Op weg naar BAG 2.0

In 2014 heeft de auditdienst Rijk, de interne auditdienst van de Rijksoverheid, de BAG geëvalueerd. Uit de evaluatie kwam een aantal aanbevelingen op het gebied van kwaliteit, inhoud, structuur en organisatie van de BAG naar voren.

In 2015 en 2016 zijn de aanbevelingen door het Kadaster, Geonovum en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) uitgewerkt. Dit gebeurde in nauw overleg met het BAG Bronhouders- en Afnemersoverleg (BAG BAO), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) en andere belanghebbenden van de BAG. 

Op dit moment richten wij ons met onze informatie over BAG 2.0 met name op de bronhouders. De feedback van bronhouders nemen we mee in de informatie specifiek gericht op afnemers. Deze informatie volgt dan ook op een later moment. 

Wet, Besluit en ministeriële regelingen

De nieuwe regelgeving wordt gevormd door de wet, het besluit en de ministeriële regelingen. 

Wet BAG

De gewijzigde Wet BAG bevat een overzicht van de objecten die in de BAG bijgehouden worden. Daarnaast gaat de wet in op wie verantwoordelijk is voor het bijhouden en het gebruik van de BAG.

Besluit BAG

Het Besluit BAG, ook wel Algemene maatregel van bestuur genoemd, is een gedetailleerde beschrijving van de wet. Hierin is opgenomen:

  • een overzicht van alle gegevens die bij de objecten bijgehouden moeten worden;
  • de bepalingen over de brondocumenten; 
  • welke gegevens authentiek zijn.

Ministeriële regeling 

De ministeriële regeling is de meest concrete uitleg van de wet. In de regeling wordt verwezen naar de nieuwe Catalogus BAG en de koppelvlakspecificaties. Deze regeling wordt drie maanden voordat de nieuwe BAG ingaat gepubliceerd. Daarnaast komt er in 2018 een ministeriële regeling over de kwaliteitszorg en het kwaliteitstoezicht. 

Wat houden de wijzigingen in?

De belangrijkste wijzigingen van de BAG gaan over de structuur van de wet- en regelgeving. Zo kan er straks flexibeler ingespeeld worden op nieuwe ontwikkelingen zonder dat er een wetswijziging hoeft plaats te vinden.

Daarnaast wordt de inrichting van de kwaliteitszorg en het kwaliteitstoezicht gewijzigd. De verantwoording is meer gericht op resultaten dan processen.

Meer informatie over de wijzigingen

Wanneer worden de wijzigingen doorgevoerd? 

De beoogde datum voor inwerkingtreding van de gewijzigde wet- en regelgeving is 1 juli 2018.

Deze datum stond op 1 januari 2018, maar de VNG had uitstel van de implementatieperiode door de VNG gevraagd. Dit hebben ze gedaan omdat eerst gekeken wordt wat de impact van de invoering van BAG 2.0 binnen gemeentes is. De gevolgen hiervan voor de verdere planning wordt komende tijd besproken. Zodra inzichtelijk is wat de nieuwe planning is, worden alle bronhouders en stakeholders hierover geïnformeerd. Ook wordt de planning dan aangepast en gepubliceerd. 

Planning

Roadmap BAG 2.0 2017 en 2018

Beschrijving planning

Wilt u meer weten over de planning? Neem dan contact op met onze Klantenservice

Op de hoogte blijven of meer weten?

Op diverse manieren houden wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom de invoering van BAG 2.0.

Bekijk de mogelijkheden om op de hoogte te blijven