Meerjarenbeleidsplan: speerpunten

Doelen bepaald in 9 speerpunten

In ons meerjarenbeleidsplan laten we zien hoe we met onze acties willen inspelen op de wensen van onze klanten en ontwikkelingen bij onze klanten en onszelf. Deze doelen hebben we vertaald in 9 speerpunten voor de komende 5 jaar.


​​​​​ Positivering

 We werken aan het actueler en vollediger maken van de Basisregistratie Kadaster. Doel: gebruikers een zo volledig mogelijk beeld geven van de actuele, juridische werkelijkheid. Een bijzonder aandachtspunt daarbij is de ligging en nauwkeurigheid van de grenzen op de kadastrale kaart.


 Meerdimensionale objectenregistratie

 Historisch gezien leggen we de rechten op een perceel vast (2D). Door de complexiteit van onze ruimte is het vastleggen op een ‘plat vlak’ niet meer voldoende. We werken aan het vastleggen van informatie in 3D met historie, toekomst én bruikbaarheid van deze data op verschillende kaartniveaus.


Omgevingswet

 De omgevingswet is een belangrijke ontwikkeling voor Nederland. Deze wet vervangt een veelheid van wetten en maakt het makkelijker om initiatieven in onze leefomgeving tot stand te brengen. Wij hebben meegewerkt aan de realisatie van een aantal onderdelen van het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Voor deze onderdelen voeren we in 2019 de tactische beheertaak uit. 


 Geo-informatie voor iedereen

Wij vinden dat geo-informatie voor iedereen toegankelijk moet zijn. We bouwen ons platform verder uit met mogelijkheden voor analyse van data. Daarnaast gaan we datasets onderling koppelen. Voor de ontwikkeling ervan gebruiken we concrete vraagstukken van gebruikers.


 Kwaliteit en keurmerk

 Inzicht in de kwaliteit van data is belangrijk. Bij het verstrekken van informatie moet de ontvanger weten in hoeverre hij op de informatie kan vertrouwen. We werken aan het verhogen van het gebruik van voorzieningen voor terugmeldingen en correctieverzoeken. Dit past bij onze groeiende rol in het bewaken van de kwaliteit van de gegevens van de diverse bronhouders.


 Gebruiksregistratie

Er ontstaan nieuwe vormen van eigendom, financiering en gebruik van vastgoed. Denk bijvoorbeeld aan rechten rondom eigendom en het gebruik van installaties voor energie of klimaat. We onderzoeken hoe we deze rechten kunnen vastleggen. We bevorderen de toegankelijkheid van deze gegevens en de onderlinge samenhang ervan.


Expert bij ruimtelijke opgaven

 Bij maatschappelijke vraagstukken met name rond energie, klimaat, water, bodem en woningmarkt kunnen wij vanuit onze expertise helpen. Hiervoor gebruiken we onder andere data-analyse en gebiedsontwikkeling. We werken daarbij samen met partners die inhoudelijke domeinkennis inbrengen.


 Internationale oriëntatie

 Het internationaal delen van kennis is een onderdeel van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en essentieel voor onze eigen ontwikkeling. Een wereldwijde oriëntatie is vereist voor standaardisatie van geo-informatie. Hiermee kunnen we ook invulling geven aan de duurzame ontwikkeldoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties.


Vitale en wendbare organisatie

 De dynamiek van de maatschappij en de impact van de digitale transformatie vragen om een vitale en wendbare organisatie. Het is noodzakelijk dat onze managers en medewerkers zich blijven ontwikkelen en meebewegen met de veranderingen die er op de organisatie afkomen. Wendbaarheid is ook belangrijk in onze manier van werken, bijvoorbeeld door agile te werken en te werken in samenwerkingsverbanden.

Download het volledig Meerjarenbeleidsplan 2019-2023