Meerjarenbeleidsplan 2018-2022

Als publieke organisatie zetten wij ons in voor een goed functionerende maatschappij. Wij bieden rechtszekerheid over vastgoed en grond èn zijn de vindplaats voor actuele, publieke geo-informatie. Daarnaast fungeren we met onze data en kennis als onafhankelijke, deskundige partner bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

Stabiliteit betekent geen stilstand. Juist om de kwaliteit van onze dienstverlening op peil te houden, voeren we tal van innovaties door. Ook zetten we onze data, kennis en onpartijdigheid in voor grote, actuele vraagstukken zoals duurzame energieopwekking (met name in Nederland) en armoedebestrijding in de derde wereld. Wij laten ons daarvoor inspireren door onder meer de 17 Sustainable Development Goals 2015-2030 van de Verenigde Naties.

Nieuwsgierig naar onze bijdrage aan maatschappelijke opgaven? Hieronder leest u in het kort over de belangrijkste speerpunten voor de komende vijf jaar.

Of bekijk de volledige versie van het Meerjarenbeleidsplan 2018 -2022

Onze belangrijkste doelen voor de komende vijf jaar

Streven naar een positiever stelsel

Nederland heeft één van de beste landregistraties ter wereld. We adviseren andere landen over het opzetten of verbeteren van hun landregistraties. En toch kent ons systeem zijn beperkingen. Er zijn vormen van eigendomsverkrijging die niet (direct) in de openbare registers en de kadastrale registratie zichtbaar zijn. Hierdoor komt de juridische werkelijkheid en de kadastrale registratie niet in alle gevallen overeen.

In de komende jaren streven we naar betere en snellere registratie van eigendomsverkrijging via vererving of verjaring en een betere kenbaarheid van erfdienstbaarheden. Verder onderzoeken we de mogelijkheden om de kadastrale kaart te verbeteren en het registreren van eigendommen in 3 dimensies.

Terug naar boven

Digitaal Stelsel Omgevingswet

De Omgevingswet, die nu in de maak is, brengt 26 wetten en een complex stelsel van uitvoeringsregelingen op het gebied van ruimtelijke ordening, ruimtelijk gebruik, bouwen, wonen en milieu samen. Het digitale stelsel ondersteunt de nieuwe Omgevingswetprocessen en vormt een belangrijk onderdeel van de wetgeving. Het Kadaster, Rijkswaterstaat en RIVM zijn strategische partners bij de ontwikkeling en het toekomstige beheer van dit stelsel.

Het Kadaster voert een achttal opdrachten uit voor de Omgevingswet, waaronder het ontwikkelen van een registratie voor omgevingsdocumenten en van een viewer ‘Regel en Kaart’. De invoering van de Omgevingswet zal ook gevolgen hebben voor diverse bestaande taken en activiteiten van het Kadaster. Om tijdig te anticiperen op de effecten van de Omgevingswet werken wij aan:

  • Het verder doorontwikkelen van het Kadaster als platform; 
  • Het creëren van een proeftuin;
  • Het inrichten van de kenbaarheid van de publiekrechtelijke beperkingen als onderdeel van het digitale stelsel. 

Terug naar boven

Knooppunt vastgoed- en geo-informatie

Wij hebben een rol in het beheer van basisregistraties met een geo-component. Als databeheerder dragen we bij aan de realisatie van het knooppunt geo-informatie. Open data, linked data en big data zijn ontwikkelingen waarop het Kadaster inspeelt met het oog op een optimale publieke dienstverlening.

Steeds meer processen die wij uitvoeren, maken onderdeel uit van grotere ketenprocessen. Voor gebruikers is de kwaliteit van het eindproduct daarbij bepalend. Wij zien voor onszelf een taak om te waken over de kwaliteit van de brongegevens en de processtappen in de ketens. 

Terug naar boven

Kennispartner voor maatschappelijke opgaven

Met onze adviesdiensten helpen we andere overheden bij ruimtelijke vraagstukken. We maken inzichtelijk hoe ruimtelijke informatie een feitelijke onderbouwing geeft die houvast biedt bij beleidsbeslissingen of uitvoering.

Het gaat daarbij niet alleen om de vastgoedsector en de ruimtelijke ordening. Ook de energietransitie, de klimaatverandering, het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer en de Groningse aardbevingsproblematiek zijn thema’s waar wij bij adviseren

Terug naar boven

Kadastrale functie op Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Bonaire, Sint Eustatius en Saba zijn sinds 10 oktober 2010 onderdeel van Nederland. De minister van IenM heeft besloten de kadasters in Caribisch Nederland onderdeel te laten worden van het Kadaster. Hiervoor wordt de benodigde wetgeving voorbereid. Waarschijnlijk treedt deze in 2019 in werking. De Raad van Bestuur van het Kadaster wordt vanaf dan formeel verantwoordelijk.

In de afgelopen jaren hebben de eilandsbesturen en de kadasters op de eilanden niet stil gezeten. Zo is Bonaire technisch klaar voor de transitie. Op Saba en Sint Eustatius is de geautomatiseerde kadastrale registratie geïmplementeerd. Nieuwe aktes kunnen met dit systeem worden ingeschreven. In 2018 en 2019 wordt ook de rechtstoestand van oudere inschrijvingen in het systeem opgenomen.

Terug naar boven

Vernieuwing systemen voor Basisregistratie Kadaster

Wetswijzigingen of klantwensen vereisen soms een functionele aanpassing van het systeem van de Basisregistratie Kadaster. Vaak is het moeilijk om een nieuwe functionaliteit in te bouwen. Dit heeft te maken met de verouderde techniek en schaarser wordende kennis over de oude technologie. Om de continuïteit te waarborgen en de flexibiliteit te verhogen, loopt een meerjarig project voor vernieuwing van de gegevensregistratie en de bijhoudingsprocessen voor zowel de akteverwerking als het bijwerken van de kadastrale kaart. 

Terug naar boven

Optimaliseren en doorontwikkelen topografische producten

Dit jaar hebben we onze ‘BRT-familie’ gecompleteerd met de TOP1000NL (topografisch bestand op schaal 1:1.000.000). Wij bieden nu topografische producten van schaal 1:10.000 tot en met 1:1.000.000. TOP10NL (1:10.000) is het basisproduct. De overige kaartschalen worden daar automatisch van afgeleid.

Een aantal zaken willen we in de komende MBP-periode realiseren:

  • Automatische vervaardiging van TOP10NL uit de Basisregistratie Grootschalige Topografie
  • Structurele vervaardiging van een 3D-versie van de TOP10NL. Hiervoor werken we samen met IenM, Rijkswaterstaat en Geonovum.

Terug naar boven

Strategische samenwerkingen

We werken op veel vlakken samen met publieke en private partners. Het doel van samenwerkingen is om gezamenlijke klanten optimaal te bedienen, ketenprocessen te optimaliseren en gezamenlijke kennis bijeen te brengen bij productontwikkeling. Een actueel voorbeeld van samenwerking is de innovatiesprint 3D-topografie. Een ander voorbeeld is de agrarische grondprijsmonitor, die we samen met het Wageningen Economic Research (voorheen LEI Wageningen UR) hebben ontwikkeld.

De samenwerking tussen het Kadaster en CBS is een ander goed voorbeeld. De bestaande samenwerking is in 2017 via een alliantie-overeenkomst bevestigd en verstevigd. Het primaire doel van de alliantie is om rijkere informatie aan te bieden aan iedereen die inzicht nodig heeft, bijvoorbeeld voor het maken van beleidskeuzes.

Terug naar boven

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Wij voelen de verantwoordelijkheid om als organisatie zo duurzaam mogelijk te werken. Daar proberen we op alle mogelijke manieren vorm aan te geven. Zo zijn bijvoorbeeld de Sustainable Development Goals een inspiratiebron voor ons. In 2015 hebben de Verenigde Naties 17 werelddoelen voor duurzame ontwikkeling (de Sustainable Development Goals) vastgesteld. Onze organisatie wil en kan hieraan op diverse vlakken een bijdrage leveren.

Het zorgvuldig omgaan met het milieu komt tot uiting in diverse milieubesparende maatregelen. Onze kantoren zijn voorzien van LED-verlichting en zonnepanelen. We kopen ons kantoormeubilair duurzaam in. Ook proberen we de CO2-uitstoot van onze meetauto’s te minimaliseren. We blijven de ontwikkelingen op het gebied van elektrisch vervoer daarom nauwlettend volgen.

Als moderne werkgever hebben we aandacht voor kennis- en competentie-ontwikkeling, werk-privébalans, het ‘nieuwe werken’ en diversiteit. Ook bieden we kansen aan mensen met een beperking (Participatiewet).

Goed werkgeverschap leidt tot beter gemotiveerde medewerkers en het binden van talent en draagt zo bij aan de kwaliteit van onze dienstverlening.

Terug naar boven