Naleven Code Goed Bestuur

Het Kadaster was in 2000 een van de initiatiefnemers tot de oprichting van de Handvestgroep Publiek Verantwoorden (HPV). Eind 2015 is een grondige herijking van de Code afgerond. De Code is nu een principe gebaseerde code en sluit aan bij het normenkader financieel beheer en toezicht van het ministerie van Financiën.

De herijkte Code is een uiting van de wijze waarop HPV-leden, waaronder het Kadaster, zich publiek willen verantwoorden. Het Kadaster heeft de diverse onderdelen vertaald naar zijn specifieke situatie.

Principes van dialoog

De dialoog met stakeholders en gebruikers is voor het Kadaster een van de pijlers van werken. Via klantcontacten op verschillende niveaus en de Gebruikersraad is er nauw contact.

Principes van bestuur

De werkwijze van het bestuur wordt jaarlijks opgenomen in het verslag van het bestuur. Relevante informatie over de leden, zoals opgenomen in de Code, is verwoord in de bijlage personalia van het jaarverslag. De klachtenregeling is beschikbaar via de website. In het jaarverslag vindt verantwoording plaats over de klachten die zijn ontvangen.

Principes van tegenkracht

De herijkte code introduceert het begrip tegenkracht. Voor het Kadaster wordt de Raad van Toezicht beschouwd als tegenkracht. De principes hierover worden door de RvT gevolgd. Een bericht RvT is onderdeel van het jaarverslag. Ook de Gebruikersraad en de Ondernemingsraad hebben kenmerken van tegenkracht en kennen elk een eigen verankering in wetgeving.

Principes van beheersen

De principes inzake verslaglegging en financieel beheer zijn tevens onderdeel van het normenkader en worden door het Kadaster gevolgd. Het universele “three lines of defense” risicobesturingsmodel hebben wij ingevoerd. In-control zijn is een belangrijk element voor het bestuur. Het statement in het jaarverslag is een uiting daarvan.

Principes van verantwoorden

De jaarlijkse verantwoording vindt plaats via het jaarverslag. Het Kadaster gebruikt het jaarverslag als verantwoordingsmiddel voor alle stakeholders en voldoet daarmee aan de relevante bepalingen inzake jaarverslaglegging. Ook een In-control-statement maakt deel uit van het jaarverslag. Bij het Kadaster wordt de accountant, overeenkomstig de Kaderwet ZBO’s, door de RvB aangewezen. De accountant is aanwezig bij het gesprek tussen RvT en RvB over de jaarstukken.

Principes van naleving en monitoring

Met dit jaarverslag en informatie op de website voldoet het Kadaster aan de informatiebehoefte zoals verwoord in de Code. De Governance met IenM, RvT, GR en contacten met klanten komen tegemoet aan de doelstelling van de Code.