Product

Voorlopige kadastrale grenzen

Splitsen met behulp van Voorlopige kadastrale grenzen:

 • maakt de nieuwe definitieve kadastrale aanduiding snel beschikbaar;
 • verhoogt de efficiency van uw werkproces;
 • is uitstekend geschikt voor het vormen van grondpercelen bij appartementssplitsingen.

Beschrijving

Voorlopige kadastrale grenzen (VKG) biedt u de mogelijkheid gehele kadastrale percelen te vormen, voordat de definitieve grenzen in het terrein aan te wijzen zijn. Deze manier van splitsen maakt het gebruik van deelpercelen overbodig. Bij de splitsing ontstaan gehele percelen met:

 • voorlopige kadastrale grenzen;
 • een voorlopige kadastrale oppervlakte;
 • definitieve perceelnummers.

Wilt u een perceel splitsen en zijn de definitieve grenzen al wel in het terrein aan te wijzen? Ga dan naar Splitsen van percelen.

Voor wie?

Voorlopige kadastrale grenzen is beschikbaar voor iedereen die te maken heeft met kadastrale splitsingen. Doelgroepen zijn het notariaat, provincies, gemeenten, woningcorporaties en andere overheidsgrootgrondbezitters.

Hoe werkt het?

Het aangeven van voorlopige kadastrale grenzen doet u met de applicatie Splits. Aanvullende informatie over het gebruik en het aanvragen van toegang tot de applicatie leest u bij 'SPLITS'.

Relatie met KIK

Voorlopige kadastrale grenzen past in de lijn van de verregaande automatisering door middel van het Ketenintegratie Inschrijving Kadaster-programma (KIK). KIK heeft als doel de gegevensuitwisseling tussen aanbieders van stukken en het Kadaster verder te automatiseren en deze gegevens automatisch te verwerken. Zo ontstaat er een betere en snellere dienstverlening.

Meer informatie

Bij 'Documenten' vindt u documenten met meer informatie over VKG en Splits.

Vragen?

Zijn er vragen waarop u geen antwoord hebt kunnen vinden? Neem dan contact op met de Klantenservice VKG

Administratieve grens

Per 1 januari 2015 geldt een aangepaste regeling voor gedeeltelijke percelen. Het Kadaster kan dan geen deelpercelen meer verwerken. In de Basisregistratie Kadaster (BRK) worden uitsluitend gehele percelen opgenomen met een definitieve, voorlopige of administratieve grens.

Inschrijven situatietekening

Deze wijziging heeft tot gevolg dat u een situatietekening mee in moet schrijven als u een akte wilt inschrijven met een of meer gedeelten van kadastrale percelen. Op die manier kunnen wij het perceel inschrijven als een geheel perceel met een administratieve grens. Aan welke eisen de tekening moet voldoen en wat er nog meer voor u verandert, leest u op de pagina Administratieve grens

Tarieven

Splitsen van percelen met behulp van voorlopige kadastrale grenzen, per gevormd perceel € 90,00
Verificatiemeting, per te meten perceel € 600,00*

Deze bedragen zijn vrij van btw

* Bij kleine percelen brengen wij alleen de kosten voor het splitsingsverzoek (€ 90,00) in rekening. In de akte moet duidelijk vermeld staan dat het perceel niet groter is dan 100 m² en niet duurder dan € 5.000,00. Bij de overdracht brengen wij dan geen kosten voor de verificatiemeting in rekening.

SPLITS

Wat is Splits?

Het aangeven van voorlopige kadastrale grenzen doet u met de applicatie Splits in Mijn Kadaster. Met dit programma geeft u zelf op de kadastrale kaart aan waar de voorlopige grenzen moeten komen. Op basis van deze gegevens worden nieuwe kadastrale percelen gevormd en ontvangt u de definitieve perceelnummers. De definitieve grenzen worden op een later moment door het Kadaster ingemeten, nadat partijen (meestal koper en verkoper) de definitieve grenzen kunnen aanwijzen. Als de grenzen definitief zijn verwerkt, ontvangen de rechthebbenden een kennisgeving. 

Wat is de verwerkingstijd?

In de praktijk blijkt dat 75% van de perceelnummers binnen 10 minuten beschikbaar is. In 25% van de gevallen duurt het maximaal 3 werkdagen. Hierbij gaat het voornamelijk om splitsingen waarbij machtigingen moeten zijn en combinaties met verzoeken tot het samenvoegen van percelen. Deze situaties kunnen niet altijd geheel geautomatiseerd verwerkt worden en vergen daarom extra werk.

Toegang tot Splits

Om met Splits in Mijn Kadaster te kunnen werken, moet u autorisatie aanvragen. Dit kan met het contactformulier Splits. Ook kunt u bellen met de Klantenservice VKG: 088-183 55 00.

Opleiding

Aan de hand van instructiefilms kunt u zelf leren hoe Splits werkt. U kunt ook deelnemen aan een webinar. Tijdens deze online instructie leidt een Splits-deskundige u stap voor stap door de applicatie. Meer informatie over een webinar en hoe u zich kunt aanmelden, vindt u op de pagina Opleiding Splits.

Gaat u voor het eerst percelen met voorlopige kadastrale grenzen splitsen? Of hebt u behoefte aan het delen van ervaring? Schrijf u dan in voor een Splits Webinar of een Casusbijeenkomst! 

Handleidingen

Meer informatie over het gebruik van Splits vindt u in de gebruikershandleiding, de Quick Reference Card en het document met veelgestelde vragen. 

Klantervaring

Gemeente Enschede

De gemeente Enschede gebruikt bij bouwprojecten al 5 jaar lang voorlopige kadastrale grenzen. Op een digitale kaart tekent de gemeente, vóór de overdracht aan de nieuwe eigenaren, de nieuwe grenzen in. Hierdoor geeft de kadastrale registratie ook tijdens bouwprojecten een goed beeld van de werkelijkheid. Lees de klantervaring uit Terzake magazine.

KleurrijkWonen

Jolanda van Dam is verkoopmakelaar bij woningcorporatie KleurrijkWonen. Het komt regelmatig voor dat de corporatie een deel van een perceel wil overdragen. Er zijn 3 manieren om percelen te splitsen. Van Dam kiest dan de methode die het best past bij de situatie. Met een hoofdrol voor het nieuwste alternatief: Voorlopige kadastrale grenzen. Lees de volledige klantervaring uit Terzake magazine. 


Web-ELAN
Stukken voor de openbare registers elektronisch aanleveren is voordeliger én het gaat sneller dan aanbieden op papier.

Beschrijving

Notarissen, advocaten, gerechtsdeurwaarders, belastingdeurwaarders en overheden kunnen in te schrijven stukken elektronisch aanleveren. Wie een abonnement op Mijn Kadaster heeft, kan hiervoor gratis gebruik maken van Web-ELAN. Indien beschikbaar kunnen notarissen hiervoor ook gebruik maken van een applicatie, aangeboden door hun softwareleverancier.

Voordelen van elektronisch aanleveren

Voor stukken die op papier ter inschrijving worden aangeboden, brengt het Kadaster een extra bedrag in rekening. Dat maakt dat elektronisch aanbieden voordeliger is dan aanbieden op papier. Andere voordelen zijn:

 • Het Kadaster stuurt u binnen 2 uur na ontvangst van het verzoek tot inschrijving per e-mail een bewijs van ontvangst (BVO).
 • Als het stuk is ingeschreven, stuurt het Kadaster u per e-mail direct een bewijs van inschrijving (BVI).
 • Wie van het Kadaster een 'attendering tot niet inschrijving' (ANI) krijgt, kan het stuk met een digitaal verzoek direct intrekken. Na ontvangst van dit verzoek verstuurt het Kadaster direct een bevestiging tot intrekking (BVIN).

Elektronisch aanleveren, wat hebt u daarvoor nodig?

Ieder stuk dat elektronisch aangeleverd wordt, moet ondertekend worden met een gekwalificeerde digitale handtekening. Een gekwalificeerde digitale handtekening heeft dezelfde bewijskracht als een handgeschreven handtekening. Voor het zetten van die handtekening hebt u een persoonsgebonden digitaal certificaat nodig.

Meer informatie over digitale certificaten vindt u op de website van Logius.

Daarnaast is het noodzakelijk dat u:

 • het 'aanmeldingsformulier Web-ELAN' invult en opstuurt naar het Kadaster. Dat doet u voor uzelf en voor uw kantoor. U vindt het aanmeldingsformulier bij het tabblad 'Formulieren'.
 • een applicatie hebt waarmee u verzoeken en bijbehorende stukken digitaal bij het Kadaster ter inschrijving kunt aanbieden. Web-ELAN kunt u downloaden via Mijn Kadaster > Stuk aanleveren.
 • een systeem hebt dat voldoet aan bepaalde vereisten. Als u gebruik maakt van Web-ELAN dan vindt u deze vereisten in de 'Installatie- en gebruikershandleiding Elektronisch aanleveren' bij het tabblad 'Documentatie'.
 • de gegevens van uw digitale handtekening bekend maakt aan het Kadaster. Meer informatie vindt u bij het tabblad 'Digitale handtekening'

Opmaak van stukken

Stukken die u elektronisch aanlevert, moeten aan 2 voorwaarden voldoen:

Equivalentieverklaring

Voor elk stuk dat elektronisch ter inschrijving wordt aangeboden, moet de aanbieder verklaren dat het digitale stuk gelijkwaardig is aan het origineel. Het Kadaster noemt dat een equivalentieverklaring. In die verklaring is opgenomen:

 • de naam;
 • de voornamen;
 • de benaming van het ambt;
 • de woonplaats;
 • het adres van de ondertekenaar (van belang bij de ondertekening door een gemeentefunctionaris).

Voor notarissen, griffiers, gerechtsdeurwaarders en advocaten/procureurs geldt dat ze, in plaats van de benaming van het ambt, de woonplaats en het adres, in de equivalentieverklaring de hoedanigheid en de standplaats of vestigingsplaats op kunnen nemen.

Een equivalentieverklaring wordt getekend met de digitale handtekening. Conform artikel 11b, lid 1 van de Kadasterwet ziet de verklaring er als volgt uit:

Ondergetekende, mr. ……., notaris te ……., verklaart dat dit afschrift inhoudelijk een volledige en juiste weergave is van de inhoud van het stuk waarvan het een afschrift is.

Pdf-bestand op A4-formaat

Het stuk en de eventuele bijlagen en bewijsstukken moeten als pdf-bestand op A4-formaat aangeleverd worden. Een bijlage of bewijsstuk mag een groter formaat hebben.
Bij stukken in het kader van KIK kunt u daarnaast nog bijlagen in XML-formaat aanleveren.

Een overzicht van eisen waaraan het stuk moet voldoen, vindt u in de 'Technische handleiding elektronisch aanleveren' bij het tabblad 'Documentatie'.

Aanmelden

Meld u aan voor Web-ELAN met het 'Aanmeldformulier elektronisch aanbieden van stukken'. Vul het formulier in, druk het af en stuur het ondertekende formulier naar het adres dat linksboven op het formulier staat.  

Wijzigingen doorgeven

Wilt u een of meerdere wijzigingen in uw gegevens doorgeven? Maak dan gebruik van het formulier 'Wijzigen gegevens voor elektronisch aanbieden stukken'

Digitale handtekening

Om uw inschrijvingsberichten te kunnen accepteren, moeten de gegevens van uw digitale handtekening bij het Kadaster bekend zijn.

Beschikt u inmiddels over een applicatie, zoals Web-ELAN versie 2.9 of hoger, waarmee u verzoeken en bijbehorende stukken digitaal ter inschrijving aanbiedt? Dan kunt u de gegevens van uw digitale handtekening met behulp van die applicatie per e-mail naar ons toesturen. Hiervoor gaat u naar 'Aanmelden certificaat' op het scherm 'Instellingen'.

Hebt u Web-ELAN of een vergelijkbare applicatie nog niet in gebruik? Dan geeft u de gegevens van uw digitale handtekening aan ons door met het formulier 'Nieuwe digitale handtekening voor elektronisch aanleveren'.

Klantervaring

TeRecht Deurwaarders is overgegaan op het digitaal aanleveren en doorhalen van beslagen via Web-ELAN. "Met de digitale mogelijkheden die het Kadaster biedt, kunnen we nog beter inspelen op de eisen die aan het vak van een deurwaarder worden gesteld."

Lees de volledige klantervaring uit Terzake magazine 


Wijziging teboekstelling schip

Geef een wijziging door aan het Kadaster als:

 • uw adres of gekozen woonplaats is veranderd;
 • de gegevens van het schip zijn veranderd;
 • u het schip als afgebouwd schip wilt registreren.

Beschrijving

Wanneer uw boot of schip is ingeschreven in de openbare registers van het Kadaster, moet u ervoor zorgen dat de gegevens altijd actueel zijn. Is er iets gewijzigd in de gegevens van het schip of uw persoonlijke situatie? Geef dit dan aan ons door.  

In de volgende gevallen moet u de gegevens laten wijzigen:

 • als uw adres of gekozen woonplaats is veranderd;
 • als de gegevens van het schip zijn veranderd (zoals een nieuwe naam van het schip, een andere inrichting of een nieuwe motor); 
 • als u een schip in aanbouw bij het Kadaster hebt geregistreerd en dit schip wilt registreren als afgebouwd schip (verklaring van afbouw).

Tarieven

Wijzigen van de gegevens van het schip of de woonplaats € 0,00
Inschrijving verklaring van afbouw € 55,00*

Deze bedragen zijn vrij van btw

* Eventuele kosten voor een zeebrief, nationaliteitsverklaring of meetbrief worden apart in rekening gebracht door de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Meer informatie over de tarieven vindt u op de tarievenpagina.

Wijziging doorgeven

Wijzig de registratie van uw boot of schip met het onderstaande formulier 'Wijziging teboekstelling'. Dit formulier gebruikt u ook om te verklaren dat uw schip is afgebouwd. In sommige gevallen moet u bewijsstukken meesturen. Op het formulier vindt u welke bewijsstukken dit zijn. In de toelichting vindt u meer informatie over het invullen van het formulier.

Het volledig ingevulde en ondertekende formulier kunt u per post sturen naar de Scheepsregistratie in Rotterdam:

Postbus 8718
3009 AS Rotterdam

Het is ook mogelijk het formulier aan de balie in te leveren. Het bezoekadres is:

Kantorencomplex De Lotus
George Hintzenweg 77
3068 AX Rotterdam

Levering

Na ontvangst van uw wijzigingsverzoek passen wij de registratie binnen 2 werkdagen aan.


Verrijking van vastgoedbestanden

Het Kadaster kan uw VHE-bestand aanvullen met BAG- en BRK-gegevens, waaronder:

 • kadastrale aanduiding
 • oppervlakte
 • perceelgrootte
 • bouwjaar

 

Beschrijving

Op uw verzoek vullen wij uw VHE-bestand aan met componenten als de kadastrale aanduiding, oppervlakte, perceelgrootte en het bouwjaar. Hiervoor gebruiken wij gegevens uit de Basisregistratie Kadaster (BRK) en de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG). 

Bestandsverrijking met BAG-informatie

Standaard verrijkt het Kadaster uw VHE-bestand met onderstaande BAG-informatie: 

 • VBO-ID
 • Gebruiksoppervlakte van VBO 
 • Gebruiksfunctie
 • Pand-ID
 • Pandoppervlakte (pandcontour)
 • Nummeraanduiding-ID
 • Bouwjaar
 • BAG-ID

Op verzoek kunnen wij uw bestand ook verrijken met andere BAG-componenten.  

Bestandsverrijking met kadastrale informatie

Wij vullen uw VHE-bestand aan met:

 • kadastrale perceelaanduidingen en/of
 • perceeloppervlakte van de objecten

Overige mogelijkheden

Naast de BAG- en kadastrale informatie hebt u ook de mogelijkheid uw vastgoedbestand te laten aanvullen met het woningtype van de objecten. Meer informatie hierover vindt u bij Woningtypering.

Wilt u een inschatting van de waarde en de verkoopkans van de woningen maken? Dan kunt u Referentiepanden opvragen. In dit overzicht ziet u welke vergelijkbare woningen in de omgeving zijn verkocht en wat de verkoopprijs was van deze woningen.

Tarieven

 

Bestandsverrijking met BAG-informatie € 552,-
Bestandsverrijking met kadastrale aanduiding € 0,90 per 20 objecten + eenmalig € 192,- bewerkingskosten
Bestandsverrijking met perceeloppervlakte € 0,04 per perceel + eenmalig € 72,- bewerkingskosten

Deze bedragen zijn vrij van btw

Aanvragen

Bij het aanvragen van een offerte voegt u het betreffende VHE-bestand toe. Het Excel-bestand bevat, in gescheiden kolommen, het nummer van de verhuur-eenheid, plaats, straat, postcode, huisnummer en toevoeging. 

Levering

Na ontvangst van uw aanvraag sturen wij u binnen 5 werkdagen een offerte. Na ontvangst van uw getekende opdracht sturen wij u binnen 5 werkdagen uw bestand, verrijkt met de gewenste informatie, toe.


Uittreksel eigendom schip

Op dit uittreksel uit de openbare registers ziet u snel:

 • op welke naam een boot geregistreerd staat;
 • welk recht de geregistreerde heeft;
 • de gegevens van het schip, zoals het brandmerk.

Beschrijving

Het Uittreksel eigendom schip is een document met kadastrale informatie over een schip dat bij het Kadaster is geregistreerd. Met dit document hebt u in een oogopslag veel informatie over een boot of schip.

Welke gegevens bevat het uittreksel?

Op het uittreksel vindt u de volgende gegevens:

 • op welke naam het schip geregistreerd is;
 • welk recht de geregistreerde heeft, bijvoorbeeld eigendom of vruchtgebruik;
 • het brandmerk van het schip;
 • de naam van het schip;
 • de indeling van het schip;
 • de motorgegevens.

Gewaarmerkt document

Het Uittreksel eigendom schip is een gewaarmerkt document. Dat betekent dat het een officieel document is, ondertekend door 'de bewaarder van het Kadaster en de openbare registers'.

Staat het schip niet geregistreerd?

Als blijkt dat het schip niet geregistreerd staat, ontvangt u geen Uittreksel eigendom schip. In plaats daarvan ontvangt u een Negatieve mededeling.

Tarieven

Uittreksel Eigendom per schip

- per e-mail € 15,40
- per post € 17,40
Negatieve mededeling, per schip
- per e-mail € 14,50
- per post € 16,50

Deze bedragen zijn vrij van btw

Meer informatie over de tarieven vindt u op de tarievenpagina.

Levering

Na ontvangst van uw aanvraag sturen wij u het Uittreksel eigendom schip binnen 2 werkdagen per post of per e-mail toe.


TOPraster

TOPrasterkaarten zijn uitstekend te gebruiken als:

 • ondergrond voor desktop-mapping;
 • illustratiemateriaal voor publicaties of websites;
 • referentiekaart voor CAD-applicaties en analyses in GIS.

Beschrijving

TOPraster omvat de digitale versies van topografische kaarten uit 6 kaartseries van het Kadaster. TOPrasterkaarten zijn uitstekend geschikt voor toepassingen waarbij het niet nodig is het kaartbeeld te kunnen wijzigen. TOPraster gecombineerd met de meegeleverde TFW-bestanden kunt u ook gebruiken in navigatiesystemen.

TOP25raster

TOP25raster is een digitale cartografische weergave van TOP10NL, op een schaal 1:25.000. TOP25raster wordt ieder jaar geactualiseerd. Informatie over de geplande updates en actualiteit vindt u bij 'Documenten'.

TOP50raster

TOP50raster is een enigszins gegeneraliseerde digitale cartografische weergave van TOP10NL, op een schaal 1:50.000. TOP50raster wordt ieder jaar geactualiseerd. Informatie over de geplande updates en actualiteit vindt u bij 'Documenten'.

TOP100raster

TOP100raster is een gegeneraliseerde digitale cartografische weergave van TOP10NL, op een schaal 1:100.000. TOP100raster wordt ieder jaar geactualiseerd. Informatie over de geplande updates en actualiteit vindt u bij 'Documenten'.

TOP250raster

TOP250raster is een digitale weergave van de topografische kaart 1:250.000. TOP250raster is geschikt voor minder gedetailleerde toepassingen en als index voor TOP25raster en TOP50raster. TOP250raster wordt ieder jaar geactualiseerd.

TOP500raster

TOP500raster is een digitale weergave van de topografische kaart 1:500.000. TOP500raster is geschikt voor minder gedetailleerde toepassingen. TOP500raster wordt ieder jaar geactualiseerd.

TOP1000raster

Dit kleinschalige TOPraster-product komt in de loop van 2017 beschikbaar.

TOPraster gebruiken als TIFF-TFW

U ontvangt TOPraster als een digitaal bestand in het bestandsformaat GEO-TIFF. Ook worden er TFW-bestanden meegeleverd. Gecombineerd kunt deze bestanden gebruiken op uw PDA of smartphone met GPS-ontvanger, maar ook op uw computer met softwareprogramma’s die TIFF-files ondersteunen. Zo kunt u thuis routes voorbereiden en afdrukken.

Met behulp van OZI-explorer of andere softwarepakketten die geografische gegevens kunnen verwerken, is het mogelijk de losse kaartbladen aan elkaar te plakken. Zo kunt u een route die over meerdere kaartbladen loopt in zijn geheel afdrukken of in uw navigatiesysteem zetten.

Bestandsformaten

 • GEO-TIFF: Via PDOK is TOPraster in GEO-TIFF formaat beschikbaar als open data.
 • Overige formaten: Wenst u TOPraster in een ander formaat dan GEO-TIFF? Vraag dan een offerte aan bij het Klantcontactcenter. Voor een snellere afhandeling graag "TOP25raster, TOP50raster of TOP250raster" in het onderwerpveld op het contactformulier vermelden.

De TFW-bestanden worden meegeleverd in een aparte map. 

Altijd de meest actuele versie via webservices in Kadata internet en PDOK

Zakelijke klanten met een abonnement op Mijn Kadaster kunnen gebruik maken van de webservice in Kadata internet. Hebt u al een abonnement? Neem dan contact op met uw beheerder, deze kan u toegang verschaffen. Lees meer over deze dienst bij 'Meer informatie'.

TOPraster is kosteloos beschikbaar via de Web Map Service in PDOK.

Meepraten over de Basisregistratie Topografie? Dat kan op onze LinkedIn pagina.

Meer informatie over de Basisregistratie Topografie

Meer informatie over PDOK 

Tarieven

TOPraster in GEO-TIFF formaat (via PDOK)* € 0,00
TOPraster in overige formaten offerte

* Voor de levering en het gebruik van TOPraster worden geen kosten in rekening gebracht. De inwinnings- en beheerkosten worden gedekt vanuit de overheid.

Gebruik Web Map Service

Voor het raadplegen van TOPraster via de Web Map Service in Kadata internet, gelden de volgende tarieven:

 

- tot 10.000 maphits per maand, per hit € 0,00
- boven de 10.000 maphits per maand, per hit € 0,06
- boven de 100.000 maphits per maand, per hit € 0,03

Deze bedragen zijn vrij van btw

Bestellen

GEO-TIFF formaat

TOPraster in GEO-TIFF formaat kunt u direct downloaden via PDOK. Via PDOK kunt u ook de Web Mapping Services gebruiken.

Formaat anders dan GEO-TIFF

TOPraster in een formaat anders dan GEO-TIFF vraagt u aan met het contactformulier.

Voorwaarden

Voor het gebruik van TOPraster geldt de CC-BY licentie.

Levering

TOPraster in GEO-TIFF formaat kunt u via PDOK direct downloaden. Wenst u TOPraster in een ander formaat? Dan nemen wij na ontvangst van uw aanvraag contact met u op over de levertijd en de kosten.

Web Map Service

U kunt direct beschikken over de meest recente versies van TOPraster. Hiervoor hebt u een abonnement nodig op Mijn Kadaster. U kunt ook gebruik maken van de services in PDOK.

Meer informatie

Voordelen van TOPraster via de Web Map Service

Via de webservices in Kadata internet kunt u op ieder moment informatie oproepen uit de databases van het Kadaster. Dit betekent dat u gegevens niet meer in uw eigen systeem hoeft op te slaan om ze te ontsluiten. Zo maakt u altijd gebruik van de meest recente versie van TOPraster. Ook voorkomt u dat u een aanvraag doet waar u niet volledig gebruik van maakt.

Elk GIS-programma waarmee u een Web Map Service kunt aanroepen, kunt u gebruiken om TOPraster op te halen. Meer over het gebruik van de webservice leest u in de handleidingen bij 'Documenten'.


Topografische kaart

Actuele topografische kaarten van Nederland op schaal 1:10.000, 1:25.000 en 1:50.000:

 • te gebruiken als wandelkaart, fietskaart of routekaart;
 • geschikt voor technisch gebruik;
 • ook gelamineerd verkrijgbaar.

Beschrijving

Met topografische kaarten van het Kadaster krijgt u een volledig beeld van het terrein en het landschap, zoals huizen, straten, water, bos en plaatsnamen. Straatnamen staan niet op een topografische kaart, met uitzondering van grote rijkswegen.

Topografische kaarten zijn verkrijgbaar op 3 schalen:

Schaal 1:10.000

 • onvertekend beeld van de topografie;
 • geschikt voor technische doeleinden zoals het maken van bestemmings- en landinrichtingsplannen (niet geschikt voor toeristisch gebruik);
 • kaartbeeld 100 x 62,5 cm (geeft een terrein weer van 10 x 6,25 km);
 • leverbaar volgens de standaard bladwijzer of een vrij te kiezen uitsnede. Uw keuze geeft u aan tijdens het bestelproces;  
 • geplot in grijs.

Schaal 1:25.000

 • zeer gedetailleerd beeld van de topografie;
 • geschikt als fietskaart of wandelkaart;
 • kaartbeeld 40 x 50 cm (geeft een terrein weer van 10 x 12,5 km);
 • afmeting kaartbladen (incl. legenda) 57 x 60 cm;
 • geplot in kleur.

Schaal 1:50.000

 • enigszins vereenvoudigd beeld van de topografie;
 • geschikt als routekaart;
 • kaartbeeld 40 x 50 cm (geeft een terrein weer van 20 x 25 km);
 • afmeting kaart (incl. legenda) 57 x 60 cm;
 • geplot in kleur.

Schaal 1:100.000

 • vereenvoudigd beeld van de topografie;
 • geschikt als routekaart en overzichtskaart;
 • kaartbeeld 40 x 50 cm (geeft een terrein weer van 40 x 50 km);
 • afmeting kaart (incl. legenda) 57 x 60 cm;
 • geplot in kleur.

De kaarten op schaal 1:25.000, 1:50.000 en 1:100.000 zijn ook in gelamineerde uitgave verkrijgbaar.

Tarieven

- schaal 1:10.000, grijsdruk, ongevouwen € 10,25
- schaal 1:25.000, kleurendruk, gevouwen of ongevouwen € 5,50
- schaal 1:25.000, kleurendruk, geplastificeerd € 9,60
- schaal 1:50.000, kleurendruk, gevouwen of ongevouwen € 5,50
- schaal 1:50.000, kleurendruk, geplastificeerd € 9,60
- verzendkosten papieren levering via post, per verstrekking € 3,50

Deze bedragen zijn vrij van btw

Bestellen

Bestel kaartbladen van de Topografische kaarten in de webwinkel.

Kaartbladen van de Topografische kaarten 1:25.000 en 1:50.000 kunt u ook op afspraak kopen aan de balie van het Kadasterkantoor in Zwolle.

Levering

Na ontvangst van uw bestelling sturen wij u de Topografische kaart binnen 5 werkdagen toe.

Meer informatie

Wilt u van meerdere deelkaarten een grote kaart laten maken of hebt u andere wensen? Neem dan contact op met ons Klantcontactcenter.


TOPNL

Uitstekende basis voor het toevoegen of bewerken van gegevens:

 • voor het bekijken en bewerken van geo-informatie;
 • als ondergrond voor het visualiseren van uw gegevens;
 • als geometrische referentie in GIS-applicaties.

Beschrijving

TOPNL bestaat uit de producten TOP50NL, TOP100NL, TOP250NL, TOP500NL en TOP1000NL. De producten zijn digitale objectgerichte topografische bestanden, automatisch generaliseerd uit TOP10NL. TOPNL-producten behoren samen met TOP10NL tot de Basisregistratie Topografie (BRT). De producten zijn uniform, consistent en landsdekkend en kunnen als ondergrond voor heel Nederland gebruikt worden.

TOP50NL

TOP50NL wordt automatisch gegeneraliseerd uit TOP10NL. U kunt TOP50NL gebruiken op schaalniveaus tussen 1:25.000 en 1:125.000. De productie van TOP50NL sluit volledig aan op de bijhoudingscyclus van TOP10NL. Informatie over de actualiteit en geplande updates vindt u bij 'Documenten'.

TOP100NL

TOP100NL wordt automatisch gegeneraliseerd uit TOP10NL. U kunt TOP100NL gebruiken op schaalniveaus tussen 1:75.000 en 200.000. De productie van TOP100NL sluit volledig aan op de bijhoudingscyclus van TOP10NL. Informatie over de actualiteit en geplande updates vindt u bij 'Documenten'.

TOP250NL

TOP250NL is een digitaal objectgericht topografisch bestand gemaakt door middel van een conversie uit EuroRegionalMap (ERM). ERM is een Europese basiskaart op schaal 1:250.000 en wordt voor het Nederlandse grondgebied bijgehouden door het Kadaster. ERM wordt bijgehouden door een handmatig generalisatieproces, waarbij TOP50NL als bron gebruikt wordt. U kunt TOP250NL gebruiken op schaalniveaus tussen 1:150.000 en 1:400.000. Informatie over de actualiteit en geplande updates vindt u bij 'Documenten'.

TOP500NL

TOP500NL is een digitaal objectgericht topografisch bestand gemaakt door middel van een conversie en generalisatie uit EuroRegionalMap (ERM). ERM is een Europese basiskaart op schaal 1:250.000 en wordt voor het Nederlandse grondgebied bijgehouden door het Kadaster. ERM wordt bijgehouden door een handmatig generalisatieproces, waarbij TOP50NL als bron gebruikt wordt. U kunt TOP500NL gebruiken op schaalniveaus tussen 1:350.000 en 1:750.000. Informatie over de actualiteit en geplande updates vindt u bij 'Documenten'.

TOP1000NL

Deze kleinschalige TOPNL-product komt in de loop van 2017 beschikbaar.

Bestandsformaten

Geography Markup Language (GML) Via Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK) zijn de verschillende TOPNL producten in GML-formaat beschikbaar als open data. Bedrijven als Safesoftware en Snowflake hebben software ontwikkeld voor een eenvoudiger gebruik van de GML-bestanden.
Overige formaten Wenst u een TOPNL product in een ander formaat? Vraag dan een offerte aan bij onze Klantenservice. Voor een snellere afhandeling graag "TOPNL" in het onderwerpveld op het contactformulier vermelden a.u.b.

TOPNL producten zijn via www.pdok.nl ook beschikbaar als webservice, Web Map Service (WMS), Web Map Tile Service (WMTS) en Tile Map Service (TMS).

Meepraten over de Basisregistratie Topografie kan op onze LinkedIn pagina

Meer informatie over de Basisregistratie Topografie

Tarieven

TOPNL producten in GML-formaat (via PDOK) € 0,00
TOPNL producten in overige formaten offerte

* Voor de levering en het gebruik worden geen kosten in rekening gebracht. De inwinnings- en beheerkosten worden gedekt vanuit de overheid.

Deze bedragen zijn vrij van btw

Voorwaarden

Voor het gebruik van TOPNL geldt de CC-BY licentie.

Documenten

Informatie over de geplande updates en de actualiteit van TOPNL producten: 

Bestellen

Downloaden via PDOK

TOPNL producten in GML-formaat kunt u direct downloaden via PDOK. Via PDOK kunt u ook de Web Mapping Services gebruiken. 

Formaat anders dan GML

TOPNL producten in een formaat anders dan GML vraagt u aan met het contactformulier

Levering

TOPNL producten in GML-formaat kunt u via PDOK direct downloaden. Wenst u TOPNL in een ander formaat? Dan nemen wij na ontvangst van uw aanvraag contact met u op over de levertijd en de kosten.


TOPnamen

U ontvangt een digitaal toponiemenbestand met de volgende gegevens:

 • het soort object dat met het toponiem wordt aangeduid;
 • de x- en y-coördinaten van het object;
 • op welk bladnummer de naam voorkomt.

Beschrijving

TOPnamen is een digitaal gegevensbestand met geografische namen (toponiemen). Het bestand vermeldt alle toponiemen die op een kaartserie voorkomen, aangevuld met gegevens over de ligging en bij welk object de naam hoort. Ideaal om te visualiseren als laag over kaarten zonder geografische namen.

Gegevens in TOPnamen

In het bestand vindt u per toponiem de volgende gegevens:

 • het soort object dat het aanduidt, zoals een plaats, kanaal of rivier;
 • in welke provincie het object ligt;
 • de precieze locatie van het object (x- en y-coördinaat);
 • de UTM-code (geeft aan op welk bladnummer de naam voorkomt).

3 varianten

TOPnamen is beschikbaar in 3 varianten:

 • TOP25namen bevat alle toponiemen die op de Topografische kaart schaal 1:25.000 voorkomen en wordt geleverd in de bestandsformaten Esri file geodatabase en D-base.
 • TOP50namen bevat respectievelijk alle toponiemen van de Topografische kaart schaal 1:50.000 en wordt geleverd in het formaat Excel.
 • TOP250namen bevat alle toponiemen van de Wegenkaart schaal 1:250.000 en wordt uitsluitend geleverd in het formaat Excel.

Tarieven

TOPnamen is beschikbaar als open data. Voor de levering en het gebruik van TOPnamen worden geen kosten in rekening gebracht. De inwinnings- en beheerkosten worden gedekt vanuit de overheid.

Voorwaarden

Voor het gebruik van TOPnamen geldt de CC-BY licentie.

Levering

Na ontvangst van uw aanvraag zetten we TOPnamen binnen 5 werkdagen voor u klaar in een transfer/download omgeving. Hiervan ontvangt u een bevestiging per e-mail. Vervolgens kunt u TOPnamen zelf downloaden.


Splitsen van percelen

Bij het splitsen ontstaan nieuwe kadastrale percelen met definitieve grenzen en perceelnummers:

 • uitermate geschikt voor grote projecten als de verkoop van huurwoningen;
 • of als u één of meerdere delen van een kadastraal perceel wilt verkopen.

Beschrijving

Het Kadaster kan een perceel vóór verkoop voor u splitsen. Dit is handig wanneer u slechts een deel van een kadastraal perceel wilt verkopen. Of wanneer u een geheel perceel in verschillende delen wilt verkopen. Voorwaarde is wel dat de nieuwe grenzen op het moment van de splitsing in het terrein zichtbaar en aan te wijzen moeten zijn. Dat kan door de nieuwe grenzen af te palen of gebruik te maken van topografische elementen. De nieuwe percelen krijgen een eigen kadastrale aanduiding en een definitieve kadastrale grootte. En na afloop ontvangt de aanvrager een factuur en overzicht van de nieuwe percelen.

Wanneer is het zinvol een perceel te laten splitsen?

 • Als u een gedeelte van een perceel verkoopt en bekend is waar de nieuwe grenzen lopen. De nieuwe grenzen dienen zichtbaar te zijn in het terrein of afgepaald zijn.
 • Als de kadastrale grenzen en de oppervlakte van de nieuwe percelen vóór de overdracht vastgesteld moeten zijn, zoals bij de verkoop van appartementencomplexen;

Ook als er geen sprake is van verkoop of overdracht kunt u een perceel laten splitsen.

Werkwijze Splitsen van percelen

De eigenaar van het te splitsen perceel vraagt de splitsing aan of hij machtigt daarvoor een ander. Uiteraard houdt de eigenaar de nieuwe percelen in eigendom. De gerechtigde wijst de nieuwe grenzen van de nieuw te vormen percelen aan. Een landmeter van het Kadaster meet ze op en legt ze vast in de Basisregistratie Kadaster.

Grote meetopdrachten

Wilt u 50 of meer nieuwe percelen vormen? Dan geldt een verlaagd tarief als uw opdracht voldoet aan de gestelde eisen. Vraag hiervoor een offerte aan via het bestelformulier Splitsen van percelen.

Oppervlakten kleiner dan 100m2

Wilt u een perceel splitsen dat kleiner dan 100m2 en minder dan € 5000,- waard is? Neem dan contact met ons op. In dat geval kunnen wij u namelijk een goedkoper alternatief bieden.

Voorlopige kadastrale grenzen

Als u een perceel wilt splitsen maar de definitieve kadastrale grenzen nog niet in het terrein kunt aanwijzen, ga dan naar Voorlopige kadastrale grenzen. Voorlopige kadastrale grenzen is bedoeld voor het notariaat, provincies, gemeenten en overheidsgrootgrondbezitters.

Meetgegevens zelf aanleveren

Als notaris, gemeente, provincie, projectontwikkelaar of ingenieursbureau hebt u de mogelijkheid de meetgegevens van nieuwe grenzen voor het splitsen van percelen aan te leveren aan het Kadaster. Meer informatie hierover vindt u bij Splitsen van percelen met aanleveren meetgegevens.

Meer informatie

Een uitgebreide uitleg van de werkwijzen bij het splitsen van percelen vindt u in de folder en handleiding bij 'Documenten'. De handleiding leidt u stap voor stap door het splitsingsproces.

Tarieven

Tarieven Splitsen van percelen

Splitsen van percelen, per nieuw gevormd perceel € 400,00
Splitsen van percelen met 50 of meer nieuw te vormen percelen, per nieuw perceel € 328,00

Deze bedragen zijn vrij van btw

Bestellen

Bent u eigenaar van het te splitsen perceel en moeten minder dan 50 nieuwe percelen gevormd worden? Plaats dan direct een bestelling voor de splitsing. U krijgt dan meteen inzicht in de kosten van uw splitsing.

Zodra wij uw bestelling hebben verwerkt, sturen wij u een bevestiging met de kadastrale kaart van het te splitsen perceel. We nemen dan ook contact met u op voor het maken van een afspraak.

Bent u niet de eigenaar van het te splitsen perceel, of moeten 50 of meer nieuwe percelen gevormd worden? Vraag dan een offerte aan voor een splitsing.

Levering

Na ontvangst van uw aanvraag sturen wij u binnen 5 werkdagen een offerte. Zodra wij de door u getekende offerte hebben ontvangen, vindt de meting in het terrein (in overleg met u) in principe binnen 20 werkdagen plaats. Voor de aanwijs neemt de landmeter contact met u op. Bent u niet de eigenaar of zijn gemachtigde, dan neemt de landmeter contact op met de eigenaar voor de aanwijs.

Kennisgeving

De kadastrale eigenaar ontvangt een kennisgeving van de nieuwe perceelnummers en oppervlaktes. De opdrachtgever of gemachtigde ontvangt een kadastraal kaartje waarop de nieuwe perceelnummers worden getoond en kan dit gebruiken om eventuele belanghebbenden te informeren.


Oriëntatieverzoek

Met een Oriëntatieverzoek kunt u al in de voorbereidingsfase beschikken over:

 • informatie over de ligging van ondergrondse kabels en leidingen;
 • de contactgegevens van de verantwoordelijke netbeheerders.

Beschrijving

Een Oriëntatieverzoek geeft u:

 • informatie over de ligging van kabels en leidingen in het door u aangegeven gebied;
 • de contactgegevens van de netbeheerders die in het door u aangegeven gebied kabels en leidingen hebben liggen.

Zo kunt u al in de voorbereidingsfase van uw project afspraken maken met netbeheerders. Lees hoe u een Oriëntatieverzoek doet

De afmeting van een Oriëntatieverzoek  is maximaal 2500 x 2500 meter. Voor grotere gebieden dient u meerdere Oriëntatieverzoeken in of u kiest voor een tracémelding.

Let op: U mag niet machinaal graven op basis van een Oriëntatieverzoek. U bent wettelijk verplicht voor aanvang van de graafwerkzaamheden een Graafmelding te doen, óók als u tijdens de voorbereiding van de graafwerkzaamheden al een Oriëntatieverzoek hebt gedaan. 

Tarieven

Oriëntatieverzoek, per melding/polygoon € 19,00

Deze bedragen zijn vrij van btw

Doe een verzoek

Ik doe eenmalig een Oriëntatieverzoek

Gebruik hiervoor het formulier KLIC Oriëntatieverzoek.

Meer informatie vindt u op de 'Instructiekaart eenmalige Graafmelding en Oriëntatieverzoek'. Deze kaart staat bij 'Documenten'.

Ik doe regelmatig een Oriëntatieverzoek

U moet zich registreren als klant van Kadaster-KLIC

Tracémelding

U wilt in Mijn Kadaster een Oriëntatieverzoek doen van een gebied groter dan 2500 x 2500 meter. Tijdens het invoeren van uw melding:

 • vinkt u bij stap 2 het blokje achter 'tracémelding' aan;
 • tekent u bij stap 3 een polygoon van maximaal 10.000 meter x 10.000 meter;
 • verdeelt het systeem deze in afzonderlijke deelpolygonen en toont deze op het scherm.

De deelpolygonen worden in het verdere proces ieder afzonderlijk als Oriëntatieverzoek afgehandeld en gefactureerd. De volledige uitleg vindt u in het hoofdstuk 'Tracémelding' van de ‘KLIC instructie graafmelding’ Deze staat bij 'Documenten'

Levering

Ontvangstbevestiging

In de ontvangstbevestiging vindt u een overzicht van netbeheerders die eigenaar zijn van kabels en/of leidingen in het terrein waar u wilt gaan graven. Van deze netbeheerders kunt u informatie verwachten.

 • Als u een Oriëntatieverzoek met het formulier 'KLIC Oriëntatieverzoek' hebt gedaan, ontvangt u (binnen 3 werkdagen) een ontvangstbevestiging per e-mail.  We verwerken de formulieren in volgorde van binnenkomst.
 • Bent u grondroerder en hebt u een Oriëntatieverzoek via Mijn Kadaster gedaan? Dan ontvangt u zo spoedig mogelijk (meestal binnen een half uur) een ontvangstbevestiging per e-mail.

In de ontvangstbevestiging vindt u:

 • de telefoonnummers waarop de netbeheerders bereikbaar zijn;
 • informatie over de aanwezigheid van 'buisleidingen gevaarlijke inhoud';
 • informatie of er sprake is van een veiligheidsgebied.

Kabel- en leidinginformatie

Vervolgens ontvangt u (uiterlijk binnen 2 werkdagen) een e-mail met een link naar een ZIP-bestand met de beschikbare kabel- en leidinginformatie. Dit bestand kunt u uitpakken met een daarvoor bestemd programma (zoals WinZip of WinRAR).

Alle gegevens worden 20 werkdagen na uw melding verwijderd van de downloadserver van het Kadaster. Sla de informatie daarom direct op!

Kabel- en leidinginformatie inzien en afdrukken

Voor het inzien en afdrukken kunt u gebruik maken van de gratis Klic-viewer.

Afhankelijk van het moment waarop de netbeheerders leveren, kan het voorkomen dat u meerdere leveringen ontvangt. Elke levering heeft een leveringsvolgnummer te beginnen bij 1. De laatste levering vervangt steeds de eerdere leveringen. Op de levering wordt aangegeven of het gaat om een complete levering of een deellevering.

Een levering kan de volgende documenten bevatten:

LI: Leveringsinformatie
LG: kaartlaag met de ligging van het net
AN: kaartlaag met de annotatie bij het net
EV: bijlage met eis voorzorgsmaatregelen
HA: huisaansluitschets
ET: eigen topografie
GB: GBKN ondergrondkaart
GP: grootschalige plantopografie
MV: kaartlaag met de maatvoering bij het net
TB: thema bijlage
DK: detailkaart
BL: algemene bijlage
PT: plantopografie
LP: liggings-pdf (pdf met alle kaarten)

Meer informatie over de levering van de netbeheerders en de afdrukmogelijkheden vindt u in de 'Instructiekaart eenmalige Graafmelding en Oriëntatieverzoek' bij 'Documenten'


Onderzoek ingeschreven eigendomclaims en beslagen op netwerken

Wilt u een netwerk of leiding laten registreren? Het Kadaster kan onderzoeken of er al eerder een eigendomclaim of beslag is geregistreerd. U voorkomt hiermee eventuele schadeclaims en rechtszaken.

Beschrijving

Voordat u als netbeheerder een netwerk of leiding laat registreren in de openbare registers van het Kadaster, kunt u laten onderzoeken of er eerdere eigendomclaims en beslagen op dit netwerk of deze leiding zijn geregistreerd.

Wat ontvangt u?

Het Kadaster doet voor u onderzoek in de openbare registers naar eventuele eigendomclaims en beslagen. U ontvangt een opgave van gevonden akten. Als u wilt, kunt u ook een afschrift van deze akten meegeleverd krijgen. Hieraan zijn extra kosten verbonden. Zijn het meerdere akten, dan informeert het Kadaster u vooraf over de kosten.

Tarieven

Onderzoek ingeschreven eigendomclaims en beslagen op netwerken, per netwerk (ongeacht het aantal percelen dat het netwerk doorsnijdt). € 45,00
Afschrift van akte uit de openbare registers, per deel/nummer
- via Mijn Kadaster € 2,40
- per e-mail € 15,40
- per post € 17,40
- via balie € 31,40

* U ontvangt alleen een opgave van het betreffende deel en nummer en geen afschrift van het stuk.

Deze bedragen zijn vrij van btw

Bestellen

Het Onderzoek ingeschreven eigendomclaims en beslagen op netwerken kunt u op 2 manieren aanvragen:

Vermeld bij uw aanvraag of u een afschrift van de akten wilt ontvangen waarin de eigendomclaims en beslagen zijn aangetroffen. Hieraan zijn extra kosten verbonden. Meer informatie vindt u bij 'Tarieven'

Levering

Na ontvangst van uw aanvraag sturen wij u het resultaat van het onderzoek binnen 5 werkdagen toe per e-mail of post.


Netwerktekening vervaardigen
Bij de registratie van een (leiding)netwerk moet een tekening van het netwerk als bijlage bij de akte worden ingeschreven. Deze netwerktekening kan het Kadaster voor u maken.

Beschrijving

Een netwerktekening geeft de ligging van een netwerk (zoals een telecomnetwerk of gasleiding) weer op de kadastrale kaart. Bij de registratie van een netwerk in de openbare registers van het Kadaster, moet deze netwerktekening als bijlage bij de akte worden ingeschreven. Het Kadaster kan deze netwerktekening maken of een bestaande netwerktekening voor u actualiseren.

Wat moet u aanleveren?

Om een netwerktekening te kunnen maken of actualiseren, heeft het Kadaster een digitaal vectorbestand van de hartlijn van het netwerk nodig. Deze voegt u als bijlage bij uw offerteaanvraag. Bij 'Specificaties' leest u aan welke eisen het bestand moet voldoen. Meer informatie vindt u in de Handleiding Kadastrale registratie netwerken bij 'Documenten'.

Wat ontvangt u?

U ontvangt de netwerktekening zowel digitaal (pdf) als analoog (plot). De tekening wordt vervaardigd op schaal 1:5.000. De kadastrale kaart aan weerszijden van de hartlijn van het netwerk is minimaal 250 meter breed. Kleine netwerken worden op 1 kaart afgebeeld, grotere netwerken beslaan soms meerdere kaarten. In dat geval ontvangt u ook een overzichtstekening.

In depotname netwerktekening

Zorg ervoor dat u de vervaardigde netwerktekening binnen 6 maanden vanaf de datum van afgifte bij het Kadaster in depot geeft. 2 maanden voordat de geldigheidsdatum van de netwerktekening verstrijkt, ontvangt u van ons per e-mail een melding. Meer over in depotname leest u bij Netwerkaanduiding vaststellen en in depotname netwerktekening.

Tarieven

Netwerktekening controleren

- behandelingskosten, per aanvraag € 192,00
- per tekening (per plot) € 35,00

Netwerktekening vervaardigen

- behandelingskosten, per aanvraag € 192,00
- per tekening (per plot) € 35,00
- per afgebeelde hectare kadastrale kaart € 0,10

Actualiseren ingeschreven netwerktekening

- behandelingskosten, per aanvraag € 192,00
- per tekening (per plot) € 35,00
- per afgebeelde hectare kadastrale kaart € 0,10

Actualiseren nog niet in depot gegeven netwerktekening

- behandelingskosten, per aanvraag € 192,00
- per tekening (per plot) € 35,00

Deze bedragen zijn vrij van btw

Bestellen

Vraag een offerte aan voor het laten vervaardigen of actualiseren van een netwerktekening met het aanvraagformulier Netwerktekening. De netbeheerder of een notaris kan de aanvraag doen.

Wat moet u bijvoegen?

 • een digitaal vectorbestand van de hartlijn van het netwerk in GIS-formaat. Deze voegt u als bijlage bij uw offerteaanvraag. Bij 'Specificaties' leest u aan welke eisen het bestand moet voldoen.

Specificaties

Aanleveren hartlijn

Om een netwerktekening te kunnen vervaardigen en actualiseren heeft het Kadaster een digitaal vectorbestand van de hartlijn van het netwerk nodig. Dit bestand voegt u in GIS-formaat bij de offerteaanvraag. In het bestand moet de ligging van het netwerk zijn vastgelegd met coördinaten en lijnverbanden die passen in het coördinatenstelsel van het Kadaster (RD-stelsel). Het bestandsformaat mag zijn: MID/MIF, TAB, Shape, DGN, DWG of DXF (versie 12 tot en met 14). Het is belangrijk dat u alleen de hartlijn van het netwerk levert, zonder topografische achtergrond of overbodige objecten.

Levering

Na ontvangst van uw aanvraag sturen wij u een offerte. Zodra wij de door u getekende offerte hebben ontvangen, sturen wij u de netwerktekening binnen 10 werkdagen (of binnen de met u afgesproken termijn) toe.

U ontvangt de netwerktekening zowel digitaal (in pdf-formaat per e-mail of op cd-rom) als analoog (plot). U kunt ook aangeven de tekening zelf te willen plotten. In dat geval ontvangt u alleen het digitale pdf-bestand.


Netwerktekening controleren
Wilt u een eigen netwerktekening in depot geven voor de registratie van een netwerk? Om te zorgen dat deze aan de gestelde eisen voldoet, moet u deze door het Kadaster laten controleren.

Beschrijving

Voor de kadastrale registratie van een netwerk is een netwerktekening nodig. Deze kan het Kadaster voor u maken, maar u hebt ook de mogelijkheid deze tekening zelf aan te leveren. In dit geval moet de tekening door het Kadaster worden goedgekeurd voordat u deze in depot kunt geven.

Wat moet u aanleveren?

Voor de controle van een netwerktekening hebben wij de volgende gegevens van u nodig:

 • de netwerktekening (bestandsformaat pdf);
 • een digitaal vectorbestand van de hartlijn van het netwerk in GIS-formaat (meer informatie over het aanleveren van de hartlijn vindt u bij 'Specificaties');
 • de coördinaten van de hoekpunten van de netwerktekening voor georefereren.

Aan welke eisen moet de netwerktekening voldoen?

Een netwerktekening wordt goedgekeurd als deze aan de volgende eisen voldoet:

 • de ligging van het netwerk ligt vast in coördinaten en lijnverbanden die passen in het coördinatenstelsel dat het Kadaster gebruikt (RD-stelsel);
 • de hartlijn op de netwerktekening is gelijk aan de hartlijn in het vectorbestand;
 • er is een recente kadastrale ondergrond gebruikt (met een buffer van 250 meter rondom de leiding);
 • de tekening mag geen bedrijfslogo's bevatten.

Meer informatie over de gestelde eisen vindt u in de 'Handleiding kadastrale registratie netwerken' bij 'Documenten'.

Netwerktekening laten vervaardigen

Beschikt u nog niet over een netwerktekening? Deze kunt u ook door het Kadaster laten vervaardigen.

Tarieven

Netwerktekening controleren

- behandelingskosten, per aanvraag

€ 192,00
- per tekening (per plot) € 45,00

Deze bedragen zijn vrij van btw

Bestellen

Vraag een offerte aan voor het laten controleren van een netwerktekening met het aanvraagformulier Netwerktekening. De netbeheerder of een notaris kan de aanvraag doen.

Wat moet u bijvoegen?

 • de netwerktekening (bestandsformaat pdf);
 • een digitaal vectorbestand van de hartlijn van het netwerk (GIS-formaat);
 • de coördinaten van de hoekpunten van de netwerktekening.

Deze bestanden voegt u als bijlage bij uw offerteaanvraag.

Specificaties

Aanleveren hartlijn

Om een netwerktekening te kunnen controleren heeft het Kadaster een digitaal vectorbestand van de hartlijn van het netwerk nodig. Dit bestand voegt u in GIS-formaat bij de offerteaanvraag. In het bestand moet de ligging van het netwerk zijn vastgelegd met coördinaten en lijnverbanden die passen in het coördinatenstelsel van het Kadaster (RD-stelsel). Het bestandsformaat mag zijn: MID/MIF, TAB, Shape, DGN, DWG of DXF (versie 12 tot en met 14). Het is belangrijk dat u alleen de hartlijn van het netwerk levert, zonder topografische achtergrond of overbodige objecten.

Levering

Na ontvangst van uw aanvraag sturen wij u een offerte. Zodra wij de door u getekende offerte hebben ontvangen, controleert het Kadaster de tekening binnen 10 werkdagen. Vervolgens ontvangt u bericht of de netwerktekening is goedgekeurd of afgekeurd.

Als de tekening is goedgekeurd, kent het Kadaster een tekeningnummer aan de netwerktekening toe. De goedgekeurde tekening met het tekeningnummer ontvangt u per e-mail, op cd-rom of als plot (A0-formaat).


Nettekeningen 1830-1850

Getekende historische topografische kaarten op schaal 1:50.000, gemaakt tussen 1830 en 1850:

 • waardevolle documenten bij historisch onderzoek;
 • mooi om in te lijsten of cadeau te geven.

Beschrijving

De Nettekeningen waren een tussenstap bij het vervaardigen van de Topografische Militaire Kaart (TMK). Het Kadaster bezit kleurenfoto's van deze kaarten. Hiervan kunt u digitale of papieren kopieën (A3 of A2-formaat) bestellen.

Ontstaan van de Nettekeningen

De TMK werd gemaakt naar voorbeeld van de Manuscriptkaarten van Zuid-Nederland. Eerst werden de oorspronkelijke kadasterplans verkleind naar schaal 1:25.000. Vervolgens gingen militaire verkenners te paard het terrein in om ontbrekende details in te tekenen op deze kadasterplans. Het resultaat was een zogenaamde veldminuut: een ruwe afbeelding van het terrein. De veldminuten tekende men in op schaal 1:50.000. Zo ontstonden de Nettekeningen. Deze dienden als model voor de steengravure van de TMK. 

Tarieven

Tarieven

Nettekeningen 1830-1850

- kopie formaat A3 € 4,90
- kopie formaat A2 € 17,60
- digitale kopie € 24,00
- verzendkosten, per verstrekking (levering per post) € 3,50
Raadplegen verzameling op het Kadasterkantoor te Zwolle
- het eerste uur is gratis, daarna bedragen de kosten per uur € 48,00

Deze bedragen zijn vrij van btw

Bestellen

Bestel kopieën van de kaarten met het bestelformulier Nettekeningen 1830 - 1850.

Om te bepalen welke kaartbladen u wilt bestellen, kunt u gebruik maken van de bladwijzer. Vermeld op het bestelformulier duidelijk van welke kaartbladen u een kopie wilt ontvangen.

De Nettekeningen kunt u ook op afspraak inzien aan de balie van het Kadasterkantoor in Zwolle.

Levering

Na ontvangst van uw bestelling sturen wij u de kopie(en) binnen 5 werkdagen toe per post. Hebt u gekozen voor een digitale versie (TIFF-bestand)? Dan ontvangt u een link zodat u de kaarten kunt downloaden. U kunt ook kiezen voor levering op dvd/cd rom.


Mijn Kadaster

Een abonnement op Mijn Kadaster biedt u een aantal voordelen:

 • snel online producten bestellen en informatie raadplegen;
 • lagere tarieven voor bepaalde producten;
 • de bestelstatus van uw producten bekijken.

Beschrijving

Bent u een zakelijke klant van het Kadaster en maakt u regelmatig gebruik van de producten en diensten van het Kadaster? Dan is een jaarabonnement op Mijn Kadaster interessant voor u. Met Mijn Kadaster hebt u toegang tot online diensten van het Kadaster en kunt u online producten bestellen. Mijn Kadaster is 7 dagen per week, 24 uur per dag toegankelijk. 

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden die Mijn Kadaster u biedt? Bekijk dan onderstaande film.


Een standaardabonnement op Mijn Kadaster geeft u toegang tot:

Standaardabonnement

 • Kadaster-on-line
  Met Kadaster-on-line kunt u kadastrale en hypothecaire informatie online aanvragen en inzien.
 • Kadata internet
  Met Kadata internet kunt u vastgoedinformatie online aanvragen en inzien.

Uw abonnement uitbreiden

Afhankelijk van uw gebruiksdoel kunt u uw abonnement op Mijn Kadaster onder andere uitbreiden met de volgende diensten:

 • BAG
  Gegevens uit de BAG inzien en producten uit de BAG bestellen.
 • KLIC
  Voor het doen van graafmeldingen, oriëntatieverzoeken en calamiteitenmeldingen voor grondroerders. Netbeheerders kunnen hier belangen en communicatiegegevens beheren en certificeringstesten uitvoeren.  
 • Web-ELAN
  Voor het elektronisch aanleveren van stukken. Bedoeld voor notariaat, deurwaarders en provincies.
 • Splits
  Applicatie voor het splitsen van kadastrale percelen met voorlopige kadastrale grenzen.
 • KIK-inzage
  Webservice voor het uitvoeren van kadastrale inzages en het aanvragen van een aantal kadastrale producten. 

Meerdere gebruikers

Per organisatie volstaat 1 abonnement op Mijn Kadaster. Binnen een account kunt u meerdere gebruikers aanmaken.

Als u een abonnement aanvraagt, geeft u aan wie binnen uw organisatie de eerste beheerder van Mijn Kadaster wordt. Deze persoon is aanspreekpunt voor het Kadaster, mag gebruikers toevoegen en verwijderen, gebruikersgegevens wijzigen en bepaalt voor elke gebruiker de toegangsrechten.

Tarieven

Tarieven Mijn Kadaster

Abonnement Mijn Kadaster, per kalenderjaar  € 60,00
Abonnement Mijn Kadaster, per kalenderjaar bij automatische incasso  € 30,00


Daarnaast brengen wij u kosten voor de afgenomen producten en diensten in rekening. Die kosten zijn vermeld in Mijn Kadaster én u vindt ze in het tarievenoverzicht.

 • U betaalt per kalenderjaar. Een abonnement loopt van 1 januari tot en met 31 december. De opzegtermijn is een maand. Wilt u uw abonnement voor het volgende jaar opzeggen? Doe dit dan vóór 1 december. Tussentijds opzeggen kan ook, u ontvangt dan echter geen abonnementsgeld retour.
 • Als u uitsluitend toegang wilt tot de diensten van KLIC betaalt u géén abonnementskosten.

Deze bedragen zijn vrij van btw

Bestellen

Aanmelden Mijn Kadaster

Meld u aan voor Mijn Kadaster met het aanmeldformulier Mijn Kadaster.

U betaalt per kalenderjaar. Een abonnement loopt van 1 januari tot en met 31 december. De opzegtermijn is een maand. Wilt u uw abonnement voor het volgende jaar opzeggen? Doe dit dan vóór 1 december. Tussentijds opzeggen kan ook, u ontvangt dan echter geen abonnementsgeld retour.

Toegang tot diensten KLIC

Maakt u geen gebruik van andere diensten in Mijn Kadaster en wilt u uitsluitend toegang tot de diensten van KLIC? Dan betaalt u geen abonnementskosten. Meld u aan voor KLIC met het aanmeldformulier Mijn Kadaster–Klic.

Toegang tot BAG

Om gebruik te kunnen maken van de producten BAG Compact en BAG Extract hebt u een abonnement nodig op Mijn Kadaster, aangevuld met de BAG functionaliteit. Dit abonnement vraagt u aan met het aanmeldformulier Mijn Kadaster-BAG.

Hebt u al een abonnement op Mijn Kadaster? Dan kunt u dit formulier ook gebruiken om alleen de BAG functionaliteit aan te vragen.

Specificaties

Om gebruik te kunnen maken van Mijn Kadaster volstaat een standaard internetbrowser. Voor een correcte werking moet uw internetbrowser een aantal standaardfuncties ondersteunen.

U kunt dit eenvoudig testen. In het testresultaat ziet u welke standaardfuncties wel of niet ondersteund worden:

 • Uw browser ondersteunt geen JavaScript. Update uw internetbrowser naar de laatste versie of gebruik een andere internetbrowser.
 • Uw browser ondersteunt geen Cookies. Raadpleeg de Help van uw internetbrowser om de instellingen zodanig te wijzigen dat deze wel cookies accepteert.
 • Uw browser ondersteunt geen Stylesheets. Update uw internetbrowser naar de laatste versie of gebruik een andere internetbrowser.
 • Uw browser ondersteunt geen SSL en Frames. Als u de inlogpagina kunt raadplegen, ondersteunt uw internetbrowser SSL en Frames. Is dit niet het geval, update dan uw internetbrowser naar de laatste versie of gebruik een andere internetbrowser.

Veiligheid

Om uw privacy zoveel mogelijk te waarborgen, maakt Mijn Kadaster gebruik van een beveiligde internetverbinding.

Vragen?

Hebt u nog vragen? Neem dan eens een kijkje bij Mijn Kadaster vraag en antwoord.

Levering

Na ontvangst van uw aanvraag sturen wij u binnen 5 werkdagen een inlogcode en een wachtwoord. Hiermee hebt u toegang tot Mijn Kadaster. 

Abonnementhouders

Direct inloggen

Hebt u al een abonnement op Mijn Kadaster? Dan kunt u direct inloggen.

Wijzigingen doorgeven

Wilt u de eerste beheerder van Mijn Kadaster wijzigen of het wachtwoord van de eerste beheerder wijzigen? Dat kan met het formulier Wijzigen eerste beheerder.

Gebruik maken van automatische incasso

Hebt u een abonnement zonder automatische incasso afgesloten en wilt u daar alsnog gebruik van maken? Vul dan het Aanmeldformulier automatische incasso in.

Uw abonnement opzeggen

Wilt u uw abonnement op Mijn Kadaster beëindigen? Vul dan het Opzegformulier Mijn Kadaster in.

Vragen?

Hebt u nog vragen? Neem dan eens een kijkje bij Mijn Kadaster vraag en antwoord.


Marktpositie informatie notariaat

Overzicht van het aantal hypotheek- en transportakten dat in uw werkgebied is ingeschreven:

 • eventueel aangevuld met het marktaandeel van uw notariskantoor;
 • of het aandeel per notaris werkzaam op uw kantoor.

Beschrijving

Marktpositie informatie notariaat verschaft u inzicht in het aantal hypotheek- en transportakten dat binnen uw werkgebied bij het Kadaster is ingeschreven. Als u wilt, vullen we het overzicht aan met het marktaandeel van uw kantoor. Hebt u liever informatie over het marktaandeel per notaris werkzaam op uw kantoor? Dat is mogelijk als hij/zij de akten elektronisch aanlevert en daarbij gebruik maakt van een persoonlijk e-mailadres.

Marktpositie informatie notariaat leveren we in 2 varianten:

Marktomvang hypotheek- en transportakten

Een overzicht van het aantal hypotheek- en transportakten in uw werkgebied ingeschreven bij het Kadaster. U geeft aan of u een overzicht per burgerlijke of kadastrale gemeente wenst en over welke gemeente(n) en periode u de informatie wilt ontvangen. Marktomvang hypotheek- en transportakten is uitsluitend verkrijgbaar als eenmalige levering.

Marktpositie informatie notariaat

Uw marktaandeel, zowel grafisch als in tabelvorm, toegevoegd aan een overzicht van het totaal aantal hypotheek- en transportakten ingeschreven bij het Kadaster. Uw marktaandeel splitsen wij uit naar bebouwde en onbebouwde percelen. Ook ziet u uw historie tot 2 jaar terug. U geeft aan:

 • over welke periode u de informatie wenst;
 • of u een overzicht wenst op het niveau van uw kantoor of van een of meerdere notarissen werkzaam op uw kantoor;
 • of u een overzicht per burgerlijke of kadastrale gemeente binnen uw werkgebied wenst;
 • welke gemeente(n) het betreft.

Marktpositie informatie notariaat kunt u uitsluitend aanvragen voor uw eigen kantoor. U kunt kiezen voor een eenmalige levering of een abonnement (levering per maand, kwartaal, half jaar of jaar).

Op verzoek voegen wij aan Marktpositie informatie notariaat informatie toe over het totaal aantal hypotheek- en transportakten ingeschreven door aanbieders met een standplaats binnen en buiten de aangevraagde gemeente(n).

Tarieven

Marktomvang hypotheek- en transportakten

Losse eenmalige levering, per burgerlijke of kadastrale gemeente en per periode € 41,00

Marktpositie informatie notariaat

Abonnement met aantal hypotheek- en transportakten, een notaris of notariskantoor en een burgerlijke of kadastrale gemeente

- levering per maand € 984,00
- levering per kwartaal € 328,00
- levering per half jaar € 164,00
- levering per jaar € 82,00
Losse eenmalige levering met aantal hypotheek- en transportakten, een notaris of notariskantoor en een burgerlijke of kadastrale gemeente € 82,00

Optioneel bij abonnement of losse eenmalige levering

- meerdere notarissen binnen hetzelfde notariskantoor, per notaris € 82,00
- meerdere burgerlijke of kadastrale gemeenten, per gemeente € 20,50
- overzicht aantal ingeschreven akten van alle notarissen met standplaats binnen en buiten de aangevraagde burgerlijke of kadastrale gemeente(n) € 20,50

Deze bedragen zijn vrij van btw

Voorwaarden

Uitsluitend het notariaat kan een offerte aanvragen. 

Levering

Na ontvangst van uw aanvraag sturen wij u binnen 5 werkdagen een offerte.

 • Hebt u gekozen voor een eenmalige levering? Zodra wij de door u getekende offerte hebben ontvangen, sturen wij u Marktpositie informatie notariaat binnen 5 werkdagen toe.
 • Hebt u gekozen voor een abonnement? Zodra wij de door u getekende offerte hebben ontvangen, sturen wij u het overzicht in de 4e week volgend op de aangegeven periode.

U ontvangt Marktpositie informatie notariaat als Excel-bestand per e-mail. 


Grensreconstructie

Een Grensreconstructie is zinvol bij:

 • burenruzies en conflicten over kadastrale grenzen;
 • onzekerheid over de ligging van een grens;
 • bouw of verbouw in de buurt van een grens.

Beschrijving

Als niet duidelijk is waar een bestaande kadastrale grens precies ligt, kunt u een Grensreconstructie laten uitvoeren. Hierbij zet het Kadaster de richting van een eerder ingemeten definitieve kadastrale grens opnieuw uit in het terrein. Dit doen we op basis van de oorspronkelijke meetgegevens, zoals de betrokken partijen deze bij het vaststellen of ontstaan van de grens hebben aangewezen. Zo ziet u ter plekke waar de kadastrale grens precies ligt. U kunt een Grensreconstructie voor één of meerdere grenzen aanvragen. Na afloop ontvangt u een factuur en een kopie van het reconstructie veldwerk.

Beginpunt, eindpunt en tussenpunten

Indien gewenst, leveren we bij de Grensreconstructie ook informatie over het begin- en eindpunt van een grens (hoekpunten). Dit moet u in uw aanvraag duidelijk aangeven. Ook kunt u tussenpunten aanvragen. Met tussenpunten geeft de landmeter de huidige plaats van bebouwing op het perceel ten opzichte van de gereconstrueerde grens aan. Bijvoorbeeld de afstand tussen uw woning en de grens. 

Onderstaande afbeeldingen geven de diverse mogelijkheden weer.

1 - Zichtbaar maken richting van de grens €450

2 - Zichtbaar maken grens met knikpunten (aantal 3) € 450 + 3 x € 100

3 - Zichtbaar maken grens met hoekpunt (aantal 1) € 450 + 1 x € 100

4 - Zichtbaar maken grens met tussenpunt (aantal 1) € 450 + 1 x € 50

 

Tussenpunt of hoekpunt

 • U kunt een tussenpunt en een hoekpunt alleen samen met een grens aanvragen (alleen een hoekpunt of tussenpunt opmeten is niet mogelijk).
 • Hebt u in uw aanvraag geen tussenpunten opgenomen maar wenst u ze achteraf wel? Dan kunt u dit tijdens de reconstructie aan de landmeter van het Kadaster laten weten. U ondertekent dan ter plekke een aanvullende opdracht. 
 • Hoekpunten kunt u niet achteraf aanvragen.

Tarieven

Het basistarief voor een Grensreconstructie is per grens. 

Is de te reconstrueren grens niet recht? Dan wordt het tarief verhoogd met een tarief per knikpunt. Of de te reconstrueren grens recht is, wordt beoordeelt door het Kadaster. Ook bepaalt het Kadaster hoeveel knikpunten er in rekening gebracht worden. 

Hebt u tussenpunten aangevraagd? Dan wordt het tarief verhoogd met een tarief per tussenpunt.

Hebt u begin- en eindpunten (hoekpunten) aangevraagd? Dan wordt het tarief verhoogd met een tarief per hoekpunt.

 

Tarieven Grensreconstructie

Grensreconstructie, per grens € 450,-
Knikpunt, per punt* € 100,-
Tussenpunt, per punt** € 50,-
Hoekpunt, per punt***  € 100,-

Deze bedragen zijn vrij van btw

 

* Een knikpunt is een punt in de grens, waar de grens van richting verandert.

** Een tussenpunt is een willekeurig punt in de grens, zichtbaar gemaakt op verzoek van de klant.

*** Een hoekpunt is het begin- of eindpunt van een grens. U kunt een hoekpunt alleen aanvragen samen met een grens.

Levering

Na ontvangst van uw aanvraag sturen wij u binnen 5 werkdagen een offerte. Als er sprake is van knik-, hoek- en/of tussenpunten dan nemen we dit in de offerte op.

Zodra wij de door u getekende offerte hebben ontvangen, vindt de reconstructie van één kadastrale grens in principe binnen 20 werkdagen plaats. Wilt u meer grenzen laten reconstrueren, dan vindt de meting in overleg met u plaats. Hiervoor kan een afwijkende levertermijn gelden.


Kavelruilmonitor

Bekijk op ieder moment online de voortgang van uw project. U hebt onder andere inzicht in:

 • actuele projectmanagementinformatie;
 • gebruikte en resterende financiële middelen;
 • inspanningen die nog nodig zijn om doelen te halen.

Beschrijving

Op ieder gewenst moment gedetailleerde informatie over uw kavelruilproject? Met de Kavelruilmonitor van het Kadaster houdt u zicht op de voortgang van het project en de inspanningen die nog nodig zijn. Zo kan kavelruil goed en overzichtelijk verlopen.

Welke informatie toont de Kavelruilmonitor?

De keuze voor de specifieke onderdelen van de Kavelruilmonitor wordt in overleg met u gemaakt. U kunt onder andere volgen:

 • met wie en over welke percelen gesprekken zijn gevoerd;
 • wie bereid is mee te doen aan de kavelruil en met welke percelen;
 • of een akte van kavelruil al is gepasseerd;
 • hoeveel procent van de doelen is behaald;
 • hoeveel financiële middelen er zijn gebruikt en nog resteren.

Kavelruilmonitor online bekijken

U kunt de Kavelruilmonitor online bekijken. Zo beschikt u altijd over up-to-date gegevens over de voortgang van uw project. De informatie wordt zowel op kaart als in overzichten getoond.

Tarieven

De Kavelruilmonitor is maatwerk. Tijdens een verkennend gesprek geeft u aan wat uw wensen zijn. Op basis van dit gesprek ontvangt u een offerte. 


Kadastraal bericht object

Het Kadastraal bericht object toont actuele informatie uit de openbare registers van het Kadaster:

 • wie de gerechtigde is van een perceel, appartement, garagebox of parkeerplaats;
 • wat de gerechtigde met het object mag doen.

Beschrijving

Het Kadastraal bericht object is een document met actuele informatie uit de openbare registers van het Kadaster over een perceel, appartement, garagebox of parkeerplaats. In de kadastrale gegevens vindt u:

 • wie de eigenaar is;
 • wie gebruik mag maken van het geheel of een deel ervan;
 • welke beperkingen voor het gebruik gelden.

Het Kadastraal bericht object gebruikt u bijvoorbeeld voor het opstellen van een koopakte. Bent u een particulier en hebt u kadastrale gegevens nodig? Vraag dan een Kadastraal bericht eigendom op.

Tarieven

Kadastraal bericht object via Mijn Kadaster, per object € 2,40

Dit bedrag is vrij van btw

Bestellen

Bestel het Kadastraal bericht object online via Mijn Kadaster (voor zakelijke klanten met een abonnement). Log in op Mijn Kadaster en ga naar Kadaster-on-line.

Voor aanbieders van stukken is het ook mogelijk dit product via de webservice KIK-Inzage aan te vragen. Meer informatie over KIK

Instructiefilmpje

Dit instructiefilmpje helpt u op weg bij het bestellen van een Kadastraal bericht object via Mijn Kadaster. 

Levering

U kunt het Kadastraal bericht object direct inzien en downloaden via Kadaster-on-line. Ook kunt u het Kadastraal bericht object via Kadaster-on-line bestellen en kiezen voor een levering per e-mail. Hiervoor hebt u een abonnement nodig op Mijn Kadaster.