Jaarrapportage BAG BAO 2019

Jaarrapportage BAG 2019 van het BAG bronhouders- en afnemersoverleg (BAG BAO).

Tags:
BAG Zakelijk documentatie overheid
Soort document
Jaarrapportage BAG
Auteur(s)
het Kadaster
Datum
februari 2020
Toegankelijkheid

content, ja

Versie 1: februari 2020

Jaarrapportage BAG 2019

BAG 2019 in cijfers

 • Bronhouders (gemeenten): 355
 • Mutaties: 2.182.689
 • Panden: 10.271.739
 • Adressen: 9.322.429
 • Woonplaatsen: 2.500
 • Openbare ruimten (voornamelijk straten): 280.743
 • Standplaatsen: 26.585
 • Ligplaatsen: 12.289

BAG en BAG BAO

De BAG bevat gegevens over adressen en gebouwen in Nederland. Denk bijvoorbeeld aan gegevens als bouwjaar, oppervlakte, gebruiksdoel of postcode. De Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) is onderdeel van de generieke digitale infrastructuur van de overheid (GDI) en Nationale geo informatie infrastructuur (NGII).

In de video 'De BAG in het kort' vertellen we u meer over de BAG en de gegevens die hierin opgenomen zijn. Bekijk de video op YouTube.

De strategische sturing van de BAG wordt verzorgd in het bronhouders- en afnemersoverleg (BAG BAO). Sinds 2019 vergadert het BAG BAO samen met de regieraad BGT. De tactische sturing vindt plaats in het Agendaoverleg. Gemeenten zijn bronhouders van de BAG. Praktische uitwisseling van kennis en ervaring vindt plaats in o.a. gebruikersoverleggen en leveranciersoverleggen. De gegevens zijn centraal beschikbaar voor afnemers via de Landelijke Voorziening BAG (LV BAG). Het functioneel en technisch beheer van de LV BAG wordt uitgevoerd door het Kadaster. Organisaties met een publieke taak, zoals ministeries, waterschappen, politiekorpsen en veiligheidsregio's zijn verplicht de gegevens uit de BAG te gebruiken.

In 2019 was in het BAG BAO en Agendaoverleg de implementatie van BAG 2.0 het belangrijkste onderwerp. Denk hierbij aan onderwerpen als het openstellen van de LV BAG 2.0, de overstap van bronhouders, de transformatie van gegevens en de (planning van de) ontwikkeling van de nieuwe producten.

Gewijzigde Wet bag

De gewijzigde wet is op 1 juli 2018 in werking getreden. De belangrijkste beleidswijzigingen betreffen de inhoud en ontwikkeling van de registratie en aanpassing van het kwaliteitsinstrumentarium en toezicht.

Op 3 mei 2019 is de landelijke voorziening BAG 2.0 opengesteld en is de 1e gemeente aangesloten op BAG 2.0. In 1e instantie werd gekozen voor een livegang met uitzondering van het openstellen van de LV voor ‘in onderzoek’-berichten. Het ontwikkelen van de transformatie van ‘in onderzoek’-berichten van BAG 2.0 naar BAG 1.0 bleek namelijk zeer complex. Dit is uiteindelijk half juli alsnog doorgevoerd waardoor de LV BAG 2.0 in het begin van het derde kwartaal is afgerond.

Eind 2019 waren 255 gemeenten aangesloten op BAG 2.0. Van de overige gemeenten wordt verwacht dat zij in het 1e kwartaal van 2020 de overstap zullen maken.

Grafiek Totaal aantal aansluitingen op BAG 2.0

Reeds aangesloten gemeenten geven aan dat het aansluitproces - dat zij hebben doorlopen onder coördinatie van hun leverancier - soepel is verlopen.

Sinds de 1e aansluiting op BAG 2.0 vertaalt het Kadaster de BAG 2.0 gegevens naar BAG 1.0 gegevens. Zo wordt ervoor gezorgd dat afnemers, zonder dat zij zelf iets hoeven te doen, de BAG 2.0 gegevens in BAG 1.0 formaat ontvangen. Het vertalen van de gegevens wordt gedaan aan de hand van door het BAG BAO vastgestelde transformatieregels. Afnemers ontvangen dus, vaak zonder het te weten, gegevens die uit BAG 2.0 zijn afgeleid. Het transformeren van de gegevens is complex. Het overgrote deel van de mutaties wordt goed getransformeerd. In uitzonderlijke situaties gaat dit echter niet helemaal goed. Dit heeft ertoe geleid dat afnemers in het 3e en 4e kwartaal soms problemen hebben ondervonden bij het verwerken van mutaties.

BAG producten

De BAG is online te raadplegen. Met de BAG Viewer kan op de gebouwen in Nederland ingezoomd worden, met daaronder een kaart of luchtfoto. Van de gebouwen zijn gegevens en historie te raadplegen, zoals adres, bouwjaar, oppervlakte en gebruiksdoel. Ook terugmeldingen op de objecten zijn zichtbaar in de BAG Viewer. Met de in september beschikbaar gekomen Terugmelding API kunnen vermeende fouten direct worden gemeld aan de bronhouders van de BAG, BRT en BGT. Ook deze terugmeldingen zijn inzichtelijk in de BAG Viewer. Lees over de Terugmelding API op geoforum.nl.

BAG-gegevens ontvangen via bestanden of mutaties kan met BAG Extract, BAG Compact en Digilevering. Met een webservice/API zijn gegevens uit de LV BAG vanuit eigen software te raadplegen. Hiervoor zijn verschillende producten beschikbaar via de LV BAG en via Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK). Het gebruik is gegroeid van 2,5 miljard naar ruim 3 miljard bevragingen. Bekijk op PDOK.nl.

BAG-gegevens worden in verschillende toepassingen gebruikt. Een voorbeeld hiervan is de kaart ‘Building ages in the Netherlands’ (bouwjaren in Nederland). Deze kaart op parallel.co.uk toont 3D panden gecategoriseerd op bouwjaar.

Figuur 1 - bron: https://parallel.co.uk/netherlands/#11/52.3731/4.9134/0/40

 

Figuur 1 - bron: https://parallel.co.uk/netherlands/#11/52.3731/4.9134/0/40

Vanwege de gewijzigde wet BAG is het productportfolio herijkt en geoptimaliseerd.
In het derde kwartaal van 2019 is gestart met het ontwikkelen van de BAG Individuele Bevragingen (REST JSON API’s). Deze vernieuwde Bevragings-API omvat ongeveer 75 zoekvragen en vervangt zowel BAG 1.0 Bevragingen (SOAP XML), de in 2018 gelanceerde REST JSON API als BAG Compact. In december kwam de testomgeving voor de vernieuwde BAG Individuele Bevragingen API beschikbaar. De 1e API die beschikbaar is om te testen, is de BAG API verblijfsobjecten. In de 1e helft van 2020 zullen de andere BAG API’s volgen.

Ook zijn in het laatste kwartaal van 2019 de technische specificaties van het BAG 2.0 Extract definitief gemaakt.
Dit betekent dat duidelijk is hoe het gemeente-extract, het Heel Nederland extract en de mutatie-extracten er uit komen te zien. Van het gemeente-extract en het Heel Nederland-extract zijn proefbestanden beschikbaar gesteld op de pagina BAG 2.0 Extract. Met deze informatie kunnen leveranciers de aanpassingen die nodig zijn om de afnemersapplicaties geschikt te maken voor het verwerken van BAG 2.0 extracten verder ontwikkelen en testen.

Gebruikscijfers BAG 2019

 • Totaal aantal actieve abonnementen BAG Extract + BAG Compact: 721
 • Totaal aantal eenmalige leveringen BAG Extract + BAG Compact: 1.699
 • Aantal bevragingen van BAG bevragen via de Landelijke Voorziening + BAG webservices via PDOK (WMS, WMTS, WFS, SOAP, API): 3,0 miljard

De Klantenservice BAG heeft  in 2019 ongeveer 500 meldingen per maand ontvangen. Dit betreft zowel telefonische meldingen als meldingen per e-mail. Het aantal meldingen in 2019 is ten opzichte van het voorgaande jaar licht toegenomen. Dit is met name te zien in het 2e gedeelte van het jaar.

Naast de informatie op de BAG website met een speciale pagina BAG 2.0 producten, wordt over de BAG actief gecommuniceerd in nieuwsbrieven BAG, maar ook in nieuwsbrieven voor notariaat en makelaars en in (LinkedIn) communities. Zo werd in 2019 het artikel ‘De Basisregistratie Adressen en Gebouwen ontwikkelt door’ geplaatst in Geo Info, het magazine van de vereniging Geo-informatie Nederland. Daarnaast wordt er over de BAG gecommuniceerd op bijeenkomsten, zoals de Geobuzz. In november gaf het BAG team tijdens de Geobuzz een presentatie over het gebruik van gegevens uit de LV BAG.

In verband met de gewijzigde Catalogus, zullen de BAG producten gewijzigd worden. Voor meer informatie zie de pagina BAG producten, met daarop ook een productplanning.

Kwaliteitszorg, toezicht, handhaving

Met ingang van de nieuwe wet-en regelgeving zijn de BAG-inspecties formeel beëindigd. De bronhouder is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de BAG en het organiseren van de interne kwaliteitszorg. BZK heeft hiervoor (als toezichthouder) in samenwerking met de bronhouders een instrument (ENSIA) voor zelfcontrole ontwikkeld dat onderdeel is geworden van het wettelijk kader. In dit wettelijk kader heeft het Kadaster van BZK de opdracht gekregen om, naast de kwaliteitsmonitoring en realisatie en beheer van het kwaliteitsdashboard, ook het kwaliteitsmanagement voor de BAG in te vullen. In het kwaliteitsdashboard BAG zijn rapportages opgenomen die inzicht geven in de kwaliteit van de BAG. Dit stelt gemeenten in staat concrete fouten op te lossen en processen te verbeteren.

In het 2e kwartaal van 2019 heeft het Kadaster 2 extra ENSIA rapportages voor het Kwaliteitsdashboard ontwikkeld:

Deze 2 rapportages kunnen door bronhouders worden gebruikt bij beantwoording van de vragen voor de Zelfcontrole ENSIA

Inzicht in de kwaliteit van de BAG kan worden verkregen met het kwaliteitsdashboard voor afnemers.

Vooruitblik

Waar 2019 gericht was op het gereed maken van de LV BAG 2.0, de aansluiting van bronhouders op BAG 2.0 en de ontwikkeling van de 1e BAG 2.0 producten, zal 2020 voornamelijk in het teken staan van de aanpassing van het verdere productportfolio en het overstappen van afnemers op de BAG 2.0 producten. Per product is een planning gemaakt voor introductie van de BAG 2.0 variant en voor uitfasering van het BAG 1.0 product. Het Kadaster zal gebruikers actief stimuleren en ondersteunen bij het overstappen naar en het gebruiken van de BAG 2.0 producten.

Producten die in 2020 voor BAG 2.0 ontwikkeld en in productie genomen zullen gaan worden zijn: BAG Extract, Digilevering, BAG API Individuele Bevragingen, geo-services (via PDOK), BAG Viewer en API’s voor het ophalen van bestanden. Hierbij is ook aandacht voor de tarifering voor deze producten.

Informatie over de BAG