Release LV BGT 3.3.0 succesvol uitgerold

Release 3.3.0 van de Landelijke Voorziening BGT (LV BGT) is op 19 januari 2017 succesvol uitgerold.
Release LV BGT 3.3.0 succesvol uitgerold

Release 3.3.0 van de Landelijke Voorziening BGT (LV BGT) is op 19 januari 2017 succesvol uitgerold.

Voor informatie over de inhoud van deze release verwijzen wij u naar de releasenote.

Vragen?

Voor al uw vragen over de Basisregistratie Grootschalige Topografie neemt u contact op met de klantenservice BGT.


Grootste prijsstijging koopwoningen in 14,5 jaar

De prijsindex van het CBS en het Kadaster geeft de prijsontwikkeling weer van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland.
Grootste prijsstijging koopwoningen in 14,5 jaar

Bestaande koopwoningen waren in december 6,7 procent duurder dan in december 2015. Dat is de hoogste prijsstijging na mei 2002. Met december is ook het jaarcijfer bekend.  In 2016 waren bestaande koopwoningen gemiddeld 5 procent duurder dan in 2015. Dit blijkt uit het onderzoek naar de prijsontwikkeling van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland van CBS en het Kadaster. 

Prijzen 13,6 procent hoger dan tijdens dal in juni 2013

In augustus 2008 bereikten de woningprijzen een piek. Vervolgens daalden de prijzen tot een dieptepunt in juni 2013. Sindsdien is er sprake van een stijgende trend. Ten opzichte van de piek is het prijsniveau 10,8 procent lager. Vergeleken met het dal zijn de prijzen gemiddeld 13,6 procent hoger. Het gemiddelde prijsniveau van de bestaande koopwoningen is in december 2016 even hoog als in november 2005. 

Alle cijfers vindt u in het Vastgoed Dashboard


WOZ-waarden per 1 oktober 2016 openbaar

Vanaf 1 oktober 2016 wordt de WOZ-waarde van woningen openbaar. Vanaf dat moment kunt u de WOZ-waarde van uw woning vergelijken met die van andere woningen.
WOZ-waarden per 1 oktober 2016 openbaar

Iedereen kan vanaf 1 oktober 2016 met de online WOZ-viewer, de WOZ-waarde van een huis opvragen en vergelijken met andere woningen. Dit werkt eenvoudig door de woning waarvan u de waarde wilt weten aan te klikken op een plattegrond, of een adres op te geven.

Woningbezitters kunnen nu al via MijnOverheid de WOZ-waarde en het taxatieverslag van hun woning vinden, maar geen WOZ-waarden van andere panden.

Alleen WOZ-waarden getoond

Belangrijk om te weten is dat alleen de WOZ-waarde zal worden getoond. De andere gegevens die de gemeente heeft gebruikt voor de taxatie, zoals: 'wie is de eigenaar' of 'wat is de verkoopprijs', zijn niet op deze manier te raadplegen. Ook worden de taxatieverslagen niet openbaar. Daarnaast gaat het voorlopig alleen om de WOZ-waarde van woningen en bijvoorbeeld niet van bedrijfspanden.

Het Kadaster werkt samen met de Waarderingskamer, gemeenten en dienstverleners aan de Landelijke Voorziening WOZ, die het WOZ-loket voorziet van gegevens.

Meer informatie leest u op de site van de Waarderingskamer.


Verkavelingsanalyse gebruikt voor Zeeuws grondbeleid

LEI Wageningen UR en het Kadaster hebben het rapport Verkavelingsanalyse Zeeland opgesteld. De provincie ziet interessante aanbevelingen om grondbeleid verder vorm te geven.
Verkavelingsanalyse gebruikt voor Zeeuws grondbeleid

Het Kadaster en het Landbouw Economisch Instituut Wageningen UR (LEI) hebben in opdracht van de provincie Zeeland een verkavelingsonderzoek uitgevoerd. Hiervoor is het rapport Verkavelingsanalyse Zeeland opgesteld. De provincie ziet in het rapport interessante aanbevelingen om haar grondbeleid verder vorm te geven.

Gebieden in hun kracht zetten

Het rapport beschrijft de meest actuele stand van de landbouw en van de verkaveling. Met name de omvang van de bedrijven, de leeftijdsopbouw en de opvolgingssituatie zijn relatief gunstig in het onderzochte gebied. Daartegenover staat een relatief ongunstige verkaveling. De akkerbouwbedrijven hebben gemiddeld 6 kavels per bedrijf, de veehouderijbedrijven zelfs 10. Het feit dat deze kavels verspreid liggen levert naast hoge bewerkingskosten ook problemen op voor het maatschappelijk wensbeeld van “koeien in de wei” omdat dit  leidt tot veel transport over wegen. Het Kadaster en het LEI zien het ruilen van gronden als een modern en eigentijds instrument dat waar mogelijk de voorkeur verdient boven het inzetten van afdwingbare procedures. Een belangrijke aanbeveling uit het rapport is om als overheid en als gebiedspartner aan tafel te gaan zitten met ondernemers en andere gebiedspartijen. Een vereiste daarvoor is om tijdig grond aan te kopen om in te zetten als ruilmiddel. Het meer inzetten van de in het gebied aanwezige kennis en ervaring leidt tot betere plannen die makkelijker kunnen worden uitgevoerd. Het onderzoeksrapport draagt dan ook als titel: “Gebieden in hun kracht zetten”. 

Lees meer over het grondbeleid op de website van de provincie Zeeland.

 


Urgentie uniforme registratie adressen studentencomplexen in BAG

Eind 2016 moeten alle studentenflats volgens de reguliere BAG wet- en regelgeving afgebakend zijn. In de praktijk blijkt dat studentenflats nog niet allemaal op dezelfde manier van adressen zijn voorzien.
Urgentie uniforme registratie adressen studentencomplexen in BAG

Sinds 2011 hebben alle gemeenten hun adres- en gebouwgegevens geregistreerd in de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG). De wet zegt dat alleen zelfstandige eenheden van een eigen adres moeten worden voorzien. In de praktijk blijkt dat een deel van de gemeenten ook niet-zelfstandige studenten-eenheden eigen adressen hebben gegeven.

Uniforme registratie adressen studentencomplexen

Na nader onderzoek door gemeenten en afnemers, heeft het BAG Bronhouders en Afnemers Overleg in oktober 2013 besloten dat alle studentenflats conform de reguliere BAG wet- en regelgeving afgebakend dienen te worden. Dit betreft een administratieve wijziging waarover de gemeenten en afnemers, zoals bijvoorbeeld de Belastingdienst, eind 2013 zijn geïnformeerd. Gemeenten hebben tot eind 2016 de tijd gekregen om de onjuiste adressen aan te passen.

Gemeenten met uitvoering aan de slag

Begin deze maand heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de Tweede Kamer met een brief geïnformeerd over de verkenning naar een register van onzelfstandige eenheden.
Een dergelijk register heeft geen invloed op de uitvoering van de wet BAG. Het besluit ‘studentencomplexen’ voor de BAG blijft van toepassing en gemeenten voor wie dit van toepassing is, kunnen met de uitvoering aan de slag.

Meer informatie over het Besluit en de richtlijnen voor de uitvoering vindt u onder het kopje ‘Studentencomplexen’ op de pagina BAG Documentatie.


Terugmelden op de BGT: nu via verbeterdekaart.nl

Op 16 juni is tijdens het Datalandcongres de nieuwe applicatie ‘Verbeter de kaart’ officieel in gebruik genomen. Hiermee kunnen gebruikers van de BGT gemakkelijk online terugmeldingen doen.
Terugmelden op de BGT: nu via verbeterdekaart.nl

'Verbeter de kaart' is het nieuwe terugmeldsysteem van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Hiermee kunnen gebruikers vermoedelijke fouten in de BGT op een laagdrempelige manier online melden. 'Verbeter de Kaart' is op 16 juni tijdens het Datalandcongres officieel in gebruik genomen. Peter Heij (Directeur-generaal Ruimte en Water bij het Ministerie van Infrastructuur & Milieu) deed hier de eerste officiële terugmelding. Hij deed een melding over een vernieuwde tramhalte naast het ministerie. "Met 'Verbeter de kaart' kan iedereen helpen met het verbeteren van de BGT", aldus Peter Heij.

Hoe werkt 'Verbeter de kaart'?

In 'Verbeter de kaart' hoeft u als gebruiker alleen maar een punt op de kaart te prikken en hierbij een (korte) omschrijving te typen. De meldingen worden automatisch via het mutatiemeldsysteem van het Samenwerkingsverband van Bronhouders (SVB-BGT) aan de betreffende BGT-bronhouder gekoppeld. Deze ontvangt voor iedere nieuwe melding een e-mail. De bronhouder beoordeelt de melding en past de BGT aan als de melding terecht is. Alle terugmeldingen en de statussen ervan zijn publiekelijk zichtbaar op 'Verbeter de kaart'. Wanneer de terugmelding beoordeeld is, wijzigt deze automatisch van status. De terugmelder ontvangt hierover een e-mail. De bronhouder hoeft deze acties dus niet meer handmatig uit te voeren.


Steeds meer aandacht voor Stedelijke herverkaveling

Vrijdag 15 april vond de vierde Expertmeeting Stedelijke herverkaveling plaats. Stedelijke herverkaveling krijgt steeds meer aandacht van lokale bestuurders, blijkt uit de verhalen van de sprekers.
Steeds meer aandacht voor Stedelijke herverkaveling

Op 15 april 2016 vond in Amersfoort de vierde Expertmeeting Stedelijke herverkaveling plaats. Dagvoorzitter Wouter van Zandbrink riep bij de opening de herinneringen op aan de eerste expertmeeting, drie jaar geleden. Toen waren er ongeveer 20 mensen, dit jaar ruim 150 deelnemers. "Een dag voor het opdoen van kennis en kennissen", aldus Van Zandbrink.

Gelders Proefprogramma Stedelijke Herverkaveling

Uit de verhalen van Josan Meijers, gedeputeerde in de Provincie Gelderland, en Jeroen Hatenboer, wethouder in Enschede, blijkt dat Stedelijke herverkaveling inmiddels de volle aandacht op het bestuursniveau heeft. De Provincie Gelderland faciliteert de inzet van het instrument via het Gelders Proefprogramma Stedelijke Herverkaveling. Beiden spreken over de uitdaging om met beperkte middelen gebiedsprocessen te stimuleren en te faciliteren. Zij zien hierbij een ondersteunende rol weggelegd voor het Kadaster. Het ruilen van vastgoed en grond is daarbij nooit een doel op zich, maar altijd een middel om een hoger doel te realiseren, bijvoorbeeld een leefbaar centrumgebied of een vitaal bedrijventerrein.

Projecten in alle windstreken

Stedelijke herverkaveling speelt niet alleen in Gelderland en Enschede. In alle windstreken van het land worden projecten uitgevoerd. Van bedrijventerreinen in Helmond en Heinenoord tot winkelgebieden in Steenwijk en Venray. Van het centrumgebied van Balk tot recreatiewoningen op de Veluwe. In de deelsessies kwamen al deze voorbeelden en meer aan bod. Stuk voor stuk demonstraties van samenwerking en creativiteit als sleutels tot succes.

Wettelijke regeling voor stedelijke kavelruil in voorbereiding

Het ruilproces van grond en vastgoed in stedelijk gebied kent nog wel een aantal juridische en financiële knelpunten. Daarom is er een wettelijke regeling voor stedelijke kavelruil in voorbereiding. Niek van der Heiden, van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM), vertelde dat precies op de dag van de expertmeeting de ambtenaren van het ministerie van IenM het wetsontwerp hebben afgerond. Het is nu aan de politici om de wettelijke regeling vast te stellen. Naar verwachting treedt deze eind 2018 in werking.

Onafhankelijke faciliterende rol in gebiedsprocessen

Dat is een tijdstip om naar uit te kijken, maar niet een tijdstip om op te wachten. Nu al zijn er in het land zo’n 100 initiatieven voor Stedelijke herverkaveling. Allemaal gebieden waar partijen elkaar opzoeken om gezamenlijk tot oplossingen te komen. Frank Tierolff, bestuurder van het Kadaster, geeft aan dat het Kadaster als partij die beschikt over vastgoeddata, kennis en een onafhankelijke positie graag wil faciliteren in dergelijke gebiedsprocessen. Met de lancering van het internetportaal Stedelijke Herverkaveling voegt hij de daad bij het woord.

Lees meer over Stedelijke Herverkaveling


Samen met STEVIG voor proactieve aanpak

In de samenwerking van het Kadaster en Stichting Effectief Verkavelen (STEVIG) is er een duidelijk doel. Dit is elkaars kennis en expertise inbrengen en krachten benutten, om proactieve en integrale gebiedsontwikkeling de nieuwe maatstaf te laten zijn.
Samen met STEVIG voor proactieve aanpak

Geïntegreerde realisatie kavelruilprojecten

De samenwerking tussen STEVIG en het Kadaster kreeg al in veel projecten vorm, zoals in Veessen-Wapenveld, De Glind, N18, Montferland en Rijnstrangen. Maar beide partijen willen meer. Via  grondruilingen door participatie willen STEVIG en Kadaster doelen voor landbouw, natuur, water én recreatie geïntegreerd realiseren. Met een proactieve aanpak en met kennis van eigendomsstructuren en spelers in de regio wordt gewerkt aan een optimaal resultaat van de aankomende kavelruilprojecten.  

Goede resultaten in relatief korte tijd

’STEVIG is in landelijke context een goed voorbeeld van hoe partijen in het landelijk gebied samenwerken, er in relatief korte tijd goede resultaten zijn en de participatie echt inhoud krijgt’, zegt de nieuwe secretaris van STEVIG, Gerko Hopster.

In STEVIG zijn de Gelderse manifestpartijen vertegenwoordigd: de waterschappen, de gemeenten, de LTO en de natuurbeschermingsorganisaties. De provincie Gelderland onderhoudt een subsidierelatie met STEVIG. De overheid financiert in hoofdzaak de activiteiten van STEVIG, sinds 2016 ook met Europese middelen. De STEVIG-projecten zijn op vrijwillige basis en vallen onder de Wet inrichting landelijk gebied.

Kadastertaken vanuit onafhankelijke positie

Het Kadaster neemt vanuit de onafhankelijke positie taken op projectniveau op zich, onder andere bij het projectmanagement, het ruilen van vastgoed en het dienen van de rechtszekerheid. Bert Hoeve, Hoofd Ruimte en Advies bij het Kadaster: ‘In de samenwerking met STEVIG zijn we de partner die naast de welbekende taken op het gebied van data en aktes, ook taken uitvoert op het gebied van projectmanagement en gericht op eigentijdse aanpassing van gebiedsfuncties, energie, duurzaamheid en vitaliteit.


Stabiliteit downloadservice BRK Levering

We hebben gemerkt dat onze downloadservice GDS2 niet de gewenste stabiliteit levert. Het kan daardoor voorkomen dat u tijdens het ophalen van berichten foutmeldingen ontvangt. Wij adviseren u de berichten die niet juist zijn gedownload opnieuw op te halen.
Stabiliteit downloadservice BRK Levering

Het ophalen van BRK Levering bestanden kan op twee manieren:

 • Indicatie gerapporteerd
 • Op basis van datum en tijd

Wij adviseren om uw mutatieberichten op te halen op basis van datum en tijd. In de bijlage vindt u een uitgebreide beschrijving wat het verschil is tussen de beide methodes.


Samenwerkingsovereenkomst met Indonesië getekend

De ondertekening maakte deel uit van het programma van de economische missie van minister-president Rutte, ministers Ploumen en Schultz van Haegen en staatsecretaris Dijksma deze week in Indonesië.
Samenwerkingsovereenkomst met Indonesië getekend

Op 23 november ondertekende Kees de Zeeuw, directeur van Kadaster International, een convenant samen met Gabriel Triwibawa, Directeur Planning and Cooperation van het Indonesische ministerie van Agrarische Zaken en Ruimtelijke Ordening (ATR/BPN). Dit convenant is de start van een samenwerking tussen de twee organisaties met als doel de land registratie in Indonesië te versnellen. 

De Indonesische minister van Agrarische Zaken en Ruimtelijke Ordening heeft als doel gesteld om in 2025 het volledige land te hebben geregistreerd. Op dit moment staat de teller op 35%. Om het doel te bereiken, gaan we diverse 'Fit-For-Purpose' methoden onderzoeken die hiervoor het beste ingezet kunnen worden. Te denken valt aan het vereenvoudigen van landmeetstandaarden (waardoor het makkelijker en betaalbaarder wordt) en aan het gebruiken van crowdsourcing voor het inwinnen van gegevens. 

De ondertekening maakte deel uit van het programma van de economische missie van minister-president Rutte, ministers Ploumen en Schultz van Haegen en staatsecretaris Dijksma deze week in Indonesië.


Persoonsgegevens in ‘BRK Levering stand’

Binnenkort ontvangt u bij een standlevering van BRK Levering actuele natuurlijke persoonsgegevens. Nu hebben deze gegevens nog een peildatum van 1 januari 2013. Dit levert bij een aantal afnemers problemen op.
Persoonsgegevens in ‘BRK Levering stand’

In het 4e kwartaal 2016 voeren wij een wijziging door in onze systemen. Hierdoor ontvangt u actuele natuurlijke persoonsgegevens bij een standlevering van BRK Levering. Deze aanvullende informatie noemen wij comfortinformatie. De comfortinformatie is tot nu toe niet actueel maar met een peildatum van 1 januari 2013. Dit levert bij een aantal van onze afnemers problemen op.

Deze wijziging heeft geen betrekking op mutatieberichten maar levert wel een wijziging op in de comfortinformatie. De comfortinformatie van personen in de “wordt”-situatie van het vorige mutatiebericht kan inhoudelijk anders zijn dan de comfortinformatie van natuurlijke personen in de “was”-situatie van het opvolgende mutatiebericht. De groep van natuurlijke persoons-ID’s (BSN en NEN3610 identificatie van persoon) is wel gelijk omdat wij  de comfortinformatie van natuurlijke personen aanpassen in de database voor BRK Levering. Deze wijziging is afgestemd met uw softwareleverancier, u kunt uw berichten op de gebruikelijke manier blijven verwerken.


Oplossing voor dubbele personen in BRK Levering

De samenvoeging van personen in BRK Levering is niet altijd correct geleverd. Hierdoor zijn mogelijk dubbele personen in uw registratie ontstaan. We bieden hiervoor een oplossing.
Oplossing voor dubbele personen in BRK Levering
Wij hebben geconstateerd dat de samenvoeging van personen in BRK Levering niet altijd correct is geleverd. Hierdoor kunnen er in uw database dubbele personen voorkomen. Dit probleem lossen wij op. U ontvangt bij samenvoegingen van personen een mutatie waarbij de ‘vervallen persoon’ wordt vervangen door de juiste persoon. Daarnaast zetten wij mutatieberichten voor u klaar van objecten waarbij dit eerder heeft gespeeld.  
 

Hoe zijn dubbele personen in de registratie ontstaan?

Bij de registratie van een koopakte in de Basisregistratie Kadaster krijgt de eigenaar een identificatienummer. Wanneer bij een volgende aankoop in een akte dezelfde persoon met een iets afwijkende naam voorkomt of als het Kadaster een schrijffout in de naam maakt, krijgt ook deze persoon een eigen identificatienummer. 
 
Het Kadaster is verplicht de aktegegevens aan te houden. Als na vergelijking met de persoonsgegevens in de Basisregistratie Personen blijkt dat het Kadaster een fout heeft gemaakt, herstellen wij deze fout achteraf in onze registratie. Aangezien de tweede opvoering niet juist is zullen wij deze persoon samenvoegen met de juist opgevoerde persoon. Ook als een notaris in een akte een enigszins tekstueel afwijkende persoonsnaam noemt kan dit leiden tot een dubbel voorkomende persoon in de registratie, in bepaalde situaties kan dat ook tot het verenigen van personen leiden. 
 
 

Nieuw: Topografische kaart 1:500.000

Vanaf nu kunt u gebruik maken van een nieuw product; de Topografische kaart 1:500.000. Deze topografische kaart is beschikbaar in twee varianten: TOP500NL en TOP500raster.
Nieuw: Topografische kaart 1:500.000
De Topografische kaart 1:500.000 is onderdeel van de BRT (Basisregistratie Topografie). Deze topografische kaart 1:500.000 is beschikbaar in 2 varianten: TOP500NL en TOP500raster.
 
Via Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK) zijn TOP500raster en TOP500NL beschikbaar als open data. 
 

TOP500raster: download via PDOK.nl 

TOP500NL: download via PDOK.nl en via de webservice

Eigenschappen TOP500NL en TOP500raster

TOP500NL is een digitaal objectgericht topografisch bestand gemaakt door middel van een conversie en generalisatie uit EuroRegionalMap (ERM). ERM is een Europese basiskaart op schaal 1:250.000. Het Kadaster houdt deze kaart bij voor het Nederlandse grondgebied. Een handmatig generalisatieproces, waarbij TOP50NL als bron wordt gebruikt, houdt ERM up-to-date. TOP500NL is beschikbaar in GML-formaat. 
 
TOP500raster is de visualisatie van TOP500NL. Deze visualisatie sluit aan bij de kleinschalige kaartserie TOP250raster en grootschalige kaartseries zoals TOP100raster en TOP50raster. TOP500raster is vanwege de generalisatie geschikt voor minder gedetailleerde toepassingen waarbij het niet nodig is het kaartbeeld te kunnen wijzigen.

Meer informatie


Meer woningtransacties in 2016 dan voor de crisis

Het aantal verkochte woningen in 2016 is op bijna 215.000 uitgekomen. Dit is een stijging van 20% ten opzichte van 2015. Het aantal verkochte woningen is daarmee hoger dan voor aanvang van de crisis, toen bijna 210.000 woningen verkocht werden.
Meer woningtransacties in 2016 dan voor de crisis

Sinds medio mei 2013 gaat het goed op de Nederlandse woningmarkt. Er worden steeds meer woningen verkocht en vorig jaar zijn in bijna alle gemeenten de gemiddelde prijzen gestegen. Het Kadaster publiceert maandelijks een vastgoedbericht en uit het bericht van december blijkt dat het aantal verkochte woningen in 2016 op bijna 215.000 is uitgekomen. Dit is een stijging van 20% ten opzichte van 2015. Het aantal verkochte woningen is daarmee hoger dan in 2006, voor aanvang van de crisis, toen bijna 210.000 woningen verkocht werden. 

Het aantal ingeschreven hypotheken op woningen was in 2016 ruim 307.000. Ten opzichte van 2015 is dit een stijging van 19%. In 2006 lag dit aantal veel hoger: 549.000 ingeschreven hypotheken op woningen. Het verschil is onder andere te verklaren door het hoge aantal oversluitingen en 2e hypotheken in de periode voor de crisis. 

Aantal verkopen in Amsterdam stagneert, prijzen stijgen hard

Binnen deze positieve ontwikkelingen heeft Amsterdam de afgelopen jaren steeds meer een eigen positie ingenomen. De prijzen en het aantal verkopen van woningen stegen hier eerder en harder na de crisis. De cijfers laten zien dat het aantal verkopen in Amsterdam in het afgelopen jaar is gedaald met 2%, terwijl in de rest van het land het aantal verkopen met 20% is gestegen. De prijzen in Amsterdam zijn wel hard gestegen. De gemiddelde prijs per vierkante meter was in Amsterdam in 2016 16% hoger dan in 2015. 

In de andere grote steden steeg het aantal woningverkopen wél 

Alleen in Amsterdam is de combinatie van een hoge prijsstijging en een stagnerend aantal verkopen waarneembaar. In Rotterdam is het aantal verkopen het afgelopen jaar met 26% gestegen. In Den Haag en Utrecht is het aantal verkopen met respectievelijk 18% en 9% gestegen.

 

Ga voor meer cijfers en informatie naar het Vastgoed Dashboard


Levertijd BRK Levering jaarafsluiting 2016

In verband met het tijdig versturen van de belastingaanslagen hebben gemeenten en belastingsamenwerkingen gevraagd wanneer alle mutaties van 2016 geleverd zijn.
Levertijd BRK Levering jaarafsluiting 2016

Het Kadaster levert dagelijks mutaties van BRK Levering. De maximale levertijd is 15 werkdagen, in de praktijk leveren we mutaties vaak binnen twee weken. Wij verwerken en leveren alle decembertransacties zo snel mogelijk. Hier kunnen wij echter geen garanties over geven. Wanneer alle decembertransacties zijn verwerkt, informeren wij u direct via de nieuwsbrief BRK Levering.


Lagere tarieven en andere wijzigingen voor makelaars

Veel van onze tarieven gaan omlaag vanaf 1 januari 2017. Vanaf die datum betaalt u bijvoorbeeld minder voor Splitsen van percelen en producten die u bestelt via Kadaster-on-line.
Lagere tarieven en andere wijzigingen voor makelaars

Wij hebben voor u op een rij gezet wat de tariefswijzigingen inhouden. En u ziet wat er nog meer verandert in het aanbod aan producten voor makelaars.

Tarief Splitsen van percelen omlaag

 • Het tarief voor Splitsen van percelen wordt verlaagd: 
  van € 480,00 naar € 400,00 per nieuw te vormen perceel.
   
 • Het tarief voor Splitsen van percelen bij een project van 50 of meer nieuw te vormen percelen wordt verlaagd:
  van € 408,00 naar € 328,00 per nieuw te vormen perceel.

Vergoeding zelf leveren meetgegevens ook voor grotere projecten

De vergoeding voor het zelf leveren van meetgegevens (meetgegevens derden) blijft ongewijzigd:
€ 144,00 per nieuw gevormd perceel.
Deze vergoeding wordt vanaf 1 januari 2017 ook gehanteerd bij projecten van 50 of meer nieuw te vormen percelen.

Maatwerkcalculatie grote projecten vervalt

De mogelijkheid van maatwerkcalculaties bij grote projecten van 200 of meer nieuw te vormen percelen vervalt per 1 januari 2017.

Let op

De nieuwe tarieven gaan in op 1 januari 2017. Voor alle werkzaamheden die vanaf die datum worden uitgevoerd gelden de nieuwe tarieven, ook als in de offerte de oude tarieven staan vermeld.

Lagere tarieven producten via Kadaster-on-line

Het basistarief voor de producten die via Kadaster-on-line geleverd worden (Kadastraal bericht, Hypothecair bericht, Afschrift uit de registers) wordt per 1 januari 2017 verlaagd van € 2,80 naar € 2,40.  
Omdat dit tarief ook de basis is voor de informatieproducten die via e-mail, post en de balie worden verstrekt, worden die tarieven ook verlaagd met € 0,40:

 • verstrekking via e-mail van € 15,80 naar € 15,40
 • verstrekking via post van € 17,80 naar € 17,40
 • verstrekking via balie van € 31,80 naar € 31,40

Het tarief voor Uittreksel kadastrale kaart blijft € 1,50 (respectievelijk € 14,50 via e-mail, € 16,50 via post en € 30,50 via de balie).

Tarief objectenlijst vereenvoudigd

Het huidige criterium voor het toepassen van het tarief voor de digitale raadpleging van een Objectenlijst via Kadaster-on-line of KIK-Inzage wordt gewijzigd en vereenvoudigd. Het tarief van € 0,90 per 20 objecten wordt vervangen door één vast tarief van € 1,00 per objectenlijst (ongeacht het aantal getoonde objecten).

 


Gegevens voor vastgoedwaardering 2016

Als woningcorporatie moet u vóór 1 februari 2017 uw vastgoed tegen marktwaarde gewaardeerd hebben. Het Kadaster heeft veel informatie beschikbaar die u hierbij kan helpen.
Gegevens voor vastgoedwaardering 2016

In het kader van de Woningwet moet het vastgoed van woningcorporaties vóór 1 februari 2017 tegen de marktwaarde gewaardeerd zijn. Het Handboek Marktwaardering van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties beschrijft welke gegevens van het vastgoed hiervoor beschikbaar moeten zijn. Een groot deel van deze informatie kunt u snel en tegen een gering tarief bij ons opvragen.  

Verrijking van uw vastgoedbestand met BAG- en kadastrale gegevens

Op uw verzoek vullen wij uw VHE-bestand aan met componenten als de kadastrale aanduiding, oppervlakte, perceelgrootte en het bouwjaar. Hiervoor gebruiken wij gegevens uit de Basisregistratie Kadaster (BRK) en de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG). Meer informatie en aanvragen 

Verrijking van uw bestand met woningtype

Ook kunnen wij uw VHE-bestand aanvullen met het woningtype van de woningen, bijvoorbeeld appartement, hoekwoning of vrijstaande woning. Woningtypering aanvragen 

Verkoopkans bepalen met behulp van referentiepanden

In het overzicht van referentiepanden ziet u welke vergelijkbare woningen in de omgeving zijn verkocht en wat deze hebben opgebracht. Deze informatie kan u helpen de waarde van een woning te bepalen en geeft u een indruk van de verkoopkans. U bepaalt zelf de selectiecriteria voor de gewenste referentiepanden. Meer informatie en aanvragen 

Actueel overzicht corporatiebezit

Ook voor een actuele opgave van het bezit van uw corporatie kunt u bij het Kadaster terecht. Wilt u hier meer over weten of hebt u andere vragen? Neem dan contact met ons op.


Erfgoedwet in werking getreden

Vrijdag 1 juli 2016 is de Erfgoedwet in werking getreden. De wijziging van de Uitvoeringsregeling Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen onroerende zaken is van kracht geworden.
Erfgoedwet in werking getreden

Vrijdag 1 juli 2016 is de Erfgoedwet in werking getreden. De wijziging van de Uitvoeringsregeling Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen (WKPB) onroerende zaken is dan ook vandaag van kracht geworden. Deze inwerkingtreding van de wijziging op de Uitvoeringsregeling WKPB valt samen met de inwerkingtreding van het Besluit Erfgoedwet Archeologie en van de Erfgoedwet.

Beperkingen opvoeren en inschrijvingen aanbieden

Het is voor de gemeenten vanaf nu mogelijk hiervoor in de landelijke voorziening WKPB beperkingen op te voeren en voor overige overheidsdiensten stukken hiervoor ter inschrijving aan te bieden.

Aankondiging wijziging in de Staatscourant van 23 maart 2016

Lees ook; Codewijziging EW door Erfgoedwet per 1 juli 2016.


Codewijziging EW door Erfgoedwet per 1 juli 2016

Naar verwachting treedt op 1 juli 2016 de Erfgoedwet in werking. Daarbij hoort een wijziging van de Uitvoeringsregeling Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen onroerende zaken. .
Codewijziging EW door Erfgoedwet per 1 juli 2016

Naar verwachting treedt op 1 juli 2016 de Erfgoedwet in werking. Daarbij hoort een wijziging van de Uitvoeringsregeling Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen onroerende zaken. De inwerkingtreding van de wijziging op de Uitvoeringsregeling WKPB valt samen met de inwerkingtreding van het Besluit Erfgoedwet Archeologie en de inwerkingtreding van de Erfgoedwet.

Aankondiging wijziging in de Staatscourant van 23 maart 2016

Wijzigingen voor softwareleveranciers

Voor de beperkingen voortvloeiend uit de Erfgoedwet, het Besluit Erfgoedwet archeologie en de uitvoeringsregeling WKPB, zal de code EW worden gehanteerd, zoals weergegeven in de Staatscourant van 23 maart 2016.

Wij verzoeken u, namens het ministerie van Infrastructuur en Milieu, om deze code tijdig op te nemen in de codelijst van uw software voor de bijhouding van de Landelijke Voorziening WKPB.

Wijzigingen voor beheerders

Voor de beperkingen voortvloeiend uit de Erfgoedwet, het Besluit Erfgoedwet archeologie en de uitvoeringsregeling WKPB, zal de code EW worden gehanteerd, zoals weergegeven in de Staatscourant van 23 maart 2016.

Contact

Neem voor al uw vragen over de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken contact op met de Klantenservice WKPB


25.280 verkochte woningen in december 2016

Het Kadaster publiceert de vastgoedcijfers van december 2016. Bekijk de cijfers in het Vastgoed Dashboard.
25.280 verkochte woningen in december 2016

In december 2016 registreerde het Kadaster 25.280 verkochte woningen. Dit is een stijging van 17,2% ten opzichte van december 2015 (21.566). Vergeleken met de voorgaande maand, november 2016, is er sprake van een stijging van 38,5%. Het Kadaster registreerde toen 18.255 verkochte woningen. Het Kadaster registreert de transacties van bestaande koopwoningen op het moment dat de notaris deze bij het Kadaster laat inschrijven. Dat is dus het moment van eigendomsoverdracht, de koper wordt eigenaar van de woning.

Woningtypen

Vergeleken met december vorig jaar zien we een stijging van het aantal geregistreerde verkochte woningen bij alle woningtypen. 2-onder-1-kapwoningen stijgen het meest met 22,5%. Bij hoekwoningen is de stijging het minst met 14,4%. Ten opzichte van de vorige maand, november 2016, is de stijging het grootst bij 2-onder-1-kapwoningen (46,3%). Bij appartementen is de stijging het minst hoog met 34,6%.

Provincies

Ten opzichte van december 2015 stijgt het aantal geregistreerde verkochte woningen in alle provincies. De stijging is het grootst in Gelderland met 33,1% en het kleinst in Noord-Holland met 2,0%. Vergeleken met november 2016 zien we een stijging in alle provincies, in Friesland (51,3%) is de stijging het grootst en in Noord-Holland (32,6%) zien we de laagste stijging.

Hypotheken

Het aantal geregistreerde hypotheken nam in december 2016 met 18% toe ten opzichte van december 2015, van 32.523 naar 38.361. Vergeleken met november 2016 (26.125) is er sprake van een stijging van 46,8%.

Executieveilingen

In december 2016 vonden 177 executieveilingen plaats. Dit is een daling van 43,3% ten opzichte van december 2015 (312).
Alle cijfers vindt u in het Vastgoed Dashboard.