WOZ-detailgegevens

Van DataLand naar het Kadaster

Gemeenten hebben, op grond van hun informatieplicht, de taak om WOZ-detailgegevens te verstrekken aan inwoners en bedrijven. WOZ-detailgegevens zijn noodzakelijk voor onder meer veiligheidsregio’s, het notariaat en banken. Zij gebruiken de gegevens voor beleid en analyses op het gebied van veiligheid, financiële controle, en ontwikkeling van nieuwe (ruimtelijke) plannen. De afgelopen jaren heeft DataLand deze taak namens gemeenten uitgevoerd.

Uiterlijk op 1 januari 2022 neemt het Kadaster het beheer en de ontsluiting van de WOZ-detailgegevens over van DataLand. Omdat gemeenten bronhouders zijn van deze WOZ-data, moeten zij een nieuwe overeenkomst aangaan en de gegevens bij het Kadaster aanleveren. In een aantal gevallen zorgen belastingsamenwerkingen namens gemeenten voor deze aanlevering.

Voor bronhouders: overgang naar nieuwe overeenkomsten

 • Als gemeente of belastingsamenwerking kunt u uw WOZ-detailgegevens vooralsnog blijven aanleveren bij DataLand. Ook kunt u kwaliteitsrapportages blijven inzien.

 • U ontvangt als gemeente van ons een nieuwe overeenkomst. Wij vragen u om deze te tekenen en terug te sturen naar het Kadaster.

 • Leveringscontactpersonen van uw gemeente krijgen per e-mail informatie over het aanleverproces bij het Kadaster.

 • Als DataLand en het Kadaster klaar zijn om de gegevensuitwisseling van uw gemeente ‘over te zetten’, dan zullen wij u hier uiterlijk op 1 januari 2022 over informeren. Vanaf dat moment levert u uw WOZ-detailgegevens niet meer aan bij DataLand, maar bij het Kadaster.

Voor afnemers: vervangend product

Als afnemer krijgt u straks een vervangend product voor de Vastgoedscanner van DataLand. Hiervoor sluit u een abonnement af bij het Kadaster. Wij zullen u hierover informeren.

Vraag en antwoord

De Wet waardering onroerende zaken (wet WOZ) verplicht gemeenten om onroerende zaken als gebouwen en grond te registreren en te waarderen. Via de LV WOZ wordt de WOZ-waarde landelijk uitgewisseld. Meer over de LV WOZ leest u op de pagina WOZ.

De WOZ-detailgegevens bevatten onderliggende objectinformatie. Denk hierbij aan gegevens over het woningtype, de toegankelijkheid en de aanwezigheid van voorzieningen. Deze detailgegevens zijn nu beschikbaar via DataLand en vanaf uiterlijk 1 januari 2022 via het Kadaster.

 • de Landelijke Voorziening WOZ (zie de pagina WOZ)
 • het WOZ-waardeloket.nl
 • in de toekomst nemen wij over van DataLand:
  • de Vastgoedscanner en verwerken deze in ons (al bestaande en nu uitgebreide) Geïntegreerd Objectbericht 
  • de kwaliteitsrapportages in ons (nieuwe) kwaliteitsdashboard WOZ-detailgegevens 
  • de verwerking van de dataleveringen van WOZ-detailgegevens 

In de aangeboden hoofdovereenkomst is opgenomen dat artikel 38 van de Wet WOZ de grondslag is voor de levering van de WOZ-detailgegevens door de gemeente in het algemeen en nu aan het Kadaster in het bijzonder. De grondslag is alleen bedoeld om als gemeente (of samenwerkingsverband namens gemeente) de gegevensverwerking door het Kadaster mogelijk te maken voor gegevens waarvoor het Kadaster geen wettelijke grondslag heeft.

Nu faciliteert DataLand de gemeente bij het uitvoeren van deze wettelijke taak van gemeenten en straks zal het Kadaster dat doen. Een gemeente (of samenwerkingsverband namens gemeente) gaat vrijwillig de overeenkomst aan met het Kadaster. Hierdoor kan het Kadaster namens de gemeente deze taak uitvoeren en zo tegemoetkomen aan de wens van afnemers om informatie te ontvangen via 1 loket.

DataLand stopt met zijn werkzaamheden, maar de vraag naar WOZ-detailgegevens blijft. Nu het Kadaster dit overneemt blijft deze dataset beschikbaar voor afnemers. Wij hebben als data-gedreven organisatie veel ervaring met het beheren, optimaliseren en ontsluiten van grote datasets, zoals is gebleken bij de landelijke voorzieningen. Denk hierbij aan de BAG, LV WOZ en Wkpb.

Ja, dit geldt ook voor de belastingsamenwerkingsverbanden die de WOZ-detailgegevens aanleveren namens hun aangesloten gemeenten.

Dit hangt af van de wijze waarop de gemeente taken heeft belegd bij de belastingsamenwerking, bijvoorbeeld door middel van een gemeenschappelijke regeling. Twijfelt u eraan of de gemeente of het samenwerkingsverband de overeenkomst moet aangaan? Dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon bij het Kadaster.

Ja, de door de gemeente te leveren WOZ-detailgegevens bevatten (AVG) persoonsgegevens, maar geen namen van personen/belastingplichtigen. Een aantal van deze persoonsgegevens komen niet voor in de leveringen door gemeenten aan het Kadaster ten behoeve van de Landelijke Voorziening WOZ.

De uitwisseling van gegevens is hetzelfde als bij DataLand, dus in bestandsformaat Stuf-TAX. Het gaat om de records 00, 20, 21, 22, 35, 40, 91 en 92. Er wordt een nieuw record gemaakt, record 61. In dit record staat informatie waarmee het Kadaster kan bepalen of een object huur (dus verhuurd wordt) of koop (bewoond door de eigenaar) is. In record 61 staat geen enkel persoonsgegeven. Kijk voor de record lay-out op de site van de Waarderingskamer.

Wij volgen de ontwikkelingen rond het uitfaseren van Stuf-TAX op de voet. In goed overleg met gemeenten wordt ingespeeld op nieuwe mogelijkheden. Zo blijven ook in de toekomst de WOZ-detailgegevens voor afnemers toegankelijk.

DataLand biedt u nu kwaliteitsrapportages. Het Kadaster verzorgt voor gemeenten nu al kwaliteitsdashboards voor de BAG, BGT en Wkpb. Er zijn plannen voor een kwaliteitsdashboard WOZ-detailgegevens, waarmee u direct en continu informatie krijgt.

De bij de hoofdovereenkomst tevens af te sluiten verwerkersovereenkomst is noodzakelijk vanwege het feit dat in de WOZ-detailgegevens persoonsgegevens voorkomen die niet reeds voorkomen in de leveringen door gemeenten aan het Kadaster ten behoeve van de Landelijke Voorziening WOZ. Wij onderzoeken nog of de bijlage bij de verwerkersovereenkomst aanpassing behoeft om preciezer te omschrijven welke gegevens het betreft. Het gaat in elk geval niet om namen van personen; uitsluitend om gegevens met betrekking tot het (belasting-)object.

Het Kadaster zal uitsluitend gegevens verstrekken aan toegestane klantengroepen en voor toegestane gebruiksdoelen conform de geldende juridische kaders.

Het Kadaster verricht momenteel in goede samenwerking met DataLand, de Waarderingskamer en het ministerie van Financiën nader onderzoek naar de (on)mogelijkheden van zowel de verstrekking van gegevens uit de Basisregistratie WOZ, via de Landelijke Voorziening WOZ, als van verstrekking van andere gegevens door de gemeenten.

Dit onderzoek is nog niet geheel afgerond. Zodra dit onderzoek is afgerond en we een nadere inhoudelijke toelichting kunnen geven en welke conclusies daaraan zijn verbonden voor de dienstverlening, zullen wij u hierover informeren.

Hebt u een vraag waarop u het antwoord niet kon vinden? Neem dan contact op met DataLand. Stel uw vraag direct via het contactformulier. U krijgt binnen 3 werkdagen een reactie.

Handige links

Informatie vanuit DataLand

Ook DataLand houdt u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Deze informatie is afgestemd met het Kadaster.

VNG Ledenbrief

VNG stuurde leden een brief over de ontwikkelingen in het geo-domein en de beëindiging van de dienstverlening van DataLand.