Waterbedrijf Groningen vindt beste tracé nieuwe waterleiding

De agrariërs in het betrokken gebied spelen een belangrijke rol in het beslissingsproces. Het is namelijk onvermijdelijk om de leidingen van ongeveer 60 cm doorsnee aan te leggen in landbouwgrond. Er is op advies van de land- en tuinbouworganisatie (LTO) gekozen voor de inzet van de Tracéplanner van het Kadaster. Zo kun je verschillende alternatieven vergelijken op basis van onafhankelijke data. En wordt de impact van ieder tracé op de omgeving inzichtelijk.

Tracéplanner: flexibel en onafhankelijk

De tracéplanner is een digitaal instrument waarin nieuwe tracés voor fietspaden, wandelpaden, spoorwegen, nieuwe wegen en leidingen gepland kunnen worden. Binnen de planner kunnen open data en Kadasterdata over het tracé heen worden gelegd. Denk aan bodemsoort, grondeigendom, kadastrale informatie en infrastructuur. Gedurende het proces kunnen afhankelijk van de klantwensen andere elementen en data aan het product worden toegevoegd. Het uiteindelijke resultaat is een analyse van de impact van alternatieve tracés op de omgeving. John Botter, ontwerper Tracéplanner Kadaster: “Voordeel is dat je snel nieuwe alternatieven kunt vergelijken: je verlegt eenvoudig een tracé en er komen andere kerngetallen uit.”

Interactief proces

Dit project vroeg om maatwerk; hierdoor heeft er regelmatig overleg plaatsgevonden tussen de beide partijen. Maarten van der Wal, projectleider Waterbedrijf Groningen: “De samenwerking ging goed, er werd snel geschakeld en de oplevering was op tijd.” Henk Kabel, assistent-projectleider Kadaster: “Het leuke was dat het een interactief proces was; we hebben steeds gecheckt of het nog goed ging en samen hebben we een mooi product opgeleverd.”

Zeven mogelijke tracés, een voorkeurstracé

Er zijn uiteindelijk binnen een maand zeven tracés geanalyseerd. Op basis hiervan is één voorkeurstracé bepaald met de minste leidinglengte door akkerbouwland. Na oplevering van deze analyse heeft het Waterbedrijf het Kadaster gevraagd om inzicht te geven in de grondprijzen in het betrokken gebied. Van der Wal: “Met de Tracéplanner hebben we op objectieve manier de verschillende tracés bekeken en konden we een zorgvuldige afweging van de alternatieven weergeven.” De keuze voor het uiteindelijke tracé ligt in handen van de overheden en betrokken grondeigenaren en gebruikers. Dit zal de komende tijd gebeuren door middel van informatieavonden en individuele gesprekken met grondeigenaren. Wanneer zij akkoord zijn, kan de aanleg beginnen.

Meer informatie over tracéanalyse vindt u op de pagina Tracéanalyse.

Terzake

Dit artikel verscheen in het Kadastermagazine Terzake van september 2018. U vindt deze Terzake op de pagina brochures en publicaties.