Zekerheid bieden tijdens wederopbouw in Nepal

Veel Nepalezen in de getroffen gebieden wonen nu al ruim twee jaar in tijdelijke onderkomens. Voor hen telt maar één ding: ze willen weer een huis! Maar dat moet dan wel op de juiste plek worden gebouwd én ze moeten de garantie hebben dat het hún eigendom is.

Processen versnellen

Ondanks de solide plannen en financiële middelen van de overheid verloopt de wederopbouw trager dan eigenlijk zou moeten. Het proces wordt vertraagd door bureaucratische procedures en een gapende kloof tussen overheid en burgers. De overheid probeert uit te vinden hoe de wederopbouw op een praktische manier kan worden versneld.

Gezamenlijke aanpak met inwoners en gemeente

Boeren uit het eerste van de drie gebieden kunnen niet naar hun dorp terug vanwege het gevaar van aardverschuivingen. De overheid heeft een nieuwe locatie aangewezen voor het dorp. Maar voordat de boeren een nieuw huis kunnen bouwen, moet de overheid eerst een vestigingsplan maken. Wij versnellen dit proces door de boeren en de gemeente te helpen dit plan samen op te stellen, onder meer door zekerheid te verschaffen over pachtrechten. Wij hanteren die aanpak ook in het tweede gebied, waar de inwoners hun dorp opnieuw willen opbouwen en tegelijkertijd de structuur van kavels en openbare ruimte efficiënter willen indelen.

Niet-geregistreerde pachtovereenkomsten

In het derde gebied wonen veel boeren op grond die in handen is van (groot)grondbezitters. De pachtovereenkomsten zijn in veel gevallen niet geregistreerd. Bovendien zijn veel boeren laaggeletterd, waardoor zij nauwelijks of niet op de hoogte zijn van de rechten en mogelijkheden die de overheid biedt. Kennis van hun rechtspositie en van de processen is belangrijk om financiering te kunnen krijgen voor de bouw van hun nieuwe huis. Het Kadaster werkt in het kader van dit project samen met de lokale organisatie Huradec. De hierbij opgedane ervaring zal worden ingezet om de situatie van de landrechten op grotere schaal in heel Nepal te verbeteren.