Expertmeeting stedelijke herverkaveling

10.30 - 11.00 uur Ontvangst
11.00 - 11.05 uur Opening door dagvoorzitter Wouter van Zandbrink
11.05 - 11.15 uur Welkomstwoord door Frank Tierolff - bestuurder van het Kadaster
11.15 - 11.30 uur Josan Meijers - provincie Gelderland
11.30 - 11.45 uur Jeroen Hatenboer - gemeente Enschede
11.45 - 12.00 uur Friso de Zeeuw - praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling TU Delft
12.00 - 12.15 uur Niek van der Heiden - Ministerie van IenM
12.15 - 12.30 uur Afsluiting door Wouter van Zandbrink
12.30 – 13.30 uur Lunch - met demonstratie Stedelijk Herverkavelingsportaal en Overview Stedelijke Herverkaveling 2016
13.30 – 14.45 uur Eerste ronde deelsessies
14.45 - 15.00 uur Transfer tussen deelsessies
15.00 - 16.15 uur Tweede ronde deelsessies
16.15 - 16.30 uur Transfer
16.30 – 17.00 uur Terugkoppeling en reflectie op expertmeeting door Erwin van der Krabben - Radboud Universiteit
17.00 – 18.00 uur Borrel

Deelsessies

Noord

Balk, het samenbrengen van kwaliteit in functie en vastgoed

13.30 - 14.45 uur
Het karakteristieke watersportdorp Balk kampt met leegstand en kwaliteitsverlies in het centrum door o.a. demografische krimp. Plaatselijk Belang Balk, Steunpunt Monumentenzorg, Stichting Dorp en Bedrijf Friesland (DBF), gemeente Fryske Marren en provincie Fryslân hebben de handen ineen geslagen om een duurzame toekomst voor Balk te bewerkstelligen. Hierbij is het uitgangspunt dat door herverkaveling en herbestemming functies op de juiste plek moeten landen; te weten de karakteristieke en monumentale panden in het historische centrum. Kenniscentrum Herbestemming Noord vervult de rol van procesbegeleider en neemt ons mee in de 'ins en outs' van dit ambitieuze project.

Compactere detailhandelscentra in de praktijk

15.00 - 16.15 uur
Adviesbureau Broekhuis Rijs Advisering is volop actief in procesbegeleiding van, en advisering bij gebiedsgerichte (her)ontwikkeling in het noorden. Ze staan onder andere provincie Groningen en Drenthe bij in het opstellen van provinciale en regionale retailagenda's en zijn direct betrokken bij de herontwikkeling van diverse gemeentelijke centra. Vanuit hun accurate kennis en expertise geven Bert Broekhuis en Janny Rijs een toelichting op de relevante trends op het gebied van detailhandel en vastgoed. Aan de hand van de case 'Winschoten centrum' nemen ze u mee in de praktijk van het compacter maken van winkelgebieden en de transformatie van aanloopstraten op basis van instrumentarium en vastgoedstrategie.

Oost

Gelders Proefprogramma

13.30 - 14.45 uur
De provincie Gelderland zal samen met Radboud Universiteit, Bureau Noordzuiden en het Kadaster een workshop wijden aan het Gelders Proefprogramma Stedelijke Herverkaveling. Zo wordt uiteengezet wat de doelen en aanpak van het proefprogramma zijn, en welke eerste resultaten er te melden zijn en de lessen die hieruit getrokken kunnen worden. Daarnaast wordt de workshop aangegrepen voor de lancering van een Gelderse Community of Practise waarin alle Gelders gemeenten kunnen participeren.

Provinciale pilotstudie Stedelijke Herverkaveling Overijssel

15.00 - 16.15 uur
In het najaar van 2015 zijn in het kader van de provinciale pilotstudie 'Stedelijke Herverkaveling Overijssel' de mogelijkheden van het instrument verkend. Dit om tot een versterking te komen van het centrum van Steenwijk. Het Kadaster heeft samen met lokale vertegenwoordigers en de gemeente gewerkt aan het helder in beeld krijgen van de opgave en het aanscherpen van de visie. Hieruit is een oplossingsstrategie voortgekomen, waarin het ruilinstrument centraal staat.

Gedurende de workshop wordt niet alleen ingezoomd op de situatie in Steenwijk, maar wordt ook op een abstracter schaalniveau beschouwt op welke wijze gemeente en provincie het complexe proces van herverkaveling kunnen ondersteunen. De data van onderzoeksbureau Locatus heeft een grote rol gespeeld bij het verkrijgen van inzicht in de lokale situatie. Locatus zal tijdens de workshop ingaan op de beschikbare data, de inzichten die hieruit voortvloeien en deze duiden in een breder regionaal perspectief.

Zuid

Bedrijventerrein Induma-west

13.30 - 14.45 uur en 15.00 - 16.15 uur
Joost van der Geest en Joep Janssen (Gemeente Helmond) en Matthijs Betlem (BOM) werken met de parkmanagementorganisatie nauw samen aan de herstructurering van bedrijventerrein Induma-west in Helmond. Dit verouderde en volgebouwde terrein heeft door een verbeterde toegankelijkheid een goed toekomstperspectief. Door de huidige eigendomssituatie kunnen de bedrijven op het terrein hiervan niet optimaal profiteren. Vandaar dat een proces van herverkavelen is gestart waarbij eigenaren aan elkaar duidelijk maken wat hun toekomstplannen zijn.    

De Propeller: kracht van gecombineerde kennis

13.30 - 14.45 uur en 15.00 - 16.15 uur
Martijn Kooiman/Chantal Robbe (PAS bv) en Lars Pijlman/John Bardoel (Seinpost adviesbureau bv) laten aan de hand van project Venray zien hoe een probleem met winkelleegstand effectief kan worden aangepakt. Deze samenwerking, met als derde partner het Kadaster, heet de Propeller en is erop gericht om de juiste keuzes met betrokkenen te maken over de toekomst van hun binnenstad en bij de uitvoering andere partijen en innovatieve instrumenten in te zetten waardoor de uitvoering van visies realistisch(er) wordt.

West

Woerden en Bodegraven

13.30 - 14.45 uur en 15.00 - 16.15 uur
Niet het project Woerden / Bodegraven zelf wordt besproken maar de zoektocht naar hoe je de eigenaren en ondernemers in Woerden én Bodegraven aan zet krijgt, ofwel:
“Hoe krijg je de motor van stedelijke herverkaveling aan het draaien” Met als ondertitel: ‘zoeken naar de sleutel in Woerden en Bodegraven’.

Reedijk

13.30 - 14.45 uur en 15.00 - 16.15 uur
Werkende weg ontstond deze vrijwillige stedelijke herverkaveling ‘avant la lettre’. Eigenaren van het bedrijventerrein zijn de uitdaging aangegaan van integrale herstructurering van het bedrijventerrein, inclusief een beperkte netto uitbreiding. Na een eerste inventarisatie van belangen en mogelijkheden blijkt dat, om werkelijk succesvol te kunnen zijn, ruimtelijk en financieel ingrijpende maatregelen nodig zijn. Om de collectieve aanpak, waaronder ingrijpende herverkaveling en collectieve investeringen, goed te borgen hebben de private partijen zich tijdelijk verbonden in een samenwerkingscombinatie. Partijen hebben met de gemeente anterieure exploitatieafspraken gemaakt. Inmiddels is de oplevering van de voor private rekening uitgevoerde herstructurering van het terrein nabij. Paul van Dijk, partner bij Akro Consult, begeleidt de partijen vanaf het eerst uur en deelt zijn ervaringen