Herinrichten kwekerijgebied Boskoop voorkomt verpaupering

Gaan veel kwekerij-ondernemers stoppen? Lukt het kleine ondernemers om te overleven? En zo nee: slaat dan verpaupering toe? 

De aannames

Al enige tijd leven er verschillende aannames rond de regio Boskoop. De verwachting is dat veel ondernemers zullen stoppen, vanwege de leeftijd of het feit dat er geen bedrijfsopvolger is. Ook is de verwachting dat veel kleinere bedrijven de slag naar schaalvergroting missen, ook omdat de grote mate van versnippering schaalvergroting in de weg staat. Hierdoor leeft het gevoel dat het gebied door leegstand zal gaan verpauperen. Daarnaast zijn de wegen in het gebied niet bestand tegen het gewicht van vrachtwagens en is de waterhuishouding niet overal even goed.

Greenport Boskoop

De Stichting Belangenbehartiging Greenport Boskoop behartigt de belangen voor het boomkwekerijleven in de regio Boskoop. Voorzitter Henk van der Smit had al langer een prima relatie met het Kadaster vanuit landinrichtingsprojecten.

Tijdens een gesprek met Wichard de Hollander en Cees Kroon, Gebiedsinrichting en Zakelijke Markt Kadaster, kwamen meer mogelijkheden tot samenwerking ter sprake: “Het Kadaster was altijd al een autoriteit op onder andere het gebied van wet- en regelgeving; dit kan van cruciaal belang zijn in discussies. Nu blijkt dat het Kadaster ook op andere gebieden een belangrijke rol kan spelen.”

Het inzicht

De provincie en gemeente wilden graag inzicht in het gebied. Dat ontstond na een inventarisatie per deelgebied. De Hollander: “We hebben gekeken naar de eigenaren en de leeftijd daarvan om eventuele bedrijfsopvolging in kaart te brengen.”

Ook is er gekeken naar het grondgebruik. Hierbij zijn kennis van het gebied en informatie van het Kadaster aan elkaar gekoppeld.

De uitkomst? “De verwachting is dat eenderde van de bedrijven op termijn ophoudt te bestaan.” De redenen? “Bedrijfsopvolgers ontbreken, uitbreiding is niet mogelijk."

Deze uitkomst vraagt erom eens goed te kijken naar nieuwe mogelijkheden voor de inrichting van het gebied.”

Nuttige herbestemming

Als het gebied inderdaad van binnenuit door leegstand verpaupert, ontstaat de kans dat partijen voor bedrijfsuitbreiding een beroep gaan doen op het landelijke buitengebied. Dit buitengebied heeft een hoge natuur- en landschapswaarde. Deze ontwikkeling wil de provincie voorkomen. Hierom hebben zowel provincie, gemeente, als de stichting de wens geuit een verbeterslag van binnenuit te maken: een aantal hectares moet een nuttige herbestemming krijgen.

Toekomstbestendige gebiedsinrichting

In het aangeboden rapport is de problematiek cijfermatig onderbouwd en wordt de zorg uitgesproken over de aanstaande leegstand. Het draagt bij aan een duurzame, toekomstbestendige inrichting van het gebied. De complexiteit van de herinrichting vraagt om een planmatige aanpak. Ook om tegelijkertijd de infrastructuur en de waterhuishouding in het gebied te verbeteren.

Terzake

Dit artikel verscheen in het Kadastermagazine Terzake november 2017. U kunt de Terzake als pdf-bestand downloaden op de pagina Brochures en publicaties.