Aanbestedingen

Volgens de Europese Aanbestedingsrichtlijnen is het Kadaster aangewezen als aanbestedende dienst. Dit betekent dat het Kadaster het plaatsen van opdrachten boven de, in de aanbestedingsrichtlijnen genoemde, drempelbedragen volgens deze richtlijnen dient uit te voeren.

Om taken uit te kunnen voeren heeft Het kadaster  leveranciers nodig. Het Kadaster is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) die taken uitvoert onder verantwoordelijkheid van het ministerie van van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dit betekent onder andere dat alle Europese Aanbestedingen (opdrachten groter dan € 221.000,- excl. BTW en gemeten over 4 jaar) die het kadaster uitschrijft, worden gepubliceerd op de website van TenderNed.

Op alle inkopen van het Kadaster zijn de Algemene Rijks(inkoop)voorwaarden (ARBIT, ARVODI en ARIV) van toepassing.

In aanvulling op de aanbestedingsstukken heeft het Kadaster een aanbestedingsbeleid opgesteld, waarin we gemaakte keuzes motiveren en toelichten. U vindt het aanbestedingsbeleid onder aan deze pagina. In geval van eventuele tegenstrijdigheden tussen de informatie op deze website en de publicaties op de officiële websites als ted.europa.eu, tenderned.nl en aanbestedingskalender.nl zijn laatstgenoemde leidend.

Documentatie

Externe documentatie

  • Algemene Rijksinkoopvoorwaarden 2016 
  • Algemene Rijksvoorwaarden bij IT-overeenkomsten 2016  
  • Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van diensten 2016 

Deze documentatie vindt u op de website Overheid.nl