Mijlpalen in de geschiedenis van het Kadaster

Vanaf 1800

1801 Start landelijke driehoeksmeting door baron Krayenhoff als basis voor eerste topografische kaart van de toenmalige Bataafse Republiek.
1811 Keizer Napoleon besluit dat Nederland een kadaster moet krijgen. Kadastrering begint. Eerste landelijke openbare registers.
1813 Val Napoleon, kadastrering stokt.
1816 Hervatting kadastrering onder Koning Willem I.
1823 Het Topographisch Bureau van het ministerie van Oorlog levert de ‘Choro-topographische kaart’ op, de kaart waar Krayenhoff rond 1800 aan is begonnen. Hij heeft een schaal van ‘800 Rijnlandse roeden op de duim’ (1:115.200) en is de eerste landsdekkende topografische kaart.
1832 Kadaster van start in 54 vestigingen (1 oktober).
1838 Invoering burgerlijk wetboek: inschrijving overdrachts- en hypotheekakten verplicht. Nieuwe registers van in- en overschrijving onroerende goederen.
1854 ‘Topographische en Militaire kaart van het Koningrijk der Nederlanden 1:50.000’ gereed.
1866 ‘Chromo-Topografische kaart 1:25.000’ (Bonnebladen) gereed: de eerste topografische kaart van Nederland in kleur.
1885 Start rijksdriehoeksmeting; structurele bijhouding van referentiepunten in het landelijke coördinatenstelsel.

Vanaf 1900

1919 Eerste landmeterscursus in Wageningen.
1924 Eerste ruilverkavelingswet; Kadaster adviseur van de plaatselijke commissie.
1932 Uit twee militaire diensten ontstaat de Topografische Dienst. Luchtfotografie wordt de basis voor topografische kaarten.
1947 Voor militaire doeleinden worden kaartseries op de schalen 1:100.000 en 1:250.000 gemaakt.
1950 Letterlijke overschrijving van akten vervangen door getypt afschrift door notaris.
1961 Topografische kaartserie schaal 1:10.000 gereed.
1967 Netbeheerders richten voor een beperkt gebied het eerste Kabels en Leidingen Informatiecentrum op om daarmee graafschade aan ondergrondse kabels en leidingen te helpen voorkomen.
1973 Kadaster van het ministerie van Financiën naar het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.
1975 Start vervaardiging Grootschalige Basiskaart Nederland (GBKN), de eerste landsdekkende grootschalige topografische kaart.
1989 Vier regionale Kabels en Leidingen Informatiecentra, die samen het hele land bestrijken, gaan van start. Op deze manier organiseren de netbeheerders de informatieverstrekking, nadat in 1986 het wetsontwerp Leidingenregistratie is ingetrokken.
1990 Automatisering van de kadastrale registratie (AKR) is gereed. Deze vervangt de papieren grondboekhouding.
1994 Kadaster wordt zelfstandig bestuursorgaan.
1997 Topografische kaartserie 1:10.000 als digitaal bestand beschikbaar (TOP10vector).

Vanaf 2000

2004 Kadaster en Topografische Dienst fuseren.
2007 Als onderdeel van het stelsel van basisregistraties wordt het Kadaster aangewezen als bronhouder van de Basisregistratie Kadaster (BRK) en de Basisregistratie Topografie (BRT).
2007 Op grond van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (WKPB) krijgt het Kadaster een nieuwe taak: informatie verstrekken over door gemeenten opgelegde publiekrechtelijke beperkingen.
2008 Kabels en Leidingen Informatiecentrum (KLIC) gaat op in het Kadaster. De Wet Informatie-uitwisseling ondergrondse netten (WION) wordt van kracht.
2009 Landelijke voorziening Basisregistraties Adressen en Gebouwen (LV BAG) is gereed. Het Kadaster beheert deze en verzorgt de informatieverstrekking.
2010 Landelijke voorziening Ruimtelijkeplannen.nl (voorheen RO-online) is gereed en in beheer genomen door het Kadaster.
2012 TOP10NL, het belangrijkste product van de BRT, is van heel Nederland klaar en als open data beschikbaar.
2013 Kadaster start met beheer van de Landelijke voorziening Waarde Onroerende Zaken (LV WOZ) en verzorgt de informatieverstrekking.
2014 Kadaster neemt de Landelijke voorziening Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) in beheer en verzorgt hieruit de informatieverstrekking.
2016 Digitale kadastrale kaart is van heel Nederland beschikbaar als open data.