Eisen voor inschrijven van stukken op papier

Stukken aanbieden in tweevoud

Behalve overheidsbesluiten en rechterlijke uitspraken, moet u akten en stukken op papier in tweevoud aanbieden:

 • het originele stuk (voor een notarieel stuk geldt: het afschrift hiervan)
 • een kopie van het stuk voorzien van een verklaring van eensluidendheid

Het originele stuk ontvangt u na inschrijving retour met een relaas van inschrijving, een deel en een nummer. Het is dan ondertekend door de bewaarder.

Bij besluiten overheden en uitspraken rechter origineel stuk aanbieden

Besluiten genomen door overheden en uitspraken van een rechter hoeft u niet in tweevoud aan te bieden. U stuurt dan het originele ondertekende stuk naar ons toe. De bewaarder maakt hiervan een kopie. U ontvangt het originele stuk van ons retour.

Voorbeelden van besluiten van overheden zijn besluiten terzake de Wet geluidshinder of de Wet op Primair onderwijs.

Wet geluidhinder

Wanneer u besluiten in het kader van de Wet geluidhinder wilt aanbieden op papier, moet uw inzending aan een aantal voorwaarden voldoen. Welke voorwaarden dat zijn, leest u op de pagina Eisen voor aanbieden besluiten Wet geluidhinder op papier.

Vraag en antwoord

Wie de originele akte of het stuk ondertekent, ondertekent ook de verklaring van eensluidendheid. De verklaring van eensluidendheid bevat de tekst:

Ondergetekende, mr. (voornamen) (achternaam), notaris te ……., verklaart dat het afschrift eensluidend is met het ter inschrijving aangeboden stuk.

Is de aanbieder van het stuk géén notaris? Dan bevat de verklaring:

 • de naam
 • de voornamen
 • de woonplaats 
 • het adres van de ondertekenaar (van belang bij de ondertekening door een gemeentefunctionaris)

Tekent een griffier, gerechtsdeurwaarder of advocaat/procureur de verklaring? Vermeld dan in plaats van de woonplaats en het adres, de benaming van het ambt of de hoedanigheid en de standplaats of vestigingsplaats.

Deze eisen zijn de volgende:

 • lever het document aan op blanco A4 papier van standaardkwaliteit
 • voorzie elke pagina van een opvolgend paginanummer, beginnend met 1
 • pagina's hoeven geen paraaf te bevatten
 • het lettertype is minimaal 10 punten groot
 • het document is dubbelzijdig afgedrukt of afgelijnd en bevat geen blanco pagina’s
 • lever het document ongevouwen aan
 • voeg bijlagen groter dan A4-formaat (maar kleiner dan of gelijk aan A0-formaat) bij als afzonderlijk afschrift. Deze bijlagen bevatten, net als de akte of het stuk waarvan ze deel uitmaken, de verklaring van eensluidendheid.
 • voorzie het document en eventueel bijbehorende bijlage(n) van een paperclip, zodat deze als separate akte of stuk herkenbaar is.
 • neem de verklaring van eensluidendheid aan het einde van een akte of stuk als laatste op, gevolgd door een handtekening.
 • specifiek voor akten: Aan de voet van elke pagina staat de tekst 'register hypotheken 3' of 'register hypotheken 4' en indien op het stuk van toepassing met de vermelding LU (luchtvaartuigen) of SC (schepen)

Stukken die u op papier aanlevert, moeten voldoen aan specifieke voorwaarden. U leest meer over deze voorwaarden op de pagina Eisen voor inschrijven van stukken op papier

 • Alle overige stukken op papier (zoals rechterlijke uitspraken of de stukken die betrekking hebben op de Wet geluidhinder, Wet primair onderwijs, onderbewindstelling of ondercuratelestelling), stuurt u naar:
  Het Kadaster
  Mr. E.N. van Kleffensstraat 8
  6842 CV Arnhem
   
 • Stukken op papier die betrekking hebben op schepen en luchtvaartuigen, stuurt u naar:
  Team Schepen en luchtvaartuigen Kadaster
  George Hintzenweg 77
  3068 AX Rotterdam
   
 • Bijlagen en bewijsstukken op papier die vooraf in depot worden gegeven, zoals een netwerktekening en een splitsingstekening, stuurt u naar: 
  Depotteam Kadaster 
  Postbus 9046
  7300 GH  Apeldoorn

Als u stukken op papier aanlevert, moet u daar wel extra voor betalen. Het geldende inschrijftarief wordt dan verhoogd met 27,50 per akte.

De tarieven voor het inschrijven van stukken vindt u in de Tarievenregeling Kadaster op de pagina Tarieven.

Hebt u een vraag waarop u het antwoord niet kon vinden? Neem dan contact op met de klantenservice Inschrijving en Registratie op telefoonnummer 088 - 183 35 00. Onze medewerkers zijn u op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur graag van dienst. Of stel uw vraag direct via het contactformulier.