BRK-BAG koppeltabel

Koppeltabel BRK - BAG adressen en voorwaarden 

Waarom deze koppeltabel? 

Het Kadaster koppelt de gegevens uit de basisregistratie kadaster (BRK) aan de gegevens van de basisregistraties adressen en gebouwen (BAG). Het Kadaster heeft de adressen die in de BRK zijn geregistreerd vergeleken met de adressen uit de BAG. Daar waar aan alle adressen bij een perceel in de BRK een BAG-adres is gekoppeld, is dit aangegeven door een aantekening in de BRK.

Het koppelen van de BRK en de BAG heeft geresulteerd in een koppeltabel. Deze koppeltabel geeft nadere informatie over de koppeling en verklaart op adresniveau bij een perceel waarom een aantekening wel of niet is geplaatst.

Actualiteit van de gegevens

De gegevens in de koppeltabel en ook de daarop gebaseerde aantekeningen in de BRK zijn niet actueel. De BRK-BAG koppeling wordt een keer per maand geactualiseerd en het actualisatieproces neemt zelf ook enige doorlooptijd in beslag, waardoor de aantekeningen en koppeltabel een tot twee maanden achter lopen op de actuele situatie. Daarnaast wordt in enkele gevallen een handmatige correctie uitgevoerd op de aantekening in de BRK, waardoor deze kan afwijken van de inhoud in de koppeltabel. 

De koppeltabel bevat alle objecten van de BRK en adressen van de BAG. In de meeste gevallen zijn deze al aan elkaar gekoppeld. In een aantal bijzondere situaties is dit vanwege hun complexiteit nog niet gebeurd. Deze zullen in toekomstige versies gerealiseerd worden. 

Het Kadaster is niet aansprakelijk voor de juistheid en/of volledigheid van de in de koppeltabel opgenomen informatie afkomstig van derden, noch voor eventuele schade ten gevolge van de niet-beschikbaarheid, de toegang tot of het gebruik van de koppeltabel.

Voor nadere toelichting over (het gebruik van) de koppeltabel kunt u de gebruikshandleiding raadplegen. Deze vindt u samen met andere aanvullende documentatie op onze website.

Let op: de koppeltabel is een tijdelijke oplossing. Zodra de koppeling met de BAG is geintegreerd in de BRK en de informatieproducten, dan zal de huidige koppeltabel uitgefaseerd worden en zal niet meer te gebruiken zijn. 
Afnemers van de BRK krijgen dan automatisch de BAG adressen en identificatienummers meegeleverd in de BRK levering en via kadaster online. 

Akkoordverklaring 

Door de koppeltabel op te vragen stemt u in en gaat u akkoord met bovenstaande voorwaarden, alsmede met de disclaimer en de privacy disclaimer van het Kadaster.

Als u akkoord bent met bovenstaande disclaimer, de privacy disclaimer en bovenstaande voorwaarden, klikt u op deze link naar de zip-bestanden.