering via webservice) € 72,00
Webservices Kadata internet
Woningtype service (per woningtype) € 0,04

Deze bedragen zijn vrij van btw

Bestellen

Woningtypering

Vraag een offerte aan met het aanvraagformulier Woningtypering.

Vermeld bij de aanvraag alleen het aantal adressen. Pas bij de offertebevestiging stuurt u het adressenbestand of geeft u het te leveren gebied aan.

Woningtype webservice

Log in op Mijn Kadaster en ga naar Kadata internet (voor zakelijke klanten met een abonnement).

Levering

Levertijd na offerteaanvraag

Na ontvangst van uw aanvraag sturen wij u binnen 5 werkdagen een offerte. Zodra wij de door u getekende offerte hebben ontvangen, sturen wij u het adressenbestand aangevuld met de woningtypen binnen 5 werkdagen toe.

Levertijd via Webservice

Via de webservice in Kadata internet beschikt u direct over het woningtype van het door u opgevraagde adres. Om gebruik te maken van de webservice hebt u een abonnement nodig op Mijn Kadaster.

Meer informatie

Voordelen van Woningtype via de webservice

Via de webservices in Kadata internet kunt u op ieder moment informatie oproepen uit de databases van het Kadaster. Dit betekent dat u gegevens niet meer in uw eigen systeem hoeft op te slaan om ze te ontsluiten. Zo maakt u altijd gebruik van de meest recente gegevens waarover het Kadaster beschikt. Ook voorkomt u dat u een aanvraag doet waar u niet volledig gebruik van maakt.

Voor het gebruik van de webservice Woningtype hebt u geen GIS-programma nodig. U kunt de webservice gebruiken vanuit zowel desktop- als webapplicaties. Meer over het gebruik van de webservice leest u in de handleiding bij 'Documenten'.


Hypothekenscan Nederland particuliere woningmarkt

Inzicht in de hypotheekmarkt voor particuliere woningen. Nuttig bij:

 • het ontwikkelen van strategieën voor uw eigen hypotheeklabels;
 • het onderbouwen van hypotheekadviezen. 

Beschrijving

Met de Hypothekenscan Nederland particuliere woningmarkt van het Kadaster hebt u als hypotheekverstrekker inzicht in de ontwikkelingen op de hypotheekmarkt en de belangrijkste hypotheekverstrekkers. Het bestand bevat onder andere de volgende gegevens: 

 • het gebied;
 • indicatie of het gaat om een oversluitingshypotheek;
 • aard van het hypotheekonderpand;
 • label van de hypotheekverstrekker;
 • aanduiding of het gaat om nieuwbouwhypotheek;
 • bedragklasse van de hypotheken;
 • leeftijdsklasse van de hypotheekgever;
 • indicatie of het gaat om een starter of doorstromer.

U kiest het gebiedsniveau waarop u de gegevens wilt ontvangen (postcodegebied, burgerlijke gemeente, provincie of heel Nederland). Ook kunt u aangeven of u de gegevens per maand, kwartaal, half jaar of jaar wilt ontvangen. De Hypothekenscan is uitsluitend verkrijgbaar als abonnement.

Tarieven

Abonnement op Hypothekenscan Nederland particuliere woningmarkt

- landelijk niveau, per jaar € 7.700,-
- provinciaal niveau, per jaar € 12.800,-
- gemeentelijk niveau, per jaar € 21.400,-
- postcodeniveau (4 cijfers), per jaar € 30.400,-
- postcodeniveau (4 cijfers, 2 letters), per jaar € 38.000,-

Deze bedragen zijn vrij van btw

Specificaties

De Hypothekenscan Nederland particuliere woningmarkt is een gegevensbestand in het bestandsformaat txt. Het bestand heeft de volgende indeling:

 • periode (maand, kwartaal, half jaar, jaar);
 • gebied (postcodegebied, burgerlijke gemeente, provincie);
 • oversluiting (indicatie ja of nee);
 • aard onderpand (bouwgrond, combinatie woonhuis/bedrijfspand, woonhuis);
 • marktpartijtrefwoord (hoofdlabel, bijvoorbeeld Rabobank);
 • toontrefwoord (specifiek label onder hoofdlabel, bijvoorbeeld Interpolis);
 • nieuwbouwhypotheek (aanduiding ja of nee);
 • bedragklasse (aanduiding van de categorie waartoe de hoofdsom behoort);
 • leeftijdsklasse (aanduiding van de leeftijdsklasse waartoe de hypotheekgever behoort); 
 • totaal aantal hypotheken (gegroepeerd per bovenstaande categorieën);
 • totaal som hypotheken (gegroepeerd naar bovenstaande categorieën);
 • indicatie starter/doorstromer (aanduiding of de hypotheek is te koppelen aan een transactie van een starter of doorstromer).

Levering

Na ontvangst van uw aanvraag sturen wij u binnen 5 werkdagen een offerte. Zodra wij de door u getekende offerte hebben ontvangen, sturen wij u de Hypothekenscan toe volgens de afgesproken leveringsfrequentie. Tussen de 21e en laatste dag van de maand ontvangt u de gegevens over de voorafgaande periode.


Adressen met hypotheek

Het Kadaster vult uw administratie aan met:

 • hypotheekgegevens;
 • deel en nummer van de aktes.

Beschrijving

Wilt u als hypotheekverstrekker weten of op bepaalde adressen in uw administratie een hypotheek rust? Vraag dan Adressen met hypotheek aan. U levert een adressenbestand dat, in afzonderlijke kolommen, in ieder geval een postcode, huisnummer en toevoeging bevat. Dit bestand (in het formaat Acces, Excel of Txt) voegt u als bijlage bij de offerteaanvraag. Het Kadaster vult uw adressenlijst vervolgens aan met hypotheekgegevens.

U kunt kiezen voor een eenmalige levering of een abonnement (levering per maand, kwartaal, half jaar of jaar).

Wat ontvangt u?

U ontvangt een overzicht van adressen in uw administratie waarop een hypotheek rust, compleet met inschrijfdatum van de hypotheek bij het Kadaster en het deel en nummer van de akte. Van hypotheken die voor 1 januari 1992 zijn ingeschreven bij het Kadaster kunnen we de datum van inschrijving mogelijk niet leveren.

Tarieven

Adressen met hypotheek, per adres € 2,13
- het minimumbedrag is € 72,00

Deze bedragen zijn vrij van btw

Levering

Na ontvangst van uw aanvraag sturen wij u binnen 5 tot 10 werkdagen een offerte. In de offerte staat de levertijd vermeld. Zodra wij de door u getekende offerte hebben ontvangen, sturen wij u Adressen met hypotheek toe.


Boot registreren: teboekstelling schip

Teboekstelling betekent het registreren van een boot of schip in de openbare registers van het Kadaster. Hiermee wordt uw eigendom vastgelegd.

Uw boot of schip krijgt een brandmerk. Dit bevat een uniek nummer waarmee het te identificeren is. Ook ontvangt u een bewijs van inschrijving.

Registratie

Waarom een schip of boot registreren?

Registratie heeft een aantal voordelen:
 • Als een boot of schip na eventuele diefstal wordt teruggevonden, is snel bekend wie de rechtmatige eigenaar is.
 • U kunt een hypotheek aanvragen op uw boot of schip.
 • U kunt een zeebrief aanvragen zodat u in internationale wateren kunt varen (deze vraagt u aan bij de Inspectie Leefomgeving en Transport).

Registratie boot of schip in aanbouw in Nederland

Ook als een boot of schip in aanbouw is bij een werf in Nederland, kunt u het schip of de boot laten registreren. Houd wel rekening met het volgende: 

 • Registratie maakt u niet automatisch eigenaar van een schip in aanbouw. De eigendomsoverdracht moet u vastleggen in het contract met de werf.
 • Het brandmerk wordt voorlopig of definitief aangebracht. Als uw schip is afgebouwd, geeft u dit door met een Wijziging teboekstelling schip. Vervolgens wordt het eerder voorlopig aangebrachte brandmerk definitief aangebracht. 
 • Wilt u een hypotheek aanvragen voor de aanschaf van een schip in aanbouw? Dan heeft de notaris een Verklaring van niet-voltooiing schip nodig. U kunt bij de aanvraag van de teboekstelling aangeven dat u deze verklaring wilt ontvangen.

Extra zekerheid met microdots

Wilt u uw boot of schip beter beveiligen tegen diefstal, inbraak, fraude of oplichting? Dan kunt u het teboekstellen combineren met het aanbrengen van microdots.

Tarieven

   
Teboekstelling schip € 450,00 *
Teboekstelling schip inclusief aanbrengen microdots € 562,00 *

Eventuele aanvullende kosten:

- spoedtarief (wordt extra in rekening gebracht bij spoed teboekstelling met voorafgaande inspectie) € 112,00
- kwartiertarief (wordt per kwartier extra in rekening gebracht als de inspecteur scheepsregistratie bij aanbrengen van het brandmerk en/of microdots langer dan 1 uur moet wachten) € 24,00

* Eventuele kosten voor een zeebrief, nationaliteitsverklaring of meetbrief worden apart in rekening gebracht door de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Deze bedragen zijn vrij van btw

Brandmerk laten aanbrengen in het buitenland

Als u het brandmerk op een schip in het buitenland wilt laten aanbrengen, wordt het tarief verhoogd met reis- en verblijfkosten. Het Kadaster informeert u vooraf over deze kosten. Het aanbrengen in het buitenland kan alleen op een afgebouwd schip. Wilt u hiervoor een offerte ontvangen? Neem dan contact op met onze klantenservice schepen.

Aanvragen

Wat heeft u nodig om uw schip te registeren?

Registreer uw boot of schip door de onderstaande formulieren 'Aanvraag teboekstelling schip' en 'Verzoek tot branding' in te vullen. In de toelichtingen vindt u meer informatie over het invullen van de formulieren. 

Extra documenten

In de volgende situaties vragen wij u extra documenten mee te sturen met de aanvraag.

Aanvraag voor een schip in aanbouw in Nederland:

 • een verklaring van de Nederlandse werf dat het schip voor uw rekening in aanbouw is.

Heeft u een afgebouwd schip dat op open zee gaat varen?

 • voor een pleziervaartuig dat korter is dan 24 meter vult u het Formulier: Aanvraag nationaliteitsverklaring in. Dit formulier downloadt op de website van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Het ingevulde formulier stuurt u mee met uw aanvraag, zodat wij de aanvraag bij de ILT voor u kunnen indienen. 
 • voor een pleziervaartuig met een lengte van meer dan 24 meter of een beroepsvaartuig dient u zelf het Formulier: Aanvraag nationaliteitsverklaring in bij de ILT. 
 • het eigendomsbewijs (koopovereenkomst inclusief betalingsbewijs of originele bijlbrief);

In alle gevallen vragen wij ook:

 • een gewaarmerkte kopie van uw paspoort of identiteitskaart;
 • bij een niet-natuurlijk rechtspersoon een gewaarmerkt uittreksel uit het Handelsregister.

Woont u in het buitenland? Dan moet u kunnen aantonen dat uw schip een ligplaats heeft in Nederland en u moet een postadres hebben in Nederland (geen postbusadres). Schepen die in het buitenland teboekgesteld zijn geweest:

 • een bewijs van doorhaling. Dit is een door de bevoegde autoriteit afgegeven authentieke verklaring waaruit
  blijkt dat de teboekstelling in het register is vervallen.

De volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulieren kunt u per post opsturen naar

Scheepsregistratie
Postbus 8718
3009 AS Rotterdam

Het is ook mogelijk het formulier aan de balie in te leveren.

Het bezoekadres is:
Kantorencomplex De Lotus
George Hintzenweg 77
3068 AX Rotterdam

Inspectie vooraf

Een teboekstelling kunt u aanvragen met of zonder inspectie vooraf. 

Wilt u direct zekerheid? Laat dan de boot of het schip vóór de teboekstelling inspecteren op kenmerken van een eerdere teboekstelling. Binnen 5 werkdagen na ontvangst van uw aanvraag maken wij een afspraak. Als wij geen kenmerken van eerdere teboekstelling vaststellen, wordt het brandmerk direct aangebracht en het schip teboekgesteld. 

Zonder aanvraag van inspectie vooraf volgt binnen maximaal 3 maanden een inspectie. Als daarbij blijkt dat er een eerdere teboekstelling is, dan wordt het brandmerk niet aangebracht, en wordt de teboekstelling doorgehaald in het openbaar register. Dit brengt ongemak en extra kosten met zich mee.

Levering

Na ontvangst van uw aanvraag maakt de inspecteur scheepsregistratie van het Kadaster binnen 5 werkdagen een afspraak met u voor het aanbrengen van het brandmerk. 

Meer informatie

 Heeft u vragen? Neem dan contact op met onze klantenservice schepen


Veldwerk (Relaas van bevindingen)

Vraagt u een Veldwerk aan dan ontvangt u een Relaas van bevindingen. Dit relaas bevat informatie over de ligging en meting van een kadastrale grens ten tijde van het ontstaan:

 • Schets met meetgegevens en waarnemingen
 • Omschrijving van de kadastrale grenzen
 • Gegevens van belanghebbenden

Beschrijving

Als een deel van een perceel verkocht wordt, ontstaan één of meerdere nieuwe kadastrale grenzen. Datzelfde geldt voor een perceel dat gesplitst wordt in meerdere percelen. In beide gevallen komt een landmeter van het Kadaster langs en wijzen koper en verkoper de nieuwe grenzen aan. De landmeter maakt ter plekke een relaas (verslag) van zijn bevindingen. Onderdeel van dat relaas is een schets met de meetgegevens van de nieuwe grenzen, het Veldwerk.

Een Veldwerk is niet op schaal. Om aan de hand van de meetgegevens afstanden te kunnen berekenen, hebt u landmeetkundige kennis nodig!

Welke informatie ontvangt u?

Een Relaas van bevindingen bevat juridische informatie, technische informatie en een terreinschets.

Juridische informatie

 • Het hoe en waarom van het ontstaan van de nieuwe grens;

 • Gegevens van belanghebbenden
  Denk bijvoorbeeld aan gegevens van de verkoper (vervreemder) en de koper (verkrijger);

 • Beschrijving van de nieuwe grens.

Technische informatie

 • Omschrijving van de aangewezen kadastrale grens of grenzen
  Denk bijvoorbeeld aan het midden van een sloot of een trottoirband. Als de grens bij de meting is gemarkeerd door een ijzeren buis of piket dan is die informatie ook opgenomen;

 • Meetgegevens die betrekking hebben op de kadastrale perceelgrenzen en/of een lijst met (berekende) coördinaten;

 • De manier waarop de grenzen gemeten zijn. Denk bijvoorbeeld aan een meetband of een GPS-ontvanger; 

 • Topografie zoals bijvoorbeeld een gebouw of een sloot in de directe nabijheid van de nieuwe grens;

 • Perceelnummers
  Rood voor nieuwe perceelnummers, zwart voor ongewijzigde perceelnummers en blauw voor vervallen perceelnummers;

 • Terreinschets 
  In de vorm van een schets is de meting weergegeven. Dit Veldwerk is niet op schaal.

Bijzondere situaties

Eén perceel, meerdere Veldwerken

Het komt voor dat niet alle grenzen van een perceel op één Veldwerk staan. Als dat van toepassing is, nemen wij contact met u op.   

Geen bruikbaar Veldwerk

Voor veel percelen geldt dat er geen bruikbaar Veldwerk beschikbaar is. Dat is bijvoorbeeld het geval als:

 • de grens is bepaald voordat er op het perceel gebouwd is. Het Veldwerk heeft dan geen (duidelijke) topografie zoals bijvoorbeeld een gebouw, van waaruit u de grens kunt bepalen.

 • de grens is ingemeten op basis van coördinaten. Om de grens te kunnen bepalen, is naast landmeetkundige kennis ook speciale apparatuur nodig. Het is niet mogelijk om de coördinaten met een smartphone te herleiden.  

 • het een ‘minuutgrens ’ betreft. Van een minuutgrens zijn geen meetgegevens beschikbaar. Een minuutgrens kan alleen bepaald worden aan de hand van informatie uit het kadastraal archief en kennis van oude meetmethodes.

 • het Veldwerk onvoldoende meetgegevens en topografie bevat. 

 • het een administratieve grens betreft. Dat is een grens die door het Kadaster is ingetekend om een, in een akte geleverd gedeelte van een perceel, af te beelden op de kadastrale kaart. De kleur van een administratieve grens is blauw. Een administratieve grens wordt definitief als de grens door het Kadaster is gemeten na een aanwijzing door belanghebbenden.

 • het een voorlopige kadastrale grens betreft. Dit zijn grenzen die een notaris in de kaart heeft getekend en die nog niet definitief zijn. Van voorlopige grenzen moeten de meetgegevens nog worden bepaald.

Als blijkt dat er van het door u gewenste perceel geen bruikbaar Veldwerk beschikbaar is, nemen wij contact met u op. U kunt dan overwegen een Grensconstructie aan te vragen.

Grensreconstructie

Wilt u weten waar een kadastrale grens ligt en helpt een Veldwerk u niet verder? Dan kan een landmeter van het Kadaster de betreffende grens uitzetten in het terrein. Hij doet dat op basis van de meetgegevens die bij het ontstaan van de grens zijn vastgelegd. Wilt u dat een landmeter van het Kadaster de grens opnieuw uitzet? Vraag dan een Grensreconstructie aan. 

Tarieven

Veldwerk*  € 41,00

* Het komt voor dat niet alle grenzen van een perceel op één Veldwerk staan. Als dat van toepassing is, nemen wij contact met u op.

Deze bedragen zijn vrij van btw

 

Bestellen

Een Veldwerk kunt u op 2 manieren bestellen:

Meer informatie over Mijn Kadaster.

Levering

Na ontvangst van uw bestelling sturen wij u het Veldwerk met een toelichting binnen 3 werkdagen per e-mail (jpg-formaat) of per post. U kunt de toelichting alvast downloaden en bekijken.


KIK-inzage

Gebruik van KIK-inzage betekent:

 • verhoging van efficiency
 • minder kans op (type)fouten

Beschrijving

Ketenintegratie Inschrijving Kadaster (KIK) is het geautomatiseerde akteproces vanaf de eerste inzage door de notaris tot en met de inschrijving en verwerking van de akte bij het Kadaster.

Met KIK-inzage vraagt u geautomatiseerd producten op. Deze producten verwerkt u geautomatiseerd in uw administratie. De volgende producten kunt u via KIK-inzage aanvragen:

 • Afschrift uit de registers;
 • Kadastraal bericht object;
 • Kadastraal bericht persoon;
 • Hypotheekinformatie (hypothecair bericht object);
 • Koopsommenoverzicht;
 • Uittreksel kadastrale kaart;
 • Objeclijst rechthebbende;
 • Objectlijst betrokkene.

Negatieve mededeling

Via KIK-inzage kunt u controleren of een persoon objecten op naam heeft staan in de Basisregistratie Kadaster. Zijn er geen treffers? Dan ontvangt u een automatisch gegenereerde negatieve mededeling.

Tarieven

Voor de tarieven verwijzen wij u naar de betreffende productpagina's. Voor KIK-inzage gelden de tarieven die in rekening worden gebracht voor levering via Mijn Kadaster.

Softwareleveranciers

Software vormt de essentiële schakel tussen het notariaat en het Kadaster. Softwareleveranciers die KIK willen ondersteunen, kunnen gebruik maken van technische documentatie.

Nieuwe versie KIK-inzage beschikbaar

Sinds 12 april 2017 is KIK-inzage versie 5.1 beschikbaar. KIK-inzage 5.0 en oudere versies zijn vanaf 16 oktober 2017 niet meer beschikbaar en kunnen dan ook niet meer gebruikt worden. Stap daarom op tijd over op versie 5.1.

Waarin verschilt KIK-inzage versie 5 van oudere versies?

 • Plattere structuur op basis van nieuw productmodel.
 • Elk product heeft een eigen schema, waardoor onderhoud makkelijker wordt.
 • Adressen uit de Basisregistraties Adressen en Gebouwen.
 • Gestandaardiseerde (IMKAD)waardelijsten.

Meer informatie over KIK-Inzage?

Wilt u op de hoogte gehouden worden over de nieuwste ontwikkelingen, zoals nieuwe XSD’s, en uitgenodigd worden voor informatiebijeenkomsten? Geef dit dan aan ons door.

KIK-inzage Externe Test Omgeving (ETO)

Wilt u gebruik maken van de KIK-inzage ETO? Vul dan het aanvraagformulier in, waarin u aangeeft dat u akkoord gaat met de KIK-inzage gebruiksvoorwaarden testomgeving (zie document hieronder). Na verzending van het aanvraagformulier ontvangt u per mail een bevestiging dat u gebruik kunt maken van de door u aangevraagde dienst.

Om gebruik te kunnen maken van KIK-inzage of de ETO hebt u een abonnement op Mijn Kadaster nodig. Daarnaast moet uw software de aangeboden functionaliteiten ondersteunen.

Klantervaring

Het Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen (BKWI) is een zelfstandig onderdeel van het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen). Het verzorgt de uitwisseling van gegevens over burgers en bedrijven binnen de sector voor werk en inkomen. Inclusief eigendomsgegevens van het Kadaster via KIK-inzage. “Binnen een paar seconden een digitaal klantdossier op maat”, aldus accountmanager Meenakshi Peters.

Lees de volledige klantervaring van het BKWI in 'Eigendomsgegevens via KIK-inzage'.


Snippergroen
Wilt u als gemeente inzicht in het gebruik van uw grond? Het Kadaster maakt voor u een volledige inventarisatie van snippergroen.

Beschrijving

Als overheid bezit u stukken grond die zijn verspreid over een groot gebied. Zonder dat u het weet kunnen stukken publieke grond oneigenlijk worden gebruikt door burgers of bedrijven. Het gaat vaak om kleine stukken grond met openbaar groen. We spreken daarom over snippergroen. Het Kadaster kan voor u een precieze en volledige inventarisatie maken van snippergroen. We zetten luchtfoto’s, topografische kaarten, registergegevens en kadastrale indicaties om tot een landkaart met gemarkeerde snippergroenvlakken. Zo brengen we de omvang van het snippergroen in kaart en kunt u zelf een oplossingsrichting bepalen.

Wij brengen snippergroen graag voor u in kaart. Bekijk hier onze animatiefilm over de snippergroen analyse:

Snippergroen in kaart

U ontvangt een overzicht met adressen van gronden die mogelijk door derden in gebruik genomen zijn, zonder dat over dit gebruik afspraken zijn gemaakt. Per geval leveren we een kaart waarop de geconstateerde situatie, inclusief oppervlakte en mogelijke gebruiker zijn aangegeven. Na de inventarisatie kunnen wij u op uw verzoek ondersteunen bij de vervolgstappen.

Tarieven

Snippergroen is een maatwerkproduct. Tijdens een verkennend gesprek geeft u aan wat uw wensen zijn. Op basis van dit gesprek ontvangt u een offerte.


TOPraster

TOPrasterkaarten zijn uitstekend te gebruiken als:

 • ondergrond voor desktop-mapping;
 • illustratiemateriaal voor publicaties of websites;
 • referentiekaart voor CAD-applicaties en analyses in GIS.

Beschrijving

TOPraster omvat de digitale versies van topografische kaarten uit 6 kaartseries van het Kadaster. TOPrasterkaarten zijn uitstekend geschikt voor toepassingen waarbij het niet nodig is het kaartbeeld te kunnen wijzigen. TOPraster gecombineerd met de meegeleverde TFW-bestanden kunt u ook gebruiken in navigatiesystemen.

TOP25raster

TOP25raster is een digitale cartografische weergave van TOP10NL, op een schaal 1:25.000. TOP25raster wordt ieder jaar geactualiseerd. Informatie over de geplande updates en actualiteit vindt u bij 'Documenten'.

TOP50raster

TOP50raster is een enigszins gegeneraliseerde digitale cartografische weergave van TOP10NL, op een schaal 1:50.000. TOP50raster wordt ieder jaar geactualiseerd. Informatie over de geplande updates en actualiteit vindt u bij 'Documenten'.

TOP100raster

TOP100raster is een gegeneraliseerde digitale cartografische weergave van TOP10NL, op een schaal 1:100.000. TOP100raster wordt ieder jaar geactualiseerd. Informatie over de geplande updates en actualiteit vindt u bij 'Documenten'.

TOP250raster

TOP250raster is een digitale weergave van de topografische kaart 1:250.000. TOP250raster is geschikt voor minder gedetailleerde toepassingen en als index voor TOP25raster en TOP50raster. TOP250raster wordt ieder jaar geactualiseerd.

TOP500raster

TOP500raster is een digitale weergave van de topografische kaart 1:500.000. TOP500raster is geschikt voor minder gedetailleerde toepassingen. TOP500raster wordt ieder jaar geactualiseerd.

TOP1000raster

Dit kleinschalige TOPraster-product komt in de loop van 2017 beschikbaar.

TOPraster gebruiken als TIFF-TFW

U ontvangt TOPraster als een digitaal bestand in het bestandsformaat GEO-TIFF. Ook worden er TFW-bestanden meegeleverd. Gecombineerd kunt deze bestanden gebruiken op uw PDA of smartphone met GPS-ontvanger, maar ook op uw computer met softwareprogramma’s die TIFF-files ondersteunen. Zo kunt u thuis routes voorbereiden en afdrukken.

Met behulp van OZI-explorer of andere softwarepakketten die geografische gegevens kunnen verwerken, is het mogelijk de losse kaartbladen aan elkaar te plakken. Zo kunt u een route die over meerdere kaartbladen loopt in zijn geheel afdrukken of in uw navigatiesysteem zetten.

Bestandsformaten

 • GEO-TIFF: Via PDOK is TOPraster in GEO-TIFF formaat beschikbaar als open data.
 • Overige formaten: Wenst u TOPraster in een ander formaat dan GEO-TIFF? Vraag dan een offerte aan bij het Klantcontactcenter. Voor een snellere afhandeling graag "TOP25raster, TOP50raster of TOP250raster" in het onderwerpveld op het contactformulier vermelden.

De TFW-bestanden worden meegeleverd in een aparte map. 

Altijd de meest actuele versie via webservices in Kadata internet en PDOK

Zakelijke klanten met een abonnement op Mijn Kadaster kunnen gebruik maken van de webservice in Kadata internet. Hebt u al een abonnement? Neem dan contact op met uw beheerder, deze kan u toegang verschaffen. Lees meer over deze dienst bij 'Meer informatie'.

TOPraster is kosteloos beschikbaar via de Web Map Service in PDOK.

Meepraten over de Basisregistratie Topografie? Dat kan op onze LinkedIn pagina.

Meer informatie over de Basisregistratie Topografie

Meer informatie over PDOK 

Tarieven

TOPraster in GEO-TIFF formaat (via PDOK)* € 0,00
TOPraster in overige formaten offerte

* Voor de levering en het gebruik van TOPraster worden geen kosten in rekening gebracht. De inwinnings- en beheerkosten worden gedekt vanuit de overheid.

Gebruik Web Map Service

Voor het raadplegen van TOPraster via de Web Map Service in Kadata internet, gelden de volgende tarieven:

 

- tot 10.000 maphits per maand, per hit € 0,00
- boven de 10.000 maphits per maand, per hit € 0,06
- boven de 100.000 maphits per maand, per hit € 0,03

Deze bedragen zijn vrij van btw

Bestellen

GEO-TIFF formaat

TOPraster in GEO-TIFF formaat kunt u direct downloaden via PDOK. Via PDOK kunt u ook de Web Mapping Services gebruiken.

Formaat anders dan GEO-TIFF

TOPraster in een formaat anders dan GEO-TIFF vraagt u aan met het contactformulier.

Voorwaarden

Voor het gebruik van TOPraster geldt de CC-BY licentie.

Levering

TOPraster in GEO-TIFF formaat kunt u via PDOK direct downloaden. Wenst u TOPraster in een ander formaat? Dan nemen wij na ontvangst van uw aanvraag contact met u op over de levertijd en de kosten.

Web Map Service

U kunt direct beschikken over de meest recente versies van TOPraster. Hiervoor hebt u een abonnement nodig op Mijn Kadaster. U kunt ook gebruik maken van de services in PDOK.

Meer informatie

Voordelen van TOPraster via de Web Map Service

Via de webservices in Kadata internet kunt u op ieder moment informatie oproepen uit de databases van het Kadaster. Dit betekent dat u gegevens niet meer in uw eigen systeem hoeft op te slaan om ze te ontsluiten. Zo maakt u altijd gebruik van de meest recente versie van TOPraster. Ook voorkomt u dat u een aanvraag doet waar u niet volledig gebruik van maakt.

Elk GIS-programma waarmee u een Web Map Service kunt aanroepen, kunt u gebruiken om TOPraster op te halen. Meer over het gebruik van de webservice leest u in de handleidingen bij 'Documenten'.


TOPNL

Uitstekende basis voor het toevoegen of bewerken van gegevens:

 • voor het bekijken en bewerken van geo-informatie;
 • als ondergrond voor het visualiseren van uw gegevens;
 • als geometrische referentie in GIS-applicaties.

Beschrijving

TOPNL bestaat uit de producten TOP50NL, TOP100NL, TOP250NL, TOP500NL en TOP1000NL. De producten zijn digitale objectgerichte topografische bestanden, automatisch generaliseerd uit TOP10NL. TOPNL-producten behoren samen met TOP10NL tot de Basisregistratie Topografie (BRT). De producten zijn uniform, consistent en landsdekkend en kunnen als ondergrond voor heel Nederland gebruikt worden.

TOP50NL

TOP50NL wordt automatisch gegeneraliseerd uit TOP10NL. U kunt TOP50NL gebruiken op schaalniveaus tussen 1:25.000 en 1:125.000. De productie van TOP50NL sluit volledig aan op de bijhoudingscyclus van TOP10NL. Informatie over de actualiteit en geplande updates vindt u bij 'Documenten'.

TOP100NL

TOP100NL wordt automatisch gegeneraliseerd uit TOP10NL. U kunt TOP100NL gebruiken op schaalniveaus tussen 1:75.000 en 200.000. De productie van TOP100NL sluit volledig aan op de bijhoudingscyclus van TOP10NL. Informatie over de actualiteit en geplande updates vindt u bij 'Documenten'.

TOP250NL

TOP250NL is een digitaal objectgericht topografisch bestand gemaakt door middel van een conversie uit EuroRegionalMap (ERM). ERM is een Europese basiskaart op schaal 1:250.000 en wordt voor het Nederlandse grondgebied bijgehouden door het Kadaster. ERM wordt bijgehouden door een handmatig generalisatieproces, waarbij TOP50NL als bron gebruikt wordt. U kunt TOP250NL gebruiken op schaalniveaus tussen 1:150.000 en 1:400.000. Informatie over de actualiteit en geplande updates vindt u bij 'Documenten'.

TOP500NL

TOP500NL is een digitaal objectgericht topografisch bestand gemaakt door middel van een conversie en generalisatie uit EuroRegionalMap (ERM). ERM is een Europese basiskaart op schaal 1:250.000 en wordt voor het Nederlandse grondgebied bijgehouden door het Kadaster. ERM wordt bijgehouden door een handmatig generalisatieproces, waarbij TOP50NL als bron gebruikt wordt. U kunt TOP500NL gebruiken op schaalniveaus tussen 1:350.000 en 1:750.000. Informatie over de actualiteit en geplande updates vindt u bij 'Documenten'.

TOP1000NL

Deze kleinschalige TOPNL-product komt in de loop van 2017 beschikbaar.

Bestandsformaten

Geography Markup Language (GML) Via Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK) zijn de verschillende TOPNL producten in GML-formaat beschikbaar als open data. Bedrijven als Safesoftware en Snowflake hebben software ontwikkeld voor een eenvoudiger gebruik van de GML-bestanden.
Overige formaten Wenst u een TOPNL product in een ander formaat? Vraag dan een offerte aan bij onze Klantenservice. Voor een snellere afhandeling graag "TOPNL" in het onderwerpveld op het contactformulier vermelden a.u.b.

TOPNL producten zijn via www.pdok.nl ook beschikbaar als webservice, Web Map Service (WMS), Web Map Tile Service (WMTS) en Tile Map Service (TMS).

Meepraten over de Basisregistratie Topografie kan op onze LinkedIn pagina

Meer informatie over de Basisregistratie Topografie

Tarieven

TOPNL producten in GML-formaat (via PDOK) € 0,00
TOPNL producten in overige formaten offerte

* Voor de levering en het gebruik worden geen kosten in rekening gebracht. De inwinnings- en beheerkosten worden gedekt vanuit de overheid.

Deze bedragen zijn vrij van btw

Voorwaarden

Voor het gebruik van TOPNL geldt de CC-BY licentie.

Bestellen

Downloaden via PDOK

TOPNL producten in GML-formaat kunt u direct downloaden via PDOK. Via PDOK kunt u ook de Web Mapping Services gebruiken. 

Formaat anders dan GML

TOPNL producten in een formaat anders dan GML vraagt u aan met het contactformulier

Levering

TOPNL producten in GML-formaat kunt u via PDOK direct downloaden. Wenst u TOPNL in een ander formaat? Dan nemen wij na ontvangst van uw aanvraag contact met u op over de levertijd en de kosten.


TOP10NL

TOP10NL is uitermate geschikt:

 • voor het bekijken en bewerken van geo-informatie;
 • als ondergrond voor het visualiseren van uw gegevens;
 • als geometrische referentie in GIS-applicaties.

Beschrijving

TOP10NL is het digitale topografische basisbestand van het Kadaster. Dit is het meest gedetailleerde product binnen de Basisregistratie Topografie (BRT). U kunt TOP10NL gebruiken op schaalniveaus tussen 1:5.000 en 1:25.000. Het bestand is uniform en consistent. TOP10NL is bovendien landsdekkend, dit betekent dat u het als basis kunt gebruiken voor heel Nederland.

Objectklassen

TOP10NL is opgebouwd uit verschillende topografische elementen. In het bestand kunt u de volgende objectklassen raadplegen:

 • wegdeel;
 • spoorbaandeel;
 • waterdeel;
 • gebouw;
 • terrein;
 • inrichtingselement;
 • reliëf; 
 • hoogte;
 • registratief gebied;
 • geografisch gebied; 
 • plaats;
 • functioneel gebied;
 • plantopografie.

Meer informatie over de opbouw en het gebruik van TOP10NL vindt u in de catalogus BRT bij 'Documenten'.

Ontstaan en actualiteit

TOP10NL is ontstaan vanuit luchtfoto’s, panoramafoto's, veldopnamen en informatie uit externe bronnen. Het Kadaster houdt het bestand actueel door interpretatie van digitaal beeldmateriaal en gegevens uit externe bronnen. Informatie over de geplande updates en de actualiteit van TOP10NL vindt u bij 'Documenten'.

Bestandsformaten

Geography Markup Language (GML) Via Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK) is TOP10NL in GML-formaat beschikbaar als open data. Bedrijven als Safesoftware en Snowflake hebben software ontwikkeld voor een eenvoudiger gebruik van de GML-bestanden.
File Geodatabase (FGDB) TOP10NL in FGDB-formaat wordt geleverd door de firma Esri.
Overige formaten Wenst u TOP10NL in een ander formaat? Vraag dan een offerte aan bij onze Klantenservice. Voor een snellere afhandeling graag "TOP10NL" in het onderwerpveld op het contactformulier vermelden a.u.b.

 

TOP10NL is via www.pdok.nl ook beschikbaar als webservice, Web Map Service (WMS), Web Map Tile Service (WMTS) en Tile Map Service (TMS).

Meepraten over de Basisregistratie Topografie kan op onze LinkedIn pagina

Meer informatie over de Basisregistratie Topografie

Tarieven

TOP10NL in GML-formaat (via PDOK)* € 0,00
TOP10NL in overige formaten offerte

* Voor de levering en het gebruik worden geen kosten in rekening gebracht. De inwinnings- en beheerkosten worden gedekt vanuit de overheid.

Deze bedragen zijn vrij van btw

Voorwaarden

Voor het gebruik van TOP10NL geldt de CC-BY licentie.

Klantervaring

De website van Wandelnet krijgt zo’n 100.000 bezoekers per maand. De routes worden gemaakt met behulp van kaartgegevens van het Kadaster. Lees meer over de klantervaring van Wandelnet over het gebruik van Kadasterkaarten

Bestellen

Downloaden via PDOK

TOP10NL in GML-formaat kunt u direct downloaden via PDOK. Via PDOK kunt u ook de Web Mapping Services gebruiken. 

Formaat anders dan GML en FGDB

TOP10NL in een formaat anders dan GML en FGDB vraagt u aan met het contactformulier

Levering

TOP10NL in GML-formaat kunt u via PDOK direct downloaden. Wenst u TOP10NL in een ander formaat? Dan nemen wij na ontvangst van uw aanvraag contact met u op over de levertijd en de kosten.


Web-ELAN
Stukken voor de openbare registers elektronisch aanleveren is voordeliger én het gaat sneller dan aanbieden op papier.

Beschrijving

Notarissen, advocaten, gerechtsdeurwaarders, belastingdeurwaarders en overheden kunnen in te schrijven stukken elektronisch aanleveren. Wie een abonnement op Mijn Kadaster heeft, kan hiervoor gratis gebruik maken van Web-ELAN. Indien beschikbaar kunnen notarissen hiervoor ook gebruik maken van een applicatie, aangeboden door hun softwareleverancier.

Voordelen van elektronisch aanleveren

Voor stukken die op papier ter inschrijving worden aangeboden, brengt het Kadaster een extra bedrag in rekening. Dat maakt dat elektronisch aanbieden voordeliger is dan aanbieden op papier. Andere voordelen zijn:

 • Het Kadaster stuurt u binnen 2 uur na ontvangst van het verzoek tot inschrijving per e-mail een bewijs van ontvangst (BVO).
 • Als het stuk is ingeschreven, stuurt het Kadaster u per e-mail direct een bewijs van inschrijving (BVI).
 • Wie van het Kadaster een 'attendering tot niet inschrijving' (ANI) krijgt, kan het stuk met een digitaal verzoek direct intrekken. Na ontvangst van dit verzoek verstuurt het Kadaster direct een bevestiging tot intrekking (BVIN).

Elektronisch aanleveren, wat hebt u daarvoor nodig?

Ieder stuk dat elektronisch aangeleverd wordt, moet ondertekend worden met een gekwalificeerde digitale handtekening. Een gekwalificeerde digitale handtekening heeft dezelfde bewijskracht als een handgeschreven handtekening. Voor het zetten van die handtekening hebt u een persoonsgebonden digitaal certificaat nodig.

Meer informatie over digitale certificaten vindt u op de website van Logius.

Daarnaast is het noodzakelijk dat u:

 • het 'aanmeldingsformulier Web-ELAN' invult en opstuurt naar het Kadaster. Dat doet u voor uzelf en voor uw kantoor. U vindt het aanmeldingsformulier bij het tabblad 'Formulieren'.
 • een applicatie hebt waarmee u verzoeken en bijbehorende stukken digitaal bij het Kadaster ter inschrijving kunt aanbieden. Web-ELAN kunt u downloaden via Mijn Kadaster > Stuk aanleveren.
 • een systeem hebt dat voldoet aan bepaalde vereisten. Als u gebruik maakt van Web-ELAN dan vindt u deze vereisten in de 'Installatie- en gebruikershandleiding Elektronisch aanleveren' bij het tabblad 'Documentatie'.
 • de gegevens van uw digitale handtekening bekend maakt aan het Kadaster. Meer informatie vindt u bij het tabblad 'Digitale handtekening'

Opmaak van stukken

Stukken die u elektronisch aanlevert, moeten aan 2 voorwaarden voldoen:

Equivalentieverklaring

Voor elk stuk dat elektronisch ter inschrijving wordt aangeboden, moet de aanbieder verklaren dat het digitale stuk gelijkwaardig is aan het origineel. Het Kadaster noemt dat een equivalentieverklaring. In die verklaring is opgenomen:

 • de naam;
 • de voornamen;
 • de benaming van het ambt;
 • de woonplaats;
 • het adres van de ondertekenaar (van belang bij de ondertekening door een gemeentefunctionaris).

Voor notarissen, griffiers, gerechtsdeurwaarders en advocaten/procureurs geldt dat ze, in plaats van de benaming van het ambt, de woonplaats en het adres, in de equivalentieverklaring de hoedanigheid en de standplaats of vestigingsplaats op kunnen nemen.

Een equivalentieverklaring wordt getekend met de digitale handtekening. Conform artikel 11b, lid 1 van de Kadasterwet ziet de verklaring er als volgt uit:

Ondergetekende, mr. ……., notaris te ……., verklaart dat dit afschrift inhoudelijk een volledige en juiste weergave is van de inhoud van het stuk waarvan het een afschrift is.

Pdf-bestand op A4-formaat

Het stuk en de eventuele bijlagen en bewijsstukken moeten als pdf-bestand op A4-formaat aangeleverd worden. Een bijlage of bewijsstuk mag een groter formaat hebben.
Bij stukken in het kader van KIK kunt u daarnaast nog bijlagen in XML-formaat aanleveren.

Een overzicht van eisen waaraan het stuk moet voldoen, vindt u in de 'Technische handleiding elektronisch aanleveren' bij het tabblad 'Documentatie'.

Aanmelden

Meld u aan voor Web-ELAN met het 'Aanmeldformulier elektronisch aanbieden van stukken'. Vul het formulier in, druk het af en stuur het ondertekende formulier naar het adres dat linksboven op het formulier staat.  

Wijzigingen doorgeven

Wilt u een of meerdere wijzigingen in uw gegevens doorgeven? Maak dan gebruik van het formulier 'Wijzigen gegevens voor elektronisch aanbieden stukken'

Digitale handtekening

Om uw inschrijvingsberichten te kunnen accepteren, moeten de gegevens van uw digitale handtekening bij het Kadaster bekend zijn.

Beschikt u inmiddels over een applicatie, zoals Web-ELAN versie 2.9 of hoger, waarmee u verzoeken en bijbehorende stukken digitaal ter inschrijving aanbiedt? Dan kunt u de gegevens van uw digitale handtekening met behulp van die applicatie per e-mail naar ons toesturen. 

Dit werkt als volgt: 
1. Start de Web-ELAN of andere applicatie;
2. Start 'Aanmelden certificaat' via het scherm 'Instellingen';
3. Zet uw handtekening met het nieuwe certificaat;
4. De gegevens worden automatisch naar het Kadaster gestuurd.
 
Als u bovenstaande stappen goed hebt doorlopen, ontvangt u een ontvangstbevestiging per e-mail. Zodra wij de gegevens van uw nieuwe certificaat verwerkt hebben, meestal binnen 3 dagen, krijgt u hiervan bericht. Vanaf dat moment kunt u uw digitale handtekening voor het ondertekenen van stukken gaan gebruiken.

 

Klantervaring

TeRecht Deurwaarders is overgegaan op het digitaal aanleveren en doorhalen van beslagen via Web-ELAN. "Met de digitale mogelijkheden die het Kadaster biedt, kunnen we nog beter inspelen op de eisen die aan het vak van een deurwaarder worden gesteld."

Lees de volledige klantervaring uit Terzake magazine 


Ontwikkelingen woningmarkt

Ontwikkelingen op de woningmarkt in uw regio. U krijgt inzicht in:

 • de structuur en dynamiek van de woningmarkt;
 • trends en trendbreuken;
 • de positie van een gebied binnen de regionale woningmarkt.

Beschrijving

Ontwikkelingen op de woningmarkt verkennen? Dat kan via een woningmarktrapportage van het Kadaster. Wij bieden u informatie op maat over bijvoorbeeld starters, de ontwikkeling van huizenprijzen, verhuisbewegingen, eventuele vergrijzing en het woningaanbod. Kortom, alles wat u wilt weten over instroom, doorstroom en uitstroom op de huizenmarkt binnen uw regio.

Ontwikkelingen woningmarkt gebruiken voor beleid

Woningmarktontwikkelingen kunnen een goede informatiebron zijn bij beleidsvraagstukken. Als gemeente, provincie of vastgoedondernemer kunt u deze informatie gebruiken voor het maken van keuzes in beleid. Zo kunt u onder meer uw woon- en bouwbeleid cijfermatig gaan onderbouwen. Opgesomd kunt u bij het Kadaster onder meer informatie verkrijgen over:

 • typering van gebieden aan de hand van de woningvoorraad en de verdeling tussen koop- en huurwoningen;
 • prijsontwikkeling van woningen per prijsklasse en woningtype;
 • relatieve populariteit van bepaalde woningen;
 • concurrentiepositie van locaties of gebieden;
 • verhuisbewegingen van, naar en binnen het onderzoeksgebied;
 • kenmerken van de verhuizers (verjonging/vergrijzing van buurten);
 • vestigingsduur en verhuisdynamiek van eigenaren;
 • leeftijdsopbouw van buurten;
 • samenstelling van huishoudens in buurten;
 • uitponding en veilingen;
 • hypotheken.

Wat ontvangt u?

U ontvangt een rapportage met kerngegevens. Essentieel onderdeel van het rapport is de vergelijking van de ontwikkelingen in het onderzoeksgebied met ontwikkelingen in omliggende regio’s of in het land.

Tarieven

Ontwikkelingen woningmarkt is maatwerk. Tijdens een verkennend gesprek geeft u aan wat uw wensen zijn. Op basis van dit gesprek ontvangt u een offerte.

Klantervaring

Voor verschillende klanten brachten wij de regionale woningmarkt al in kaart. Lees hieronder meer over hun ervaringen en toepassingen.


Informatievoorziening Agrarische Grondmarkt

Informatie over de agrarische grondmarkt is bijzonder nuttig voor:

 • beleid aan- en verkoop in landelijk gebied;
 • vergelijking van gerealiseerde prijzen;
 • verantwoording van gerealiseerde prijzen.

Beschrijving

Het Kadaster en het Landbouw Economisch Instituut Wageningen UR (LEI) werken samen aan de informatievoorziening over de agrarische grondmarkt. De organisaties combineren hun kennis en kunde op het gebied van data-analyse en onderzoek. Hierdoor kunt u beschikken over kwalitatief hoogwaardige gegevens.

Landsdekkende gegevens Grondmarkt Agrarisch Gebied

Genoemde partijen hebben een gegevensverzameling (dataset) ontwikkeld waarin agrarische transacties worden ontsloten. Deze unieke dataset combineert de kadastrale transacties in het landelijk gebied met informatie over de agrarische sector. De dataset Grondmarkt Agrarisch Gebied is gebaseerd op een aantal landsdekkende gegevenssets die door verschillende overheidsdiensten zijn ingewonnen. Het gaat om specifieke onderdelen uit de registraties van:

 • Transactiegegevens (bronhouder Kadaster);
 • Basisregistraties Adressen en Gebouwen (Kadaster beheerder Landelijke Voorziening);
 • Basisregistratie Percelen (bronhouder Rijksdienst voor Ondernemend Nederland);
 • Landbouwtelling (bronhouder Rijksdienst voor Ondernemend Nederland).

Producten

Het Kadaster en het LEI gebruiken de agrarische transactiegegevens om ieder kwartaal de prijs- en mobiliteitsontwikkelingen te berekenen. Deze publiceren wij in de vorm van een landsdekkend Standaard Kwartaalbericht kosteloos op deze website en de website van het LEI. Ze bieden u een helder inzicht in het functioneren van de agrarische grondmarkt.

Het Kadaster publiceert ook over de gemiddelde prijs van agrarische grond in het Vastgoed Dashboard. Deze prijzen zijn echter alleen gebaseerd op gegevens uit de kadastrale registratie, waardoor ze verschillen van die in het kwartaalbericht.

Tarieven

Levering individuele transactiegegevens Tarievenregeling Kadaster
Standaard kwartaalbericht per e-mail Kosteloos
Maatwerk Offerte na afspraak

 

Bestellen

Standaard kwartaalbericht per e-mail

Wilt u het standaard kwartaalbericht ieder kwartaal per e-mail ontvangen? Meld u nu aan voor het kwartaalbericht per e-mail.

Informatie op maat

Naast de informatie in het Standaard Kwartaalbericht bieden wij informatie op maat. Denk hierbij aan berekeningen van grondprijzen en grondmobiliteit in een specifiek gebied of inzicht in individuele agrarische transacties. Ook kunnen wij op basis van de dataset verschillende prijsbepalende factoren onderzoeken. Een voorbeeld hiervan is het effect van pacht op de grondprijs.

Hebt u interesse in een van deze maatwerkmogelijkheden? In een vrijblijvend gesprek met een medewerker van het Kadaster kunt u uw wensen bespreken. Maak nu een afspraak voor een gesprek. Voor het samenstellen van een maatwerkrapport brengen wij kosten in rekening. U ontvangt hiervoor een offerte.

Kwartaalberichten

Agrarische grondprijs 59.600 euro per hectare in 4e kwartaal 2016

De gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland is 59.600 euro per hectare in het vierde kwartaal van 2016. Dat is hoger dan de gemiddelde prijs 57.900 euro per hectare over heel 2016.

Agrarische grondprijs 56.500 euro per hectare in 3e kwartaal 2016

De gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland is 56.500 euro per hectare in het derde kwartaal van 2016. Dat is hoger dan de gemiddelde prijs van 55.200 euro per hectare over heel 2015.

Agrarische grondprijs 57.000 euro per hectare in 2e kwartaal 2016

De gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland is 57.000 euro per hectare in het tweede kwartaal van 2016. Dat is boven de gemiddelde prijs van 55.200 euro per hectare over heel 2015.

Agrarische grondprijs 56.300 euro per hectare in 1e kwartaal 2016

De gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland is 56.300 euro per hectare in het eerste kwartaal van 2016. Dat is hoger dan de gemiddelde prijs van 55.500 euro per hectare over heel 2015.


Splitsen van percelen met aanleveren meetgegevens

We bieden zakelijke klanten de mogelijkheid om eigen meetgegevens aan te bieden. Bruikbaar bij het splitsen van percelen met definitieve grenzen, perceelnummers en oppervlaktes:

 • we controleren de aangeleverde meetgegevens vooraf, wat zorgt voor een snellere doorlooptijd;
 • als de meetgegevens aan de kwaliteitseisen van het Kadaster voldoen, ontvangt u voor de aangeleverde meetgegevens een vergoeding.

Beschrijving

Als notaris, gemeente, provincie, projectontwikkelaar of ingenieursbureau hebt u de mogelijkheid meetgegevens van nieuwe grenzen aan te leveren aan het Kadaster. Met behulp hiervan kunnen we percelen voor u splitsen. De nieuwe grenzen leggen we aan de hand van deze meetgegevens vast in de Basisregistratie Kadaster.

Bent u particulier en wilt u percelen laten splitsen? Lees dan meer over het Splitsen van percelen zonder eigen meetgegevens.

Tarieven

Als u meetgegevens hebt aangeleverd en deze voldoen aan de kwaliteitseisen van het Kadaster, ontvangt u een vergoeding van € 144,00. Dit bedrag is al in het tarief verwerkt en kennen we per te factureren perceel toe. Bij het aanleveren van meetgegevens is het tarief 256,00 per nieuw gevormd perceel als het aantal nieuw gevormde percelen maximaal 50 is. Is het aantal nieuw gevormde percelen meer dan 50 en zijn de percelen in hetzelfde (bouw-)project gelegen en in één meting opgenomen? Dan is het tarief € 184,00.

Meetgegevens naar aanleiding van verkoopakte

Als u naar aanleiding van een verkoopakte meetgegevens voor de verificatiemeting aanlevert, ontvangt u de vergoeding als uw levering is geaccepteerd en het perceel is gevormd. Degene die de meetgegevens mailt naar het Kadaster ontvangt een brief met een overzicht van de aangeleverde gegevens, tenzij er in de aanbiedingsmelding vermeld staat dat een andere partij de vergoeding ontvangt. Op basis van deze gegevens dient u een factuur in bij het Kadaster.

Wanneer krijgt u geen vergoeding?

Als u een grens beschrijft in relatie tot bestaande grenzen of topografie dan ontvangt u geen vergoeding. Bijvoorbeeld: ‘twee meter evenwijdig aan de westgevel van huis met nummer 21’ of ‘het verlengde van NO-grens perceel 1234’. In deze gevallen levert u géén meetgegevens. U ontvangt dus geen vergoeding.

Alleen als u de omschrijving met digitale metingen combineert, volgt een vergoeding.

Aanleveren

U levert de meetgegevens digitaal aan. De metingen zijn uitgevoerd met behulp van GPS en/of tachymeter en zijn eventueel aangevuld met meetbandmaten.
 
Als u meetgegevens zelf aanlevert, komen de aanwijs van de grenzen in het terrein en de meting door een landmeter van het Kadaster te vervallen. De betrokken partijen verklaren schriftelijk dat ze het over de inhoud van de digitale levering eens zijn.

Eisen meetgegevens

Om juist en volledig verwerkt te kunnen worden in de Basisregistratie Kadaster, moeten de meetgegevens aan een aantal eisen voldoen. In onderstaande documenten vindt u daar meer informatie over.

Welke bestanden moet u aanleveren?

In onderstaand overzicht ziet u per meetwijze welke digitale bestanden u moet aanleveren. In de downloads vindt u voorbeelden van deze bestanden. 

1. Digitale terrestrische meting met een digitaal coördinatenbestand

 • De meetschets van de digitale terrestrische meting (bestandsformaat PDF, PNG of JPG), voorzien van puntnummers en geometrische relaties (zoals punten-op-één-lijn, evenwijdigheid en haakse hoeken).
 • De digitale coördinatenlijst (bestandsformaat TXT, XLS, CSV of CRD).
 • Berekeningsverslag (bestandsformaat TXT of HTML, te openen met Kladblok), voorzien van de originele meetwaarden en het berekeningsverslag 1e fase toetsing.

2. Digitale terrestrische meting met de originele meetbestanden

 • De meetschets van de digitale terrestrische meting (bestandsformaat PDF, PNG of JPG), voorzien van puntnummers en geometrische relaties (zoals punten-op-één-lijn, evenwijdigheid en haakse hoeken).
 • Origineel meetbestand van de tachymeter of GPS-ontvanger. Vermeld het type meetinstrument en fabrikant en doe eerst een testlevering.

Voorwaarden

Als u na de inhoudelijke afkeuring van de meetgegevens niet binnen 6 weken aan de leveringseisen kunt voldoen, komt uw aanvraag te vervallen. Uiteraard is het altijd mogelijk de grenzen alsnog aan het Kadaster aan te wijzen, zodat een landmeter van het Kadaster de meting kan doen.

Levering

Na ontvangst van uw ondertekende opdrachtbevestiging, controle en de inhoudelijk goedgekeurde meetgegevens, voert het Kadaster de splitsing binnen 20 werkdagen uit. Bij grotere aantallen nieuw te vormen percelen (meer dan 50 percelen) wordt door een medewerker van het Kadaster een afspraak met u gemaakt over de levertijd.


Samenvoegen van percelen
U kunt kadastrale percelen laten samenvoegen. Bent u een zakelijke gebruiker? Dan doet u dit eenvoudig zelf met de applicatie 'Verenig' in Mijn Kadaster.

Beschrijving

U kunt twee of meer kadastrale percelen laten samenvoegen tot één perceel. Na het samenvoegen ontstaat een nieuw perceel met een nieuw perceelnummer.

Percelen samenvoegen met ‘Verenig’

Bent u een zakelijke klant en doet u vaak een verzoek voor het verenigen van percelen? Dan is 'Verenig' interessant voor u. Met deze applicatie in Mijn Kadaster kunt u zelf percelen samenvoegen. Wij verwerken dit vervolgens direct in de kadastrale registratie. Meer informatie vindt u bij ‘Verenig’.

Wanneer kunnen percelen samengevoegd worden?

Alleen percelen die aan de voorwaarden voldoen, kunnen worden samengevoegd. De belangrijkste voorwaarden:

De percelen:

 • zijn aangrenzend; 
 • staan op naam van dezelfde eigenaar;
 • hebben dezelfde (of geen) hypotheek;
 • mogen niet belast zijn met van elkaar verschillende beperkingen (zoals een beperking op grond van de Bodemwet of Monumentenwet).

Alle eisen waaraan de percelen moeten voldoen, vindt u in het document ’Voorwaarden voor het samenvoegen van percelen’ bij ‘Documenten’.

Wie mag een verzoek tot verenigen indienen?

De eigenaar van de percelen mag een verzoek indienen. Ook een notaris die percelen samenvoegt met de applicatie Verenig mag een verzoek indienen. Andere gebruikers van Verenig moeten gemachtigd zijn door de eigenaar van de percelen, als zij percelen willen samenvoegen waarvan zij geen eigenaar zijn. 

Tarieven

Samenvoegen van percelen, per nieuw gevormd perceel € 90,00

Deze bedragen zijn vrij van btw

Bestellen

Toegang tot Verenig aanvragen

Bent u een zakelijke klant met een abonnement op Mijn Kadaster? Dan kunt u toegang aanvragen tot de applicatie Verenig met het aanvraagformulier Verenig.
 

Offerte voor het samenvoegen van percelen

Hebt u geen toegang tot de applicatie Verenig of bent u een particuliere klant? Dan kunt u een offerte aanvragen voor het samenvoegen van percelen met het aanvraagformulier Samenvoegen van percelen.

 

Verenig

Wat is Verenig?

Met de applicatie Verenig in Mijn Kadaster kunt u zelf percelen samenvoegen tot één perceel. Wij verwerken dit vervolgens direct in de kadastrale registratie. Binnen 10 minuten na het verzenden van het verzoek ontvangt u per e-mail het nieuwe perceelnummer. Het nieuw gevormde perceel mag niet groter zijn dan 700 x 1.000 meter.

Voor wie is Verenig beschikbaar?

Verenig is beschikbaar voor zakelijke klanten zoals het notariaat, provincies, gemeenten, woningcorporaties en andere overheidsgrootgrondbezitters. U kunt toegang aanvragen met het aanvraagformulier Verenig.

Hoe werkt de applicatie Verenig?

Hoe de applicatie werkt, kunt u stap voor stap bekijken in de instructiefilm.

Een machtiging bijvoegen

In de applicatie Verenig kunt u een machtiging bijvoegen. Hiermee toont u aan dat het verzoek namens en volgens de wens van de eigenaar is uitgevoerd. Zodra u op de knop 'verzenden' klikt, verschijnt een invulscherm. Bij 'machtiging' kunt u de machtiging als bijlage meesturen.

Een voorbeeld van een tekst die u kunt gebruiken voor een machtiging is:
Ondergetekende .......... (eigenaar) verleent bij deze volmacht aan .......... (aanvrager) om uiterlijk .......... (datum) een verzoek tot verenigen middels de applicatie Verenig bij het Kadaster in te dienen voor het samenvoegen van percelen. Dit verzoek betreft de in eigendom aan eigenaar toebehorende percelen kadastraal bekend gemeente........... sectie.......... nummer(s).......... (Deze volmachtverlening geschiedt met de macht van substitutie.)

Vragen?

Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met het contactformulier Verenig.

Levering

Levertijd via de applicatie ‘Verenig’

Als de percelen samengevoegd kunnen worden, ontvangt u binnen 10 minuten na het verzenden van het verzoek het nieuwe perceelnummer. Als het niet mogelijk is om de percelen samen te voegen, ziet u dit direct op uw scherm.

Levertijd via het bestelformulier

Na ontvangst van uw aanvraag sturen wij u binnen 5 werkdagen een offerte. Zodra wij de door u getekende offerte hebben ontvangen, wordt uw verzoek binnen 20 werkdagen verwerkt.


TOPstakels

Werkt uw bedrijf met helikopters of vliegtuigen? In dit bestand vindt u informatie over hoge objecten:

 • omschrijving van het object, bijvoorbeeld toren, mast of flatgebouw;
 • hoogte van het obstakel en het maaiveld ten opzichte van het NAP;
 • de Rijksdriehoekscoördinaten van het object.

Beschrijving

TOPstakels is een gegevensbestand met informatie over objecten die meer dan 15 meter boven het maaiveld uitsteken. Dit kunnen bijvoorbeeld hoogspanningsmasten, GSM-masten, torens, windmolens, schoorstenen en flatgebouwen zijn. Topstakels is een digitaal bestand in Excel-formaat.

Gegevens in TOPstakels

In het bestand vindt u onder andere de volgende gegevens:

 • de code, omschrijving en Rijksdriehoekscoördinaten van het object;
 • de hoogte van het obstakel en het maaiveld ten opzichte van het Normaal Amsterdams Peil (NAP);
 • informatie over de nauwkeurigheid van de gegevens;
 • het jaar van inwinning van de gegevens.

U kunt TOPstakels bestellen van heel Nederland of van een bepaald gebied.

Tarieven

- per punt € 0,56
- landelijk bestand € 8.300,00
- het minimumbedrag is € 72,00

Deze bedragen zijn vrij van btw

Levering

Na ontvangst van uw aanvraag sturen wij u binnen 5 werkdagen een offerte. Voor het gebruik van TOPstakels moet u een gebruiksovereenkomst tekenen. Zodra wij de door u getekende offerte hebben ontvangen, sturen wij u deze overeenkomst binnen 5 werkdagen toe. Deze moet u ondertekend terugsturen. Zodra wij de door u ondertekende overeenkomst hebben ontvangen, ontvangt u TOPstakels binnen 10 werkdagen per e-mail.


3D kaart NL

Helpt bij het verbeelden van effecten van beleidskeuzes ten aanzien van

 • geluid
 • zon, schaduw, en wind
 • luchtkwaliteit

Beschrijving

3D kaart NL is een digitaal topografisch bestand waarin alle objecten uit TOP10NL driedimensionaal worden weergegeven. Het bestand is een combinatie van de 2D-informatie van het Kadaster en het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN). Resultaat is dat stoeprandjes en kademuren als verticale vlakken weergegeven worden en huizen als blokken. 3D kaart NL kan gebruikt worden op schaalniveaus tussen 1:5.000 en 1:25.000.

Eerste versie

Het betreft een eerste versie van 3D kaart NL. Omdat actuele hoogte-informatie op dit moment ontbreekt, kunnen er nog geen updates vervaardigd worden. De kaart wordt doorontwikkeld.

De eerste versie is door het Kadaster in samenwerking met de TU Delft, Universiteit Twente (UT), VU Amsterdam, Conterra en Geodan gerealiseerd.

Mogelijke toepassingen

Met behulp van 3D-kaarten zijn effecten van bepaalde beleidskeuzes makkelijker te verbeelden en voorspellen. Zo ondersteunt de informatie op 3D-kaarten overheden bij:

 • het uitvoeren van geluidsberekeningen rond spoorwegen, rijkswegen, provinciale wegen en industrieterreinen;  
 • bij het uitvoeren van bij zon-, schaduw-  en windanalyses;
 • het simuleren van de luchtkwaliteit. 

Keuzemogelijkheden kunnen in de 3D kaart gepresenteerd worden waardoor het eenvoudiger wordt om besluitvorming voor te leggen aan burgers. 

3D gebouwhoogte NL

U kunt nu ook het product 3D gebouwhoogte NL downloaden. Dit bestand bevat de hoogten van bijna alle gebouwen uit TOP10NL. Deze data kunt u gebruiken voor simpele visualisaties. Maar ook voor ruimtelijke analyses in 3D. Meer informatie over 3D gebouwhoogte NL

Tarieven

3D kaart NL in FGDB-formaat (via PDOK)* € 0,-

* Voor de levering en het gebruik worden geen kosten in rekening gebracht. De inwinnings- en beheerkosten worden gedekt vanuit de overheid.

Bestellen

Downloaden via PDOK

3D Kaart NL in FGDB-formaat kunt u per provincie direct downloaden via PDOK.

Volledigheid van 3D kaart NL

Helaas is 3D kaart NL nog niet volledig beschikbaar. Welke delen beschikbaar zijn, vindt u op de bladindeling bij 'Documenten'. Kaartbladen van 3D Kaart NL kunt u downloaden met een applicatie gemaakt door Esri.

Feedback

Voor de doorontwikkeling van 3D kaart NL ontvangen we graag feedback. Hebt u een 3D kaart NL besteld en wilt u uw bevindingen met ons delen? Of hebt u vragen over de 3D kaart NL? Laat het ons dan weten.  

Levering

3D kaart NL in FGDB-formaat kunt u via PDOK direct downloaden.

Gebaseerd op de bladindeling van AHN2 leveren we 3D kaart NL in FGDB-formaat (Esri). Voor klanten van Bentley is een conversie beschikbaar om 3D kaart NL te ontsluiten in Bentley Map.

We onderzoeken de mogelijkheden om de data in een open standaardformat beschikbaar te stellen, evenals het ontsluiten van de data via een interactieve 3D-viewer.

Levertijd

Na ontvangst van uw aanvraag zetten we 3D kaart NL als zip-bestand binnen 5 werkdagen voor u klaar in een transfer/download omgeving. Hiervan ontvangt u een bevestiging per e-mail. Vervolgens kunt u het bestand zelf downloaden.