Samenvatting gebruikersoverleg BRK, november 2020

Beknopt verslag van de behandelde onderwerpen in het gebruikersoverleg BRK van november 2020.

Tags:
BRK notariaat makelaardij verslag Zakelijk
Soort document
Verslag
Auteur(s)
Het Kadaster
Datum
30 december 2020
Toegankelijkheid

Content, ja

30 december 2020

Aanwezig:

Dory Baars (DNWG)
Hester de Hoop (RWS)
Ingrid de Jong (KNB)
Olaf Lem (Hoogheemraadschap St. Rijnlanden)
Lidy van Kesteren (BSGR) (voorzitter
Michel Körnmann (RWS)
Hinke Michon (gemeente Amsterdam)
Dick van Oostrom (RBG)
Diane Peeters (gemeente Peel en Maas)
Michon Hinke (Gemeente Amsterdam)
Bram Verwijs (SVHW)
Elise Wagenmaker (BZK) 
Floris Zwaferink (VNG)

Het Kadaster:

Karin de Bourgraaf
Sanne Hekman (agendapunt 8)
Astrid Pas (verslaglegging)
Ruben Roes 
Theo Splithof

Afwezig:

Ben Roetgerink (VNG)
Annie Weijts (Prov. Drenthe)
Bram Verwijs (SVHW)
Sylvia Tulen (Enexis)
Jos Kuikman (Belastingdienst)

BRK info

1.    BRK-inzage

In de maand oktober vonden 2,4 miljoen inzagen plaats: dat is uitzonderlijk hoog en een record aantal.
a.    KIK-inzage 6.0
Dit onderwerp staat op de agenda voor 2021. Er zijn vanuit het notariaat zorgen over de timing in samenhang met andere ontwikkelingen. De afspraak is dat de functionaliteit die vereist is in het kader van de Publiekrechtelijke Beperkingen via een omweg ook in 5.1 zal worden toegevoegd en dat versie 5.1 langer open blijft staan. Hiermee wordt tegemoetgekomen aan de wens om de impact te beperken.
b.    BRK Bevragen 1.2 en 1.3
Versie 1.2 is begin november 2020 live gegaan, aan versie 1.3 wordt momenteel gewerkt. Verzoeken voor een vervolg in 2021 zijn zijn nog niet ingepland. De impact ervan wordt nog onderzocht. We verwachten dat de financiering voor het gebruik van BRK Bevragen na 1 januari 2021 spoedig rond zal zijn.

2.    BRK Levering

a.    Planning 2.0
Dinsdag jl. is de nieuwe planning voor BRK Levering 2.0 doorgenomen met de stakeholders van het BRK Levering-overleg (softwareleveranciers en afnemers). We vorderen gestaag, maar lopen achter met het uitleveren van de proefbestanden. We verwachten in Q1 2021 live gaan. Met enkele softwareleveranciers zal worden getest met de begin- en eindstand.
b.    Publiekrechtelijke beperkingen in 1.0
De toezonden notitie wordt doorgenomen. Vragen aan het gebruikersoverleg BRK: is het noodzakelijk de in de BRK ingeschreven gemeentelijke publiekrechtelijke beperkingen nog voor de jaarafronding (op uiterlijk de 15e werkdag van 2021) met BRK Levering na te leveren?

3.    Kadastrale kaart

Tijdens het vorige gebruikersoverleg was er onvoldoende tijd om het voorstel van de scopeafbakening van Kadastrale kaart versie 5 af te ronden. Vanuit het notariaat en gemeenten waren daar vragen over gesteld. De wensen zijn legitiem, maar kunnen niet in versie 5 worden opgenomen omdat de data van de kwaliteitsverbetering pas later komen. Er zijn geen vragen meer over dit onderwerp. Dat betekent dat de scope van versie 5 wordt afgebakend tot inzicht in de huidige kwaliteit van de grenzen van percelen.

Zorgeloos vastgoed

Het project - een initiatief van HDN, NVM, KNB en het Kadaster – is gestart en wordt toegelicht; wat zijn de doelstellingen en waar wordt momenteel aan gewerkt.

DiS-Geo

In 2021 kunnen we vanuit DiS Geo nader ingaan op de architectuurvisie, met de naam: “Als stroom uit het stopcontact” en we kunnen een presentatie geven over de ‘samenhangende objectenregistratie’. 
Informatie over onze leefomgeving wordt steeds belangrijker. Of het nu gaat om het aanpakken van actuele vraagstukken als COVID-19 of opgaven voor de lange termijn, zoals de energietransitie; zonder relevante en accurate geodata gaat dat niet. Omdat bijna alle landen met deze uitdagingen te maken hebben, organiseert het mondiaal opererende bedrijf Geospatial Media and Communications een serie virtuele rondetafelgesprekken om in een internationale setting kennis en ideeën uit te wisselen.
De Secretaris Generaal van het ministerie van BZK, Maarten Schurink, verzorgde op 30 oktober de aftrap voor de bijeenkomst over geo-infrastructuur met een videoboodschap “Proud of high quality geodata” (Youtube – 6 min.). 

Kwaliteitswerkgroep

De status van het onderwerp kwaliteitsmetingen wordt toegelicht. Het verzamelen van input KPI’s voor het BRK-dashboard is vorige week in goed overleg gegaan: er is een instemmende reactie dat huidige KPI’s belangrijk zijn met een aantal aanvullingen. Voor een aantal KPI’s geldt dat het een uitdaging is om data in een keer goed te visualiseren. Ontwikkeling vindt plaats volgens de methode Agile. We gaan met een drietal thema’s aan de slag t.b.v. een gevisualiseerde opzet. Daarbij gaan we goed uitleggen en duiden waarom we bepaalde keuzes maken in het dashboard. Het streven is om in Q1 2021 de eerste conceptversie op te kunnen leveren. In het overleg van februari melden we de stand van zaken daarvan.

Voortgangsrapportage en actiepunten BRK

BRK-BAG  

Het onderzoek door het Data Science Team lijkt een goed resultaat op te leveren in de Proof of Concept. Het uiteindelijke resultaat hangt mede af van de goedkeuring door de bewaarders van de voorgestelde business case. Er wordt nagedacht over het opnieuw opstarten van een werkgroep appartementen voor het opnieuw zoeken van oplossingen voor de zogenaamde “voorkant- problematiek” van de BRK-BAG koppeling (aanwas ontbrekende koppelingen).

Koppeling BRK-HR 

Een constructief eerste overleg over de HR koppeling heeft plaatsgevonden met de Kamer van Koophandel.