Kennisdag Flevoland: Grondvraag in Gebiedsontwikkelingsopgaven

Vraagt u zich wel eens af hoe u om kunt gaan met alle claims die op de schaarse grond worden gelegd, met alle verschillende belangen? Kom dan op 4 oktober meepraten op deze kennisuitwisselingsdag, waar u uw collega gebiedsontwikkelaars kunt ontmoeten.

Bedoeld voor

Alle stakeholders in de provincie Flevoland die werken aan gebiedsontwikkeling, zowel bestuurlijk als uitvoerend.

Dagprogramma

Het dagprogramma ziet er als volgt uit:

tijdstip Programma
13.00 uur

Inloop met koffie en wat lekkers

14.30 uur Lezing Teisman
15.00 uur Begin workshops
16.00 uur Teisman daagt uit
16.30 uur Afsluiting en borrel

Lezing Teisman

Om op te warmen openen we deze middag gezamenlijk met een prikkelende lezing door Professor Geert Teisman, hoogleraar bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Professor Teisman is gespecialiseerd in de samenwerking tussen private-, en overheidspartijen.
Hij is bekend van de "Proceskunst" benadering als antwoord op veranderende opgaven bij ruimtelijke ontwikkelingen. Proceskunst staat voor het gezamenlijk vermogen van partijen om hun initiatieven op te werken tot integrale ontwikkelingen. Er is sprake van geslaagde integratie als voor diverse partijen meerwaarde ontstaat. Deze meerwaarde kan ontstaan door assemblage van projectenvoorstellen uit verschillende bronnen, kleinere en heel diverse voorstellen.

Workshops

Wij hebben voor u vijf inspirerende workshops samengesteld die om 15.00 beginnen.

Onderwerp  

Bodemdaling

De Flevolandse bodem daalt. Ten zuid-oosten van Almere is de te verwachten bodemdaling het grootst; tot 2050 maarliefst 70 cm. Ten noord-westen van Lelystad en in het gebied rond Schokland wordt tot 2050 ook een forse maaivelddaling verwacht tot plaatselijk 50 cm. Hoe gaan we daarmee om? En wat betekenen de klimaatveranderingen eigenlijk voor dit onderwerp?
Natuurcompensatie “De registratie van natuurcompensatie moet beter”, aldus de Algemene Rekenkamer. Hoe? Dat laten we zien in deze workshop. Vanaf 1 januari 2017 bepalen de provincies voor hun gebied wat wel en niet mag in de natuur. Ruimtelijke ambities zijn groot, maar gaat dat ook ten koste van de natuur? En hoeveel wordt er dan gebouwd in de natuur? In principe mag dit niet, tenzij er een uitzondering gemaakt wordt. Dan is een goed plan voor de compensatie een vereiste. Wat is er dan nodig om natuurcompensatie goed te regelen, voor alle betrokken partijen?
Schaalsprong Almere Als jaren werkt Almere aan uitbreidingsplannen voor zo’n 60.000 woningen. Een groot deel daarvan aan de oostzijde van de stad in het Oosterwold. Hoe verhoudt zich dit het landelijke karakter van de rest van Flevoland? En vooral hoe wordt door de bestuurders van de betrokken gemeenten samengewerkt rond deze uitbreiding?
Sturing Omgevingswet Het eigendomsrecht is heel sterk In Nederland. Ruimtelijke ontwikkelingen kunnen niet zonder een goed plan voor grond en eigendom. “In de geest van de Omgevingswet” willen we plannen bottom up bedenken met de participatie van inwoners. Hoe verwezenlijken we onze ambities in een bottom up proces? En welke regie neemt de overheid daar wel of niet in?
Structuurvisie zon De energietransitie is in volle gang. Flevoland is de windprovince maar de ambitie is er om ook nadrukkelijk met de productie van zonne-energie haar doelstellingen halen. De ambitie is om 1.000 hectare landelijk gebied voor de productie voor zonne-energie in te richten. 
Maar hoe gaat het in de praktijk? Welke initiatieven zijn kansrijk? Wat merken omwonenden? Wie profiteren ervan? En wat zijn ervaringen elders?

Uit dit aanbod kunt u deze middag één workshop naar keuze bezoeken. De workshops worden gegeven samen met gebiedspartners uit de provincie, zoals de Provincie Flevoland, het waterschap Zuiderzeeland, Aeres, LTO, Staatsbosbeheer en Royal Haskoning/ DHV.

Teisman daagt uit

We sluiten de middag af met een uitdagende discussie onder leiding van Professor Geert Teisman. Aansluitend kunt u weer op adem komen en alle opgedane indrukken verwerken en nog eens nabespreken met uw mededeelnemers onder het genot van een borrel en een hapje. Hebben we nog eens speciaal onderwerp in gedachten voor de afsluiting, of met name delen van de ervaringen van de dag en conclusies.

Komt u ook?

Noteert u vast deze datum? U kunt zich aanmelden, of een vraag stellen over deze kennisdag via het formulier.
We ontvangen u graag in het KAF Kunstlinie Almere Flevoland, Esplanade 12, 1315 TA Almere