Welke maatregelen passen bij woningmarkt Overijssel?

De Provincie Overijssel wil weten of maatregelen op de woningmarkt nodig zijn en zo ja welke? Is het zinvol om de starterslening voort te zetten of zijn andere maatregelen nodig? De Provinciale Staten gaven opdracht tot een verkenning van de woningmarkt. Adviesbureau RIGO maakte de rapportage, het Kadaster leverde de cijfermatige onderbouwing en gaf feedback op de voorlopige conclusies.

Samenwerking RIGO en Kadaster

Aafke Heringa, onderzoeker Demografie en Ruimte bij de Provincie en werkzaam in het Team Beleidsinformatie, formuleerde het onderzoeksvoorstel. “Het leek ons nuttig om het Kadaster erbij te betrekken als deskundige partner. Kadaster had al eerder onderzoek gedaan naar koopstarters.” Bij de aanbesteding voor de verkenning viel de keuze op RIGO; een onderzoek & adviesbureau op het gebied van de woningmarkt. “RIGO heeft veel expertise en biedt een breed palet van specialisten op de woningmarkt.”

Gegevens woningmarkt

De verkenning moest een antwoord geven op een aantal deelvragen: In hoeverre is doorstroming op de woningmarkt een probleem? Welke instrumenten kunnen doorstroming bevorderen? De uitkomsten van het rapport staan beschreven in de ‘Verkenning doorstroming in Overijssel’. Het Kadaster leverde voor de onderbouwing van de analyse van de koopwoningmarkt een uitgebreide set aan data per gemeente over aantal transacties naar prijsklasse, type woning, leeftijd, starters en doorstromers.

De uitkomsten

“Door de uitkomsten van het rapport weten we nu dat de doorstroming vlot verloopt en dat stimulering niet meer nodig is. Ook zien we dat er geen sprake is van één Overijsselse woningmarkt. De lokale verschillen zijn groot, waardoor een generieke ondersteuning niet werkt en wellicht marktverstorend is. Maatregelen kunnen averechts uitpakken.” Hoe kan de Provincie de woningmarkt dan wél zinvol ondersteunen? “Er is wel behoefte aan verduurzaming van de bestaande woningvoorraad. Dus wordt er rentekorting gegeven op de Nationale Energiebespaarlening. Ook is er geld beschikbaar gesteld voor sociale huurwoningen waar de druk is toegenomen door verkoop van een deel van de voorraad en toegenomen vraag van onder meer statushouders.”

Terzake

Dit artikel verscheen ook in het Kadastermagazine Terzake (augustus 2016).