Basisregistratie Gebouwen

In de Basisregistratie Gebouwen zijn alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd. Deze 'objecttypen' zijn afgebakend en voorzien van een unieke aanduiding. De waarde van de attributen behorende bij de objecttypen (zoals de oppervlakte en het bouwjaar) is ook in de registratie opgenomen. De bijbehorende adresgegevens zijn terug te vinden in de Basisregistratie Adressen, deze bevat de objecten nummeraanduiding, openbare ruimte en woonplaats.

Omschrijving van de objecttypen in de Basisregistratie Gebouwen:

 • PAND
  De kleinste, bij de totstandkoming functioneel en bouwkundig-constructief, zelfstandige eenheid die direct en duurzaam met de aarde is verbonden en betreedbaar en afsluitbaar is.
 • VERBLIJFSOBJECT
  De kleinste, binnen één of meer panden gelegen en voor woon-, bedrijfsmatige, of recreatieve doeleinden geschikte, eenheid van gebruik die ontsloten wordt via een eigen afsluitbare toegang vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde verkeersruimte, onderwerp kan zijn van goederenrechtelijke rechtshandelingen en in functioneel opzicht zelfstandig is
 • STANDPLAATS
  Een door het bevoegde gemeentelijke orgaan aangewezen terrein of gedeelte daarvan dat bestemd is voor het permanent plaatsen van een niet direct en niet duurzaam met de aarde verbonden en voor woon-, bedrijfsmatige, of recreatieve doeleinden geschikte ruimte
 • LIGPLAATS
  Een door het bevoegde gemeentelijke orgaan aangewezen plaats in het water al dan niet aangevuld met een op de oever aanwezig terrein of een gedeelte daarvan, die bestemd is voor het permanent afmeren van een voor woon-, bedrijfsmatige of recreatieve doeleinden geschikt vaartuig

Aan ieder object is minimaal één adres gekoppeld. Daarnaast zijn nevenadressen mogelijk. Aan panden zonder verblijfsobject (zoals bijvoorbeeld onzelfstandige bijgebouwen) wordt geen adres toegekend.

Naar de pagina Basisregistratie adressen

Legaal/illegaal

De wet BAG schrijft voor dat zowel legale als mogelijk illegale adresseerbare objecten worden geregistreerd en een adres krijgen. Mogelijk illegale objecten herkent u aan de waarde "Ja" in het veld "indicatie geconstateerd". In de BAG wordt de feitelijke situatie geregistreerd. Uitzondering hierop is het gebruiksdoel bij verblijfsobjecten, hier wordt het vergunde gebruik geregistreerd. Voor handhaving bij illegale situaties is het noodzakelijk zowel de vergunde situatie als de feitelijke situatie te kennen.

Verantwoordelijke gemeente

Het grondgebied van de gemeente waarop een object is gelegen, is bepalend voor de vraag binnen welke gemeente een object wordt geregistreerd. Ligt een pand of verblijfsobject op de grens van twee of meer gemeenten? Dan wordt het betreffende pand of verblijfsobject geregistreerd in de gemeente op wiens grondgebied het grootste gedeelte van het pand is gelegen, zoals uitgelegd op de website van de Rijksoverheid in de memorie van toelichting op de Wet BAG, artikel 6).

Documentatie


Relevante wet- en regelgeving rondom de Basisregistraties Adressen en Gebouwen is geregeld in de Wet BAG. Op de website geobasisregistraties.nl leest u meer over de BAG wet- en regelgeving. Naar de website geobasisregistraties.nl.

Op de pagina BAG documentatie vindt u de nu geldende documentatie voor de Landelijke Voorziening BAG.

Voor al uw vragen over de Basisregistraties Adressen en Gebouwen kunt u terecht bij Klantenservice BAG