KLIC-WIN voor netbeheerders

Sinds 15 mei 2007 is de Europese Kaderrichtlijn INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in the European Community) formeel van kracht. In een notendop verplicht de INSPIRE-richtlijn de Europese lidstaten geo-informatie over 34 thema's te voorzien van een beschrijving, te harmoniseren en beschikbaar te stellen via webservices. Eén daarvan is het thema Utility Services (nutsvoorzieningen). De invoering van INSPIRE is met een implementatiewet in de Nederlandse wet verankerd. Meer informatie over deze implementatiewet leest u op de pagina wet- en regelgeving van de website overheid.nl.

Waar vind ik meer informatie over de eisen die de INSPIRE-richtlijn stelt?

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) heeft de houders van de brondata voor de INSPIRE-thema’s met een aanmerking verplicht om aan de INSPIRE-eisen te voldoen. Het ministerie heeft Geonovum opdracht gegeven om die aangemerkte bronhouders te ondersteunen. Voor meer informatie over INSPIRE en de aanmerking kunt u terecht op de website van Geonovum of kunt u mailen naar de helpdesk INSPIRE, naar het e-mailadres: inspire@geonovum.nl.

Hoe weet ik of ik moet voldoen aan de INSPIRE-verplichtingen?

De Implementatiewet INSPIRE is in principe van toepassing op bestuursorganen. Maar omdat veel ruimtelijke informatie bij geprivatiseerde overheidsdiensten berust, hanteert de Europese Commissie het standpunt dat de meeste private nutsvoorzieningen onder het bereik van INSPIRE vallen. In andere lidstaten, zoals Duitsland, is dit inmiddels geregeld. In artikel 1, tweede lid, van de Implementatiewet is geregeld dat een instelling, dienst of bedrijf onder de verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan geldt als bestuursorgaan.

Als beheerder van een net met een publieke nutsfunctie, moet u dus aan de INSPIRE-richtlijn voldoen. Beheerders van netten zonder publieke (nuts)functie hoeven dit niet. Het ministerie van IenM heeft dit juridisch getoetst en de conclusies vastgelegd in de memo 'Juridische toets van de uitgangspunten voor wijziging van het KLIC-systeem vanuit INSPIRE perspectief'. Het ministerie van Economische Zaken heeft de netbeheerders aanbevolen om mee te werken aan de gezamenlijke implementatie van INSPIRE en KLIC-WIN. In de volgende documenten vindt u meer informatie over INSPIRE. 

De INSPIRE-verplichting geldt alleen voor informatie die wordt geproduceerd of ontvangen in het kader van een publieke taak. U hoeft alleen die informatie beschikbaar te stellen die valt binnen de thematische categorie Nutsdiensten, zoals u kunt lezen op de website overheid.nl in bijlage I bij het Ministerieel Besluit INSPIRE. Telecom valt hier niet onder.

Per wanneer moet ik voldoen aan de INSPIRE-wet?

De INSPIRE-verplichting is al ingegaan. Het Kadaster zal de verplichting voor een deel van de netbeheerders verzorgen. Bent u netbeheerder en maakt u geen gebruik van KLIC-WIN voor de opslag van uw gegevens? Dan moet u zo spoedig mogelijk zelf voldoen aan de INSPIRE-verplichting.