Ontbrekende kaart bij inschrijven beperking met contour

Onder de regels van de vernieuwde Wkpb kunnen beperkingen worden ingeschreven op basis van een ‘handmatig ingetekende geometrie’. Die wordt met een GML-bestand tegelijk met het in te schrijven brondocument van de beperking ingeschreven.

Er geldt hierbij één regel die tot nog toe nauwelijks is opgevolgd. Dat is dat bij elke inschrijving op basis van een GML een kaart moet zijn gevoegd waarop de geometrie is afgebeeld. Het idee daarachter is dat een GML voor een ‘gewone’ gebruiker niet leesbaar is; die heeft behoefte aan een kaart om te kunnen zien waar het werkingsgebied ligt. De kaart moet dan ook een topografische ondergrond hebben uit de BGT of BRT.

Nu is gebleken dat bij het inschrijven van publiekrechtelijke beperkingen, in de nu lopende transitieperiode, het inschrijven van die kaarten achterwege is gebleven. Dit probleem is ontstaan omdat het desbetreffende voorschrift uit de Ministeriële Regeling Wkpb niet helder voor het voetlicht is gebracht. En omdat het Kadaster ingeschreven stukken niet structureel inhoudelijk controleert, is pas onlangs vastgesteld dat vereiste tekeningen grotendeels ontbreken.

Het ontbreken van de voorgeschreven kaarten is direct nadelig voor de informatieverstrekking uit de BRK. Daarom is het Kadaster van mening dat deze omissie zo snel mogelijk, liefst met onmiddellijke ingang, moet worden verholpen. Het Kadaster realiseert zich echter dat bestanden die bij gemeenten klaar staan om te worden geüpload voor transitie, niet per omgaande van een tekening kunnen worden voorzien.

Wat betekent dat voor u?

Bij nieuwe inschrijvingen met een GML moet vanaf nu altijd een kaart worden bijgevoegd. Dat doet u door de vereiste kaart op te nemen in het eigenlijke beperkingenbesluit (het brondocument). Het Kadaster zal via steekproeven controleren of dat ook daadwerkelijk gebeurt.

Gemeenten die hun transitie al voltooid hebben hoeven nu niets te doen aan de reeds ingeschreven besluiten met een contour. Ook gemeenten die al (vrijwel) helemaal voorbereid zijn op de transitie, hoeven dit soort besluiten nu niet aan te passen. Het Kadaster onderzoekt hoe er voor deze inschrijvingen alsnog een kaart kan worden gegenereerd. De gemeenten die het betreft, worden hierover t.z.t. geïnformeerd.

Wanneer u nog met de transitie bezig bent (hetzij via de transitiesheet, hetzij via het beheerportaal), en nog geen GML’s hebt gecreëerd, dan dient u een bijbehorende kaart te genereren en die als PDF aan het brondocument te koppelen. Het gecombineerde document wordt dan in één keer ingeschreven, en kan door een gebruiker ook in één keer worden opgevraagd. Zet op de kaart “Kaart als bedoeld in artikel 4, sub d, Regeling kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen”.

Voor eventuele vragen kunt u terecht bij het transitieteam Beter Kenbaar.

Het spijt ons dat dit issue pas nu helder wordt. We hopen dat we door deze aanpak het probleem kunnen oplossen zonder dat het voor de bronhouders extra werk betekent. We danken u voor uw medewerking.