Vernieuwingstraject Wkpb

Stuurgroep ‘Beter Kenbaar’ onderzocht de definitiestudie over vernieuwing van de registratie van publiekrechtelijke beperkingen.

De stuurgroep Beter Kenbaar heeft in zijn bijeenkomst van 24 oktober 2017 gekozen voor het scenario dat de vernieuwing van de registratie van publiekrechtelijke beperkingen wordt uitgevoerd vóórdat de Omgevingswet in werking treedt. Dat betekent dat de huidige Wkpb wordt gewijzigd en dat de huidige registratiesystematiek uiterlijk 1 januari 2021 ophoudt te bestaan     

Er is al lange tijd behoefte aan vernieuwing van de registratie van publiekrechtelijke beperkingen, waaronder een uniform en vereenvoudigd stelsel voor registratie. Vanaf 2012 werd deze vernieuwing gekoppeld aan de invoering van de Omgevingswet. Wij zijn in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu in 2017 gestart met een definitiestudie om de eisen, mogelijkheden en consequenties te verkennen die hierbij van belang zijn (onder de naam ‘Beter Kenbaar’).

Bericht van stuurgroep ‘Beter Kenbaar’

Omdat de invoering van de Omgevingswet is uitgesteld tot januari 2021, zijn de consequenties voor het geplande traject onderzocht. Er is gekeken of er een alternatief mogelijk was vooruitlopende op de invoering van de Omgevingswet. Met name de wetstechnische gevolgen zijn onderzocht.

Het blijkt zowel inhoudelijk (gegevenstransitie), technisch (systeemvernieuwing) als juridisch (wet- en regelgeving) haalbaar om de vernieuwing van de Wkpb te realiseren voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Omgevingswet. De essentie daarvan is dat eerst álle beperkingenbesluiten van de huidige Wkpb in de Basisregistratie Kadaster (BRK) worden geregistreerd. Hiervoor is een transitie noodzakelijk. Daarna zullen, als bepaalde besluiten in de Omgevingswet als omgevingsdocument worden aangewezen, deze besluiten op dat moment uit de BRK naar het ROD worden overgebracht.

Deze volgorde heeft twee belangrijke voordelen.

  • Ten eerste het feit dat het duale stelsel op relatief korte termijn wordt beëindigd, en er een gemoderniseerde uniforme werkwijze voor alle overheden voor in de plaats komt.
  • Ten tweede betekent de loskoppeling van Wkpb-vernieuwing en Omgevingswet dat de projectstructuur en -beheersing minder complex wordt. Uiteraard wordt er nauw afgestemd op de verdere ontwikkeling van (het digitale stelsel van) de Omgevingswet, zoals standaarden en processen.

Op grond van deze overwegingen heeft de stuurgroep Beter Kenbaar gekozen voor het scenario om de vernieuwing Wkpb zelfstandig te gaan uitvoeren. Op basis van deze keuze wordt de definitiestudie afgerond en wordt in januari ter goedkeuring aan de stuurgroep aangeboden.

Meer informatie leest u in de notitie 'Naar een goede kenbaarheid van publiekrechtelijke beperkingen' onderaan dit bericht. 

Vervolgtraject

De globale tijdlijn wordt hiermee als volgt:

  • Januari/februari 2018: afronding definitiestudie, bespreken met stakeholders, vaststellen door stuurgroep en start implementatietraject;
  • 2018-2019: ontwerp en realisatie nieuwe systeemomgeving (aanpassing BRK); ontwerp nieuwe leveringsprocessen voor bronleveranciers; aanpassing gebruikerskanalen; wijziging wetgeving; opschonen gegevens bij bronhouders;
  • 1-1-2020: nieuwe wetgeving treedt in werking zodat bronhouders volgens de nieuwe regels kunnen gaan werken;
  • in 2020 gaan bronhouders stuk voor stuk in één keer 'formeel' over naar de vernieuwde BRKomgeving. Als ze over zijn gaat het nieuwe wettelijke regime voor hen gelden;
  • 1-1-2021: alle bronhouders zijn over, de bestaande wetgeving kan grotendeels worden ingetrokken (duaal stelsel eindigt, LV Wkpb wordt stilgelegd); inschrijvingseisen worden nog in een rompwet Wkpb geregeld;
  • 2021-2029: als een bestaand beperkingenbesluit als omgevingsdocument wordt aangewezen gaat het vanuit de BRK alsnog over naar het ROD.

Voor vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief kunt u contact opnemen met Ad van der Meer, auteur van de notitie: “Naar een goede kenbaarheid van publiekrechtelijke beperkingen”. Dit kan met het formulier Contact met het Kadaster over Wkpb.