KLIC (WION)

De Wet informatie-uitwisseling boven en ondergrondse netten en netwerken (WIBON) vervangt de in 2008 ingevoerde WION. De wet treedt naar verwachting begin 2018 in werking. 

Lees meer over de WIBON

De WION, ook wel grondroerdersregeling genoemd, is op 1 juli 2008 in werking getreden. Sinds 1 oktober 2008 zijn gravers (grondroerders) verplicht om bij elke 'mechanische grondroering' een graafmelding bij het Kadaster te doen. Het maakt hierbij niet uit hoe diep u gaat graven, met uitzondering van agrariërs. Kabel- en leidingbeheerders moeten al hun (ondergrondse) kabels en leidingen binnen vastgestelde nauwkeurigheid digitaal beschikbaar hebben en aanbieden als het Kadaster daarom vraagt.

Het Agentschap Telecom, onderdeel van het ministerie van Economische Zaken, ziet toe op de handhaving van de wet. Op de website van Agentschap Telecom vindt u ook een aantal veelgestelde vragen over de WION en het toezicht daarop.

Naar de website van Agentschap Telecom

Doel van de wet

Doel van de WION is gevaar of economische schade door beschadiging van ondergrondse kabels of leidingen (water-, elektriciteit- en gasleidingen, telefoonlijnen en olie- en gasleidingen) te voorkomen.

Ontwikkelingen KLIC periode 2017-2019

Het KLIC productplan beschrijft de huidige en toekomstige ontwikkelingen met betrekking tot KLIC. Het productplan is een verdere uitwerking van het Meerjarenbeleidsplan 2017-2021 van het Kadaster.

Nieuw programma: KLIC-WIN

KLIC-WIN moderniseert de uitwisseling van kabel- en leidinginformatie en laat deze aansluiten op de Europese INSPIRE-richtlijnen. Meer over dit programma leest u op de pagina KLIC-WIN.

Voor wie is KLIC bestemd?

Grondroerders

Als u mechanische graafwerkzaamheden uitvoert of laat uitvoeren, bent u grondroerder.

Netbeheerders

Als netbeheerder bent u verplicht betrouwbare informatie over uw netwerk aan te leveren als het Kadaster erom vraagt. Grondroerders gebruiken deze informatie om zorgvuldig te kunnen graven.

Serviceproviders

Een serviceprovider voert één of meer diensten uit voor één of meer netbeheerder(s).

Agrariërs

Bent u een agrariër? Voor graafwerkzaamheden tot 50 centimeter geldt een gedoogbesluit. Gaat u dieper graven dan 50 centimeter dan moet u een Graafmelding doen.

Particulieren

Gaat u uw tuin onderhanden nemen? Of wilt u een hekwerk plaatsen? Als u als particulier daarbij gebruik maakt van bijvoorbeeld een graafmachine, moet u een Graafmelding doen.

KLIC en Netwerken registreren, 2 verschillende zaken!

KLIC heeft betrekking op kabels en leidingen en het registreren van netwerken ook. Verder gaat de overeenkomst niet. Wie in het kader van de WION informatie over een netwerk heeft aangeleverd, heeft hiermee niet automatisch de juiste informatie voor het registreren van een netwerk aangeleverd. En wie een netwerk bij het Kadaster registreert, voldoet niet automatisch aan de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (WION).

Kabel- en leidinginformatie voor KLIC

Wie een kabel of leiding in beheer heeft, is verplicht aan de WION te voldoen. Dat houdt in dat een netbeheerder gecertificeerd moet zijn en met behulp van een polygoon aan moet geven waar de kabels en leidingen liggen.
Op verzoek van het Kadaster levert een netbeheerder kabel- en leidinginformatie voor een bepaald gebied. Het Kadaster verstrekt die informatie vervolgens aan de klant die een Graafmelding, Calamiteitenmelding of Oriëntatieverzoek heeft gedaan.
Het doel van het verstrekken van kabel- en leidinginformatie is graafschade te voorkomen.

Netwerktekening voor de registratie van een netwerk

Een netwerk moet in bepaalde gevallen in de openbare registers van het Kadaster ingeschreven worden. Daarvoor is een netwerktekening nodig. Aan de hand van een vectorbestand van de hartleiding kan het Kadaster die netwerktekening maken. De netwerktekening wordt als bijlage bij een akte gevoegd.
Het doel van een netwerktekening is om de ligging van een kabel of leiding leiding t.o.v. kadastrale percelen duidelijk te maken. Meer informatie over de registratie van een netwerk.

Overige informatie

  • Om de dienstverlening te optimaliseren voert het Kadaster regelmatig overleg met belanghebbenden. Meer informatie hierover leest u op de pagina KLIC overlegorganen
  • KLIC Gebruikersoverleg, BAO en speciale bijeenkomsten: we hebben alle overlegdata voor u op rij gezet op de pagina KLIC agenda
  • Alle documentatie over KLIC hebben we voor u op rij gezet op de pagina KLIC documentatie
  • Voor alle overige bij ons bekende vragen opent u het document KLIC vraag en antwoord