Meerjarenbeleidsplan

Vitaal en wendbaar

Uitdagingen

Onze samenleving staat voor een aantal grote uitdagingen om de wereld in de toekomst leefbaar te houden. We moeten de overgang maken naar duurzame energie en het hergebruik van grondstoffen. We hebben te maken met verstedelijking en vergrijzing en daardoor veranderende eisen aan huisvesting en de inrichting van ruimte. De technologische ontwikkelingen gaan razendsnel, waardoor het makkelijker wordt mensen met elkaar te verbinden en samen tot oplossingen te komen. Data en het combineren daarvan tot zinvolle informatie speelt daarin een belangrijke rol. Tegelijkertijd brengt ook die ontwikkeling zijn uitdagingen met zich mee op het gebied van veiligheid en betrouwbaarheid. Bij deze uitdagingen zijn wij een sterke partner. We bieden continuïteit én voldoen aan de veranderende eisen van de maatschappij. Vitaal en wendbaar.

Onze continuïteitsdoelstellingen

Registratie van rechten

Al 185 jaar is de registratie van rechten op registergoederen (onroerend goed, schepen en luchtvaartuigen) ons domein. We dragen zorg voor rechtszekerheid en bieden daarmee een fundament voor een stabiele samenleving. Om onze ambities waar te maken richten we ons daarbij op de speerpunten:

Beheren en ontwikkelen van de geo-informatie infrastructuur

De gegevensverzamelingen en informatiefuncties die het Kadaster onderhoudt (BRK, BRT, geodetische infrastructuur) en beheert (landelijke voorzieningen BAG, BGT, WKPB, WOZ, ruimtelijke plannen en beeldmateriaal en PDOK en KLIC) zijn een belangrijk onderdeel van de nationale geo-informatie infrastructuur (NGII). Met onze verstrekkingsvormen sluiten we aan op behoeften van gebruikers in zowel publiek als privaat domein. We ondersteunen gebruikers door gegevensverzamelingen op een moderne wijze en in samenhang te ontsluiten. Om onze ambities waar te maken richten we ons daarbij op de speerpunten:

Ondersteunen van ruimtelijke opgaven

De data en kennis die het Kadaster in huis heeft zijn zeer waardevol voor de aanpak van maatschappelijke vraagstukken met een ruimtelijk karakter. We bieden klanten en partners op maat gesneden ondersteuning in twee vormen: informatie en advies op basis van beschikbare data, en begeleiding en ondersteuning van processen van gebiedsontwikkeling door herverdeling van rechten. We hebben hierbij een onafhankelijke positie en zijn gericht op het dienen van het maatschappelijk belang. Om onze ambities waar te maken richten we ons daarbij op het speerpunt:

Internationale samenwerking en advisering

Internationale organisaties, zoals de Verenigde Naties en de Wereldbank, geven aan dat een goede landregistratie een voorwaarde is voor economische ontwikkeling. Land – en de registratie daarvan - is daarmee een belangrijk internationaal thema. Het Nederlandse kabinet onderschrijft dit in de nota ‘Investeren in perspectief’ (mei 2018). Het Nederlandse Kadaster behoort op het gebied van landadministratie en topografie tot de wereldwijde kopgroep. Dat maakt dat we bij veel internationale initiatieven betrokken worden en vragen krijgen om onze kennis internationaal te delen. Om onze ambities waar te maken richten we ons daarbij op het speerpunt:

Ontwikkeling van organisatie en personeel

In de komende vijf jaren vernieuwt ons personeelsbestand aanzienlijk door pensioenuitstroom. Voor de medewerkers staan competentieontwikkeling en talentmanagement centraal, naast aandacht voor de (vak)kennis die nodig is voor specifieke processen. Ons strategisch personeelsplan (SPP) helpt ons om tot een succesvol en vitaal personeelsbestand te komen. Wij streven naar duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers gedurende hun gehele carrière. De snelle veranderingen in taken, werkzaamheden en werkvormen vragen een hoge mentale mobiliteit. Ons vitaliteitsbeleid biedt kaders voor medewerkers om zinvol werk te doen dat past bij hun mogelijkheden. Om onze ambities waar te maken richten we ons daarbij op het speerpunt:

Meer lezen

Wilt u hier meer lezen over onze doelen? U vindt een samenvatting op de pagina Meerjarenbeleidsplan: speerpunten.