Succesvolle kavelruil in Overijssel

28 april 2020

Met de vrijwillige en planmatige kavelruil is in totaal 70 hectare grond van eigenaar gewisseld. De akte hiervoor is vandaag gepasseerd. Het Kadaster werkte samen met LTO Noord aan deze kavelruil in opdracht van het CKO.

In het Coördinatiepunt Kavelruil Overijssel (CKO) werkt het Kadaster samen met LTO Noord. Het kavelruilproject is financieel mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel en ging in 2016 van start. De wens was een verkaveling voor eigenaren met grond in Natura 2000 gebieden, maar ook voor eigenaren buiten deze opgave. Ook werd gezocht naar ruimte voor realisatie van de Natura 2000 ontwikkelopgave. Het Kadaster ontzorgde de provincie als onafhankelijk en ervaren projectleider en kavelruilcoördinator. 

Meer ruimte voor Natura 2000 ontwikkelopgave

Het heeft enige tijd geduurd voor er voldoende ruilgrond beschikbaar was en de Natura 2000 plannen voldoende duidelijk waren om afspraken te maken. Met name in het noordelijk deel van het gebied rond Beuningen, waar meer ruilgrond beschikbaar was, zijn de eerste ruilplannen samen met de eigenaren opgesteld.

 

70 hectare grond van eigenaar gewisseld 

Op dinsdag 28 april is door notaris Marion Heitkamp van VWZ Notarissen in Denekamp de kavelruilakte gepasseerd. De eigenaren waren daarbij niet aanwezig, zij gaven vooraf schriftelijk hun toestemming. Bij deze grootschalige kavelruil waren 26 partijen en 87 percelen betrokken. 19 partijen brachten grond in en kregen grond toebedeeld, 3 partijen brachten uitsluitend grond in en 4 partijen kregen uitsluitend grond toebedeeld. In totaal 70 hectare grond is van eigenaar gewisseld. 

Tijdens deze kavelruil verwierf de provincie Overijssel 2,72 hectare grond voor de Natura 2000 ontwikkelopgave. Daarnaast kreeg de provincie diverse gronden toegedeeld, die geschikt zijn als ruilgrond. Deze ruilgrond kan door de provincie gebruikt worden om eigenaren in de N2000-gebieden te compenseren of voor vervolg kavelruilen.

Goede samenwerking

Bij een groot ruilproject is samenwerking tussen alle grondeigenaren en organisaties binnen het gebied erg belangrijk. Kavelruil-coördinatoren kregen het vertrouwen van de grondeigenaren en hebben in goede afstemming met de provincie Overijssel gewerkt.

De kavelruilcommissie, bestaande uit gebiedsdeskundigen en kavelruilcoördinatoren, werkt nog aan enkele vervolgruilen. In verband met de subsidie moeten deze voor 2021 afgerond zijn.

Expertise in gebiedsontwikkeling 

Met inzicht in ruimtelijke vraagstukken voor elk type gebied, adviseert en ondersteunt het Kadaster graag. Meer informatie hierover vindt u op de pagina Gebiedsontwikkeling