Release 1.12 Kwaliteitsdashboard BGT

Release 1.12 van het BGT Kwaliteitsdashboard is succesvol uitgerold.

Op 7 december 2017 is release 1.12 van het BGT Kwaliteitsdashboard van kracht.

Voor informatie over de inhoud verwijzen wij u naar de bijgevoegde releasenotes.

Vragen?

Voor vragen over de Basisregistratie Grootschalige Topografie of over het Kwaliteitsdashboard, kunt u contact opnemen met de klantenservice BGT.

Dit werkt het snelst met dit formulier: 'Contact over BGT'.


Nieuwe versie KIK-inzage beschikbaar

Sinds 12 april 2017 is KIK-inzage versie 5.1 beschikbaar. Vanaf 16 oktober wordt de vorige versie uitgezet.

Versie 5.0 niet meer gebruiken

KIK-inzage versie 5.0 is vanaf 16 oktober niet meer beschikbaar en ook niet meer te gebruiken.

Versies 4.x worden in 2018 uitgezet

De exacte datum waarop versies 4.x worden uitgezet, maken we begin 2018 bekend.


Release 3.20.0 succesvol uitgerold

Release 3.20.0 van de Landelijke Voorziening Basisregistratie Grootschalige Topografie (LV BGT) is op 28 september succesvol uitgerold.

Voor informatie over de inhoud van deze release verwijzen wij u naar de releasenote.

Vragen?

Voor vragen over de Basisregistratie Grootschalige Topografie kunt u contact opnemen met de klantenservice BGT.

Dit werkt het snelst met dit formulier: 'Contact over BGT'.


Release 3.17.0 succesvol uitgerold

Release 3.17.0 van de Landelijke Voorziening Basisregistratie Grootschalige Topografie (LV BGT) is op 7 september 2017 succesvol uitgerold.

Voor informatie over de inhoud van deze release verwijzen wij u naar de releasenote.

Vragen?

Voor vragen over de Basisregistratie Grootschalige Topografie kunt u contact opnemen met de klantenservice BGT.

Dit werkt het snelst met dit formulier: 'Contact over BGT'.


Release 3.24.0 succesvol uitgerold

Release 3.24.0 van de Landelijke Voorziening Basisregistratie Grootschalige Topografie (LV BGT) is op 24 november succesvol uitgerold.

Voor informatie over de inhoud van deze release verwijzen wij u naar de releasenote.

Vragen?

Voor vragen over de Basisregistratie Grootschalige Topografie kunt u contact opnemen met de klantenservice BGT.

Dit werkt het snelst met dit formulier: 'Contact over BGT'.


Release 3.22.0 succesvol uitgerold

Release 3.22.0 van de Landelijke Voorziening Basisregistratie Grootschalige Topografie (LV BGT) is op 26 oktober succesvol uitgerold.

Voor informatie over de inhoud van deze release verwijzen wij u naar de releasenote.

Vragen?

Voor vragen over de Basisregistratie Grootschalige Topografie kunt u contact opnemen met de klantenservice BGT.

Dit werkt het snelst met dit formulier: 'Contact over BGT'.


Storing dagmutaties

Sinds donderdag 7 december zijn er problemen met het leveren van dagmutaties voor BAG extracten.

Het kan voorkomen dat u iets langer dan gebruikelijk op deze mutaties moet wachten dan dat u van ons gewend bent.

Door de storing is in de BAG Viewer de geometrie van de panden slechts bijgewerkt tot 7 december. De overige data in de BAG Viewer is wel up to date. 

Wij werken aan een oplossing. Onze excuses voor het ongemak.


Vernieuwingstraject WKPB

Stuurgroep ‘Beter Kenbaar’ onderzocht de definitiestudie over vernieuwing van de registratie van publiekrechtelijke beperkingen. Mogelijk zal vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet, overgegaan worden op een nieuwe manier van aanbieden.

Er is al lange tijd behoefte aan vernieuwing van de registratie van publiekrechtelijke beperkingen, waaronder een uniform en vereenvoudigd stelsel voor registratie. Vanaf 2012 werd deze vernieuwing gekoppeld aan de invoering van de Omgevingswet. Wij zijn in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu in 2017 gestart met een definitiestudie om de eisen, mogelijkheden en consequenties te verkennen die hierbij van belang zijn (onder de naam ‘Beter Kenbaar’).

Bericht van stuurgroep ‘Beter Kenbaar’

Omdat de invoering van de Omgevingswet is uitgesteld tot januari 2021, zijn de consequenties voor het geplande traject onderzocht. Er is gekeken of er een alternatief mogelijk was vooruitlopende op de invoering van de Omgevingswet. Met name de wetstechnische gevolgen zijn onderzocht.

Het blijkt zowel inhoudelijk (gegevenstransitie), technisch (systeemvernieuwing) als juridisch (wet- en regelgeving) haalbaar om de vernieuwing van de Wkpb te realiseren voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Omgevingswet. De essentie daarvan is dat eerst álle beperkingenbesluiten van de huidige Wkpb in de Basisregistratie Kadaster (BRK) worden geregistreerd. Hiervoor is een transitie noodzakelijk. Daarná zullen, als bepaalde besluiten in de Omgevingswet als omgevingsdocument worden aangewezen, deze besluiten op dat moment uit de BRK naar het ROD worden overgebracht.

Deze volgorde heeft twee belangrijke voordelen.

 • Ten eerste het feit dat het duale stelsel op relatief korte termijn wordt beëindigd, en er een gemoderniseerde uniforme werkwijze voor alle overheden voor in de plaats komt.
 • Ten tweede betekent de loskoppeling van Wkpb-vernieuwing en Omgevingswet dat de projectstructuur en –beheersing minder complex wordt. Uiteraard wordt er nauw afgestemd op de verdere ontwikkeling van (het digitale stelsel van) de Omgevingswet, zoals standaarden en processen.

Op grond van deze overwegingen heeft de stuurgroep Beter Kenbaar gekozen voor het scenario om de vernieuwing Wkpb zelfstandig te gaan uitvoeren. Op basis van deze keuze wordt de definitiestudie afgerond en wordt in januari ter goedkeuring aan de stuurgroep aangeboden.

Meer informatie leest u in de notitie 'Naar een goede kenbaarheid van publiekrechtelijke beperkingen' onderaan het nieuwsbericht Registratie publiekrechtelijke beperkingen gaat ingrijpend veranderen

Vervolgtraject

De globale tijdlijn wordt hiermee als volgt:

 • Januari/februari 2018: afronding definitiestudie, bespreken met stakeholders, vaststellen door stuurgroep en start implementatietraject;
 • 2018-2019: ontwerp en realisatie nieuwe systeemomgeving (aanpassing BRK); ontwerp nieuwe leveringsprocessen voor bronleveranciers; aanpassing gebruikerskanalen; wijziging wetgeving; opschonen gegevens bij bronhouders;
 • 1-1-2020: nieuwe wetgeving treedt in werking zodat bronhouders volgens de nieuwe regels kunnen gaan werken;
 • in 2020 gaan bronhouders stuk voor stuk in één keer 'formeel' over naar de vernieuwde BRKomgeving. Als ze over zijn gaat het nieuwe wettelijke regime voor hen gelden;
 • 1-1-2021: alle bronhouders zijn over, de bestaande wetgeving kan grotendeels worden ingetrokken (duaal stelsel eindigt, LV Wkpb wordt stilgelegd); inschrijvingseisen worden nog in een rompwet Wkpb geregeld;
 • 2021-2029: als een bestaand beperkingenbesluit als omgevingsdocument wordt aangewezen gaat het vanuit de BRK alsnog over naar het ROD.

Voor vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief kunt u contact opnemen met Ad van der Meer, auteur van de notitie: “Naar een goede kenbaarheid van publiekrechtelijke beperkingen”. Dit kan met het formulier Contact met het Kadaster over WKPB.


48% van de ruim 1100 terugmeldingen afgerond

In november is ruim 48% van de 1128 terugmeldingen afgerond met het nieuwe terugmeldsysteem. Met dit systeem beheren gemeenten de meldingen in Mijn Kadaster.

Sinds 1 november 2017 behandelen gemeenten (bronhouders van de BAG) alle terugmeldingen die met de BAG viewer zijn ingediend via een beheerscherm in Mijn Kadaster.

Met dit nieuwe terugmeldsysteem staat de teller van het aantal BAG terugmeldingen in de maand november op 1128 stuks. Een groot deel hiervan, maar liefst 48,8%, is ook al afgerond. Een mooi resultaat.

Lees meer over deze nieuwe wijze van beheer op de pagina beheren terugmeldingen BAG.
Of bekijk de pagina  BAG terugmelden.


Laatste ontwikkelingen KLIC-WIN

Binnen het KLIC-WIN ontwikkeltraject is de afgelopen periode veel gebeurd. We zetten de ontwikkelingen voor u op een rij.
 1. Meer KLIC-WIN testen beschikbaar
De volgende testen voor KLIC-WIN zijn in de NTD-omgeving beschikbaar gekomen:
 
 • actualiseren netinformatie (handmatig en via B2B)
 • actualiseren documenten (handmatig en via B2B)
 • berichtenuitwisseling decentrale netbeheerder
 • berichtenuitwisseling centrale netbeheerder
Deze functionaliteiten zijn compatible met de meest recente versie van het nieuwe berichtenmodel kabels en leidingen (BMKL v2.0) en het nieuwe informatiemodel kabels en leidingen (IMKL v1.2.1).
 
 1. IMKL staat vast en er kan nu getest worden. “Freeze” Informatiemodel IMKL v1.2.1
Bij alle KLIC-WIN betrokkenen was al lange tijd grote behoefte aan een stabiel IMKL. Het sectorprogramma KLIC-WIN heeft vastgesteld dat de versie IMKL 1.2.1 stabiel genoeg is. Het BAO KLIC (KLIC Bronhouders- en Afnemersoverleg) heeft daarom besloten om met IMKL v1.2.1 live te gaan met KLIC-WIN. Eventuele gewenste wijzigingen worden verzameld en - na goedkeuring - op een later moment na de live gang geïmplementeerd. Indien nodig zullen workarounds geïmplementeerd worden (bijvoorbeeld door het maken van werkafspraken). 
Door deze “freeze” op het IMKL staat niets de netbeheerders en serviceproviders in de weg hun mapping, systemen en processen te testen in de Netbeheerders Testdienst (NTD).
 
 1. OAuth geïmplementeerd
De interface, waarbij de netbeheerder geauthentiseerd wordt door middel van OAuth, is geïmplementeerd. Deze vorm van authenticatie zal toegepast worden bij elke B2B-koppeling (REST API) in de KLIC-WIN systemen. De (technische) beschrijving hiervan, het aanmeldformulier en de handleiding kunt u vinden op de GitHub van het Kadaster. 
 
 1. Efficiencyslag: Huidige resolutie in de Zip-uitlevering

Eerder was besloten om gedurende de overgangsperiode de vectorinformatie te converteren naar PNG files, deze PNG files zouden een hogere resolutie hebben. Om de verhoogde resolutie PNG’s te realiseren in de Zip-uitlevering moet veel tijd en geld geïnvesteerd worden door de gehele graafsector. Besloten is om in de overgangsperiode, omwille van de efficiency, de vectorinformatie wel te converteren naar PNG, maar de huidige resolutie van de PNG files aan te houden. Documentatie over de Zip-uitlevering is te vinden op GitHub.

 1. Nieuwsflitsen KLIC-WIN

We sturen KLIC-WIN 'Nieuwsflitsen' per e-mail om alle betrokkenen bij het programma KLIC-WIN te informeren over de highlights en belangrijke onderwerpen/ontwikkelingen binnen het programma.  Als u ook deze 'Nieuwsflitsen' wilt ontvangen, meldt u dan aan met het contactformulier KLIC-WIN


Storing Kadaster-on-line en KIK-inzage verholpen.

De storing met Kadaster-on-line en KIK-inzage is verholpen. Alle systemen werken weer.
De storing met Kadaster-on-line en KIK-inzage is verholpen. Alle systemen werken weer.

Webinar Mijn Kadaster en Kadaster-on-line 14 december

Wilt u meer weten over Mijn Kadaster en Kadaster-on-line? In onze webinar op donderdag 14 december krijgt u in een half uur uitleg over het gebruik met handige tips & tricks. Meld u nu aan!

In de webinar Mijn Kadaster en Kadaster-on-line krijgt u onder meer antwoord op de volgende vragen:

 • Hoe vindt u het antwoord op uw vraag in Kadaster-on-line? 
 • Hoe bestelt u producten en waar moet u op letten? 
 • Welke informatie vindt u in de (meeste bestelde) producten? 
 • Hoe bespaart u tijd en geld met handige tips & tricks?

Ook kunt u tijdens de webinar uw eigen vragen stellen.

Meer informatie en aanmelden

Webinar 'Mijn Kadaster/Kadaster-on-line:  

donderdagochtend 14 december 2017 van 9.30 tot 10.00 uur

Direct aanmelden

Informatie over deze en andere webinars


Signaleringsfout sneller laten verbeteren

Snellere doorlooptijd en meer gemak bij het melden van een signaleringsfout dankzij het nieuwe online formulier.

U kunt een signaleringsfout nu ook melden via een webformulier. Dit formulier vindt u op www.kadaster.nl/notariaat in het ‘Direct naar’ blok. 
Voordeel van het melden van signaleringsfouten met het formulier is, dat we binnen één uur kunnen reageren op uw melding. Natuurlijk kunt u ons ook bellen als u dit prettiger vindt, de afhandeling kost dan alleen wat meer tijd.


Nieuwe conceptversie (0.998) Catalogus BAG 2018

Er is een nieuwe conceptversie van de Catalogus Basisregistratie Adressen en Gebouwen 2018.

Versie november 2017

Conceptversie 0.998 van de catalogus is in november 2017 verschenen. Hierin is naar aanleiding van vragen, opmerkingen en issues een aantal zaken aangepast. 

In de BAG catalogus staan de uitgangspunten en voorschriften die ervoor zorgen dat objecten in de BAG overal op dezelfde manier worden vastgelegd. Samen met de gewijzigde Wet BAG en het gewijzigde Besluit BAG, is de catalogus de kern van de BAG in 2018.

Meer informatie en een link naar de laatste versie 0.998 vindt u op de website van BZK.


Grootste prijsstijging koopwoningen sinds begin 2002

De prijsindex van het CBS en het Kadaster geeft de prijsontwikkeling weer van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland.

Bestaande koopwoningen waren in oktober 8,2% duurder dan in oktober 2016. Dit is de grootste prijsstijging in bijna 16 jaar. Sinds juni 2013 is sprake van een stijgende trend van de huizenprijzen.Dit blijkt uit het onderzoek naar de prijsontwikkeling van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland van het CBS en het Kadaster.

Prijzen 22% hoger dan tijdens dal in juni 2013

In augustus 2008 bereikten de woningprijzen een piek. Vervolgens daalden de prijzen tot een dieptepunt in juni 2013. Sindsdien is er sprake van een stijgende trend. Ten opzichte van de piek is het prijsniveau nog ruim 4% lager. Vergeleken met het dal zijn de prijzen gemiddeld 22% hoger. Het gemiddelde prijsniveau van bestaande koopwoningen is in oktober 2017 ongeveer even hoog als in mei 2007. 

Alle cijfers vindt u in het Vastgoed Dashboard


Regulier onderhoud LV-WOZ op dinsdagen en donderdagen

Wij plannen regulier onderhoud op de Landelijke Voorziening WOZ (LV-WOZ) op dinsdagen en donderdagen. Op deze dagen installeren we software updates. Wij doen dit zoveel mogelijk op rustige momenten zodat u hier geen of weinig hinder van ondervindt.

Kleine software updates installeren we tussen de middag omdat deze in principe geen gevolgen hebben voor de beschikbaarheid. Bij merkbare veranderingen publiceren we releasenotes. Als wij voor onderhoud het systeem, of onderdelen daarvan, uit de lucht moeten halen, dan doen wij dit 's avonds. Wij informeren u dan minimaal 24 uur van te voren met een bericht op deze pagina.

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met de Klantenservice LV-WOZ. Telefoon: 088-183 43 00. Onze medewerkers staan u op werkdagen van 09:00 tot 17:00 uur graag te woord.


Tarieven per 1 januari 2018

Onze tarieven blijven in 2018, op enkele aanpassingen na, gelijk aan de tarieven in 2017.
De tarieven van het Kadaster blijven in 2018 op het peil van 2017, er vindt geen algemene wijziging plaats. Wel zijn per 1 januari 2018 enkele aanpassingen in de tariefstructuur aangebracht en is er een beperkte aanpassing in enkele specifieke tarieven. 

 

Belangrijkste aanpassingen: 

 • Nultarief voor doorhaling hypotheken via KIK;
 • Grenscorrecties ook bij splitsing op verzoek tegen laag tarief;
 • Verlaging van het tarief voor het woningrapport
  van € 26,50 naar € 17,50.
De aanpassingen in de tarieven worden doorgevoerd:
 • ter bevordering van de rechtszekerheid;
 • op basis van wensen van klanten; 
 • vanuit de behoefte aan meer consistentie in onze tarieven.
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de tarieven voor 2018 goedgekeurd.
 
Download of bekijk het volledige overzicht op onze tarievenpagina.
 

Kadaster registreert in oktober 2017 meer verkochte woningen

In oktober 2017 registreerde het Kadaster 20.143 verkochte woningen. Dit is een stijging van 16,2% ten opzichte van oktober 2016 (17.339).

Vergeleken met de voorgaande maand, september 2017, is er sprake van een daling van 2,4%. Het Kadaster registreerde toen 20.632 verkochte woningen.
Het Kadaster registreert de transacties van bestaande koopwoningen op het moment dat de notaris deze bij het Kadaster laat inschrijven. Dat is dus het moment van eigendomsoverdracht, de koper wordt eigenaar van de woning.

Woningtypen

Vergeleken met oktober vorig jaar zien we de grootste stijging bij vrijstaande woningen met 26,8%. Bij appartementen registreren wij de kleinste stijging met 10,5%. Ten opzichte van de vorige maand, september 2017, zien we alleen bij hoekwoningen een stijging (0,4%), bij 2-onder-1-kap-woningen zien we de grootste daling (-6,3%). 

Provincies

Ten opzichte van oktober 2016 stijgt het aantal geregistreerde verkochte woningen in alle provincies. In Drenthe is de stijging het grootst met 25,9%. In Noord-Holland zien we de kleinste stijging van 6,1%. Vergeleken met september 2017 zien we alleen in Noord-Brabant een stijging (3,8%). In Friesland zien we de grootste daling met 12%.

Hypotheken         

Het aantal geregistreerde hypotheken nam in oktober 2017 met 19,6% toe ten opzichte van oktober 2016, van 24.229 naar 28.979. Vergeleken met september 2017 (29.126) is er sprake van een daling van 0,5%.

Executieveilingen

In oktober 2017 vonden 121 executieveilingen plaats. Dit is een daling van 33,9% ten opzichte van oktober 2016 (183). 

Alle cijfers vindt u in het Vastgoed Dashboard.


Beheer-auditrapportage weer beschikbaar

Het is weer mogelijk om beheer-auditrapportages op te vragen. Het onderhoud aan het systeem op dinsdagmiddag 14 november is afgerond.
Het is weer mogelijk om beheer-auditrapportages op te vragen. Het onderhoud aan het systeem op dinsdagmiddag 14 november is afgerond.

Beheer auditrapportages enkele uren niet beschikbaar

Op dinsdagmiddag 14 november vanaf 14.00 uur is het enkele uren niet mogelijk om beheer-auditrapportages op te vragen.

Wij laten het weten wanneer de dienst voor het beheer auditrapportages weer beschikbaar is.

Onze excuses voor het ongemak.