Over KLIC-WIN

Aanleiding KLIC-WIN

In 2013 is vanuit het Bronhouders- en afnemersoverleg KLIC (BAO KLIC) onderzoek gedaan naar de toekomstvisie van de graafsector ('KLIC 2020', het eindrapport kunt u hieronder downloaden). De conclusie is dat informatie over netwerken altijd en overal beschikbaar moet zijn. Ook moet netinformatie makkelijk te analyseren en te combineren zijn met andere locatiegebonden informatie. De kenmerken van de WION blijven daarbij een randvoorwaarde. Behalve in de graafsector moet de netinformatie ook gebruikt kunnen worden voor andere toepassingen, zoals in ruimtelijke vraagstukken.

Deze conclusie ligt in lijn met de kenmerken van de Europese richtlijn INSPIRE. Om te voldoen aan deze richtlijn zijn overheden verplicht hun gebiedsinformatie aan te bieden volgens hoge normen. INSPIRE raakt ongeveer 80 procent van de Nederlandse netbeheerders. In juli 2013 heeft het BAO KLIC daarom de voorkeur uitgesproken om de uitvoering van de WION en INSPIRE te bundelen en met de gewenste aanpassingen binnen WION/KLIC ook de INSPIRE-verplichtingen te gaan voldoen. Eind 2013 hebben alle betrokken partijen dit bekrachtigd in een intentieverklaring. Naar verwachting is het nieuwe systeem in het eerste kwartaal van 2017 ingevoerd.

In september 2014 vond een voorlichtingsbijeenkomst voor de marktpartijen plaats. 

Blauwdruk KLIC-WIN

Het BAO KLIC heeft in oktober 2014 de eerste fase van het programma afgesloten met vaststelling van de notitie ‘Uitgangspunten en samenhangende keuzes KLIC-WIN’. De notitie geeft richting aan het toekomstige KLIC-WIN systeem. Ook staan in de notitie de sectorbreed gedragen adviezen en voorwaarden voor de ontwikkeling en implementatie van KLIC-WIN.

De graafsector heeft daarna onder leiding van een 'ambassadeur KLIC-WIN' gewerkt aan draagvlak, de knelpunten gesignaleerd en daar oplossingen voor aangedragen. Het BAO KLIC heeft in juni 2015 de Blauwdruk KLIC-WIN vastgesteld, bestaande uit een beschrijving van de bedrijfsprocessen en de antwoorden op de gestelde onderzoeksvragen.

Hoe ziet het nieuwe systeem eruit?

De netinformatie zal in de toekomst in vectorformaat met behulp van webservices beschikbaar komen. Dit vergt aanpassingen in de systemen van het Kadaster, de netbeheerders en de grondroerders. Een gebruiker kan de aangevraagde informatie voor graafmeldingen via webservices gebruiken zodra de informatie compleet is. In het huidige systeem is dat na gemiddeld 2,5 uur, met een wettelijk maximum van 2 werkdagen. Een van de uitgangspunten voor het nieuwe systeem is om die tijd aanmerkelijk terug te brengen. Net als voor oriëntatieverzoeken geldt dat een INSPIRE-bevraging niet mag worden gebruikt voor graafwerkzaamheden.

Voldoet het nieuwe systeem aan de INSPIRE-verplichting?

Het systeem voldoet aan de INSPIRE-verplichting voor netbeheerders die ervoor kiezen hun gegevens centraal in het KLIC-portaal op te slaan. Netbeheerders die INSPIRE-plichtig zijn en ervoor kiezen de informatie per aanvraag beschikbaar te stellen, moeten zelf voorzieningen inrichten om aan de INSPIRE-verplichting te voldoen.

Meer informatie leest u op de pagina KLIC-WIN voor netbeheerders