Registratie publiekrechtelijke beperkingen gaat ingrijpend veranderen

De huidige vorm en invulling van de Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen (Wkpb) sluit niet aan bij de wensen en eisen van de bronhouders en gebruikers. Ook de huidige Landelijke Voorziening Wkpb is dringend aan vervanging toe. Omdat een deel van de Wkpb overgaat naar het Register Omgevingsdocumenten van de Omgevingswet, maken we van de gelegenheid gebruik om de Wkpb ingrijpend te verbeteren.

Wij zijn, als bronhouder, met het ministerie van Infrastructuur en Milieu, bestuurlijk eigenaar, in 2016 overeengekomen dat we gaan onderzoeken hoe we de registratie van beperkingen het beste kunnen vormgeven. Het uitgangspunt is dat de beperkingenbesluiten in de Wkpb over zullen gaan naar het Register Omgevingsdocumenten (ROD) of naar de Basisregistratie Kadaster (BRK).

Omgevingswet zorgt voor structurele verbetering

De Wkpb in zijn huidige vorm is niet 'volwassen' geworden en gaat dat ook niet worden. De registratie is weliswaar bruikbaar maar kan veel beter. De komst van de Omgevingswet en het daarmee verbonden digitale stelsel biedt de gelegenheid de registratie en het kenbaar maken van beperkingen te verbeteren. Registratie van nieuwe beperkingen en besluiten uit de diverse Aanvullingswetten op de Omgevingswet kunnen dan meteen ook worden geregeld

Uitgangspunten voor definitiestudie

We stelden met het ministerie van IenM de uitgangspunten vast voor het ontwikkelen van een nieuwe structuur voor de registratie van publiekrechtelijke beperkingen. Dit in samenspraak met bronhouders en gebruikers. 

De uitgangspunten zijn:

  • Eén samenhangende structuur voor het aanleveren, beheren en raadplegen van beperkingen,
  • Onderbouwde schatting van kosten en doorlooptijd,
  • Inventarisatie van de benodigde wet- en regelgeving,
  • Afspraken over de transitiemethode.

Op basis van deze uitgangspunten voeren we momenteel een definitiestudie uit, die op 1 september 2017 moet zijn afgerond. Dit traject gebeurt in nauw overleg met de stakeholders.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Lees dan de notitie “Naar een goede kenbaarheid van publiekrechtelijke beperkingen