Samenvatting gebruikersoverleg BRK, september 2020

Beknopt verslag van de behandelde onderwerpen in het gebruikersoverleg BRK van 10 september 2020.

Tags:
BRK notariaat makelaardij verslag Zakelijk overheid
Soort document
Verslag
Auteur(s)
Het Kadaster
Datum
30 december 2020
Toegankelijkheid

Content, ja

30 december 2020

Aanwezig:

Jeroen Riemens i.p.v. Michon Hinke (Gemeente Amsterdam)
Dennis Bosman (Belastingdienst)
Hester de Hoop (RWS)
Ingrid de Jong (KNB)
Olaf Lem ( Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden )
Lidy van Kesteren (BSGR) (voorzitter
Michel Körnmann (RWS)
Dick van Oostrom (RBG)
Diane Peeters (gemeente Peel en Maas)
Ben Roetgerink (VNG)
Elise Wagenmaker (BZK)

Kadaster:

Astrid Pas
Karin de Bourgraaf
Elly Johannes
Ruben Roes 
Theo Splithof

Afwezig:

Dory Baars (DNWG)
Anton Rommelse (Enexis)
Hinke Michon (gemeente Amsterdam)
Annie Weijts (Prov. Drenthe)
Bram Verwijs (SVHW)
Sylvia Tulen (Enexis)
Floris Zwaferink (VNG)
 

In het overleg van 10 september jongstleden, zijn de volgende zaken aan de orde geweest.

Handreiking BRK API en Terugblik proces

Alle partijen dienen nadrukkelijk en op korte termijn in overleg te treden met hun softwareleverancier om duidelijkheid te krijgen over hetgeen zij nodig hebben en wat de softwareleverancier kan bieden. Michel vraagt in hoeverre de gemeenten met dezelfde softwareleverancier werken; zijn er generieke deelstenen die we samen kunnen organiseren en financieren? Gemeenten werken wel samen vanuit georganiseerde gebruikersoverleggen. En het gedachtengoed over hoe gemeenten werken is onderschreven door softwareleveranciers. De ‘common ground’-gedachte heeft consequenties voor de marktwerking. Zowel op organisatorisch en financieel gebied is betere samenwerking mogelijk.

Jaarplan BRK 2020

Het jaarplan BRK wordt toegelicht.

Kadastrale kaart Next (KKN)

In welke fase bevindt het project zich, wat is het vervolgtraject en KKN-grenzen en de juridische werkelijkheid: hoe ga je om met afwijkingen? Op dit moment is bijsturing nog veel mogelijk niet alleen op het gebied van techniek. We zitten nog in de eerste fase van verkenningen en onderzoeken daarbij waar de echte blokkades zitten. De techniek maakte steeds meer zichtbaar dat het gaat lukken. Uitwerking voor het vervolgtraject is begin september 2020 gestart.

Stand van zaken kwaliteitsmetingen BRK

De vraag bij de stand van zaken is om hierover te sparren met de achterban: “welke informatie wordt gewenst in het kwaliteitsdasboard?”. Hiervoor dient alsnog een duidelijke opdracht van de werkgroep naar het Gebruikersoverleg BRK te gaan.

Kwaliteitsonderzoek stelsel door CBS

Het Kadaster is tevreden is met de mogelijkheid om koppelingen via het CBS-dashboard te ontsluiten, maar niet over hoe de cijfers getoond worden. We kijken met het CBS hoe dit te verbeteren: we willen de koppelingen gescheiden kunnen tonen, tekst aanpassen, verduidelijken wat een cijfer representeert en teksten meer op elkaar afstemmen.

Voortgangsrapportage en actiepunten BRK

We willen ieder overleg een overzicht met knelpunten presenteren met de actuele voortgang. De wens is om dit overzicht voldoende SMART te maken.

Beter Kenbaar (stand van zaken project)

Het BRK-PB-systeem werkt; versie 1.1. is geïmplementeerd, de wetgeving is klaar. De gemeentes zijn volop in transitie. 100 van in totaal 355 gemeentes zijn over; we oefenen hier druk uit om dit te versnellen. Bij de rijksdiensten, waterschappen en provincies staat de transitie voor februari 2021 gepland. Kleine ontsluitingsissues worden nagelopen. Een KOL- bericht moet worden uitgebreid met een adres in de gevallen dat er met een VBO-id van de BAG wordt geregistreerd. In overleg met Haal Centraal komt er een API op de Publiekrechtelijke Beperkingen. Het duale stelsel is afgeschaft maar komt weer terug met de Omgevingswet. API en KOL-bericht: beide zijn in ontwikkeling en worden in 2021 gerealiseerd bij invoering van het nieuwe stelsel.

Governance WKPB (terugkoppeling)

Over deze constructie is overeenstemming bereikt: het beheer valt formeel onder het Gebruikersoverleg BRK.
We gaan met project Beter Kenbaar in overleg over het beoogde operationeel beheeroverleg en kijken naar de samenstelling. In de volgende vergadering wordt een voorstel ingebracht hoe de linking pin zal worden gerealiseerd tussen de verschillende overleggen (Gebruikersoverleg BRK en Operationeel Overleg BRK-PB).