Naar een goede kenbaarheid van publiekrechtelijke beperkingen

De Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen (Wkpb) van 2007 is in zijn huidige vorm niet volwassen geworden. De registratie bevat niet alle beperkingen, de werkwijze is omslachtig, en het systeem is inmiddels sterk verouderd. Dit brengt toenemende risico’s met zich mee voor de rechtszekerheid.

De komst van de Omgevingswet en het bijbehorende digitale stelsel biedt de kans de registratie en de kenbaarheid van beperkingen structureel te verbeteren. Ook kan daarmee de registratie van nieuwe beperkingenbesluiten worden geregeld. In overleg met de stakeholders is in 2017 een definitiestudie gedaan naar de opzet en inrichting van een nieuwe structuur hiervoor.

Download definitiestudie
Tags:
WKPB Zakelijk documentatie gemeenten provincies BRK-PB rijk
Soort document
Definiestudie
Auteur(s)
het Kadaster
Datum
7 april 2017
Toegankelijkheid

pdf, nee

Kunt u de pdf niet openen/bekijken? Neem dan contact op met de klantenservice Wkpb:

 Versie: 7 april 2017

Definitiestudie

Om een nieuwe structuur voor de registratie van beperkingen te ontwikkelen voeren IenM en het Kadaster gezamenlijk een definitiestudie uit. Deze is op 1 september 2017 klaar en voorziet in de volgende aspecten:

  • Eén samenhangende structuur voor het aanleveren, beheren en raadplegen van beperkingenbesluiten waarmee de opheffing van de Wkpb kan worden geëffectueerd;
  • Onderbouwde schatting van kosten en doorlooptijd om deze structuur te realiseren en van de structurele beheerkosten;
  • Inventarisatie (capaciteit, doorlooptijd, fasering) van de benodigde wet- en regelgeving;
  • Afspraken over de transitiemethode.

De definitiestudie moet zodanige diepgang hebben dat het ministerie van IenM een beslissing kan nemen over de realisatie van het geheel. Daarbij is de te beschrijven structuur afgestemd op het Omgevingswet-traject (documenten, wetgeving, tijdlijnen, informatieproducten). In het kader van de Definitiestudie vindt nauwe samenwerking plaats met de stakeholders (gemeenten, notariaat, provincies, waterschappen, e.d.). Hierbij borduren we voort op de twee sessies die in december 2015 en februari 2017 met deze groep hebben plaatsgevonden.