LV WKPB (PROD) op 25 en 26 april tijdelijk niet beschikbaar

Vanwege technisch onderhoud is de LV WKPB Productieomgeving (PROD) tijdelijk niet beschikbaar op 25 en 26 april.

De onderhoudswerkzaamheden beginnen op woensdag 25 april om 19.00 uur en duren tot donderdag 26 april om 7.00 uur. 

Vragen?

Hebt u vragen? Neemt u dan contact op met het Frontoffice van de WKPB. Telefonisch via 088-1833200 of via het contactformulier.


LV WOZ release donderdag 26 april

Donderdag 26 april brengen we een nieuwe update uit. Dit om 'Fout combinatie tijdvak' te voorkomen. Deze fout veroorzaakt onjuiste informatie in de LV WOZ.

Een aantal systemen van software-leveranciers laat toe dat er een Fout combinatie tijdvak aan de Landelijke Voorziening WOZ (LV WOZ) kan worden aangeleverd. De LV WOZ accepteert deze ook, waardoor onjuiste informatie in de LV-WOZ wordt opgenomen.

Om te voorkomen dat nog meer onjuiste informatie in de LV WOZ belandt, voegen we in deze release van 26 april een extra set validatieregels toe die volgens de STUF standaard al geïmplementeerd hadden moeten zijn. Deze wijziging gebeurt tussen 12.00 en 13.00 uur. Het kan zijn dat u hier hinder van ondervindt. Software-systemen die volgens de STUF standaard zijn ingericht ondervinden hier geen problemen mee.

Heeft u hierover nog vragen?

Neemt u dan contact op met de Klantenservice LV WOZ. Dit kan met het contactformulier of per telefoon: 088-183 43 00. Onze medewerkers staan u op werkdagen van 09:00 tot 17:00 uur graag te woord.


Vervolg vernieuwingstraject WKPB

Stuurgroep heeft Definitiestudie Beter Kenbaar goedgekeurd.
De stuurgroep Beter Kenbaar, onder voorzitterschap van het ministerie van Binnenlandse Zaken, heeft op 12 februari 2018 de Definitiestudie Beter Kenbaar goedgekeurd. Deze studie beschrijft in hoofdlijnen de inrichting van de registratie van publiekrechtelijke beperkingen in de toekomst. Goedkeuring van de Definitiestudie is een eerste grote stap in het vernieuwingstraject van de bestaande WKPB. Kernpunten zijn: 
 
 • Bronhouders kunnen een beperking vestigen op een kadastraal ID (perceelnummer), BAG-ID (pandnummer), BGT-ID of, als er niets anders is, een contour in coördinaten. De keuze hangt af van de wet die ‘onder’ het besluit ligt. De verplichte vertaling naar kadastrale percelen en de bijhouding daarvan komt te vervallen.
 • Alle beperkingenbesluiten komen in de Basisregistratie Kadaster (BRK). Als ná 2021 bepaalde besluiten alsnog een omgevingsdocument worden, gebeurt dat via een apart overgangstraject.
 • Alle bronhouders leveren aan (formeel: inschrijven in) de BRK; gemeenten leveren ook alle brondocumenten. Gebruikers kunnen via de gebruikelijke kanalen alle gegevens ophalen, het is niet meer nodig om bij gemeenten een brondocument op te vragen. Het huidige duale stelsel komt te vervallen.
 • Voor inschrijving van publiekrechtelijke besluiten wordt een vereenvoudigde authenticatie toegepast. Een identificatie op organisatieniveau (gemeente) in plaats van op persoonsniveau (behandelend ambtenaar).

Realisatie

VNG en BZK moeten nog een impactanalyse voor de gemeenten voltooien. Het Kadaster moet nog een Globale Architectuur en een business case vaststellen. Een ‘go’ wordt in juni verwacht. Zoals het nu lijkt, zijn de gewijzigde wet en het nieuwe systeem (inclusief te ontwikkelen procedures) eind 2019 klaar. Het is vervolgens de bedoeling dat alle bronhouders uiterlijk op 1 januari 2021 (inwerkingtreding Omgevingswet) volgens de nieuwe WKPB-systematiek werken.
 
Meer informatie vindt u in de Definitiestudie Beter Kenbaar en de notitie ‘Naar een goede kenbaarheid van publiekrechtelijke beperkingen’
 

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over het vernieuwingstraject WKPB? Neem dan contact met ons op met behulp van het contactformulier.


Release LV WOZ per direct teruggedraaid

Ter voorkoming van dubbele waarden in de Landelijke Voorziening Waardering Onroerende Zaken (LV WOZ) database is op 4 april voor LV WOZ een release in gebruik genomen.
Deze release heeft de onbedoelde bijwerking dat er onbekende fouten optreden. We hebben daarom besloten om deze release per direct terug te draaien. 

LV WOZ release t.b.v. van dubbele waardeberichten

Donderdag 12 april is er een nieuwe update ter voorkoming van de dubbele waarden in de LV WOZ doorgevoerd.

Het kan zijn dat de waardeberichten die u ons gestuurd heeft in de periode van 4 t/m 9 april 2018 niet in de Landelijke Voorziening Waarde Onroerende Zaken (LV WOZ) terecht zijn gekomen. We verzoeken u dit te controleren en zo nodig de waardeberichten opnieuw aan de LV WOZ aan te bieden. Het betreft alleen de waardeberichten waarop een StUf058 foutmelding is teruggekomen.


Heeft u nog vragen? Neem dan contact op via de gegevens op de pagina Klantenservice LV WOZ


24 april - gewijzigde producten in Kadaster-on-line

Vernieuwing van producten in Kadaster-on-line (KOL) per dinsdag 24 april 2018.

 Op 24 april vernieuwen wij een aantal producten in Kadaster-on-line. Het gaat om:

 • het Kadastraal Bericht Persoon (wordt Eigenaarsinformatie)
 • de Objectlijst Rechthebbende, en
 • de Objectlijst Betrokkene

We werken aan vernieuwing van de Basisregistratie Kadaster. Lees meer op de pagina 'vernieuwing-inzage-producten'.


Koopwoningen 8,6 procent duurder in maart

De prijsindex van het CBS en het Kadaster geeft de prijsontwikkeling weer van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland.

Bestaande koopwoningen waren in maart 8,6 procent duurder dan in maart 2017. De prijsstijging is iets kleiner dan in de twee voorgaande maanden. Sinds juni 2013 is er sprake van een stijgende trend. Dit blijkt uit het onderzoek naar de prijsontwikkeling van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland van het CBS en het Kadaster.

Prijzen ruim 26 procent hoger dan tijdens dal in juni 2013

In augustus 2008 bereikten de woningprijzen een piek. Vervolgens daalden de prijzen tot een dieptepunt in juni 2013. Sindsdien is er sprake van een stijgende trend. Ten opzichte van de piek is het prijsniveau nog bijna 1,0 procent lager. Vergeleken met het dal zijn de prijzen gemiddeld 26,4 procent hoger. Het gemiddelde prijsniveau van bestaande koopwoningen is in maart 2018 ongeveer even hoog als in juli 2008.

Alle cijfers vindt u in het Vastgoed Dashboard.


KIK-inzage maandagavond 23 april niet beschikbaar

Maandagavond 23 april 2018, is KIK-inzage niet beschikbaar

In verband met onderhoudswerkzaamheden, is KIK-inzage niet beschikbaar op maandag 23 april 2018, van 19.30 tot 21.00 uur.

Onze excuses voor dit ongemak.


KOL en KIK-inzage maandagavond 23 april niet beschikbaar

Maandagavond 23 april 2018, zijn Kadaster-on-line en KIK-inzage niet beschikbaar.

In verband met onderhoudswerkzaamheden, zijn Kadaster-on-line en KIK-inzage niet beschikbaar op maandag 23 april 2018, van 19.30 tot 21.00 uur.


Onze excuses voor dit ongemak.


Kennissessies woningmarkt: wat is er nodig in uw regio?

4 verschillende bijeenkomsten bieden inzicht in de problematiek van de woningmarkt per regio. Deze kennissessies zijn voor medewerkers van gemeenten, provincies, woningcorporaties en in de bouw.

Samen met andere partijen organiseren wij eind mei kennissessies in 4 regio’s. Het doel van deze bijeenkomsten is informatie uitwisselen over en inzicht krijgen in de regionale woningmarkt.

Het programma bestaat uit presentaties van onder andere het Kadaster, ABF Research en Platform 31. Rond elke presentatie is er ruim gelegenheid voor vragen en discussie. Deelname aan een bijeenkomst is kosteloos.

Meer weten over regionale kennissessies?

Meer informatie en aanmelden


Congres ‘Stedelijke kavelruil in de praktijk’

Dit congres werd georganiseerd door het stimuleringsprogramma stedelijke kavelruil, een samenwerkingsverband van het Kadaster en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Congres stedelijke kavelruil 2018. Vlnr: Yves de Boer en rechts Hans Tijl.

Donderdag 5 april 2018 vond in Zaanstad het drukbezochte congres 'Stedelijke kavelruil in de praktijk' plaats. Dit congres werd georganiseerd door het stimuleringsprogramma stedelijke kavelruil, een samenwerkingsverband van het Kadaster en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Doel van het stimuleringsprogramma is om stedelijke kavelruil als nieuwe aanpak voor gebiedsontwikkeling onder de aandacht te brengen. Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties moest vanwege verplichtingen in de kamer helaas afzeggen. Directeur Ruimtelijke Ordening van het ministerie van BZK, Hans Tijl, maakte de afwezigheid van de Minister ruimschoots goed met een vlammend betoog over stedelijke gebiedsontwikkelingen.

Samenwerking loont

Hans Tijl gaf aan dat we aan de vooravond staan van een nieuwe, grote ruimtelijke ordeningsopgave: de verstedelijkingsopgave. Op de vraag over vrijwillige dan wel gedwongen kavelruil zei Hans Tijl: "Het vorige kabinet heeft bewust gekozen voor een regeling van stedelijke kavelruil op vrijwillige basis. Dat is een goed uitgangspunt. Er bestaat vooral behoefte aan een middel dat eigenaren in staat stelt om op eigen kracht en in onderlinge samenwerking hun plannen uit te voeren. Uiteraard zal t.z.t. gekeken worden of de adviezen over de Aanvullingswet en de ervaringen van het afgelopen jaar aanleiding zijn om nog wat te veranderen aan de regeling voor stedelijke kavelruil." 'Wacht niet; ga zelf aan de slag' was het advies aan zowel overheden als private partijen. Frank Tierolff, bestuurder van het Kadaster, gaf aan dat er vier grote transitieopgaven liggen voor Nederland; klimaat en energie, duurzame economie, behouden van ons landschap en de woningmarkt. Frank legde uit hoe het Kadaster bij die opgaven kan helpen: "breng kennis en data bij elkaar en kom samen tot de oplossing. Samenwerking loont."

Jaarverslag SSKR

Na de presentatie van Frank Tierolff werd Yves de Boer, voorzitter klankbordgroep, uitgenodigd om het jaarverslag SSKR, waarin ook de resultaten van het eerste jaar pilotprojecten stedelijke kavelruil zijn beschreven, aan te bieden aan Hans Tijl. De Boer sprak zijn waardering uit voor het feit dat het Kadaster en BZK in één programma samenwerken om stedelijke kavelruil op de kaart te zetten.

Vertrouwen, energie en mandaat

De aanwezigen werden uitgenodigd om deel te nemen aan workshops en masterclasses. Conclusie van de aanwezigen was dat vertrouwen, energie en mandaat belangrijke elementen zijn bij stedelijke kavelruil. De toegevoegde waarde zit niet altijd in het daadwerkelijke ruilen maar vooral in het proces. Dit brengt de dialoog en daarmee de ontwikkeling op gang en dat is al winst. 

Bekijk de presentaties van de workshops en masterclasses op de website van het stimuleringsprogramma.


Uitfaseren kwaliteitsrapportage voor bronhouders in Mijn Kadaster

Vanaf 1 mei vervalt voor bronhouders de mogelijkheid om in Mijn Kadaster kwaliteitsrapportages op te vragen.
Met de komst van het kwaliteitsdashboard BAG is het opvragen van kwaliteitsrapportages in Mijn Kadaster overbodig geworden. Het opvragen van beheerauditrapportages (met steekproef) in Mijn Kadaster blijft wel mogelijk.

Release 3.28.1 succesvol uitgerold

Release 3.28.1 van de Landelijke Voorziening Basisregistratie Grootschalige Topografie (LV BGT) succesvol op 9 februari uitgerold.

Voor informatie over de inhoud van deze release verwijzen wij u naar de releasenote.

Vragen?

Voor vragen over de Basisregistratie Grootschalige Topografie kunt u contact opnemen met de klantenservice BGT.

Dit werkt het snelst met dit formulier: 'Contact over BGT'.


LV WKPB (ETO en CTO) op 23 april niet beschikbaar

Vanwege technisch onderhoud zijn de LV WKPB Externe Testomgeving (ETO) en de Conformiteits Toets Omgeving (CTO) tijdelijk niet beschikbaar op maandag 23 april.

Het onderhoud vindt plaats op 23 april tussen 8.00 en 20.00 uur.

Vragen?

Hebt u vragen? Neem dan contact op met het Frontoffice van de WKPB. Telefonisch via 088-1833200 of via het contactformulier


Agrarische grondprijs 64.000 per hectare in 3e kwartaal 2017

De gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland is 64.000 euro per hectare in het derde kwartaal van 2017. Dat is hoger dan de gemiddelde prijs van 57.800 euro in het tweede kwartaal van 2017.

Deze toename komt met name door de bouwlandtransacties in de IJsselmeerpolders. Dit staat in het tweede kwartaalbericht van 2017 over de agrarische grondmarkt van het Kadaster en Wageningen Economic Research.

Het kwartaalbericht agrarische grondmarkt is een gezamenlijk product van Kadaster en Wageningen Economic Research. Het kwartaalbericht baseren we op een nieuwe dataset Grondmarkt Agrarisch Gebied. Deze dataset bevat een aantal landsdekkende gegevenssets die door verschillende overheidsdiensten zijn ingewonnen. Het gaat om specifieke onderdelen uit de registraties van Transactiegegevens, Basisregistraties Adressen en Gebouwen, Basisregistratie Percelen en de Landbouwtelling.

Het kwartaalbericht is kosteloos beschikbaar op onze website en op de website Wageningen Economic Research.

U kunt zich via een formulier ook op het kwartaalbericht abonneren en ontvangt deze dan per e-mail.

Bekijk het derde kwartaalbericht van 2017

Meer informatie

Meer informatie en de vorige kwartaalberichten vindt u op de pagina Informatievoorziening Agrarische Grondmarkt


Agrarische grondprijs 57.800 euro per hectare in 1e kwartaal 2017

De gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland is 57.800 euro per hectare in het eerste kwartaal van 2017. Dat is iets lager dan de gemiddelde prijs van 57.900 euro per hectare over heel 2016.

Dit staat in het eerste kwartaalbericht van 2017 over de agrarische grondmarkt van het Kadaster en Wageningen Economic Research.

Het kwartaalbericht baseren we op een nieuwe dataset Grondmarkt Agrarisch Gebied. Deze dataset bevat een aantal landsdekkende gegevenssets die door verschillende overheidsdiensten zijn ingewonnen. Het gaat om specifieke onderdelen uit de registraties van Transactiegegevens, Basisregistraties Adressen en Gebouwen, Basisregistratie Percelen en de Landbouwtelling.

Het kwartaalbericht is kosteloos beschikbaar op onze website en op de website Wageningen Economic Research.

U kunt zich ook op het kwartaalbericht abonneren en ontvangt deze dan per e-mail.

Bekijk het eerste kwartaalbericht van 2017.

Meer informatie

Meer informatie en de vorige kwartaalberichten vindt u op de pagina Informatievoorziening Agrarische Grondmarkt


Agrarische grondprijs 57.800 euro per hectare in 2e kwartaal 2017

De gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland is 57.800 euro per hectare in het tweede kwartaal van 2017. Dat is gelijk gebleven aan de gemiddelde prijs in het eerste kwartaal.

De gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland is 57.800 euro per hectare in het tweede kwartaal van 2017. Dat is gelijk gebleven aan de gemiddelde prijs in het eerste kwartaal. Dit staat in het tweede kwartaalbericht van 2017 over de agrarische grondmarkt van het Kadaster en Wageningen Economic Research.

Het kwartaalbericht agrarische grondmarkt is een gezamenlijk product van Kadaster en Wageningen Economic Research. Het kwartaalbericht baseren we op een nieuwe dataset Grondmarkt Agrarisch Gebied. Deze dataset bevat een aantal landsdekkende gegevenssets die door verschillende overheidsdiensten zijn ingewonnen. Het gaat om specifieke onderdelen uit de registraties van Transactiegegevens, Basisregistraties Adressen en Gebouwen, Basisregistratie Percelen en de Landbouwtelling.

Het kwartaalbericht is kosteloos beschikbaar op onze website en op de website Wageningen Economic Research.

U kunt zich ook op het kwartaalbericht abonneren en ontvangt deze dan per e-mail.

Bekijk het tweede kwartaalbericht van 2017 

Meer informatie

Meer informatie en de vorige kwartaalberichten vindt u op de pagina Informatievoorziening Agrarische Grondmarkt


Agrarische grondprijs 61.200 euro per hectare in 4e kwartaal 2017

De gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland bedraagt 61.200 euro per hectare in het vierde kwartaal van 2017.

In het derde kwartaal van 2017 was dit €64.000 per hectare. Over heel 2017 bedraagt de gemiddelde landelijke grondprijs €59.500 euro per hectare. Dit staat in het vierde kwartaalbericht van 2017 over de agrarische grondmarkt van het Kadaster en Wageningen Economic Research.Klik op de volgende link voor het bekijken van het vierde kwartaalbericht van 2017.

Dataset Grondmarkt Agrarisch Gebied

Het kwartaalbericht agrarische grondmarkt is een gezamenlijk product van Kadaster en Wageningen Economic Research. Het kwartaalbericht is gebaseerd op de nieuwe dataset Grondmarkt Agrarisch Gebied. Deze dataset bevat een aantal landsdekkende gegevenssets die door verschillende overheidsdiensten zijn ingewonnen. Het gaat om specifieke onderdelen uit de registraties van Transactiegegevens, Basisregistraties Adressen en Gebouwen, Basisregistratie Percelen en de Landbouwtelling.

Het kwartaalbericht is gratis beschikbaar op onze website en op de website Wageningen Economic Research. Wilt u zich op het kwartaalbericht abonneren? Vul uw gegevens in op het aanmeldformulier en u ontvangt het kwartaalbericht per e-mail.

Meer informatie

Meer informatie over deze en de vorige kwartaalberichten vindt u op de pagina Informatievoorziening Agrarische Grondmarkt.


Makelaarsmail al gelezen?

Lees over de vernieuwing van het Kadastraal Bericht en Hypothecair Bericht

In de nieuwste Makelaarsmail van februari vindt u de volgende onderwerpen: 

 • Op 5 maart vernieuwen we het Kadastraal Bericht en Hypothecair Bericht.
 • Schrijf u in voor een van onze webinars ‘Vernieuwde producten’ op 27 en 28 februari, en 7 en 14 maart.

Lees nu de Makelaarsmail

Aanmelden voor de Makelaarsmail


Nieuwste Makelaarsmail al gelezen?

In de Makelaarsmail van januari 2018 leest u onder meer over Herstel koopwoningmarkt in beeld en Test uw verbinding

In de nieuwste Makelaarsmail van januari 2018 vindt u de volgende onderwerpen: 

 • Herstel Nederlandse woningkoopmarkt in beeld
 • Tips Mijn Kadaster
 • Verouderde software? Let op!
Lees nu de Makelaarsmail

Aanmelden voor de Makelaarsmail