Openbaarheid en privacy

Openbaarheid

Het Kadaster registreert onroerende zaken, zoals woningen en bedrijfspanden en de rechten die hierop rusten. Deze gegevens zijn openbaar zodat geen misverstand kan ontstaan over wat van wie is. Een snelle en directe toegang tot informatie uit onze registers voor iedereen is essentieel voor de rechtszekerheid en de transparantie van de vastgoedmarkt. Voor koop, verkoop, lening en investering is het van groot belang dat u met de juiste persoon of organisatie te maken hebt. Zonder betrouwbare informatie zijn mensen minder bereid zaken met elkaar te doen. Om deze reden is openbaarheid van gegevens wettelijk vastgelegd. Ook bij gegevens waar een beslag op rust. Dit is niet anders onder de nieuwe privacyregels (Algemene Verordening Gegevensbescherming) omdat er een uitzondering voor de openbare registers in is opgenomen.

Privacyverklaring Kadaster     

Uitgebreide informatie over uw rechten en mogelijkheden op gebied van privacy bij het Kadaster leest u op onze privacyverklaring pagina.

Persoonsgegevens

Waarom zijn persoonsgegevens openbaar?
welke gegevens zijn openbaar?
Hoe kunt u gegevens bij het Kadaster opvragen?
Is het opvragen van persoonsgegevens aan voorwaarden verbonden?

AVG

Waarom zijn persoonsgegevens nog steeds openbaar ondanks strengere privacyregels (AVG)?
Hoe voldoet het Kadaster aan de aangescherpte privacyregels (AVG)?

Afscherming persoonsgegevens bijzondere situatie

Kunnen op dit moment gegevens afgeschermd worden?
Is er een risico op identiteitsfraude?
Zou het niet beter zijn als alleen de notaris toegang hebben tot persoonsgegevens?
Het Kadaster verstrekt ook open data. Zitten hier persoonsgegevens in?
 

 

Waarom zijn de persoonsgegevens openbaar?

De gegevens in onze registraties zijn volgens de wet voor iedereen toegankelijk en openbaar. Hiermee is de rechtszekerheid in het vastgoedverkeer gewaarborgd en ontstaat er geen misverstand over wat van wie is. Het Kadaster registreert onroerende zaken, zoals woningen en bedrijfspanden en de rechten die hierop rusten. Ook registreert en verstrekt het Kadaster gegevens over schepen, luchtvaartuigen en (ondergrondse) netwerken. Voor koop, verkoop, lening en investering is het van groot belang dat u met de juiste persoon of organisatie te maken heeft. Zonder toegankelijke, betrouwbare informatie zijn mensen minder bereid zijn zaken met elkaar te doen.


Terug naar boven

Welke persoonsgegevens zijn openbaar?

Alle persoonsgegevens in documenten zoals koop- en hypotheekakten die wij ontvangen zijn openbaar. Het gaat dan om de volgende persoonsgegevens:
- Naam gerechtigde (achternaam en voornamen)
- Adres
- Geboortedatum en geboorteplaats
- Burgerlijke staat ten tijde van de verkrijging
- Naam van partner
- Nummer van identiteitsdocumenten (paspoort, rijbewijs; alleen bij opvraag van de gehele akte). Het Burgerservicenummer wordt niet door Kadaster ontsloten.


Terug naar boven

Hoe kunt u gegevens bij het Kadaster opvragen?

Als particulier kunt u gegevens tegen betaling opvragen via de webwinkel van het Kadaster. U kunt daar zoeken op adres. De gegevens ontvangt u in de vorm van een pdf-bestand: Eigendomsbericht of Hypotheekbericht. Als zakelijk gebruiker kunt u gegevens opvragen via het online portaal Mijn Kadaster. Daar heeft u een abonnement voor nodig. U kunt dan zoeken op adres, perceelaanduiding, aktenummer of naam. Voor iedereen geldt: gegevens zijn alleen verkrijgbaar op aanvraag en tegen betaling.


Terug naar boven

Is het opvragen van persoonsgegevens aan voorwaarden verbonden?

Ja. Het Kadaster verstrekt geen persoonsinformatie voor charitatieve doelen of commerciële activiteiten, zoals direct marketing en profileringsdoeleinden.


Terug naar boven

Waarom zijn persoonsgegevens nog steeds openbaar ondanks strengere privacyregels (AVG)?

De openbaarheid van de openbare registers en Basisregistratie Kadaster is wettelijk vastgelegd. Dit is niet anders onder de nieuwe privacyregels (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Ook de nieuwe privacy regels respecteren het verwerken van persoonsgegevens in het kader van een wettelijke verplichting. Dit is gedaan in het belang van rechtszekerheid en transparantie op de vastgoedmarkt. Doordat persoonsgegevens in onze registraties openbaar zijn, ontstaan geen misverstanden over wat van wie is. Zonder betrouwbare informatie zijn mensen minder bereid zaken met elkaar te doen. Onder de nieuwe privacywetgeving zijn de persoonsgegevens in de registers van het Kadaster dan ook nog steeds openbaar.


Terug naar boven

Hoe voldoet het Kadaster aan de aangescherpte privacyregels (AVG)?

Het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens is voor het Kadaster vanzelfsprekend. Dat deden we al onder de Wet bescherming persoonsgegevens in ons beleid en werkprocessen en dat blijven we doen onder de sinds 25 mei 2018 in werking getreden Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Wij verwerken alleen persoonsgegevens bij het uitvoeren van onze wettelijke taken. Het Kadaster verstrekt geen persoonsinformatie voor charitatieve doelen of commerciële activiteiten, zoals direct marketing en profileringsdoeleinden. Dit is expliciet opgenomen in onze leveringsvoorwaarden.


Terug naar boven

Kunnen op dit moment gegevens afgeschermd worden?

Op dit moment is voor afscherming nog geen wettelijke basis. Echter, op vrijdag 29 juni 2018 heeft het kabinet aangegeven dat de minister van BZK een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) voorbereidt, waarin wordt geregeld dat de informatie over personen die mogelijk een persoonlijk risico lopen of bedreigd worden kan worden afgeschermd. Het ministerie van BZK heeft de Algemene Maatregel van Bestuur over de afscherming van persoonsgegevens van bedreigde personen ter consultatie geplaatst. De consultatieperiode loopt tot 12 augustus. De verwachte inwerkingtreding van deze AMvB is 1 juli 2019.
Lees de reactie van het kabinet.
 


Terug naar boven

Is er een risico op identiteitsfraude?

Het risico op identiteitsfraude op basis van informatie uit het Kadaster is zeer beperkt. BSN-nummers worden niet ontsloten via de Basisregistratie Kadaster en de openbare registers van het Kadaster. Wij registreren geen kopieën van identiteitsdocumenten. Lees het antwoord van Minister Ollongren op vragen over het bericht ‘Privacywet of niet, Kadaster deelt privégegevens’


Terug naar boven

Zou het niet beter zijn als alleen notarissen toegang hebben tot persoonsgegevens?

Op dit moment kan iedereen snel en tegen lage kosten bij ons de informatie opvragen die nodig is voor bijvoorbeeld de koop van een huis. Bij het beperken van toegang tot specifieke beroepsgroepen, zoals notarissen, is dit niet meer mogelijk. U wordt dan verplicht om naar de notaris te gaan om duidelijk te krijgen wat van wie is. Dat heeft een aantal nadelige gevolgen: langere doorlooptijden, extra administratieve lasten en kosten voor de aanvrager. De vastgoedmarkt wordt minder transparant en de economische ontwikkeling wordt beperkt.
Wel kondigt het kabinet aan dat er – in overleg met betrokken partijen- maatregelen worden genomen om geen onnodige privacygevoelige gegevens (zoals paspoortnummers) op te nemen in stukken, zoals koop- en hypotheekakten, zodat deze ook niet via het Kadaster kunnen worden ingezien.


Terug naar boven

Het Kadaster verstrekt ook open data. Zitten hier persoonsgegevens in?

Nee. Ter bescherming van de privacy worden persoonsgegevens uit de Basisregistratie Kadaster en de openbare registers niet aangeboden als open data. Deze gegevens mogen niet voor ieder willekeurig doel gebruikt worden. Wel kunt u de Kadastrale kaart vinden als open data op de website van PDOK.  


Terug naar boven