Onderzoek in de openbare registers

Het Kadaster kan voor u onderzoek doen in de openbare registers naar onder andere:

  • bijzondere bepalingen zoals een kettingbeding
  • bijzondere typen akten zoals splitsingsakten en akten van schenking

Beschrijving

Wij doen op uw verzoek onderzoek in de openbare registers.  

Onderzoek laatst ingeschreven akten

Bent u op zoek naar het aktenummer (deel en nummer) van het moment dat iemand eigenaar, erfpachter of opstalhouder van een perceel of appartement is geworden? Dit staat vermeld in 'de verkrijgingsakte' of 'de titel van aankomst'.

Wij kunnen een onderzoek naar 'de verkrijgingsakte' voor u uitvoeren. U ontvangt een opgave van het deel en nummer van de ingeschreven akte. Ook kunt u een kopie aanvragen van de akte. 

Onderzoek overige ingeschreven akten

Wilt u specifieke informatie over een perceel of wilt u meer weten over de rechten van een appartement? Wilt u informatie van een splitsingsakte ontvangen of wilt u weten wie de voormalige eigenaar was van een perceel? Of zoekt u naar de naam van een rechthebbende of wilt u weten of er een kwalitatieve verplichting op een pand rust? U kunt ons opdracht geven een 'Overig onderzoek' uit te voeren. U vraagt bijvoorbeeld om een:

  • onderzoek naar bijzondere bepalingen in akten, zoals kettingbedingen, ontbindende en/of opschortende voorwaarden, mandeligheden, buurwegen en kwalitatieve verplichtingen
  • onderzoek naar bijzondere typen akten, zoals splitsingsakten appartementsrecht en akten van schenking, vestiging opstal, erfpacht of beklemming
  • onderzoek naar vroegere nummers (filiatie) van een kadastraal perceel
  • onderzoek naar vroegere eigenaren
  • onderzoek naar unieke brondocumenten die niet door de notaris zijn aangeboden. Bijvoorbeeld: besluiten in het kader van de Wet geluidhinder en de Wet bodembescherming, besluiten van de rechtbank met betrekking tot onderbewindstelling, niet-gemeenlijke publiekrechterlijke beperkingen

U ontvangt een opgave van het deel en nummer van de ingeschreven akte. Ook kunt u een kopie aanvragen van de akte.

Negatieve mededeling

Voor het aanvragen van huursubsidie of een starterssubsidie kunt u bijvoorbeeld bewijs nodig hebben dat u geen onroerend goed op uw naam hebt staan. Als u formeel moet kunnen aantonen dat op uw naam of op naam van uw bedrijf op dit moment geen zakelijk recht in de basisregistratie van het Kadaster voorkomt, vraagt u een 'Negatieve mededeling' aan. Als na onderzoek blijkt dat u op dit moment niet als eigenaar of rechthebbende in de Basisregistratie Kadaster voorkomt, ontvangt u een verklaring, ondertekend door de bewaarder van het Kadaster en de openbare registers.

Erfdienstbaarhedenonderzoek

Wilt u weten of er op een perceel zogenaamde erfdienstbaarheden rusten? Vraag dan een Erfdienstbaarhedenonderzoek aan op de pagina Onderzoek in de openbare registers.

Tarieven

Onderzoek laatst ingeschreven akten Prijs
Deel en nummer(s) van de verkrijgingsakte of de titel van de aankomst van de akte(n) zonder afschrift (kopie) van de akte(n)

€ 48,00

Overig onderzoek Prijs
onderzoek overig ingeschreven akte, per object € 48,00
onderzoek naar vroegere of latere kadastrale nummers (losse filiatie), per object

€ 48,00

Onderzoek object of subject (natuurlijk of niet natuurlijk persoon) Prijs
in de periode heden tot 1989, per object of subject € 72,00
in de periode heden tot 1929, per object of subject € 144,00
in de periode heden tot 1838, per object of subject € 216,00
in de periode 1989 tot 1929, per object of subject € 72,00
in de periode 1989 tot 1838, per object of subject € 144,00
in de periode 1929 tot 1838, per object of subject € 72,00
Negatieve mededeling Prijs
per e-mail € 14,00
per post € 16,00
Kopie (afschrift) van akte(n) uit de openbare registers (optioneel) Prijs
per afschrift, via Mijn Kadaster (Kadaster-on-line) € 2,40
per afschrift, per e-mail € 15,40
per afschrift, per post € 17,40

Deze bedragen zijn vrij van btw.

Bestellen

Onderzoek laatst ingeschreven akte

 Vraag een Onderzoek ingeschreven akten aan met het bestelformulier Onderzoek laatst ingeschreven akte.

Onderzoek overig ingeschreven akte

Vraag een Overig onderzoek aan met het bestelformulier Onderzoek overig ingeschreven akte.

Negatieve mededeling

Vraag een Negatieve mededeling aan met het bestelformulier Negatieve mededeling.

Bestellen via Mijn Kadaster

Een Onderzoek ingeschreven akten en Overig onderzoek kunt u ook bestellen via Mijn Kadaster (voor zakelijke klanten met een abonnement). Log in via de inlogpagina Mijn Kadaster en ga naar Kadaster-on-line.

Levering

Onderzoek laatste ingeschreven akte

Na ontvangst van uw aanvraag sturen wij u de opgave van gevonden akten in principe binnen 2 werkdagen toe. Gaat het om een groot onderzoek, dan informeren wij u over de levertijd.

Onderzoek overige ingeschreven akte

De levertijd is afhankelijk van de informatie die u zoekt en de periode waarover u informatie wilt ontvangen. Voor het 'Overig onderzoek' geldt een kwartiertarief. Na ontvangst van uw aanvraag nemen wij contact met u op over de levertijd en de kosten. 

Negatieve mededeling

Na ontvangst van u aanvraag sturen wij u de verklaring binnen 2 werkdagen toe. 

Meer informatie

Het Kadaster maakt onderscheid tussen onderzoek dat teruggaat tot 1 april 1950 (start invoer van getypte akten) en onderzoek dat teruggaat tot 1 oktober 1838 (ontstaansdatum van de openbare registers).

Registers met afwijkende begindata

Voor enkele gemeenten in Nederland geldt 1838 niet als begindatum. In de periode 1940-1945 (Tweede Wereldoorlog) zijn verschillende registers verloren gegaan en andere gemeenten (zoals in Flevoland) zijn pas na 1838 ontstaan. In het onderstaand overzicht ziet u de kadastrale gemeenten met afwijkende begindata van de registers.