Administratieve grens

Definitieve, voorlopige of administratieve grens

Een definitieve grens is een grens die door partijen is aangewezen en door het Kadaster is gemeten. De kleur van een definitieve grens op een kadastrale kaart is zwart.

Een voorlopige grens is een grens die door derden is ingetekend en in de Basisregistratie Kadaster is opgenomen. De kleur van een voorlopige grens is rood/bruin. Percelen met een voorlopige grens worden veelal gevormd met de bedoeling het perceel te verkopen. Een voorlopige grens wordt definitief als de grens, na verkoop en aanwijzing door belanghebbenden, door het Kadaster is gemeten.

Een administratieve grens is een grens die door het Kadaster is ingetekend om een, in een akte geleverd gedeelte van een perceel, af te beelden op de kadastrale kaart. De kleur van een administratieve grens is blauw. Een administratieve grens wordt definitief als de grens, na aanwijzing door belanghebbenden, door het Kadaster is gemeten.    

Administratieve grenzen worden door het Kadaster ook gebruikt als na meting blijkt dat de aangewezen grens niet overeenkomt met de gegevens uit de akte. Door verbetering van de akte wordt het perceel met administratieve grenzen op een later moment alsnog op de juiste naam geregistreerd. 

Aangepaste regeling voor gedeeltelijke percelen

In de Basisregistratie Kadaster (BRK) worden uitsluitend gehele percelen met een definitieve, voorlopige of administratieve grens opgenomen. Het Kadaster kan geen deelpercelen meer verwerken. Gevolg is dat u een situatietekening mee in moet schrijven als u een akte wilt inschrijven met een of meer gedeelten van kadastrale percelen. Op die manier kunnen wij het perceel inschrijven als een geheel perceel met een administratieve grens. Als het perceel gevormd is met voorlopige grenzen is het inschrijven van een tekening niet nodig.

Aan welke eisen moet de situatietekening voldoen?

U kunt een uittreksel uit de kadastrale kaart gebruiken als ondergrond. Hierop geeft u de betreffende gedeelten gearceerd weer. Biedt het uittreksel onvoldoende ruimte om de ligging van de gedeelten weer te geven? Dan kunt u ook een tekening inschrijven die voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • de ligging van de gedeelten is met onderscheidende arcering aangegeven;
 • de tekening:
  • bevat de betreffende kadastrale grenzen en perceelsnummers;
  • is noordgericht;
  • bevat een schaalbalk;
  • bevat een weergave van aanwezige bebouwing.

Er kunnen één of meer tekeningen bij een aangeboden akte mee worden ingeschreven.

Als een tekening ontbreekt, wordt het stuk geweigerd en wordt een ANI (Attendering op Niet Inschrijving) verstuurd.

De verplichting om een tekening mee in te schrijven geldt alleen in situaties waarbij gedeeltelijke percelen worden ingeschreven waarbij nieuwe percelen ontstaan. Voorbeeld: Bij de vestiging van een erfdienstbaarheid op een gedeelte van een perceel wordt niet tot perceelsvorming overgegaan. Het is in dit geval niet nodig een tekening mee in te schrijven.

Wat verandert er voor u?

 • Nadat een akte met deelpercelen en de bijbehorende tekening is ingeschreven, vormt het Kadaster percelen met administratieve grenzen. Zowel het nieuw gevormde administratieve perceel als het restperceel krijgt een nieuw kadastraal perceelnummer. De administratieve grenzen krijgen een blauwe kleur op de kadastrale kaart. 
 • Bij het overdragen van een perceel met administratieve grenzen, moet in de aktetekst staan dat het perceel een administratieve grens en oppervlakte heeft. Een notaris kan dit bij de omschrijving van het registergoed zetten. Als dit niet in de akte wordt vermeld, sturen wij hiervoor een verzoek tot verbetering naar de notaris. De ligging van de administratieve grens heeft geen juridische waarde. 

Nieuwe meldingen

Als een perceel administratieve grenzen heeft, geven wij dit aan in onze registratie. Hierdoor ontstaan nieuwe meldingen in Kadaster-on-line:

 • Melding administratieve voorlopige (kadastrale) grens. Na meting worden de perceelsgrenzen definitief en vervalt deze melding. 
 • Melding grensvaststelling, partijen oneens. Als partijen het niet eens zijn over de ligging van de nieuwe grenzen van het pcerceel, krijgt het perceel deze melding.
 • Melding grensvaststelling, aanwijs niet conform akte. Als de door partijen aangewezen grens niet overeenkomt met de omschrijving hiervan in de akte krijgt het perceel deze melding.