Wettelijke herverkaveling: ook voor glastuinbouwgebieden?

Wettelijke herverkaveling biedt veel kansen en perspectief voor de ontwikkeling van glastuinbouwgebieden. Dit blijkt uit een onderzoek waarin wettelijke herverkaveling werd gesimuleerd. Samen met Glastuinbouw Nederland voerden we dit onderzoek uit in opdracht van de provincie Zuid-Holland.

Ruimte vinden voor glastuinbouw is complex

“Glastuinbouwbedrijven worden steeds efficiënter en moeten blijven innoveren om wereldleider te blijven” vertelt Leonie Claessen van Glastuinbouw Nederland. Ruimte vinden voor groei en innovatie wordt echter steeds complexer. Er zijn veel verschillende partijen, bestemming en gebruik van locaties matchen niet goed meer, en er liggen vaak veel andere opgaven in het buitengebied.

Herstructurering wenselijk

Pogingen om vrijwillig tot herstructurering in de glastuinbouw te komen hebben de afgelopen jaren niet geleid tot veel veranderingen. Daarom zou herstructurering voor veel glastuinbouwgebieden wenselijk zijn, vindt Claessen. 

Herverkaveling gesimuleerd

Om te onderzoeken of herstructurering wenselijk is, is het proces van een wettelijke herverkaveling gesimuleerd met een projectgroep van Greenports Nederland. Zij werken aan fysieke herstructurering en modernisering van bestaande glastuinbouwgebieden. 

Bevindingen uit het onderzoek

Wettelijke herverkaveling is erg kansrijk en biedt veel perspectief voor de ontwikkeling van glastuinbouwgebieden. Dit vanwege de: 

  • integrale aanpak 
  • rechtsbescherming in het proces
  • participatie mogelijkheden 
  • garantie op een goed resultaat

Het Kadaster constateerde dit samen met specialisten van het ministerie van LNV, BZK, provincie Zuid-Holland, gemeenten en de glasbouwsector (o.a. LTO).

Voorbeeld en pilotproject De Kleihoogt

Het team van specialisten wil graag een pilot starten, waar met een wettelijke herverkaveling een glastuinbouwgebied wordt geherstructureerd. Bijvoorbeeld in ‘De Kleihoogt’. Dit gebied is ook gebruikt voor de simulatie. Hieruit bleek onder andere dat tegemoetkomen aan de wensen van individuele ondernemers een complexe puzzel is. De plek waar een verkoper grond of een bedrijf wil verkopen is niet altijd de plek waar de koper zijn bedrijf wil of kan uitbreiden. Bedrijfsontwikkeling in het gebied ligt hierdoor min of meer stil, terwijl er veel perspectief is voor ondernemers. 
Voor herstructuring in ‘De Kleihoogt’ moeten enkele regels uit de Wet inrichting landelijk gebied (tijdelijk) worden aangepast. Dit omdat binnen een wettelijke herverkaveling niet geruild worden met opstallen en dus ook niet met glasopstanden (kassen). Het ministerie van BZK wil onderzoeken of bij stedelijke herverkaveling een uitzondering gemaakt kan worden op deze regel. Dit wordt vandaag 15 april besproken in de Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken.

Meer lezen?

  • In het landelijk gebied wordt herverkaveling ingezet zodat voor agrarische bedrijven een goede bedrijfsvoering mogelijk wordt én ruimte ontstaat voor natuur, wegen of water. Lees meer over herverkaveling in het landelijk gebied op de pagina Ontwikkeling in grondgebruik.  
  • Bij stedelijke herverkaveling gaat het over het herindelen van rechten op grond en gebouwen met stedelijke functies. Het kan bijdragen aan het op gang brengen van gebiedsontwikkeling bij vraagstukken als leegstand van winkels of kantoren, krimp, herstructurering van bedrijventerreinen of aanpassing van de woningvoorraad. Vraag een gratis verkennend gesprek aan