Het niet vermelden van persoonsgegevens in het afschrift voor het Kadaster

Het komt regelmatig voor dat notarissen  persoonsgegevens van natuurlijke personen die partij zijn in de akte, niet opnemen in het afschrift of uittreksel dat ter inschrijving wordt aangeboden bij het Kadaster.

In sommige gevallen wordt hierbij een beroep gedaan op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (privacy).

Op grond van artikel 18 Kadasterwet is het echter verplicht om van een natuurlijk persoon die partij is in notariële akte de volgende gegevens te vermelden in het afschrift of uittreksel dat ter inschrijving wordt aangeboden: de naam, voornamen , geboortedatum en –plaats, woonplaats met adres en burgerlijke staat.

Er zijn twee uitzonderingen toegestaan:

  • Als een persoon een (niet-)natuurlijke persoon vertegenwoordigt, mag de burgerlijke staat onvermeld blijven en mag bij de medewerker van het notariskantoor het kantooradres worden vermeld;
  • Als opgave van één of meer van de persoonsgegevens niet mogelijk is, worden de redenen daarvan vermeld in de akte. Dit blijkt uit artikel 18 lid 1 sub 3 slotzin Kadasterwet. Daarbij is de zinsnede “om privacy redenen” niet een voldoende onderbouwing.

Een geldige reden kan zijn dat de betreffende gegevens niet bekend zijn bij BRP of dat alleen het geboortejaar bekend is. De notaris kan dan met een korte uitleg in zijn akte verklaren waarom het vermelden van de betreffende persoonsgegevens niet mogelijk is.

Persoonsgegevens kunnen niet om privacy redenen weggelaten worden

Het vermelden van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer/ privacy als reden voor het feit dat de vermelding van één of meer persoonsgegevens niet mogelijk is, zal leiden tot een weigering van het stuk (ANI) in verband met het niet voldoen aan artikel 18 Kadasterwet.