'Veel kansen voor inzet van informatie en expertise'

Welke ervaringen met het Kadaster zijn u het meest bijgebleven?

“Ik ben onder de indruk van het vakmanschap. Ik ben een paar keer op werkbezoek geweest en zag bijvoorbeeld hoe de medewerkers automatisch kaarten genereren uit verschillende schalen. Je kunt het verschil met de traditionele kaart niet eens zien!

Ook is mij opgevallen dat het Kadaster zoveel kennis deelt met het buitenland. Niet overal is het zo goed op orde als in Nederland en het is mooi dat het Kadaster bijdraagt aan verbeteringen elders.

Een belangrijk onderwerp is natuurlijk de discussie rond privacy en toegankelijkheid van de persoonsgegevens in het Kadaster. Dat gesprek moeten we zorgvuldig voeren. Openbare kadastrale gegevens zijn belangrijk voor de rechtszekerheid. Je moet, om maar eens iets te noemen, zeker kunnen weten dat degene van wie jij een huis koopt ook echt de eigenaar is.”

Wat is het belangrijkste dat het Kadaster de afgelopen 7 jaren heeft weten te realiseren voor de samenleving?

“Het Kadaster verstrekt nu een breed palet aan open data, niet alleen de topografische en de kadastrale kaart, maar ook gegevens van adressen en gebouwen, WOZ-waarden, ruimtelijke plannen etcetera. Daar heeft de samenleving veel baat bij. Open data worden in tientallen applicaties gebruikt. Zowel van de overheid, zoals onze overstromingsapp, als in commerciële applicaties zoals navigatiesystemen en apps voor zonnepanelen.”

Waar ziet u ontwikkelkansen of -opgaven voor het Kadaster rond de Omgevingswet?

“In 2019, als de Omgevingswet in werking treedt, is alle digitale informatie op één plek te vinden: in het nieuwe
Omgevingsloket. Daar kunnen initiatiefnemers, overheden en belanghebbenden zowel op een kaart als in tekst zien wat kan en mag in de fysieke leefomgeving. De digitalisering daarvan is een hele klus. Het Kadaster kan en moet daarbij een grote rol spelen. Ik heb er alle vertrouwen in dat het zich daar een plaats kan verwerven.”

Welke boodschap geeft u mee aan het Kadaster en aan de nieuwe minister?

“Het Kadaster heeft de afgelopen jaren goed werk geleverd en denkt steeds klantgerichter. Een mooie ontwikkeling. We hebben afgesproken een aantal maatschappelijke thema’s als strategisch partners uit te werken. Ik zie daar veel kansen voor een goede inzet van de informatie en expertise die bij het Kadaster beschikbaar is.”

Terzake

Dit artikel verscheen eerder in het Kadastermagazine Terzake. U vindt een overzicht van eerder verschenen nummers op de pagina brochures en publicaties